Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 7/67] Gmina Olszanica - zjazd po r籀wni pochyej zatrzymany
Wybory samorzdowe w 2006 roku w Olszanicy doprowadziy do zmiany na stanowisku w籀jta. Weterana Tadeusza Franczyka zastpi mody, gniewny Krzysztof Zapaa. W籀jt Franczyk w tych wyborach nie startowa, ale Zapaa wcale nie mia atwiejszego zadania. Po wygranej nie sprzyjaa mu spora grupa mieszkac籀w gminy oraz wikszo radnych. Po niespena dw籀ch latach rzd籀w Zapay proporcje si odwr籀ciy na korzy nowego w籀jta.

Tadeusz Franczyk – bieszczadzki weteran

Franczyk by czowiekiem, kt籀ry na stanowisku w籀jta utrzymywa si najdu髒ej ze wszystkich bieszczadzkich gmin. Zaczyna jeszcze jako mianowany naczelnik gminy, koczy jako demokratycznie wybrany w籀jt. Gdyby w 2006 startowa ponownie, wygraby w cuglach. Na szczcie ze startu zrezygnowa. Na szczcie, bo odszed w peni chway, zostajc wybranym do rady powiatu leskiego, a gmina nie przekroczya niebezpiecznej granicy dugu.


Franczyk jak m籀wi w wywiadzie dla Poonin- kocha ludzi i ludzie go te髒 kochali bo nie potrafi im niczego odm籀wi. Niestety spowodowao to, 髒e gmina w jednym rankingu og籀lnopolskim znalaza si na pierwszym miejscu, mianowicie jeli chodzi o ilo przejadanych po髒yczonych pienidzy. Gmina zacigaa dugi nie na inwestycje tylko na konsumpcj. W 2005 roku rednio liczc na jednego mieszkaca gminy przypadao okoo 1150 z. przejedzonych kredyt籀w- by to rekord Polski. Na dodatek zadu髒enie zbli髒ao si do niebezpiecznego poziomu 60% bud髒etu gminy. Za t granic czeka Olszanic zarzd komisaryczny.

Krzysztof Zapaa - chodne przyjcie

Zapaa zasta gmin jak m籀wi- …toczc si po r籀wni pochyej. Wydatki na owiat planowano na 2007 rok w kwocie 1,5 mln z. Powy髒ej subwencji. Oczywicie jak zawsze za pomoc kredyt籀w.


To dwa razy wicej ni髒 do owiaty dopaca np. powiat bieszczadzki utrzymujcy trzy szkoy rednie. Zastpca w籀jta Robert Petka dodaje- Jeszcze w roku 1998 gmina podbieraa pienidze z subwencji i przeznaczaa na inne cele, a p籀驕niej rok w rok wydatki rosy bez opamitania. Widocznie wadza baa si ostrych ci w owiacie idc na tzw. przeczekanie. Doszo do tego, 髒e pienidzy brakowao na wszystko, a co najwa髒niejsze na inwestycje, czy nawet na dofinansowanie r籀髒nego rodzaju projekt籀w. Zapaa nie by ulubiecem mieszkac籀w Olszanicy i rady gminy, a gdy cign do siebie Petk na jego gow zaczy si sypa gromy. Nie podda si jednak i postanowi mimo oporu zacz naprawia finanse gminy.

Na pocztek cicia w owiacie

Owiata podobnie zreszt jak w innych gminach pochania wiksz cz bud髒etu. Nie spos籀b wic szuka oszczdnoci nie ruszajc owiaty. Pod n籀髒 poszy szkoy w Orelcu, Stefkowej, Paszowej, Rudence. Szykowa si zamach na Wakow. No i zacza si burza. Wakowa ogosia ch secesji do gminy Ustrzyki i chyba tym sposobem wygraa, bo szkoy nie tknito. Mo髒e zawa髒yo na tym te髒 to, 髒e gimnazjum w Wakowej jest szko spoeczn co obni髒a koszty utrzymania tej plac籀wki. Stefkowa te髒 straszya przejciem do Ustrzyk, by uchroni szecioklas籀wk. Okazao si jednak, 髒e w gosowaniu ta koncepcja nie przesza. Tak wic szkoa w Stefkowej zamienia si w trzyklasow, podobnie stao si w Orelcu. Cakowicie zlikwidowano trzyklasow szko w Paszowej. Ferment by straszny, ale efekty byskawiczne. Z planowanych poza subwencj 1,5 mln zotych do wydania w 2007 roku na szkoy, wydano 1,1 mln z. Plan na 2008 rok zakada wydanie na ten cel 720 tysicy z.,ale jak m籀wi w籀jt Krzysztof Zapaa mo髒e by nawet mniej, bo udao si sign po inne pienidze z projekt籀w. Tych projekt籀w zo髒ono sporo i co najwa髒niejsze niekt籀re ju髒 przyniosy pozytywny efekt. W ramach projektu „szkolne marzenia” szkoa w Uhercach pozyskaa 50 tys. z. Ze rodk籀w unijnych w kwocie 57 tysicy wyremontuje si wietlice w Paszowej. Zo髒ono te髒 wnioski w ramach projektu Kapita Ludzki z przeznaczeniem na orodki przedszkolne. Restrukturyzuje si te髒 pace w owiacie, bowiem do tej pory byo tak, 髒e osoby pracujce na tych samych stanowiskach w r籀髒nych szkoach bray te髒 ogromnie r籀髒nice si i niczym nieuzasadnione pobory. Wedug w籀jta cicia te nie mog si odbi w jakikolwiek spos籀b na poziomie nauczania. Wrcz przeciwnie wadze chc z rosncego poziomu nauczania zrobi swoisty wyr籀髒nik gminy Olszanica.

Kolejne ciecia - administracja

Gminna administracja zatrudniaa w szczytowym okresie ponad trzydzieci os籀b. Biorc pod uwag potrzeby, a tak髒e stan zatrudnienia w innych podobnych wielkoci gminach jest to troch za du髒o. Stan zatrudnienia zmniejszy si o dziewi etat籀w. Nie bd to cicia na lepo. Obowizywa bdzie kryterium jakoci, kompetencyjnoci i sprawnoci. Zmniejszenia etat籀w nie mog odczu petenci, ma ono jedynie skutkowa w bud髒ecie gminy.
Porzdkuje si tak髒e gospodark komunaln. W roku 2007 wpywy z opat za wywo髒enie odpad籀w wyniosy okoo 46 tysicy z. Nie wszyscy pacili bo w systemie pobierania tych opat byo sporo luk. Panowao przekonanie wr籀d ludzi, 髒e pac tylko gupcy. W porozumieniu z MPGK w Ustrzykach uszczelniamy ten system. Nikt docelowo nie uniknie pacenia. Dla por籀wnania warto poda, 髒e za sam pierwszy kwarta 2008 roku wpywy te przekroczyy ju髒 56 tysicy. Podobnie dzieje si z opatami za wod. Wodocig w Wakowej obsugujcy raptem 24 rodziny kumulowa koszty r籀wne tym jaki wynosiy dla zaopatrzenia w wod caej wsi Olszanica. Za sam energi elektryczn dla wodocigu pacono w Wakowej 2000 z. Po opomiarowaniu poboru wody przez odbiorc籀w za prd paci si teraz 150 z.

Wreszcie ruszyy inwestycje

Dziaania te przyniosy konkretne efekty. Zadu髒enie gminy zmniejszyo si o prawie milion z. spadajc poni髒ej 2 mln z., na koniec 2008 roku ma spa do poziomu 1,5 mln. Ruszyy inwestycje. Remontuje si drog w Paszowej i wiele innych dr籀g gminnych. Buduje si nowe chodniki w Olszanicy i przygotowuje projekty budowy chodnik籀w w Stefkowej. Remontuje si wiejskie wietlice, ale i te髒 z pomoc pienidzy z Urzdu Wojew籀dzkiego budynek UG.


S pienidze na wkad wasny do realizacji wygranych projekt籀w. Midzy innymi najwa髒niejszej inwestycji drogowej czcej powiat sanocki z granic pastwa, czyli drogi z Tyrawy Wooskiej przez Paszow, Wakow, Serednic i Brzegi. M籀wic prociej gmina ju髒 nie tylko przejada, ale inwestuje bud髒etowe pienidze. Radni gminy Olszanica byli chyba najbardziej zapracowanymi radnymi w okolicy. Restrukturyzacja gminnych finans籀w wymagaa czstych posiedze rady i komisji problemowych. Do tego dochodzio gaszenie przysowiowych po髒ar籀w w poszczeg籀lnych wioskach. To scementowao rad i na dodatek przekonao do dziaa inspirowanych przez Krzysztofa Zapa. Tak髒e mieszkacy caej gminy nie zostaj obojtni na to co si w gminie zaczyna dobrego dzia. Wyglda wic na to, 髒e w przyszych wyborach Zapaa powinien wygra w cuglach nawet gdyby ch startu wyrazi ponownie Franczyk.


Wiesaw Stebnicki

[Nr 7/67] Gmina Olszanica - zjazd po r籀wni pochyej zatrzymanyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio