Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/55] Ponad sto milion籀w zotych wydadz leskie ...
Powiksz zdjcie
Przewiduje si, 髒e w 2007 roku okoo 112 mln zotych stanowi bd wydatki gmin wchodzcych w skad powiatu leskiego oraz samego powiatu. Przedstawiaj si one nastpujco; powiat Leski- 34,4 mln, gminy; Lesko- 34,7 mln, Solina- 18 mln, Olszanica 11 mln, Baligr籀d 7,6 mln, Cisna- 6,3 mln.
Powy髒sze dane obrazuj stan zamo髒noci poszczeg籀lnych gmin i powiatu. Wprawdzie liczby te nie s oszaamiajce ale poniewa髒 rosn z roku na rok wic dobrze wiadcz o gospodarnoci kierownictwa powiatu oraz poszczeg籀lnych gmin.
Lesko, przeszo 150 letnia siedziba powiatu, dba nie tylko o sw籀j rozw籀j ale te髒 dba o rozw籀j gmin, kt籀re wchodz w skad powiatu leskiego. I tak np. w 1931 r. dzieki staraniom 籀wczesnego burmistrza Hieronima Kollera zostaa doprowadzona z Mcinki do Leska energia elektryczna. Lini przesyow poprowadzono na stalowych supach kratownicowych przez Krosno, Ryman籀w, Sanok, Zag籀rz do Leska. Linia ta istnieje do dnia dzisiejszego. By to pocztek elektryfikacji i telefonizacji caych Bieszczad籀w. Prace te kontynuowano po zakoczeniu II wojny wiatowej.
Po uporaniu si z elektryfikacj Leska, w 1934 r. powstao Towarzystwo Gimnazjum Prywatnego, kt籀re miao za zadanie utworzenie redniej szkoy w Lesku. W tym celu wynajto odpowiedni budynek oraz zorganizowano personel pedagogiczno- administracyjny. wczesny burmistrz Leska – major WP Maek tak niezrcznie zaatwia spraw w Kuratorium Owiaty we Lwowie, 髒e nie uzyskano zezwolenia na otwarcie gimnazjum w Lesku. W zwizku z tym zdolna modzie髒 powiatu leskiego musiaa korzysta z gimnazj籀w w Sanoku , Chyrowie lub w innych odleglejszych miejscowociach, ale nie wszystkich byo na to sta. Dopiero w 1946 r. Spoeczny Komitet Rodzicielski wsparty przez 籀wczesne wadze powiatowe spowodowa otwarcie w Lesku Liceum Og籀lnoksztaccego. Bya to pierwsza szkoa rednia w Bieszczadach. Obecnie w Lesku jest 5 szk籀 rednich , w kt籀rych uczy si modzie髒 nie tylko miejscowa ale i z caych Bieszczad籀w.
W 1998 roku doprowadzono do Leska gaz. By to pocztek gazyfikacji Bieszczad籀w. Du髒e zasugi w tym zakresie ma byy starosta Henryk Gocek.
Powiksz zdjcie
Lesko posiada pen infrastruktur powiatow, w skad kt籀rej wchodzi szereg instytucji niezbdnych do funkcjonowania powiatu, dajcych zatrudnienie wielu ludziom. Instytucje te peni su髒ebn rol dla 27 tysicznej ludnoci powiatu i nie tylko. Jedn z najwa髒niejszych instytucji jest szpital powiatowy, kt籀ry troszczy si o zdrowie mieszkac籀w Leska i powiatu oraz przyje髒d髒ajcych tutaj turyst籀w i kuracjuszy z kraju i zagranicy. Z plac籀wki tej, kt籀ra stale si rozwija, powiat leski mo髒e by dumny gdy髒 jest to doskonaa jego wizyt籀wka. Dziki staraniom kierownictwa powiatu i przy pomocy gmin zmodernizowano w ostatnich trzech latach na terenie Bieszczad籀w kilkadziesit kilometr籀w dr籀g udostpniajc turystom nieznane dotychczas pikne tereny jak np. odcinek Do髒yca – Terka. W efekcie wzroso zainteresowanie inwestor籀w w zagospodarowaniu turystycznym tego rejonu. Bardzo adnie rozwija si w Lesku baza zaopatrzeniowo- handlowa oraz hotelowo- gastronomiczna. Wida to zar籀wno na prawym jak i te髒 na lewym brzegu Sanu. Szczeg籀lnie lewobrze髒ne Zasanie szybko si rozwija. Niebawem oddany zostanie do u髒ytku zmodernizowany i rozbudowany zajazd „Pod Grusz”. To powoduje, 髒e Lesko posiada bdzie najwiksz baz hotelowo- gastronomiczn u wr籀t Bieszczad籀w.
Jest tylko kwesti czasu jak Lesko powikszy swoj powierzchni co najmniej dwukrotnie. Dlatego te髒 ju髒 teraz trzeba podj starania dla budowy obwodnicy w celu skierowania na ni ci髒kiego transportu, kt籀ry jest bardzo uci髒liwy, szczeg籀lnie w r籀dmieciu. Rozwijajca si baza turystyczna wok籀 Leska daje nowe miejsca pracy. Je髒eli za tym ruszy budownictwo mieszkaniowe i przynale髒na infrastruktura miejska to mo髒na by spokojnym o dalszy rozw籀j Leska. Podobna sytuacja istnieje w ka髒dej gminie nale髒cej do powiatu leskiego i tak np. w ubiegym roku Urzd Powiatowy wyda przeszo 500 pozwole na budow i rozbudow r籀髒nych obiekt籀w , co dobrze wiadczy o rozwoju powiatu leskiego.

Jan Lewicki

[Nr 5/55] Ponad sto milion籀w zotych wydadz leskie ...

» Ponad sto milion籀w zotych wydadz leskie samorzdy
Cholera, tak maa dziura- jeszcze tylko przenie do tej dziury pomnik z Rzeszowa(synn piczk) i wojew籀dztwo leskie macie na 100%.
Dodano 08 Lipca 2007 przez ~WieniakImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio