Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 7/47] Agrobieszczady- powoli zmieniaj oblicze
Powiksz zdjcie
Starosta - Marek Scelina
Organizowane od kilkunastu lat targi Agrobieszczady w Lesku miay pocztkowo charakter typowo rolniczy. Najwiksz atrakcj imprezy bya wystawa zwierzt hodowlanych , poczynajc od tych najdrobniejszych jak dr籀b koczc na ogromnych bykach rekordzistach. Organizacja imprezy bya wic du髒ym przedsiwziciem logistycznym, na dodatek wymagajcym sporych pienidzy. Z czasem formua imprezy wyczerpaa si, brako wie髒ych pomys籀w i w kocu zaprzestano jej organizacji. Po przerwie decyzj o jej reaktywowaniu podj starosta leski Marek Scelina. Jednak z pienidzmi na organizacj nie byo ju髒 tak atwo, dlatego te髒 postanowiono zmieni nieco charakter Agrobieszczad.

Targi przedsibiorczoci

- Celem targ籀w przedsibiorczoci i rzemiosa Agrobieszczady jest promowanie produktu tradycyjnego , lokalnego nie tylko z Bieszczad ale z caego wojew籀dztwa Podkarpackiego - m籀wi Marek Scelina - Po drugie chcemy pokaza ludziom mieszkajcym w Bieszczadach, 髒e wanie tworzenie produktu lokalnego inaczej m籀wic lokalnych potraw, pamitek, kwater agroturystycznych i r籀髒nego rodzaju form atrakcyjnego wypoczynku jest dla nich szans , ba nawet sposobem na 髒ycie. I faktycznie zmian charakteru imprezy wida wyra驕nie. Przewa髒aj na niej wanie stoiska promujce lokalne potrawy, miody, nalewki, pamitki, wyroby wikliniarskie, krzewy ozdobne. Atrakcj dla zwiedzajcych jest te髒 to, 髒e wikszoci potraw mo髒na w trakcie zwiedzania spr籀bowa. Przy bardzo du髒ej liczbie stoisk co niekt籀rym ze zwiedzajcych groziy problemy z przejedzeniem. Szczeg籀ln popularnoci wr籀d zwiedzajcych w tym roku cieszyy si doskonae nalewki domowej roboty. – W ubiegym roku po picioletniej przerwie impreza udaa si nadzwyczaj dobrze zar籀wno od strony organizacyjnej , jak i od iloci stoisk wystawienniczych. Okazuje si, 髒e w tym roku byo jeszcze lepiej. Nie zawiedli te髒 zwiedzajcy. To oznacza , 髒e nasze zao髒enia zwizane z reaktywacja Agrobieszczad okazay si suszne - dodaje Marek Scelina.

Nie musimy, ale chcemy

Starostwo nie ma w swoim statucie zapis籀w , kt籀re nakazyway by tego typu dziaania. Ssiednie starostwa ograniczaj promocj do wydawania co jaki czas kolorowych folder籀w. Lesko zdecydowao inaczej , cho jest to jak ju髒 pisaem spory wysiek organizacyjny. Impreza kosztuje okoo 35 tysicy z. Cz pienidzy daj sponsorzy midzy innymi Sp籀dzielnia Mleczarska z Sanoka, Urzd Marszakowski, Banki BG驍, Sp籀dzielczy , PKO BP, PZU, Zesp籀 Elektrowni Wodnych, Talens Polska, piekarnia Szelc籀w i wielu jeszcze prywatnych darczyc籀w. – Targi Agrobieszczady nie dadz efekt籀w widocznych od razu. Na to trzeba bdzie nieco poczeka. Ale patrzc na rosnc liczb stoisk wida , 髒e przybywa ludzi kt籀rzy postawili na lokalne produkty. Organizujc targi chcielibymy promowa powiat, miasto Lesko, region. Po to walczylimy o powiat , 髒eby o tym powiecie byo gono, 髒eby dobrze si o nim m籀wio , 髒eby ludzie postrzegali go jako powiat przyjazny dla spoeczestwa. Chcemy by mieszkacy gmin powiatu leskiego uwa髒ali go r籀wnie髒 za swoj ma ojczyzn na r籀wni ze swoj gmin - m籀wi starosta Scelina.

Zwierzta te髒 s

Wystawa zwierzt hodowlanych , kt籀ra dawniej bya g籀wnym elementem targ籀w dzisiaj jest tylko jednym z element籀w Agrobieszczad. W ubiegym roku wystawiano dr籀b, ryby, kr籀liki. W tym roku wystawiano owce. Najpikniejsze z macior otrzymay nagrody i tak z rasy ille de france nagrodzono macior Henryka Banasia z Lubaczowa, z rasy czarnog籀wka Antoniego Dydaka z Rabego, z rasy berrichorne du cher Wacawa Gubernata z Siepietnicy, rasy polska owca g籀rska Wadysawa Misiury ze redniego Wielkiego, rasy olkuska Edwarda Babina z Rakowej, rasy winiarka Bogusawy Szmigielskiej z Rybotycz, rasy suffolk Romana azorko w Nowych Sad籀w oraz z rasy polska owca dugowenista Henryka wierczka z Rabego. Pr籀cz owiec du髒 atrakcj , szczeg籀lnie dla dzieci bya mo髒liwo przeja髒d髒ek konnych.

Solina najlepsza wr籀d bieszczadzkich gmin

Pr籀cz owiec nagradzano tak髒e stoiska i wyroby lokalne. W tym roku w rywalizacji na najlepsze stoisko gminne wygraa Solina pozostawiajc w pokonanym polu Baligr籀d i Ustrzyki Dolne na miejscu drugim i Olszanic z Leskiem na miejscu trzecim. Przyzna trzeba , 髒e te gminy przygotoway si solidnie do tych targ籀w wychodzc ze susznego zao髒enia i髒 jest to znakomita okazja do autoreklamy. Oceniono tak髒e stoiska firmowe i tak pierwsze miejsce zajo stoisko Bies i Baszta. Na drugim miejscu znalazo si stoisko ma髒estwa Wrzecionk籀w z Iwli prezentujce niezwykle oryginalne wyroby pamitkarskie. Trzecie miejsce przypado stoisku piekarni Szelc籀w. Ponadto jurorzy wyr籀髒nili tak髒e stoiska Sp籀dzielni Mleczarskiej z Sanoka i Zespou Park籀w Krajobrazowych z Krosna. Najwicej emocji budzia klasyfikacja dla stoisk oferujcych produkt lokalny. W tym bowiem przypadku jurorzy pr籀cz walor籀w estetycznych musieli te髒 uwzgldnia walory smakowe oferowanych przez te stoiska potraw. Sporzdzenie listy nagrodzonych trwao wic przez pene dwa dni targ籀w, jako 髒e byo co smakowa. Po dugich dyskusjach postanowiono nagrodzi poczynajc od miejsca pierwszego Czesaw Zawadzk wacicielk gospodarstwa agroturystycznego z powiatu Lubaczowskiego, Koo Gospody Wiejskich z Rybnego oraz Mart i Rafaa Anioczyk籀w. Ponadto wyr籀髒niono Wadysawa Kowala z Rudnika, Koo Gospody Wiejskich z Olszanicy i Iren Trojnar z Bandrowaa tak髒e stoisko z ukraiskiej miejscowoci Shidnica.

Bdzie kontynuacja

O potrzebie kontynuacji targ籀w Agrobieszczady m籀wili wszyscy zaproszeni gocie , a wr籀d nich Marszaek Wojew籀dztwa Podkarpackiego Leszek Deptua, europose Czesaw Siekierski oraz posowie Marian Daszyk i Mieczysaw Golba. Gocie pr籀cz pochwa oferowali te髒 konkretn pomoc w organizacji imprezy. Biorc pod uwag tak髒e zaanga髒owanie leskiego starostwa , a szczeg籀lnie starosty Marka Sceliny w organizacj targ籀w, mo髒na by w stu procentach pewnym , 髒e w 2007 roku w pierwsz w pierwszy weekend sierpnia odbedzie si kolejna edycja tej potrzebnej imprezy.

Wiesaw Stebnicki

[Nr 7/47] Agrobieszczady- powoli zmieniaj obliczeImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio