Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/44] Ustrzyckie zapiski
Zar籀wno na rozkadzie jazdy autobus籀w umieszczonym na dworcu autobusowym w Ustrzykach Dolnych, jak i na tablicach autobus籀w kursujcych po miecie widnieje tajemnicze okrelenie przestanku docelowego „Ustjanowa Komb.”. Mo髒na si domyli, 髒e rozwinicie owej nazwy brzmi Ustjanowa Kombinat, ale o wiele trudniej zrozumie, z jakich powod籀w ta nazwa jest cigle w u髒yciu. Ju髒 od ponad trzydziestu lat u髒ywana bya nazwa Zakady Przemysu Drzewnego a p籀驕niej Przedsibiorstwo Przemysu Drzewnego „Ustjanowa” w Ustrzykach Dolnych. Tereny wsi Ustianowa i R籀wnia, na kt籀rych wybudowano przedsibiorstwo zostay wczone do miasta jeszcze w 1972 roku a w dokumentach „PKS Connex” w Sanoku teren ten nadal le髒y w Ustjanowej. Myl, 髒e warto uporzdkowa nazewnictwo przystank籀w i je髒eli brak jest zainteresowania t spraw ze strony przewo驕nika, to mo髒e z inicjatyw powinny wystpi wadze miasta.

***

wito Narodowe w dniu 3 maja wytworzyo w Ustrzykach Dolnych wieloletni tradycj uroczystych obchod籀w rocznicy Konstytucji 3 – go Maja. W dniu tym ma miejsce uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej, od pewnego czasu s to wsp籀lne posiedzenia z Rad Powiatu Bieszczadzkiego. W czci artystycznej sesji obu rad ustrzyckie szkoy prezentuj przygotowane okolicznociowe programy. W ubiegym, jak i bie髒cym roku byy to prezentacje przygotowane przez modzie髒 z ustrzyckiego Liceum Og籀lnoksztaccego. Pisaem o niezwykym prze髒yciu, jakim by dla mnie ubiegoroczny spektakl „Wyzwoli Polaka z polskoci” i przyznam szczerze, nie przypuszczaem, 髒e ustrzyccy licealici zdoaj mnie po raz kolejny tak bardzo zaskoczy. Tegoroczny spektakl utrzymany w podobnej, co poprzedni konwencji, dyskusji przy stole, skada si z mao znanych tekst籀w, wyra髒ajcych przeciwstawne opinie o Konstytucji 3 – go Maja, a raczej o ludziach zwizanych z tymi wydarzeniami. Dob籀r tekst籀w by wyjtkowo udany i po ich uwa髒nym wysuchaniu mo髒na byo doj do wniosku, 髒e metody walki politycznej i sposoby dyskredytacji przeciwnik籀w politycznych nie zmieniy si od ponad dwustu lat, przynajmniej w naszym kraju. Bardzo atrakcyjn form byo uzupenienie dyskusji prezentacjami multimedialnymi. Nasuwa mi si tylko jedna drobna uwaga. Wr籀d wsp籀czesnych postaci, majcych wpyw na nasz dzisiejsz rzeczywisto a zaprezentowanych pod koniec spektaklu, zabrako mi ojca Tadeusza Ryzyka, ksidza Henryka Jankowskiego i jeszcze kilku innych przedstawicieli oficjalnej religii pastwowej. Pominicie ich zaciemnio odrobin obraz wsp籀czesnej machiny rzdzcej Polsk. Chyl czoa przed wykonawcami i autorem scenariusza panem Markiem Andruchem.

***

Z du髒ym zadowoleniem obserwuj zmiany, jakie zachodz na sp籀dzielczym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Gombrowicza. Z ka髒dym miesicem wida zmiany na lepsze. Nowa nawierzchnia ulicy dojazdowej, ocieplenia cian szczytowych, nowe miejsca parkingowe, oraz coraz wiksza dbao o czysto wok籀 budynk籀w mieszkalnych i na klatkach schodowych. Ostatnio zamontowano nawet progi zwalniajce, co w istotny spos籀b podnioso bezpieczestwo mieszkac籀w, a zwaszcza maych dzieci. Mam w chwili obecnej jedn uwag w sprawie niewymagajcej wielkich nakad籀w finansowych. Bloki mieszkalne s oznaczone du髒ymi, z daleka widocznymi numerami, ale numery zostay umieszczone tylko od strony miasta(wschodniej). Ju髒 kilkakrotnie zostaem zaczepiony przez osoby przyjezdne w okolicach Midzyszkolnej Krytej Pywalni „Delfin”, kt籀re miay problemy z odnalezieniem odpowiedniego bloku mieszkalnego. Umieszczanie takich samych numer籀w od strony Strwi髒ka uatwi w istotny spos籀b poszukiwanie okrelonego numeru przez goci z zewntrz.

***

Powr籀c jeszcze na chwil do ustrzyckich uroczystoci trzeciomajowych. Pikna pogoda zapewnia wysok frekwencj mieszkac籀w miasta podczas uroczystoci skadania wizanek kwiat籀w pod pomnikami. Tradycyjnie ju髒 zakoczenie uroczystoci nastpio pod pomnikiem powiconym 髒onierzom Armii „Karpaty” na ustrzyckim rynku. Dodatkowym elementem, dotychczas niestosowanym, byo wsp籀lne wystpienie starosty bieszczadzkiego pani Ewy Sudo i burmistrza Ustrzyk Dolnych pana Henryka Suui, dodatkowo przy wsp籀udziale w籀jta gminy Czarna pana Marcina Rogackiego. Rozumiem, 髒e jesienne wybory samorzdowe wymuszaj na przyszych kandydatach wykorzystywanie ka髒dej okazji do publicznej samoprezentacji. Zastanawia mnie tylko pow籀d obecno pana Marcina Rogackiego, czy jest to tylko inny spos籀b bycia nowego w籀jta Czarnej, jak髒e odmienny od sposobu postpowania jego poprzednika, czy te髒 oznacza to przystpienie w籀jta Ragackiego do dru髒yny kierowanej przez Piotra Korczaka?

***

Alina Buzuk zostaa odwoana z funkcji dyrektora Midzyszkolnej Krytej Pywalni „Delfin”. Mo髒na j byo lubi lub nie, ale jej zaanga髒owanie w pracy i wyjtkowa skuteczno w zarzdzaniu podleg plac籀wk, nakazuj oceni jej dziaania bardzo wysoko, albo przynajmniej zdecydowanie powy髒ej przecitnej. I niezale髒nie od powod籀w takiej decyzji, i bez wzgldu na wynik procesu sdowego toczcego si przed sanockim sdem pracy, sprawa ta nie przyniesie niczego dobrego. Pozostan po niej tylko wielki 髒al u Aliny Buzuk, powa髒ne wtpliwoci, co do czystoci intencji burmistrza Suui, oraz nikomu niepotrzebne zawirowania wok籀 pywalni „Delfin”. Ale tak dzieje si zawsze, gdy emocje bior g籀r na rozumem i rozsdkiem. C籀髒 mo髒na wicej powiedzie, po prostu 髒al, 髒al i wstyd, 髒e nawet w tak maym, jak nasze ustrzyckie rodowisku, wzajemne uprzedzenia s wa髒niejsze od dobrze pojtego interesu wsp籀lnego.

***

U.D. 22.05.06 r.

[Nr 4/44] Ustrzyckie zapiskiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio