Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [13/106] Wiadomoci z granicy
Lato na przejciu granicznym w Krocienku to czas niewyr籀髒niajcy si niczym szczeg籀lnym. Praca su髒 granicznych trwa normalnie a jedyne, co si zmienia to narodowociowa struktura przemytnik籀w oraz sposoby przemytu towar籀w akcyzowych, zwaszcza papieros籀w. Dawniej wr籀d zatrzymanych przemytnik籀w przewa髒ali obywatele Rzeczpospolitej. W stosunku do Ukraic籀w, byo to mniej wicej jak siedem do jednego. W chwili obecnej relacje te wyr籀wnuj si. Metody ukrywania towar籀w te髒 ulegaj zmianie. Polacy zajmuj si przede wszystkim drobnym przemytem, dokonywanym przewa髒nie indywidualnie, na wasny rachunek. Najczciej ukrywaj kontraband prze sobie lub we wasnym baga髒u. Wr籀d Ukraic籀w rozkwita przemyt zorganizowany. Coraz wymylniejsze s schowki na papierosy urzdzane w samochodach. Dawniej do przemytu u髒ywano g籀wnie pojazd籀w starych, o niskiej wartoci rynkowej, co miao zmniejsza ryzyko straty w przypadku konfiskaty pojazdu. Dzisiaj, coraz czciej wykrywane s papierosy w nowych autach, stosunkowo drogich, za to skrytki s coraz bardziej finezyjne. Mo髒na powiedzie, 髒e popularn staa si metoda przemytu „na biznesmena”, kt籀ry dobrym samochodem o du髒ej wartoci jedzie do Polski po towar, bd驕 w interesach. Organizatorzy przemytu najczciej pozostaj niewidoczni, do przewozu kontrabandy wynajmuj kierowc籀w, kt籀rzy za niewielk opat wiadcz swoje usugi. Wymylne metody przemytu sprawiaj, 髒e praca Su髒by Celnej staje si coraz trudniejsza i wymaga cigych nowinek technicznych. Dzisiaj wyposa髒enie granicznych stanowisk do kontroli pojazd籀w coraz bardziej przypomina wyposa髒enie specjalistycznych pracowni szpitalnych z pogranicza radiologii, ultrasonografii i endoskopii. Ostatnio pojawiy si powa髒ne informacje o mo髒liwoci uzyskania przez Su髒b Celn RP nowych uprawnie operacyjnych. Prawo do prowadzenia dziaa operacyjno – rozpoznawczych na terenie caego kraju sprawi, 髒e mo髒liwe bdzie kontrolowane wypuszczenie podejrzanego pojazdu z przejcia granicznego i zatrzymanie go dopiero po dotarciu do miejsca przeznaczenia. Tym samym wykryci zostan nie tylko bezporedni wykonawcy, ale tak髒e inni czonkowie siatki przemytniczej. Miejmy nadziej, 髒e takie uprawnienia Su髒ba Celna otrzyma. Innym problemem polskich su髒b granicznych, jak髒e innym od przemytu papieros籀w, jest problematyka wyudzania polskich wiz przez obywateli Ukrainy. Coraz czciej notowane s przypadki uzyskiwania wiz na podstawie sfaszowanych zawiadcze o zapewnieniu zatrudnienia. Sprawiy one, 髒e zawiadczenia wystawiane przez polskich pracodawc籀w s na bie髒co weryfikowane poprzez bezporedni kontakt z pracodawc, co sprawia, 髒e wykrywalno w tej materii znacznie wzrosa. Poni髒ej przedstawiam kilka interesujcych przykad籀w z pracy przejcia granicznego w Krocienku z ostatniego miesica.

„Przerobiony” Fiat Ducato

W dniu 23 lipca bie髒cego roku skierowano do szczeg籀owej kontroli samoch籀d dostawczy Fiat Ducato. Pojazd zarejestrowany na Ukrainie a prowadzony przez mieszkaca Sambora pozornie nie powinien wzbudza 髒adnych podejrze. Jednak tak zwany sz籀sty zmys jednego z celnik籀w okaza si niezawodny. Pocztkowo nic nie wskazywao na przemyt. Kabin kierowcy przeszukano bardzo dokadnie, cznie z wykrceniem foteli i usuniciem wykadziny podogowej, bez rezultatu, 髒adnych lad籀w przer籀bek. W籀wczas podjto ryzykown decyzj o usuniciu czci farby i szpachli z podogi.


Oczom celnik籀w ukazaa si zanitowana klapka osaniajca otw籀r do skrytki. Bya ona znacznych rozmiar籀w, bo zmiecio si w niej 915 paczek papieros籀w „Clasic”. Papierosy skonfiskowano a pojazd, z uwagi na przer籀bki, zatrzymano do dyspozycji sdu. Kierowca Ducato przyzna, 髒e zosta wynajty i mia dostarczy samoch籀d w okrelone miejsce w Polsce, gdzie kto mia na niego oczekiwa. Tumaczenie kierowcy jest bardzo charakterystyczne dla tego typu przypadk籀w.

Sezamie! Otw籀rz si

Ten wyjtkowo szczeg籀lny przypadek przemytu papieros籀w mia miejsce w sobot 7 sierpnia 2010 roku. Do odprawy zgosi si mieszkaniec Sambora podr籀髒ujcy samochodem Peugeot Partner. Pojazd „mody” w wietnym stanie technicznym, kierowca kreujcy si na biznesmena a wic wszystko w najlepszym porzdku i nic nie powinno wzbudzi podejrze polskich celnik籀w. Stao si jednak inaczej i Peugeot zosta skierowany na tak zwany kana, czyli na stanowisko szczeg籀owej kontroli. Wiele uwagi celnicy powicili dachowi pojazdu, jednak bez rezultatu. Wntrze samochodu byo doskonale utrzymane i nie nosio lad籀w najmniejszej nawet ingerencji z zewntrz. Podsufitka bya czyciutka, bez uszkodze i zabrudze. Przeomow okazaa si decyzja wykonania w suficie otworu i wprowadzenia do rodka wziernika endoskopowego.


Badanie wykazao, 髒e w rodku znajduj si papierosy, jednak celnicy w 髒aden spos籀b nie potrafili odkry bezinwazyjnego sposobu otwarcia skrytki. Poniewa髒 kierowca odmawia wsp籀pracy, podjto decyzj o siowym otworzeniu skrytki. W籀wczas kierowca zmieni sw籀j dotychczasowy spos籀b postpowania i zgodzi si na dobrowolne otwarcie skrytki. Okazao si, 髒e pod kierownic ukryty by przecznik po u髒yciu kt籀rego, skrytka otwieraa si jak w bani o Alibabie i czterdziestu rozb籀jnikach. Miecio si w niej 270 paczek papieros籀w „Clasic” i trzeba przyzna, 髒e bya wyjtkowo sprytnie wykonana. Pojazd i papierosy zatrzymano do dyspozycji sdu.

„Zielony przemytnik” z Dukli

Skromny mieszkaniec odlegej Dukli wybra inny spos籀b zarabiania na przemycie. Postanowi przerzuca papierosy z Ukrainy do Polski wasnym sumptem przez zielon granic. Za podstawowe wyposa髒enie su髒y mu plecak, w kt籀rym jednorazowo by w stanie przenie 40 karton籀w papieros籀w. Sw籀j rejon przekraczania granicy mia w bliskim ssiedztwie przejcia granicznego w Krocienku, w miejscu gdzie po stornie ukraiskiej rozcigaj si tereny podmoke. Liczy zapewne na to, 髒e okolica ta jest sabiej patrolowana przez Stra髒 Graniczn. Wpad w rce polskich pogranicznik籀w w dniu 8 sierpnia bie髒cego roku. Dziki zapisowi urzdze elektronicznych przemytnikowi z Dukli udowodnione jeszcze dwukrotne nielegalne przekroczenie granicy w dniach 23 lipca i 1 sierpnia tego roku. Wobec niezbitych dowod籀w przyzna si on do zarzucanych czyn籀w i przemytu 120 karton籀w papieros籀w. Prowadzone czynnoci ujawniy, 髒e zmylny przemytnik nie by w tej materii nowicjuszem. Su髒by graniczne z Barwinka doskonale znay tego osobnika z jego wczeniejszej dziaalnoci przemytniczej.

PKP „Przewozy Regionalne” – cichy sponsor przygranicznych przemytnik籀w

O problemach zwizanych z kursowaniem pocigu relacji Jaso – Chyr籀w pisalimy na amach „Naszych Poonin” wielokrotnie. Udowodnilimy, 髒e brak jest ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania tej linii a utrzymywanie jej w imi „obowizku su髒by publicznej” jest dziecic wym籀wk. Pocig do Chyrowa ma tyle wsp籀lnego ze „su髒b publiczn”, co wilk z pilnowaniem owiec. W dniu 6 sierpnia bie髒cego roku miaem wtpliw przyjemno skorzystania z usug PKP „Przewozy Regionalne” na tej trasie. Odbyem podr籀髒 pocigiem relacji Chyr籀w –Jaso odje髒d髒ajcym ze stacji pocztkowej o godzinie 17.12 czasu lokalnego. Do pocigu wsiadaem w ostatniej chwili, dodatkowo z rowerem, wic przy znacznym przeadowaniu tego jednowagonowego skadu., byo to niemaym problemem. Uprzejma pani kierownik pocigu umiecia mnie i mojego koleg w czci gdzie miaa swoje stanowisko pracy i gdzie opr籀cz nas podr籀髒owaa grupa modzie髒y. W caym pocigu bylimy intruzami, bo tylko my i wspomniana modzie髒 podr籀髒owalimy turystycznie. Pozostali pasa髒erowie to drobni przemytnicy w znakomitej wikszoci z Ukrainy. Byem przera髒ony, podobnie jak wsp籀pasa髒erowie z mojej czci wagonu, patrzc na to, co dzieje si w pocigu. Rozkrcane byo dosownie wszystko, w u髒yciu byy klucze, rubokrty i kombinerki a odbywao si to w strasznym toku i niesamowitym rejwachu, wr籀d k籀tni, krzyk籀w i soczystych przeklestw. W pewnym momencie pani kierownik opucia swoje miejsce celem skontrolowani bilet籀w. W tym samym czasie dwie podr籀髒niczki – przemytniczki z Ukrainy, korzystajc ze sztucznego toku wywoanego przez innych „podr籀髒nych”, wbiegy do naszego przedziau, aby w toalecie schowa przemycany towar. W takiej atmosferze, bardziej przypominajcej chuligask szarpanin pod budk z piwem ni髒 podr籀髒 pocigiem nale髒cym do kraju czonka Unii Europejskiej, dotarlimy do przejcia granicznego w Krocienku. Tutaj, dziki uprzejmoci funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej udao si nam opuci pocig i kontynuowa podr籀髒 rowerem. Dawno nie byem tak szczliwy wysiadajc z pocigu. Nie znam s籀w, kt籀rymi m籀gbym dostatecznie dobitnie wyrazi swoje oburzenie na to, co zobaczyem. Serdecznie wsp籀czuj pracownicy kolei, penicej w tym pocigu funkcj kierownika, bo warunki, w jakich przychodzi jej pracowa s poni髒ej ludzkiej godnoci. Podkrel tylko jedno, pocig ten jest utrzymywany z pienidzy polskich podatnik籀w, tylko i wycznie dla wspierania przemytnik籀w z obu stron granicy. Dlatego mam powa髒n propozycj dla Zarzdu PKP „Przewozy regionalne”. Mo髒e nowo powoana pani Prezes Zarzdu – dyrektor generalny Magorzata Kuczewska - aska wraz ze swoimi wsp籀pracownikami wybierze si na wycieczk do Chyrowa pocigiem swoich linii i na wasne oczy przekona si, na co wydaje pienidze obywateli Rzeczpospolitej. Serdecznie zapraszam.

Marek Prorok

[13/106] Wiadomoci z granicy

» [13/106] WiaPrzewozy regionalne
Nie zgadzam sie z autorem tego artykulu o bezcelowosci utrzymywania tego pociagu.
Po pirwsze pociag jest dla pasazerow miedzy innymi i takich jak autor artykolu.
Po drugie to co sie w nim odbywa zalezy tylko od pasarzerow. Pasarzerowie i " przemytnicy" w wiekszosci z Ukrainy jak to raczyl ujac autor.
A ! trzeba nadmienic ze,
ludzie nie kradliby gdyby nie bylo zapotrzebowania na kradzione. I jak powyzej
nie bedzie KONTRABANDY jak nie bedzie rynku zbytu. A zbytem sa w wiekszosci Polska.
Tak najlepszym sposobem na ucywilizowanie tego pociagu bo tak odbieram intencje autora to zlikwidowanie popytu na kontrabande , zlodziejstwo, cwaniactwo itd,itp z czego NIESTETY slyna w calym swiecie Polacy a nie zamkniecie bogu ducha winnej lini kolejowej .
Dodano 21 Wrze郾ia 2010 przez ~pucio

» Зд&#10 77;сь у па&#
Зд&#10 77;сь мо&#10 78;но ку&#10 87;ит& #1100; ср&#10 77;дс& #1090;ва дл&#11 03; ув&#10 77;ли& #1095;ен&a mp;#1080;я по&#10 90;ен& #1094;ии по пр&#10 80;бы& #1083;ьн&a mp;#1099;м це&#10 85;ам с до&#10 89;та& #1074;ко&a mp;#1081;. На&#10 96;и пр&#10 77;па& #1088;ат&a mp;#1099; ст&#10 88;ем& #1080;те&a mp;#1083;ь&#1085 ;о по&#10 84;ог& #1091;т по&#10 74;ыс& #1080;ть по&#10 90;ен& #1094;ию, и не на&#10 76;о ни&#10 82;ак& #1086;е ис&#10 94;ел& #1077;ни&a mp;#1077;! Ви&#10 72;гр& #1072;, Си&#10 72;ли& #1089;, Ле&#10 74;ит& #1088;а - эт&#10 86; са&#10 84;ые по&#10 83;ьз& #1091;ющ&a mp;#1080;е&#1089 ;я по&#10 87;ул& #1103;рн&a mp;#1086;с&#1090 ;ью и эф&#10 92;ек& #1090;ив&a mp;#1085;ы&#1077 ; пр&#10 77;па& #1088;ат&a mp;#1099; дл&#11 03; по&#10 74;ыш& #1077;ни&a mp;#1103; по&#10 90;ен& #1094;ии. Уж&#10 77; се&#10 81;ча& #1089; та&#10 82;ие де&#10 81;ст& #1074;ен&a mp;#1085;ы&#1077 ; ср&#10 77;дс& #1090;ва дл&#11 03; ув&#10 77;ли& #1095;ен&a mp;#1080;я по&#10 90;ен& #1094;ии мо&#10 78;но за&#10 82;аз& #1072;ть в на&#10 96;ем ин&#10 90;ер& #1085;ет ма&#10 75;аз& #1080;не. Са&#10 81;т Фа&#10 88;ма.& ;#1073;из
Dodano 12 Wrze郾ia 2013 przez ~StivBrunoImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio