Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 15/91] Zabawa w chowanego
Ustrzycki szpital jeszcze nie tak dawno kumulowa jedynie dugi. Jeli nie poczyniono by jakichkolwiek krok籀w restrukturyzacyjnych szpital m籀gby przesta istnie. Jednym z element籀w restrukturyzacji byo wyprowadzenie pewnych usug poza szpital. Dotyczyo to midzy innymi szpitalnej pralni, sto籀wki oraz obsugi i utrzymania prosektorium, a tak髒e utrzymania czystoci wok籀 szpitala.


Czas pokaza, 髒e bya to dobra decyzja bo przyniosa konkretne oszczdnoci w szpitalnym bud髒ecie.

Przetarg

Przetarg ofertowy na „wiadczenie usug porzdkowych wraz z dzier髒aw prosektorium” dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych rozstrzygnity zosta 8 kwietnia tego roku. Przedmiotem przetargu byo:
- utrzymanie czystoci i porzdku wok籀 obiekt籀w szpitalnych na powierzchni 14.620 m/2
- koszenie i odnie髒anie na powierzchni 10.540 m/2
- zaadunek i wyadunek samochod籀w przewo髒cych materiay zwizane z dziaalnoci szpitala
- utrzymanie prosektorium i czynnoci przy zwokach.
Zwycizca przetargu musia w umowie zagwarantowa przestrzeganie do rygorystycznego regulaminu ustalonego przez SP ZOZ. Do czasu przetargu wszystkie czynnoci bdce przedmiotem przetargu kosztoway szpital okoo 60 tysicy z. Dlatego te髒 najwa髒niejszym kryterium przetargu, dajcym najwicej punkt籀w bya cena za te usugi. Do przetargu stano dwie ustrzyckie firmy Warsztat Stolarski Wincentego Gerlacha i Firma Pogrzebowa Jana Chyka. Jak si okazao po otwarciu ofert Gerlach zaproponowa dziesiciokrotnie ni髒sz cen za usugi bdce przedmiotem przetargu.


Gdyby przyjto ofert Chyka szpital nie tyle, 髒e nic by nie zaoszczdzi to poni籀s by du髒o wy髒sze koszty za te usugi ni髒 do tej pory. Nie ma wic co si dziwi, 髒e zwycizc przetargu zostaa firma Gerlacha, za Chyek nie za bardzo chcia si z tym pogodzi. Gerlach podpisa umow, kt籀ra midzy innymi zobowizywaa go do cisego przestrzegania ustalonego przez szpital regulaminy. Ten za ustala wszystkie sprawy zwizane z przygotowanie i wydawaniem zwok, korzystaniem z kaplicy przy prosektorium oraz dokumentami potrzebnymi przy wydaniu zwok.

Zarzuty Jana Chyka

Chyek w odwoaniu do przetargu zarzuci SP ZOZ fakt preferowania nieuczciwej konkurencji poprzez - stworzenie sytuacji powodujcych porednio lub bezporednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie koniecznoci dokonania zakupu u danego przedsibiorcy lub u przedsibiorcy, z kt籀rym dany przedsibiorca pozostaje w zwizku gospodarczym. Zarzuci te髒 zamanie zakazu reklamy, akwizycji i prowadzenia dziaalnoci polegajcej na wiadczeniu usug pogrzebowych na terenie ZOZ-籀w. Zapomnia jednak, 髒e przetarg wygraa firma Warsztat Stolarski Wincentego Gerlacha, a on sam przystpi do przetargu pod szyldem Zakadu Pogrzebowego. Ponadto twierdzi, 髒e cena oferowana przez Gerlacha jest nieuczciwie zani髒ona. Pisa w odwoaniu tak髒e o tym, 髒e ma utrudniony dostp do kaplicy powoujc si na ustaw, kt籀ra m籀wi - Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsibiorcom dostpu do rynku, w szczeg籀lnoci przez ograniczenie w istotny spos籀b lub wyczeniu mo髒liwoci dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsibiorcy. Reasumujc zdaniem Chyka takie rozstrzygnicie przetargu w przypadku gdy w miecie jest jedno prosektorium stawia na przegranej pozycji pozostae dwa zakady pogrzebowe. Odwoanie trafio midzy innymi do Rady Powiatu Bieszczadzkiego bowiem ZOZ jest podlegy powiatowi, a przewodniczcy rady skierowa pismo do rozpatrzenie Komisji Rewizyjnej Rady.

Rozpatrywanie zarzut籀w

Komisja Rewizyjna spotykaa si w tej sprawie, a髒 czterokrotnie, rozmawiano z dyrektorem szpitala Marcelim Kuc , Janem Chykiem i Wincentym Gerlachem. Dyrektor potwierdzi, 髒e g籀wnym kryterium branym pod uwag w przetargu bya cena. Oferta Gerlacha zdaniem dyrektora daa szpitalowi wymierne, spore korzyci finansowe. Co do regulaminu dyrektor Kuca zobowiza ponownie rozpatrzy mo髒liwo pewnych korekt sprzyjajcych wydawaniu zwok, szczeg籀lnie w dni wolne od pracy. Jan Chyek podtrzymywa swoje zarzuty i nie by skony na jakiekolwiek kompromisy. Gerlach godzi si na pewne ustpstwa poza dopuszczaniem innych os籀b do prosektorium czego zakazuje Sanepid i otwieraniem kaplicy o ka髒dej porze dnia, czy nawet nocy. Jego zdaniem wpuszczanie os籀b postronnych do prosektorium celem ubierania zwok jest zakazane ustawowo, jego pracownik mo髒e zwoki ubra wystarczy go tylko na dwie, trzy godziny wczeniej o tym zawiadomi. Nie widzi te髒 problem籀w z udostpnieniem kaplicy jednak te髒 trzeba to wczeniej uzgodni. Natomiast sam regulamin m籀wi, 髒e tzw. wielogodzinne czuwanie przy zwokach jest niemo髒liwe. Ustalono te髒, 髒e nie bdzie kondukt籀w pogrzebowych z kaplicy przy prosektorium do kocioa lub na cmentarz. Takie kondukty na drodze krajowej wymagaj odrbnych zezwole, a reguluje to Ustawa o ruchu drogowym. Nie jest to wic wymys dyrektora Kucy. Ponadto dyrektor zmieni regulamin prosektorium godzc si na to by zwoki byy wydane osobie uprawnionej na podstawie karty zgonu, a nie aktu zgonu. Komisja zapoznaa si ze statystykami poch籀wk籀w os籀b zmarych w szpitalu, bo praktycznie o to w caej tej „aferze” idzie i jak si okazao statystyki poch籀wk籀w za cztery miesice byy praktycznie r籀wne, czyli Gerlach i Chyek pochowali po tyle samo os籀b zmarych w szpitalu. Biorc to pod uwag Komisja Rewizyjna stwierdzia - Jak wic wynika z przeprowadzonych rozm籀w i z dostarczonych dokument籀w nie ma podstaw do podwa髒enia wa髒noci przetargu. Nie ma te髒 podstaw do stwierdzenia, 髒e zachodzi tutaj do faktu nieuczciwej konkurencji. Obie firmy startujce w przetargu miay jednakowe kryteria, a zwyci髒ya ta kt籀ra zaoferowaa najni髒sz kwot przetargow, co byo najwa髒niejszym dla SP ZOZ. W zwizku z tym skarga Jana Chyka nie ma uzasadnienia prawnego i powinna by oddalona.

A w prosektorium sporo zmian

Gerlach w umowie o dzier髒awie prosektorium zobowiza si te髒 do przeprowadzenia remont籀w i modernizacji. Jak wida po kilku miesicach stara si z tych zobowiza wywiza.


Wsp籀lnie z miastem wyremontowa cz drogi dojazdowej do prosektorium, zmieni okna, zakupi st籀 do skadania zwok, wymieni drzwi w chodni. To spore inwestycje jak na tak kr籀tki czas. Stara si te髒 jak mo髒e najlepiej wsp籀pracowa z pozostaymi zakadami pogrzebowymi. Jego obowizkiem jest bowiem odebranie zwok ze szpitalnego oddziau, zwiezienie ich w godnych warunkach do prosektorium i przygotowanie do wydania. Nie odmawia te髒 otwarcia kaplicy na czas r籀髒aca po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Umowa jak zawar ze szpitalem bdzie obowizywa przez dwa lata, chyba, 髒e w ra髒cy spos籀b zamie warunki umowy. Co bdzie dalej, czas poka髒e. Jak na razie wida tylko jedno, poch籀wek jest jedn z lepiej opacalnych dziaalnoci gospodarczych, nie grozi tej dziaalnoci 髒aden kryzys. Prawd m籀wic kryzys, czy wielkie epidemie mog tylko zwikszy liczb klient籀w. Nie dziw wic, 髒e w tak niewielkim miecie jak Ustrzyki wzbudzi tak wielkie emocje.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 15/91] Zabawa w chowanegoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio