Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 15/75] Rozmowa "Poonin" - dzi Jerzy KosztoowiczMarek Prorok: Powr籀my na chwil do protestu Su髒by Celnej , kt籀ry przez wiele tygodni elektryzowa spoeczestwo naszego kraju a zwaszcza ludzi zamieszkaych w pobli髒u przej granicznych. Co z zao髒onych cel籀w udao si osign, a czego nie? Jakie s dalsze losy protestu?

Jerzy Kosztoowicz: Formalnie rzecz biorc protest trwa nadal i jest cigle utrzymywany przez zwizki zawodowe, ale w pewnym momencie przekroczy on granice miesznoci i faktycznie zamar, stad te髒 i u nas znikn transparent informujcy o protecie. By to protest jednoznacznie oddolny i z tego typu protestem spotykamy si niezmiernie rzadko. Protest wywoany zosta przez narastajce od lat problemy i w pewnym momencie kielich goryczy przepeni si. Zwizki zawodowe nie byy pomysodawc akcji protestacyjnej a jedynie w umiejtny spos籀b wykorzystay niezadowolenie swoich czonk籀w i susznie, bo kto musi broni interes籀w pracownik籀w. Zrobiy to jednak, przynajmniej w moim przekonaniu, mao umiejtnie i patrzc dzisiaj na t kwesti, kiedy emocje ju髒 opady, trudno jest oprze si wra髒eniu, 髒e mo髒na byo osiga wicej. Najwikszym problemem tej akcji by brak zgody pomidzy zwizkami zawodowymi, kt籀rych nadmierna ilo jest bolczk Su髒by Celnej. W styczniu bie髒cego roku rzd obieca nam pewne rzeczy i trzeba uczciwie przyzna, 髒e w najbardziej bolesnych sprawach a wyra髒onych w postulatach dotyczcych zapewnienia waciwej ochrony prawnej przy wykonywaniu obowizk籀w su髒bowych oraz zapewnienia penej restytucji uprawnie funkcjonariuszy celnych przywracanych do Su髒by Celnej, zareagowa natychmiast dokonujc odpowiedniej zmiany obowizujcych przepis籀w. Nadal trwaj dyskusje na temat szczeg籀owych rozwiza dotyczcych restytucji uprawnie, bo sprawa na przyszo zostaa uregulowana, kopotem s nadal zaszoci i restytucja uprawnie funkcjonariuszy, kt籀rych bolenie dotkny „stare” przepisy. W skrajnych przypadkach postpowania zakoczone uniewinnieniem funkcjonariusza celnego trway po kilka lat a nowy przepis m籀wi o restytucji uprawnie za p籀 roku. Jest to problem, bo poszkodowanemu funkcjonariuszowi przywr籀conemu do su髒by pozostaje tylko droga sdowa. Podsumowujc, przyjte w tych sprawach rozwizania nie s mo髒e idealne, ale z pewnoci nale髒y je uzna za satysfakcjonujce og籀 funkcjonariuszy. Z pozostaych postulat籀w najbardziej kontrowersyjny by ten dotyczcy znacznego wzrostu wynagrodze a umieszczony przez zwizkowc籀w na pierwszym miejscu, co trudno byo uzna za krok rozsdny. Rzdowa obietnica wypaty 500 zotych brutto zostaa zrealizowana, za zobowizanie si rzdu do zreformowania Su髒by Celnej poprzez dokonanie zmian w ustawie jest w trakcie przygotowa.

Marek Prorok: Od pierwszego grudnia 2008 roku obowizuj nowe regulacje dotyczce norm wwo髒onych towar籀w wolnych od ca. Prosz o zrelacjonowanie przebiegu wejcia w 髒ycie nowych norm. Jak zmieniaa si sytuacja na przejciu w ostatnich dniach listopada i pierwszych dniach grudnia?

Jerzy Kosztoowicz: Generalnie trzeba stwierdzi, 髒e poza obni髒eniem normy przywozu papieros籀w wprowadzone zmiany s z korzyci dla podr籀髒nego. Zwikszeniu ulega og籀lna warto przywo髒onych towar籀w, zwikszono dozwolon ilo wwo髒onego wina i co w dzisiejszej dobie jest bardzo wa髒ne, podniesiono do 150 euro limit zakup籀w przez Internet Najwicej emocji wywoao piciokrotne obni髒enie normy wwozu papieros籀w. Trzeba jednoznacznie wyjani, 髒e zalew rynku unijnego przez sprowadzane papierosy by ogromny i std pojawia si dyrektywa unijna zalecajca krajom czonkowskim obni髒enie obowizujcej normy. Wszystkie kraje czonkowski wprowadziy odpowiednie zmiany w tym samym czasie, dziki czemu uniknito zamieszania. W ostatnich dniach przed wejciem w 髒ycie nowych przepis籀w obserwowalimy ruch przypominajcy czasy najwikszych kolejek. Du髒a liczba przekraczajcych wydu髒ya znacznie czas oczekiwania na odpraw. Zanotowalimy w tym czasie wiksz ilo pr籀b przemytu i liczne skargi zwizane z czasem oczekiwania na granicy. Chciabym podkreli, 髒e zachowanie podr籀髒nych na naszym przejciu byo zdecydowanie inne ni髒 na ssiednim przejciu w Medyce. Okrelibym je jako normalne i rozsdne, dziki czemu nie zanotowalimy 髒adnych problem籀w. Ju髒 pod koniec ostatniego dnia listopada ruch na przejciu zmala a pierwszych godzinach grudnia praktycznie zamar. Mo髒e troch statystyki. W dniu 30 listopada granic przekroczyo osiem tysicy os籀b a w pierwszej dobie grudnia ilo ta zmalaa do dw籀ch i p籀 tysica. W kolejnym dniu wyniosa trzy i p籀 tysica a w chwili obecnej ustabilizowaa si na poziomie okoo czterech tysicy na dob. Na przejciu kolejowym liczba podr籀髒nych spada z 200 os籀b w ostatnich dniach listopada do 30-40 w pierwszych dniach grudnia. rednio mo髒emy przyj, 髒e spadek ruchu nastpi o okoo 40 %.

Marek Prorok: Wprowadzone przepisy nie mog by martwe i musz by bezwzgldnie egzekwowane zadanie to spoczywa wanie na Su髒bie Celnej. Jak pan ocenia sytuacj po pierwszym grudnia, czy nastpio zwikszenie pr籀b przemytu?

Jerzy Kosztoowicz: Nie mamy mo髒liwoci manewru i wprowadzone przepisy musimy bezwzgldnie egzekwowa. Ku mojemu zaskoczeniu nie zanotowalimy zwikszonej iloci pr籀b przemycania towar籀w. Myl jednak, 髒e mamy tu do czynienia z okresem szczeg籀lnym. Nazwabym go okresem wyczekiwania a mo髒e lepiej okresem wzajemnego obwchiwania si. Ci kt籀rzy nie chc nadmiernie traci, obserwuj sytuacj i wyczekuj na dalszy rozw籀j wydarze. Mo髒e w duchu licz na to, 髒e z czasem nasze dziaania zagodniej, ale z g籀ry informuj, takie nadzieje s ponne. Przewidujemy zwikszon liczb pr籀b przemytu, zwaszcza w pocigu, gdzie przemycajcy jest osob anonimow i poza utrat towaru nie ponosi 髒adnych konsekwencji. Przygotowani jestemy r籀wnie髒 na zwikszenie iloci kontroli osobistych celem wyeliminowania pr籀b przemytu „na sobie”, czemu sprzyja aktualna pora roku. Wszystko to m籀wi w kontekcie planowanego od pierwszego stycznia 2009 roku wzrostu akcyzy na wyroby tytoniowe, co uczyni przemyt papieros籀w jeszcze atrakcyjniejszym.

Marek Prorok: Wydarzenia w Medyce byy bardzo naganiane przez media. Obserwowalimy protesty tak zwanych mr籀wek, kt籀rych nowe przepisy pobawiy „rodk籀w do 髒ycia”. W moim przekonaniu byo w tym zbyt du髒o demagogii. Co pan o tym sdzi?

Jerzy Kosztoowicz: Pod blokiem w Sanoku, w kt籀rym mieszkam, obserwuj pewien dziwny obrazek. Nie wiedzie czemu 髒yje tam spore stado kot籀w, kt籀re buszuje po okolicy. Trzy z owych kot籀w zostay w specyficzny spos籀b udomowione przez moje ssiadki a stao si to poprzez codzienne wysypywanie przez okna suchej karmy dla kot籀w. W chwili obecnej, te trzy koty nie robi nic innego tylko przez cay czas oczekuj pod blokiem na otwarcie okna. Ich kole髒anki i koledzy staraj si w rozmaity spos籀b upolowa po髒ywienie a wygodna tr籀jka cigle oczekuje na wysypan z okien karm. Je髒eli jej zabraknie, to prdzej zdechn z godu, ni髒 postaraj si o zdobycie po髒ywienia. Dla mnie jest to metafora tego co dzieje si na granicy. Ludzie, kt籀rzy nauczyli si takiego 髒ycia w 髒aden spos籀b nie godz si na zmiany. Uwa髒aj, 髒e taki spos籀b zarabiania jest dla nich najlepszy i ka髒dy kto chce to zmieni czyni im 髒yciow krzywd. Jest to zjawisko niebezpieczne i z pewnoci rodzce patologi. Z nieoficjalnych 驕r籀de wiem, 髒e w Ministerstwie Finans籀w przygotowywane jest doprecyzowanie pojcia okazjonalnoci. Prawdopodobnie, w myl owego doprecyzowania, okazjonalne przewo髒enie towar籀w przez granic bdzie dopuszczalne tylko raz na dob. Nie zmieni to sytuacji przecitnego podr籀髒nego, ale w spos籀b istotny ograniczy mo髒liwoci „髒yjcych z granicy”. Mam nadziej, 髒e dziki temu doczekamy chwili, gdy przekraczanie granicy przestanie by horrorem a stanie si normaln czynnoci. Mo髒e wtedy przecitny czowiek wybierajcy si na Ukrain nie bdzie nara髒ony na uci髒liwe stanie w kolejce i szykany ze strony modych, gniewnych ludzi wpychajcych si do odprawy bez kolejki. By mo髒e jestemy wiadkami znaczcej zmiany jakociowej na tym przejciu, kt籀r ludzie mylcy rozsdnie o przyszoci i rozwoju regionu bezsprzecznie doceni. Bieszczady mog sta si atrakcj turystyczn dla Ukraic籀w, podobnie jak przygraniczne regiony Ukrainy dla Polak籀w. Korzyci z takiej turystyki bd dla wszystkich o wiele wiksze, ni髒 pynce z dzisiejszej turystyki handlowo- przemytniczej.

Marek Prorok: To bardzo wa髒ne co pan powiedzia, bo wiele os籀b o tym zapomina. Jeszcze w pocztkach funkcjonowania przejcia drogowego, kiedy nie byo tak pot髒nych kolejek, na bieszczadzkich wycigach narciarskich gocio wielu turyst籀w z Ukrainy. Dzi s rzadkoci. I trudno si temu dziwi, bo kto majc w perspektywie wielogodzinne wyczekiwanie na odpraw graniczn zdecyduje si na weekendowy wypad na narty?

Jerzy Kosztoowicz: Je髒eli si zdecyduje, to tylko raz i dugo bdzie pamita bolesn nauczk z przejcia granicznego.

Marek Prorok: Praca celnika nie nale髒y ani do atwych, ani do przyjemnych. Jak w chwili obecnej wyglda sytuacja z naborem do su髒by nowych pracownik籀w?

Jerzy Kosztoowicz: W chwili obecnej nowoprzyjmowany do Su髒by Celnej mody czowiek mo髒e liczy na wynagrodzenie 1700 zotych netto. Nie jest to mo髒e du髒o, ale nie jest te髒 i mao, stad te髒 chtnych nie brakuje. Teraz w pocztkach kryzysu jest to pewnie zrozumiale, ale problem籀w z naborem nie mielimy r籀wnie髒 w okresie najwikszej fali wyjazd籀w za zach籀d. Podczas ogaszania naboru do su髒by ka髒dorazowo zachodzi konieczno przeprowadzania egzamin籀w preselekcyjnych, kt籀rych zadaniem jest zmniejszenie liczby chtnych do rozmiar籀w umo髒liwiajcych przeprowadzenie rozm籀w kwalifikacyjnych. Jest to dobry objaw, bo umo髒liwia lepszy wyb籀r kandydat籀w na przyszych funkcjonariuszy. Du髒a ilo chtnych oznacza , 髒e wielu ludzi jest zainteresowanych posiadaniem solidnego, staego miejsca pracy i kwestia wysokoci wynagrodzenia nie jest tu najwa髒niejsza.

Marek Prorok: Zmniejsza si ruch na przejciu granicznym. Czy w przypadku utrzymywania si tej tendencji nie zajdzie konieczno ograniczania zatrudnienia? Jerzy Kosztoowicz: Takie zagro髒enie teoretycznie istnieje, ale na szczcie dla Su髒by Celnej obserwujemy znaczny wzrost ruchu na przejciu towarowym i w tym nale髒y upatrywa nasz przyszo. Ja jako celnik wychowany na ruchu towarowym, uwa髒am to za naturalny kierunek dlatego mam nadziej, 髒e pracy nam nie zabraknie a bdzie to dowodem na wzrost naszego obrotu towarowego z zagranic, co jest warunkiem niezbdnym dla rozwoju gospodarki. Nie nale髒y te髒 zapomina o cigle zwikszajcym si ruchu autobusowym. Nasze przejcie nie le髒y wprawdzie na g籀wnym szlaku komunikacyjnym, ale jest rozsdn alternatyw dla Medyki, co przy coraz popularniejszej turystyce autokarowej nie jest bez znaczenia. W mojej ocenie zmniejszenie ruchu, kt籀re bez wtpienia nastpi zostanie zrekompensowane zdrowszym przejawem ruch granicznego w postaci przewozu towar籀w i prawdziwego ruchu turystycznego. Nie m籀wiem jeszcze o jednym, wczeniej czy p籀驕niej czeka nas uruchomienie maego ruchu granicznego. Wprowadzenie w 髒ycie umowy o maym ruch przygranicznym w spos籀b istotny wpynie na zwikszenie iloci odpraw na przejciu. Biorc to wszystko pod uwag, brak pracy nam nie grozi.

Marek Prorok: Od pewnego czasu czeka na uruchomienie terminal odpraw autobusowych. Op籀驕nienie uruchomienia terminalu wynikao z koniecznoci wprowadzenia zmian technicznych. Jak w chwili obecnej wyglda ta sprawa?

Jerzy Kosztoowicz: Budynek Kontroli Specjalnej dla odpraw autobusowych stwarza nam troch problem籀w, ale w perspektywie kilkunastu dni zostanie uruchomiony. Bdzie to du髒e udogodnienie dla podr籀髒nych i su髒b granicznych. Odprawy bd odbyway si w godziwych warunkach, bo budynek posiada pena infrastruktur z poczekalni dla podr籀髒nych wcznie.

Marek Prorok: Istnieje projekt wprowadzenia w Krocienku odprawy granicznej na zasadzie jednego zatrzymania, nazywanego z angielska „one stop”. Co pan o tym sdzi?

Jerzy Kosztoowicz: Zasada z gruntu suszna, je髒eli oznacza bdzie uatwienie w przekraczaniu granicy dla podr籀髒nego. Idea polega na tym, 髒e podr籀髒ny podje髒d髒ajcy do polskiej kontroli granicznej zatrzyma si tylko raz i zostanie w peni odprawiony. W chwili obecnej infrastruktura naszego przejcia nie jest do tego dostosowana. W obecnych warunkach nie widz takich mo髒liwoci. W prowadzenie tego sposobu odprawy wymagaoby jeszcze jednej bardzo oczywistej zmiany a mianowicie takie dostosowanie system籀w komputerowych polskich su髒b granicznych, abymy mogli korzysta z danych paszportowych podr籀髒nego wprowadzonych przez Stra髒 Graniczn. Mo髒e w to trudno uwierzy, ale w chwili obecnej takiej mo髒liwoci nie ma i ka髒dorazowo konieczne jest dwukrotne wczytywanie paszportu do sytemu. Nie jest to nic trudnego i potrzebne jest tylko odpowiednie rozwizanie systemowe.

Marek Prorok: Je髒eli byaby taka mo髒liwo, jak zmian w funkcjonowaniu Su髒by Celnej wprowadziby pan w 髒ycie dla polepszenia funkcjonowania odprawy granicznej?

Jerzy Kosztoowicz: Najbardziej uci髒liw sprawa dla ka髒dego przekraczajcego granic jest kontrola celna. Dokonujemy kontroli w spos籀b przesiewowy, bo innych mo髒liwoci nie mamy. Aby to zmieni konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych system籀w analizy ryzyka, zintegrowanych w skali nie tylko Izby Celnej, ale r籀wnie髒 w skali caego kraju. Szybka analiza pojazd籀w i os籀b dokonywana przez nowoczesne systemy pozwoliaby nam na byskawiczna ocen przekraczajcego granic, jeszcze przed wyjciem funkcjonariusz do kontroli celnej. W chwili obecnej zmuszeni jestemy do kontrolowania praktycznie 100% przekraczajcych granic, wprowadzenie nowoczesnych system籀w pozwolioby t liczb znacznie ograniczy. W praktyce podr籀髒ny, kt籀rego ryzyko ocenione zostanie jako niskie, przekroczy granic szybko i przyjemnie. Tylko od czasu do czasu bdzie musia si liczy ze statystycznym skierowaniem do kontroli. Wprowadzenie system籀w umo髒liwiajcych kontrol wyrywkow jest moim marzeniem.

Marek Prorok: 驍ycz szybkiej realizacji tego marzenia i serdecznie dzikuj za rozmow.

Jerzy Kosztoowicz: Dzikuj za 髒yczenia i rozmow.

Rozmawia: Marek Prorok

[Nr 15/75] Rozmowa "Poonin" - dzi Jerzy KosztoowiczImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio