Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 10/86] Rozmowa Poonin - dzi Marek SabaraMarek Prorok - W tym roku mino 15 lat dziaalnoci Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Prosz przybli髒y naszym czytelnikom kierowan przez pana agencj.

Marek Sabara - Przemiany, jakie dokonyway si w naszym kraju w latach dziewidziesitych ubiegego stulecia stay si wielk szans dla wszystkich region籀w. Aby pobudzi nasz region do aktywnego wczenia si w proces dynamicznych przemian, powoana zostaa Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Inicjatorami jej powoania byy lokalne samorzdy, a stao si to w dniu 6 marca 1994 roku. Agencja otrzymaa kapita akcyjny w wysokoci 100 tysicy zotych, a jej udziaowcami zostay: Gmina Ustrzyki Dolne 3/5 kapitau oraz Gminy Czarna i Lutowiska po 1/5 kapitau akcyjnego. Istotnym dla powstania agencji, byo wsparcie z Unii Europejskiej za porednictwem programu PIL PHARE.

Marek Prorok - Jak, w du髒ym uproszczeniu, wyglda struktura organizacyjna agencji? Ile os籀b jest w niej zatrudnionych?

Marek Sabara - Mo髒na powiedzie, 髒e BAAR skada si z dw籀ch czci: waciwej agencji oraz orodka wypoczynkowego w Zatwarnicy. Orodek, to rodzaj ubocznej dziaalnoci gospodarczej. Nale髒y podkreli, 髒e agencja jest pozarzdow instytucj typu „non profit”, co oznacza, 髒e wszystkie wypracowane przez agencj zyski przeznaczane s na jej merytoryczn dziaalno i nie s dzielone midzy wsp籀lnik籀w. Aktualnie zatrudnienie w agencji wynosi 8 etat籀w w Ustrzykach Dolnych i 9 etat籀w w orodku wypoczynkowych w Zatwarnicy. Je髒eli chodzi o zatrudnienie w samej agencji, to nie ma ono charakteru staego. Cz os籀b jest zatrudniana w zwizku z realizacj konkretnych program籀w i po ich zakoczeniu musz odej. Dziki dowiadczeniu zdobytemu w agencji nie maj 髒adnych problem籀w ze znalezieniem pracy i najczciej s zatrudniani na stanowiskach specjalist籀w do spraw funduszy europejskich.

Marek Prorok - Pitnacie lat, to kawaek czasu. Czy charakter pracy agencji ulega w tym czasie zmianom?

Marek Sabara - Pocztkowo dziaalno agencji wygldaa zupenie inaczej. Liczne mo髒liwoci, jakie fundusze unijne stwarzay krajom kandydujcym powodoway, 髒e atwiej byo z nich skorzysta. Dat graniczn by moment wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tej chwili poprzednia misja agencji zakoczya si i stalimy si bardziej firm konsultingow. W chwili obecnej skorzystanie z wielu konkretnych program籀w unijnych wymaga wniesienia tzw. wkadu wasnego, kt籀rym agencja nie dysponuje. Dlatego tak wa髒nym elementem naszej dziaalnoci jest orodek wypoczynkowy w Zatwarnicy, kt籀ry generujc zyski pozwoliby na uzyskanie niezbdnych rodk籀w na tak zwany wkad wasny.

Marek Prorok - Porozmawiajmy mo髒e o wspomnianym przez pana orodku. Czy zakup orodka przez agencj byo dobrym pomysem? Czy na chwil obecn nie jest on zbdnym balastem?

Marek Sabara - Jak wspomniaem przed chwil, celem uruchomienia orodka byo pozyskiwanie rodk籀w wasnych niezbdnych do prawidowego funkcjonowania agencji. Dlatego na pana pytanie odpowiadam jednoznacznie: orodek w Zatwarnicy nie jest dla agencji balastem i kupno jego byo dobrym pomysem. W 2006 roku przeprowadzilimy powa髒ny remont orodka, wymieniono okna, docieplono budynek, zamontowano solary. Remont by niezbdny, je髒eli orodek mia nadal funkcjonowa. Przeprowadzenie remontu z wasnych rodk籀w byo niemo髒liwe, dlatego napisalimy odpowiedni projekt, kt籀ry pilotowaem od pocztku pod kierunkiem 籀wczesnych zarzdzajcych firm, na pocztku prezesa J籀zefa Koodzieja, a p籀驕niej prokurenta sp籀ki Adama Pzioa . Projekt zosta przyjty i otrzymalimy unijne wsparcie remontu w kwocie 300 tysicy euro. Dla uzyskania wsparcia niezbdny by udzia wasny w wysokoci 400 tysicy zotych i na t kwot zacignlimy kredyt bankowy oraz po髒yczk w WFOiGW. W chwili obecnej roczne obci髒enie orodka spatami kredytu wynosi blisko 60 tysicy zotych. To du髒o i nie bd ukrywa, 髒e jest ci髒ko, ale czynimy wszystko, by orodek nie przynosi strat. To du髒e wyzwanie z uwagi na fakt, 髒e poprzez remont orodek wypad na prawie dwa lata z rynku usug turystycznych a powr籀t na rynek po takiej przerwie nie jest spraw atw, zwaszcza w dobie kryzysu, kt籀ry w usugach turystycznych jest ewidentnie odczuwalny. Dlatego „rozruszanie” orodka w Zatwarnicy, to najwa髒niejsze zadanie, jakie sobie postawiem na najbli髒sz przyszo. Wierz, 髒e uda si to zrobi, tym bardziej, 髒e jestemy w stanie przyj w nim 50 os籀b w dobrych warunkach. Dodatkowym atutem jest bardzo smaczna kuchnia, czsto chwalona przez naszych goci oraz poo髒enie orodka w dolinie g籀rnego Sanu u podn籀髒a Pooniny Wetliskiej, gdzie niczym niezmcona cisza stwarza wyjtkowe warunki do dobrego wypoczynku.

Marek Prorok - 驍ycz panu prezesowi udanego lobbingu na rzecz orodka w Zatwarnicy a teraz poprosz o gar informacji na temat program籀w realizowanych w agencji w chwili obecnej.

Marek Sabara - Od 1 kwietnia bie髒cego roku realizujemy w agencji dwa projekty a od 1 czerwca trzeci. Liczymy r籀wnie髒, 髒e w niedugim czasie rozpoczniemy kolejny czwarty projekt. Dotycz one kapitau ludzkiego. Najwikszy i najwa髒niejszy z nich, to projekt „Wsparcie na starcie- program rozwoju przedsibiorczoci”. Program skierowany jest do mieszkac籀w naszego regionu pragncych rozpocz dziaalno gospodarcz. Jest on bardzo atrakcyjny, bo poza bezpatnym przeszkoleniem niezbdnym do uzyskania odpowiednich kwalifikacji, daje jeszcze mo髒liwo skorzystania z wsparcia pomostowego i dotacji inwestycyjnej. Projekt zakada przyznanie 48 dotacji po 40 tysicy zotych ka髒da. Zainteresowanie projektem jest bardzo du髒e. W pierwszym naborze otrzymalimy blisko 100 formularzy zgoszeniowych. Niestety wiele z nich zawierao bdy formalne i nale髒ao je odrzuci. Na etapie zgoszenia kandydat musi wszystko wykona sam, pomoc z agencji otrzymuje dopiero po zakwalifikowaniu do programu. To bardzo wa髒na zasada i dbam o rygorystyczne jej przestrzeganie. Drugi program pod nazw „Wy髒sze kwalifikacje- wiksze mo髒liwoci” daje mo髒liwo zdobywania przez pracownik籀w nowych, dodatkowych kwalifikacji zawodowych, przez co stan si dla pracodawcy bardziej atrakcyjni. Program realizowany od 1 czerwca, skierowany jest do bardzo wskiej grupy ludzi, a mianowicie do kadry administracyjnej owiaty. S to studia podyplomowe w zakresie zarzdzania funduszami unijnymi. Celem programu jest nauczenie pracownik籀w owiaty zasad pisania program籀w i opracowywania wniosk籀w o fundusze unijne. Program ten realizujemy wsp籀lnie z Pastwow Wy髒sz Szko Wschodnioeuropejsk w Przemylu.

Marek Prorok - Wspomnia pan wczeniej o konsultingowej dziaalnoci agencji. Na czym ona polega?

Marek Sabara - Sytuacja ekonomiczna zmusia do p籀jcia w kierunku dziaalnoci komercyjnej. wiadczymy usugi dla samorzd籀w lokalnych oraz przedsibiorc籀w w dziedzinie opracowywania studi籀w wykonalnoci oraz przygotowywania wniosk籀w i biznesplan籀w niezbdnych dla pozyskiwania funduszy unijnych. Wymaga to z naszej strony du髒ej mobilnoci, gdy髒 konkurencja na tym rynku jest do du髒a i ka髒dego klienta trzeba po prostu sobie znale驕. Musz przyzna, 髒e w roku ubiegym dziaalno ta pozwolia znacznie podreperowa bud髒et firmy.

Marek Prorok - Jak dugo trwa pana przygoda z agencj? Od kiedy jest pan jej prezesem?

Marek Sabara - Po raz pierwszy w agencji pracowaem w latach 1995 – 98. P籀驕niej przez sze lat byem kierownikiem Rejestru Usug Medycznych w ustrzyckim SPZOZ, aby w 2004 roku powr籀ci do agencji. Funkcj prezesa peni od stycznia 2007 roku. Jestem trzecim prezesem w pitnastoletniej historii agencji. Przede mn prezesowali Adam Pzio(dwukrotnie) i J籀zef Koodziej. Nie ukrywam, 髒e moja prezesura przypada na bardzo trudny okres, zwizany z prawie dwuletnim brakiem program籀w pomocowych, z kt籀rych utrzymywana jest „ustrzycka” cz firmy, ale mam nadziej, 髒e mimo wszystko uda mi si utrzyma agencj w dobrej kondycji przez najbli髒sze lata.

Marek Prorok - 驍ycz tego serdecznie i dzikuj za interesujc rozmow.

Marek Sabara - Dzikuj r籀wnie髒 i pozdrawiam wszystkich Czytelnik籀w „Naszych Poonin”.

[Nr 10/86] Rozmowa Poonin - dzi Marek SabaraImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio