Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 6/56] Powiat Leski - kto chce zarzdu komisarycznego
Zasad og籀lnie przyjt w jednostkach samorzdowych jest bezpieczny poziom deficytu finansowego. Oznacza to, 髒e zadu髒enie w danym roku bud髒etowym nie powinno przekracza 60% tego bud髒etu. Przekroczenie tej kwoty deficytu mo髒e skutkowa tym, 髒e w danej gminie, powiecie mo髒e zosta wprowadzony zarzd komisaryczny. Polega to na tym i髒 zawieszeniu podlega zarzd oraz rada danej jednostki samorzdowej. Komisarz za nie kieruje si ju髒 wytycznymi rady, uchwaami , planami. Jego zadaniem jest jak najszybsze doprowadzenie do naprawy finans籀w samorzdu, czyli m籀wic prosto tnie gdzie tylko mo髒e koszty i spaca dugi samorzdu. Spoeczestwo traci wic na jaki czas jakikolwiek wpyw na to co si dzieje w ich gminie , czy powiecie. Takich przypadk籀w nie ma zbyt wiele, ale s. W wojew籀dztwie podkarpackim zarzd komisaryczny wprowadzono miedzy innymi w gminie Skopanie i Hacz籀w. Gro驕ba zarzdu komisarycznego wisi w tej chwili nad wieloma jednostkami samorzdowymi. Grozi to midzy innymi gminie Olszanica, a ostatnio powiatowi Leskiemu.

Stanisaw Szel髒ek - wicestarosta leski


Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak 驕le?

Powiat Leski ju髒 w pierwszej kadencji postawi ostro na inwestycje. Byy to g籀wnie inwestycje drogowe. Do tej pory w powiecie leskim wyremontowano i zmodernizowano okoo 45 km dr籀g. To du髒o. Zrobiono to w du髒ej mierze ze rodk籀w unijnych, jednak potrzebny by te髒 wkad wasny. Wkad wasny starostwo finansowao kredytami. Na dzi dzie uzbierao si ponad 13 mln z. kredyt籀w. Tegoroczny bud髒et starostwa mia wynie 32 mln z. Niestety pewne inwestycje z bud髒etu wypadn, tak wic wykonanie powinno si uksztatowa na poziomie 25 mln z. To powoduje deficyt bud髒etowy w granicach 52%. Jest to jak na razie bezpieczne zadu髒enie, kt籀re nie skutkuje powoaniem zarzdu komisarycznego. Na dodatek powiat Leski w najnowszym rankingu samorzdowego pisma Wsp籀lnota zaj drugie miejsce w Polsce pod wzgldem nakad籀w inwestycyjnych na jednego obywatela.
- Niestety w przyszym roku z inwestycjami bdzie jeszcze gorzej i planowany bud髒et wyniesie nieco ponad 20 mln z. To zbli髒y nas do niebezpiecznej granicy zadu髒enia- m籀wi wice starosta leski Stanisaw Szel髒ek. - Pojawio si te髒 kolejne zagro髒enie. Technikum Lene od wrzenia tego roku podlega bdzie bezporednio pod Ministerstwo rodowiska, tym samym z i tak skromnego bud髒etu odpadnie ponad 2 mln z subwencji otrzymywanej na t szko, co zmniejszy zdolno kredytow powiatu , a deficyt bud髒etowy mo髒e skoczy do 72%.

Wojna o szko

Wojna o to komu podlega bdzie Technikum Lene trwa ju髒 od kilku lat. Szk籀 podobnych tej leskiej jest w Polsce osiem. Niekt籀re starostwa byy od dawna zdecydowane odstpi je Ministerstwu. dziao si to g籀wnie tam gdzie szkoy znajdoway si w starych zniszczonych budynkach, wymagajcych znacznych nakad籀w finansowych na remonty. Leskie Technikum jak raz remontu nie potrzebowao, a subwencja otrzymywana na t szko wystarczaa na jej funkcjonowanie. Dlatego te髒 starostwo byo przeciwne jej przekazaniu do ministerstwa. Jak si okazao podobnego zdania byo wtedy jeszcze kilku innych starost籀w i koncepcja przekazania szk籀 upada. Po zmianie wadzy powr籀cono do tych plan籀w. Przedstawiciele ministerstwa ponownie rozpoczli rozmowy i konsultacje ze starostami. Dziao si to najintensywniej wiosn tego roku. W Lesku inicjatyw tak poparli radni Haftek, Smaczny, Stelmach, Franczyk. Doprowadzili oni do specjalnej sesji rady, na kt籀rej miano przegosowa spraw przynale髒noci Technikum. Zarzd powiatu ustali i髒 bdzie przekonywa za pozostawieniem szkoy w strukturach powiatu. Wydawao si i髒 gosowanie wygra dziewicioma gosami za. Okazao si , 髒e by w bdzie bowiem przeciw pozostawieniu szkoy w strukturach starostwa gosowa czonek zarzdu Michalik, wstrzymaa si od gosu radna, czonek zarzdu Krystyna Guszko. Jak si okazao Michalika przekonaa do zmiany zdania obietnica znalezienia pienidzy na budow drogi przez Paszow, za radn Guszko obietnica znalezienia pienidzy na remont mostu w Myczkowcach. Jak na ironi o remont tego mostu od lat zabiega obecny zarzd starostwa i jest ju髒 blisko do sfinalizowania inwestycji. Obietnice takie zo髒y radnym podobno pose Stanisaw Zajc.

Czy obudz si z rk w nocniku

Trudno powiedzie czy wszyscy radni zdawali sobie spraw z konsekwencji jakie mog ponie w wyniku tego gosowania. Mog straci sw籀j mandat radnego, a z obietnic o strumieniu pienidzy pyncych do powiatu te髒 mo髒e nic nie wyj. Bowiem w pierwszej kolejnoci komisarz musiaby maksymalnie zniwelowa zadu髒enie starostwa.
- W tym roku nie ma zagro髒enia wprowadzenia zarzdu komisarycznego- dodaje Stanisaw Szel髒ek- Tak髒e w przyszym roku nam to nie grozi. Mogo by do tego doj dopiero po roku 2008, czyli na rok przed wyborami samorzdowymi, a w roku wybor籀w parlamentarnych. Ta wadza nie bdzie sprzyja lewicowemu starocie, ale te髒 jak na razie nie ma podstaw do jakichkolwiek zmian.
Szkoda, 髒e rada miast zaj si istotnymi dla powiatu sprawami pr籀buje zaognia konflikt. O tym , 髒e cz radnych bya usilnie namawiana do takich a nie innych zachowa wiadczy mo髒e fakt, 髒e dopiero teraz niekt籀rzy radni zdali sobie spraw z tego do czego mo髒e doprowadzi pozbycie si szkoy. Teraz radni ci sugeruj starocie opracowanie programu naprawczego, podjcie wszelkich krok籀w majcych na celu poprawienie sytuacji finansowej starostwa. Sama szkoa pewno chwilowo zyska na tym przejciu. Znajd si pienidze na remont, zakup sprztu. Cel Ministerstwa jest jednak jeden, dostosowanie liczby absolwent籀w wszystkich szk籀 w Polsce do mo髒liwoci ich zatrudnienia. Z tym nie jest niestety najlepiej. Mo髒e si wic tak sta , 髒e z dw籀ch klas w leskim Technikum , zostanie jedna. Starostwo ju髒 wtedy nic na tym nie straci, za prac mog straci nauczyciele. Ciekawe te髒 jak nowy waciciel potraktuje lokator籀w mieszka bdcych wasnoci Technikum.

Co dalej

Starostwo nie zamierza si biernie przyglda rozwojowi wypadk籀w. Pierwsz rzecz w przyszorocznym bud髒ecie bdzie ostre ciecie wydatk籀w. Wszdzie, w owiacie, biurze pracy, administracji, inwestycjach. Mo髒e trzeba bdzie sprzeda cz dziaek. Oczywicie koniecznym bdzie tak髒e szukanie dodatkowych pienidzy. Tutaj jest problem tej natury, 髒e by otrzyma dofinansowanie niezbdny jest wkad wasny, ale i z tym mo髒na sobie jako poradzi. Istotne jest to i髒 sytuacja wymaga wsparcia rady. Jeli ono bdzie nie powinno nic zego si zdarzy. Mo髒e si jednak tak sta , 髒e cz radnych bdzie si staraa wszelkimi mo髒liwymi sposobami rozwali bud髒et. No c籀髒 jeli przegrywa si dwukrotnie demokratyczne wybory , pozostaj metody nie demokratyczne na objecie wadzy. Do tej pory zarzd mia opracowany dokadny plan spacania zacignitych kredyt籀w. Nic nie robiono bez dogbnej analizy. Byy dwie drogi wyjcia, pierwsza jak poszo Lesko zakadaa szybkie niezbdne inwestycje g籀wnie zwizane z modernizacja dr籀g, druga koncepcja zakadaa powolne remontowanie dr籀g rozo髒one w czasie. Obie prowadziy do tego samego. Dla starostwa leskiego rokiem przeomowym mia by rok 2008. Zadu髒enie wedug zao髒e miao si w tym roku zbli髒y do 55%, a potem powoli spada. Miao si to odby pynnie bez jakichkolwiek wstrzs籀w. Przekazanie szkoy Ministerstwu wywr籀cio te plany do g籀ry nogami. Smutnym jest te髒 to, i髒 inne starostwa przekazujce swoje szkoy obwarowao to r籀髒nymi zastrze髒eniami, bronicymi interesu starostwa. W Lesku uchwaa nie zawiera nic poza suchym faktem przekazania szkoy.

Sprawa jest ju髒 przesdzona i zarzd ma tego wiadomo. Jak na razie nie strac na tym przejciu, ani uczniowie , ani kadra nauczycielska. Stracio starostwo. To nie oznacza , 髒e rozkada si bezradnie rce. Zarzd zrobi wszystko by ratowa powiatowy samorzd. Liczy na wsp籀prace radnych. Zagro髒enie bowiem istnieje. Takich sytuacji bdzie w Polsce wicej , bowiem jednostki samorzdowe r籀髒nych szczebli powoli osigaj dozwolony puap zadu髒enia. Niestety gdy tworzono powiaty zapomniano o zapewnieniu im odpowiedniego dofinansowania. To problem nie tylko powiatu Leskiego. Ostatnio ponownie pojawia si plotka m籀wica o tym , 髒e gmina Baligr籀d i Lesko wejd w skad powiatu Sanockiego za gminy Cisna, Solina i Olszanica wr籀c do powiatu Bieszczadzkiego. W Lesku nikt nie wierzy w te plotki. Wa髒ne by dotary one tak髒e do radnych powiatu, mo髒e uzmysowi im, 髒e bardzo atwo mo髒na zburzy to co staraniem wielu leszczan pi lat temu z takim trudem wywalczono.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 6/56] Powiat Leski - kto chce zarzdu komisarycznegoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio