Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [2/129] Sotys Sroka z Wakowej wypowiedzia wojn gminie Olszanica
Nic nie zapowiadao, 髒e wiejskie zebranie w Wakowej z 24 stycznia bdzie miao a髒 tak burzliwy charakter. Zwoano je w celu wyra髒enia zgody na zbycie dziaki wiejskiej i okrelenie na co przeznaczy uzyskane z tej transakcji pienidze. Stao si jednak inaczej, zebranych rozsierdzi brak na spotkaniu w籀jta gminy Olszanica Krzysztofa Zapay. Na nic zday si tumaczenia sekretarza gminy Roberta Petki, 髒e w籀jt musia wyjecha w sprawach su髒bowych do Rzeszowa i nie zd髒y wr籀ci. Sotys Sroka podda do gosowania wniosek o zerwaniu zebrania i wyznaczeniu nowego terminu oraz zobligowaniu sekretarza do tego by w籀jt przyjecha do Wakowej i przesta lekcewa髒y jej mieszkac籀w.
Wniosek przeszed jednogonie.


Wakowa 21 luty – spotkanie drugie

Tym razem w Wakowej pojawiy si wszystkie najwa髒niejsze osoby z gminy Olszanica, w籀jt Krzysztof Zapaa, przewodniczcy rady Tadeusz Darosz, sekretarz Robert Petka. Mimo tego zainteresowanie zebraniem nie byo zbyt wielkie. W wiejskiej wietlicy zjawio si raptem okoo pidziesiciu os籀b. Dlatego te髒 by zebranie byo wa髒nym trzeba byo odczeka synne „studenckie 15 minut”. Wida te髒 byo od samego pocztku, 髒e sotys zamierza ostro atakowa, a wadze nie bd chciay si temu biernie przyglda. Przedstawiciele wadz ostentacyjnie wczyli dyktafony. Nie spodobao si to sotysowi Adamowi Sroce, kt籀ry podda pod gosowanie to czy wie zgadza si na nagrywanie spotkania. Sprzeciwu nie byo, by jedynie apel w籀jta Zapay o to by zebranie miao merytoryczny charakter, bo tylko rzeczowo i na spokojnie mo髒na cokolwiek zaatwi.

Zaczo si od dziaki

Po wszystkich formalnociach sotys przedstawi pod gosowanie spraw sprzeda髒y dziaki. Jak stwierdzi nie ma w tej chwili pomysu na jej zagospodarowanie, natomiast jest chtny do jej kupna. W zwizku z tym Sroka proponuje by dziak sprzeda, jednoczenie wnioskuje by uzyskane pienidze przeznaczy na budow kaplicy cmentarnej. -Wie jest przez gmin krzywdzona. Zabrano nam szko, to mo髒e cho gmina zadba o nasz godny poch籀wek. - powiedzia sotys.


W籀jt Zapaa tumaczy jednak, 髒e on nie mo髒e da gwarancji na i髒 pienidze p籀jd na ten konkretny cel. Budowa kaplicy cmentarnej nie jest ujta w bud髒ecie wic trudno cokolwiek obiecywa. Na dodatek w籀jt przypomina, 髒e o przeznaczeniu pienidzy decyduje rada gminy a nie on osobicie. W radzie gminy jest jeden radny z Wakowej na dodatek jest przewodniczcym rady, ale i on nie gwarantuje, 髒e zdoa przekona radnych do gosowania korzystnego dla Wakowej. Sekretarz Robert Petka podpowiada, 髒e najlepiej byo by gdyby dziak sprzedano po wpisaniu budowy kaplicy do bud髒etu na rok 2013. Wtedy zwyczajowo radni gosowaliby prawdopodobnie korzystnie dla Wakowej. Ta informacja nie satysfakcjonuje jednak czci zebranych i chtnego do kupna dziaki. Ten mody czowiek chce si budowa i nie ma zamiaru czeka. W kocu zapada decyzja by dziak sprzeda mo髒liwie jak najszybciej, a pienidze zdeponowa na koncie bankowym. W籀jt Zapaa informuje jeszcze zebranych o tym, 髒e nie zezwoli na jakkolwiek „dzik” budow. Wszystko- jego zdaniem- bdzie si musiao odby zgodnie z reguami obowizujcymi przy tego rodzaju inwestycjach, a to mo髒e potrwa jaki czas. Jednoczenie w籀jt prostuje sowa sotysa o dyskryminowaniu Wakowej -Podatki jakie zbieramy z wsi Wakowa to kwota okoo 54 tysicy z. rocznie, za inwestycje we wsi przekroczyy przez ostatnie cztery lata 600 tysicy z, wic gdzie tu jakakolwiek dyskryminacja.

Sotysowi Sroce puciy nerwy

Te wyjanienia w籀jta podziaay na sotysa Srok jak przysowiowa pachta na byka. Zarzuci wadzom gminy opowiadanie bzdur. -Likwidujc szko w Wakowej m籀wilicie, 髒e owiata nie ma pienidzy, a tymczasem rozpoczynacie budow sali sportowej przy szkole w Uhercach. To nieuczciwe, okamalicie nas. Zreszt nie tylko z tym. Gdzie s obiecane przystanki dla dzieci. Dlaczego w konkursie na odnie髒anie drogi cigle wygrywa ta sama osoba mimo, 髒e nie wywizuje si ze swoich zobowiza. Tak naprawd dopiero przed dzisiejszym spotkaniem przyo髒y si do odnie髒ania. Dlaczego szkolny autobus wozi do Olszanicy tylko dwoje dzieci i 髒on przewodniczcego rady, podczas gdy nasze dzieci chodz do szkoy w Ropience.
Lista zarzut籀w ze strony sotysa bya bardzo duga. Rzeczowo zaczli je odpiera w籀jt, sekretarz i przewodniczcy rady. Jak powiedzia w籀jt budow przystanku autobusowego zaakceptowano na ostatniej grudniowej sesji. Ma to by przystanek zadaszony, na odpowiednich fundamentach. Trudno byo realizowa inwestycj przy 30 stopniowych mrozach, jeli tylko zima odpuci roboty rusz, a tymczasem nikt nie broni dzieciom czeka na przew籀z pod zadaszeniem budynku szkoy, albo nawet wewntrz szkoy. Sekretarz Petka wyjani, 髒e inicjatywa budowy sali gimnastycznej w Uhercach wysza od tamtejszych radnych.


Wie zdecydowaa, 髒e przeznaczy na ten cel cay majtek wiejski jaki uda si sprzeda, a troch tego jest. Ponadto wie zbiera rocznie ponad 400 tysicy z podatk籀w i cz z nich wr籀ci w postaci wsparcia tej inwestycji. Na dodatek istniej spore mo髒liwoci pozyskania na ta inwestycje pienidzy z zewntrz. Zarzd uzna te髒 argument m籀wicy o tym, 髒e do szkoy w Uhercach uczszczaj te髒 dzieci z Orelca, Zwierzynia, Rudenki, a warunki do zaj z wychowania fizycznego s fatalne.

Nepotyzm, korupcja i niegospodarno

To kolejne zarzuty wobec wadz gminnych ze strony Adama Sroki. Jak twierdzi sotys w urzdzie gminy w Olszanicy ju髒 mao kto jest z tej gminy. W籀jt i sekretarz cigaj do pracy ludzi z Leska. Przetargi wygrywaj ci kt籀rzy wygra maj, jak choby w przypadku odnie髒ania gminnych dr籀g. Sotys籀w nie zawiadamia si o terminach zebra i sesji -Degenerujecie wiosk do spodu- doda sotys -A Pan panie Przewodniczcy Darosz nie zrobi dla wsi nic. Nigdy na sesji nie zabra Pan w sprawie wsi gosu. Zlikwidujemy Pana Panie Darosz. Zrobilicie sobie z nas podn籀髒ek.

-Pan 髒e jak pies, Panie sotysie- stwierdzi zdenerwowany Robert Petka- Potrafi Pan nas tylko rozlicza, a tymczasem jak do tej pory nie zo髒y Pan w gminie ani jednego sensownego wniosku. Mno髒y Pan roszczenia nie proponujc ni w zamian. Ostrzegam, oskar髒enie o korupcje mo髒e si skoczy spotkaniem w sdzie, to zbyt powa髒ny zarzut, na dodatek wypowiedziany publicznie.

Temperatur zebrania blisk wrzeniu stara si zaagodzi ksidz proboszcz. -Panowie, jeli mcie co do siebie nawzajem spotkajcie si na kawie i tam to sobie powiedzcie. Nie taki by cel tego zebrania by si wzajemnie obra髒a, ale by co zaatwi. Sotysa ponioso i powiedzia jedno sowo za du髒o, wadza te髒 zbytnio uniosa si ambicja. Stonujcie i nie brnijcie dalej.

Sowa te ostudziy nieco temperamenty dyskutujcych. Tylko nie sotysa. Ten twardo domaga si gosowania nad wotum nieufnoci dla radnego z Wakowej Tadeusza Darosza. Jednak ludzie zaczli si rozchodzi i nie znalaz chtnych do gosowania. Oczywicie nie przemawia tak髒e do sotysa argument, 髒e to nie zebranie wiejskie mo髒e pozbawi mandatu radnego.

Goym okiem wida, 髒e wie zostaa podzielona. Spora cz wsi jest przeciwna poczynaniom wadz gminnych. Rodzice oddali swoje dzieci do szkoy w Ropience. To gmina Ustrzyki i tam trafi subwencja owiatowa za te dzieci. Straci na tym gmina Olszanica i pewno gdzie tam w zanadrzu radni z poza Wakowej chowaj jaki uraz do tej wsi. S te髒 we wsi zwolennicy wadz gminnych. Uwa髒aj oni, 髒e wojna wytoczona gminie przez Wakow niczemu dobremu nie su髒y. Nie da si te髒 ukry, 髒e najwikszymi krytykami wadz pr籀cz sotysa s te髒 jego najbli髒si. Oczywicie o niczym to nie wiadczy ale daje argumenty przeciwnikom sotysa, 髒e jego dziaania te髒 nie s powodowane li tylko interesem wsi.

Patrzc na ten konflikt z boku odnosz wra髒enie, 髒e sotys wypowiedzia wojn gminie bronic interes籀w wsi, ale zapomnia utrzyma nerwy na wodzy. Nie chce 驕le, jednak takim postpowaniem bdzie budzi tylko podobn reakcj w gminie. Wadze gminne r籀wnie髒 nie dziaaj w zych intencja w stosunku do Wakowej. Po prostu pewnych ci nie da si unikn. Nie mo髒na jednak odm籀wi w籀jtowi, sekretarzowi, radzie ze robi cokolwiek na szkod wsi. Wyprowadzili finanse gminy na prost, a to boli cho jest konieczne.

Teraz przysza pora na to by doszo do ugody. Budowa kaplicy cmentarnej mo髒e by dla tej ugody idealnym pretekstem. Sotys i wie zrobi wszystko by w budowie pom籀c. Wadze gminy za stan na gowie by nie znajdowa obiektywnych przeszk籀d odraczajcych w czasie t budow. To najlepsza droga do pojednania. Sotys bdzie mia szans na reelekcj, w籀jt i przewodniczcy rady na kontynuacj swoich dziaa. Wie zyska niezbdn w dzisiejszych czasach kaplic. Sowem sielanka. Pytanie jest tylko jedno, czy sotys potrafi pohamowa sw籀j temperament i zakopa top籀r wojenny, bo jego dotychczasowa postawa raczej temu nie su髒y.

Wiesaw Stebnicki


» Udostpnij:


[2/129] Sotys Sroka z Wakowej wypowiedzia wojn gminie Olszanica

» [2/129] Sotys Sroka z Wakowej wypowiedzia wojn gmini
No i jak wida Wiesaw potrafi bez obelg opisa czyje postpowanie. Wynika z tego, 髒e tylko "supermen" na niego dziaa jak czerwona pachta na byka. Ciekawe dlaczego?
Dodano 12 Marca 2012 przez ~wer

» [2/129] Sotys Sroka z Wakowej wypowiedzia wojn gmini
Sotys z Wakowej niech nie szuka wym籀wek i niech nie robi zadymy tylko do roboty si we驕mie... A co do W籀jta to jest te髒 czowiek i si nie rozdwoi, skoro nie m籀g by w Wakowej na spotkaniu tzn 髒e nie m籀g, od czego swoich ludzi ma... Widocznie mia wa髒niejsze sprawy, co nie znaczy 髒e olewa ludzi!!!

Koniec kazania...
Dodano 15 Marca 2012 przez ~Go

» [2/129] Sotys Sroka z Wakowej wypowiedzia wojn gmini
wyspowiada rozgrzeszy i na stos
Dodano 14 Kwietnia 2012 przez ~to ja jarzbekImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio