Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/78] Kalendarium "Poonin"
W II Rzeczpospolitej

1 lutego 1925
W tym dniu rozpocza si historia publicznej radiofonii w Polsce. Dowiadczalna stacja radiowa Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego nadaa swoj pierwsz oficjaln audycj radiow. Fakt ten uznaje si za pocztek Polskiego Radia.

2 lutego 1921
W Pary髒u podpisano polsko-francusk deklaracj o przyja驕ni i ukad polityczny w raz z konwencj wojskow, kt籀ra przewidywaa wzajemn pomoc w przypadku napaci Niemiec, na kt籀r ze stron. Mniej korzystny dla Polski okaza si ukad handlowy przewidujcy midzy innymi szczeg籀lne przywileje Francji w polskiej gospodarce. Podpisany ukad by jednym z fundament籀w polityki zagranicznej II Rzeczpospolitej.

5 lutego 1937
Rzd polski podj decyzj o utworzeniu Centralnego Okrgu Przemysowego. Centralny Okrg Przemysowy zwany w skr籀cie COP-em by orodkiem przemysu ci髒kiego zlokalizowanym w poudniowo-centralnych dzielnicach naszego kraju. By, bez wtpienia, jednym z najwikszych przedsiwzi ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u byo zwikszenie ekonomicznego potencjau Polski, rozbudowa przemysu ci髒kiego i zbrojeniowego, a tak髒e zmniejszenie bezrobocia wywoanego skutkami wielkiego kryzysu. Jarosaw, Krosno, Nisko, Nowa Dba, Przemyl, Rzesz籀w, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg to miejscowoci naszego wojew籀dztwa, kt籀re sw籀j rozw籀j zawdziczaj COP-owi. Bieszczadzkie hydroelektrownie Myczkowce i Solina, s r籀wnie髒 „dzieckiem COP-u” i cho wybudowano je w latach 50 i 60 XX wieku, to wanie w籀wczas rozpoczto prace przygotowawcze tych inwestycji, przerwane wybuchem wojny.

7 lutego 1919
Na mocy dekretu wydanego w tym dniu przez Naczelnika Pastwa J籀zefa Pisudskiego z dniem 8 lutego powoano do 髒ycia Najwy髒sz Izb Kontroli. Przez 90 lat swojej historii NIK ulega r籀髒nym przeksztaceniom. Dzisiaj jest w peni niezale髒nym organem kontrolnym podporzdkowanym Sejmowi RP. G籀wnym zadaniem prowadzonych przez NIK kontroli jest dostarczanie Sejmowi i opinii publicznej informacji o dziaaniach pastwa, kt籀re s oceniane pod ktem: legalnoci, gospodarnoci, celowoci oraz rzetelnoci.

10 lutego 1919
Otwarty zosta Sejm Ustawodawczy, pierwszy po okresie rozbiorowym parlament Rzeczpospolitej wyoniony w wyniku demokratycznych wybor籀w. Najwa髒niejszym zadaniem Sejmu Ustawodawczego byo uchwalenie ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej. Prace Sejmu zakoczyy si sukcesem, jakim bez wtpienia byo uchwalenie „Konstytucji Marcowej”. Kadencja Sejmu trwaa do 27 listopada 1922 roku.

10 lutego 1920
W Pucku dokonano symbolicznych zalubin Polski z morzem. G籀wnym celebrantem uroczystoci by genera J籀zef Haller jako dow籀dca Frontu Pomorskiego-operacyjnego zwizku taktycznego Wojska Polskiego, kt籀rego zadaniem byo przejcie 140-kilometrowego odcinka wybrze髒a Morza Batyckiego przyznanego Polsce przez Traktat Wersalski. Zalubin dokonano poprzez wrzucenie do Batyku platynowego piercienia. W uroczystoci, poza wspomnianym generaem Hallerem, uczestniczy minister spraw wewntrznych Stanisaw Wojciechowski(p籀驕niejszy prezydent RP) oraz przedstawiciele nowej administracji Wojew籀dztwa Pomorskiego. Platynowy piercie zosta ufundowany i ofiarowany przez polskich mieszkac籀w Gdaska.

10 lutego 1925
Polska zawara Konkordat z Watykanem, ratyfikowany w dniu 27 marca tego samego roku. W wyniku konkordatu koci籀 katolicki uzyska ogromne uprawnienia, niespotykane w innych krajach europejskich. Szczeg籀lnym rozwizaniem konkordatu by brak klauzuli obecnej w innych konkordatach, wyra驕nie stwierdzajcej, 髒e uprawnienia kocioa nie mog sta w sprzecznoci z porzdkiem prawnym pastwa polskiego. Mo髒na pokusi si o stwierdzenie, 髒e koci籀 katolicki i jego kler stanli ponad prawem Rzeczpospolitej. G籀wnym negocjatorem konkordatu estrony polskiej by 籀wczesny minister wyzna religijnych i owiecenia publicznego Stanisaw Grabski.

10 lutego 1926
Rozporzdzeniem Rady Ministr籀w RP zostay nadane prawa miejskie Gdyni. Ta maa wioska rybacka staa si po odzyskaniu niepodlegoci w 1918 roku jedn z najwa髒niejszych miejscowoci II Rzeczpospolitej. W 1921 roku rozpoczto tu budow portu morskiego majcego zapewni Polsce niezale髒no od niepewnej sytuacji w Wolnym Miecie Gdask. Dynamika rozwoju Gdyni bya niesamowita, wiadczy o tym wzrost liczby mieszkac籀w od 1300 w roku 1920 do 127 tysicy w roku 1939. Port w Gdyni by w okresie midzywojennym wa髒nym stymulatorem rozwoju gospodarczego II RP.

20 lutego 1919
Sejm Ustawodawczy uchwali „Ma Konstytucj”, kt籀ra powierzaa Sejmowi najwy髒sz wadz w odradzajcym si pastwie. Wola Sejmu miaa by wykonywana przez Naczelnika Pastwa(funkcj t powierzono J籀zefowi Pisudskiemu) oraz Rad Ministr籀w. „Maa Konstytucja” regulowaa system organ籀w pastwowych do czasu uchwalenia nowej konstytucji. Uchylona zostaa z dniem 1 czerwca 1921 roku na mocy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 17 marca 1921 roku.

W "Ludowej" Rzeczpospolitej

4 lutego 1947
Na pierwszej sesji zebra si Sejm Ustawodawczy wybrany w dniu 19 stycznia 1947 roku w wyborach sfaszowanych przez 籀wczesne wadze komunistyczne. Najwa髒niejsze wydarzenia zwizane z tym Sejmem to wyb籀r Bolesawa Bieruta na prezydenta RP, uchwalenie w 19 lutego 1947 ustawy konstytucyjnej zwanej „Ma Konstytucj oraz uchwalenie Konstytucji PRL w dniu 22 lipca 1952 roku.

5 lutego 1947
Sejm Ustawodawczy wybra na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bolesawa Bieruta. Wyboru dokona Sejm a nie Zgromadzenie Narodowe, gdy髒 w wyniku referendum z 30 czerwca 1946 roku Senat RP przesta istnie.

6 lutego 1989
W Urzdzie Rady Ministr籀w w Warszawie rozpoczy si obrady Okrgego Stou. W obradach uczestniczyli przedstawiciele wadz PRL i opozycji. W wyniku rozm籀w, kt籀re zakoczyy si 5 kwietnia 1989 roku, rozpocza si transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Rozmowy Okrgego Stou, sukces opozycji w wyborach przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 1989 roku oraz wydarzenia jakie nastpiy po wyborach stay si sygnaem dla pozostaych kraj籀w tak zwanego „obozu socjalistycznego” i zapocztkoway proces przemian ustrojowych w tych krajach. Wydarzenia drugiej poowy roku 1989 nazywane s „Jesieni Narod籀w”.

8 lutego 1985
Na Morzu P籀nocnym zaton drobnicowiec m/s Busko Zdr籀j. W wyniku katastrofy zginy 24 osoby, tylko jednemu z czonk籀w zaogi(radiooficerowi) udao si uratowa. Katastrofa nastpia podczas silnego sztormu, wadliwie zamocowany adunek uleg przesuniciu w wyniku czego statek straci stateczno, przewr籀ci si i byskawicznie zaton. Rozbitkowie stracili 髒ycie na skutek wyzibienia, oczekujc na ratunek w lodowatej wodzie Morza P籀nocnego. Ofiary katastrofy zostay pochowane i upamitnione pomnikiem na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni Witominie.

10 lutego 1976
Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwali prawie jednogonie, przy jednym gosie wstrzymujcym si, poprawki do obowizujcej Konstytucji PRL. Najwa髒niejsze z przyjtych poprawek to wprowadzenie zasady przewodniej roli PZPR w rzdzeniu pastwem oraz zapisanie w Konstytucji sojuszu z ZSRR. Jedynym posem, kt籀ry nie zagosowa si za zmianami by Stanisaw Stomma – profesor prawa z uniwersytetu Jagielloskiego.

11 lutego 1972
Na XI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w japoskim Sapporo skoczek narciarski Wojciech Fortuna zdoby pierwszy w historii i jak dotychczas jedyny, zoty medal olimpijski dla Polski w dyscyplinach zimowych. Zwycistwo zapewni Fortunie skok na odlego 111metr籀w oddany w pierwszej serii skok籀w.

11 lutego 1981
Genera Wojciech Jaruzelski zosta Prezesem Rady Ministr籀w PRL.

15 lutego 1951
Zawarta zostaa umowa pomidzy Rzeczpospolit Polsk a Zwizkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcink籀w terytori籀w pastwowych. W wyniku umowy Ustrzyki Dolne i okolice znalazy si na terytorium Rzeczpospolitej.

15 lutego 1979
W warszawskiej Rotundzie PKO doszo do tragicznego w skutkach wybuchu gazu. W wyniku wypadku zgino 49 os籀b, okoo 100 zostao rannych, budynek uleg zniszczeniu w 70%.

W III Rzeczpospolitej

2 lutego 2007
Decyzj Wojew籀dzkiego Konserwatora Zabytk籀w w Warszawie Macieja Czeredysa Paac Kultury i Nauki zosta wpisany do rejestru zabytk籀w.

6 lutego 2002
W Jastrzbiu Zdroju na terenie Kopalni Wgla Kamiennego „Jas-Mos” doszo do tragicznej w skutkach katastrofy. Nad ranem na poziomie 700metr籀w, podczas rob籀t strzaowych doszo do wybuchu pyu wglowego. W strefie wybuch znajdowao si 47 g籀rnik籀w, 10 z nich ponioso mier a dw籀ch zostao rannych.

9 lutego 1990
W Polsce przywr籀cono dawne godo pastwowe. Nastpi powr籀t Ora Biaego z koron wg wzoru z 1927 r.

11 lutego 2008
Prokuratura umorzya postpowanie sprawdzajce w sprawie ksi髒ki Jana Tomasza Grossa „Strach antysemityzm w Polsce tu髒 po wojnie. Historia moralnej zapaci". W uzasadnieniu swojej decyzji Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Krowodrzy stwierdzia, 髒e „ w publikacji nie znaleziono wypowiedzi bdcych pom籀wieniem, zniewa髒eniem narodu polskiego lub nawoywaniem do nienawici na tle r籀髒nic narodowociowych”.

[Nr 2/78] Kalendarium "Poonin"Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio