Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [12/105] Opamitajcie si!
Jest czwartkowe popoudnie 2010 roku. Pogoda nieszczeg籀lna, zwaszcza dla kierowc籀w, padajcy drobny deszcz sprawia, 髒e jezdnia jest bardzo liska a widoczno ograniczona. Zbli髒a si godzina 18.00 w Ustjanowej Dolnej, drog do obozewa „wdrapuje si” autobus firmy „Veolia Transport Bieszczady” prowadzony przez pidziesiciokilkuletniego Andrzeja. Jedzie powoli, bo droga jest tu bardzo krta i biegnie stromym podjazdem. Na pokadzie autobusu podr籀髒uje ponad czterdziestu kuracjuszy powracajcych do Polaczyka z Ustrzyk Dolnych z Midzyszkolnej Krytej Pywalni „Delfin”.
W tym samym czasie, t sam drog, z tym 髒e od strony obozewa, porusza si czerwony Opel Vectra, kt籀rym podr籀髒uje czw籀rka modych ludzi. Wracaj z Soliny do Ustrzyk Dolnych. Za kierownic Opla siedzi dwudziestoletni ukasz, fotel pasa髒era obok kierowcy zajmuje dwudziestojednoletni Kuba, obaj wracaj do domu z pracy. Na tylnej kanapie Opla znajduj si dwie mode dziewczyny osiemnastoletnia Natalia i siedemnastoletnia Ewelina. Dziewczyny wracaj prawdopodobnie z towarzyskiej imprezy w Solinie. W samochodzie znalazy si zupenie przypadkowo, koledzy zabrali je z przystanku autobusowego w Solinie.

Tragiczne spotkanie

Do spotkania obu pojazd籀w dochodzi na prostym, ale bardzo kr籀tkim odcinku drogi, dokadnie osonitym drzewami i krzakami. Autobus znajdowa si mniej wicej w poowie prostej, kiedy z ostrego zakrtu (okoo 90簞) wyjecha czerwony Opel. Ju髒 tym momencie porusza si rodkiem jezdni, ale z ka髒d chwil sia odrodkowa, spotgowana znaczn prdkoci pojazdu, wynosia go na lewy pas ruchu.


W opisanej sytuacji zderzenie byo nieuniknione, niewiadome byo tylko czy bdzie ono czoowe, czy te髒 czoowo boczne. W ostatniej chwili Opel Vectra skrci w prawo i pot髒nym uderzeniem wpad na autobus zelizgujc si swoim lewym bokiem, po lewym przednim naro髒niku autobusu. Ostatecznie czerwona osob籀wka zatrzymaa si mniej wicej w poowie autobusu stajc przodem do jego lewego boku. Jeden z pasa髒er籀w autobusu tak opisuje cae zdarzenie: „Opel "wyskoczy" zza zakrtu z ogromn prdkoci i by ju髒 na naszym pasie ruchu i "czo籀wka" bya przesdzona. W ostatnim momencie Opel Vectra obr籀ci si w prawo i lewym swym bokiem z ogromn si uderzy w nasz autobus. Widok rannych by przera髒ajcy!!” Podobnie wspomina kierowca autobusu: „Nagle zza zakrtu wyjecha czerwony osobowy samoch籀d, wali prosto na mnie a ja nie miaem 髒adnych mo髒liwoci manewru. Po zderzeniu mylaem przede wszystkim o ewakuowaniu pasa髒er籀w, bojc si wybuchu paliwa w Oplu oraz o zabezpieczeniu drogi, aby kolejny pojazd nie najecha na nas zza ostrego zakrtu.” Dla porzdku dodam tylko, 髒e obaj kierowcy byli trze驕wi, co potwierdzio badanie policyjnym alkomatem.

Przera髒ajce skutki

Skutki wypadku okazay si wyjtkowo tragiczne. Ewelinka zgina na miejscu, mier nastpia natychmiast i na jakkolwiek pr籀b ratunku nie byo nawet najmniejszych szans. Natalka doznaa powa髒nych obra髒e gowy, w tym przera髒ajcych uszkodze twarzy. Stan rannej by na tyle gro驕ny, 髒e po pierwszych badaniach zadecydowano o bezzwocznym przewiezieniu jej na oddzia neurologiczny szpitala specjalistycznego w Rzeszowie. Z uwagi na stan rannej Natalki transport odby si drog lotnicz. Du髒y wpyw na skutki wypadku mogy mie niezapite pasy bezpieczestwa modych pasa髒erek Opla. ukasz i Kuba mieli wicej szczcia, siedzc na przednich fotelach, doznali tylko og籀lnych potucze oraz niewielkich zama 髒eber i palc籀w. Ocaliy ich poduszki powietrzne.


Obaj zostali przewiezieni do szpitala w Ustrzykach Dolnych. Na szczcie, nikt z pasa髒er籀w autobusu nie odni籀s powa髒niejszego uszczerbku na zdrowiu, je髒eli nie liczy drobnych potucze i powypadkowej traumy, spotgowanej strasznym widokiem skutk籀w wypadku.

Ofiary wypadku

Caa czw籀rka to mieszkacy Ustrzyk Dolnych, no mo髒e nie do koca, bo Natalia mieszka w Brzegach Dolnych wiosce bdcej praktycznie dalekim ustrzyckim przedmieciem. ukasz niedawno powr籀ci z Grecji i w kraju by ledwie kilkanacie dni. Kuba dorywczo pracowa w budownictwie. Obaj mieszkali na tym samym osiedlu, byli w zbli髒onym wieku i std zapewne znali si od dawna. Na tym samym osiedlu mieszkaa Ewelina. Mo髒na wic powiedzie, 髒e byli ssiadami. Ewelina i Natalia byy r籀wieniczkami, podana wy髒ej r籀髒nica wieku midzy nimi, wynika z daty urodzenia. Natalka skoczya ju髒 osiemnacie lat a Ewelina miaa osign penoletnio w pa驕dzierniku.


Obie byy uczennicami tej samej klasy w ustrzyckim Zespole Szk籀 Licealnych im. J籀zefa Pisudskiego i w najbli髒szym roku szkolnym czeka je egzamin maturalny. czya je nie tylko szkoa, ale i przyja驕. Ubieray si nieco inaczej ni髒 ich kole髒anki, w spos籀b szczeg籀lny. Jedni powiedz, 髒e wyzywajco, inni nazywali ich stroje lateksowymi, ale jedno jest pewne, byy to stroje oryginalne i wyr籀髒niajce. Ubi籀r uzupeniay ostrym makija髒em, dla wielu zbyt odwa髒nym. Jednak bez wtpienia zar籀wno ubi籀r jak i makija髒 podkrelay ich niepospolit urod i sprawiay, 髒e bez najmniejszych wtpliwoci mo髒na byo o nich powiedzie pikne dziewczyny. Wyr籀髒niao je jeszcze jedno, zawsze chodziy razem, dwie prawdziwe przyjaci籀ki, oddzielnie pojawiay si n niezwykle rzadko. Tak te髒 byo i na wakacjach a tak髒e w owym feralnym dniu 22 lipca 2010 roku. Dzisiaj nie wiadomo, jak znalazy si w Solinie, jak spdziy ten ostatni wsp籀lny dzie i tak naprawd nie ma to ju髒 髒adnego znaczenia. Jedno jest pewne, przypadek sprawi, 髒e kilka minut przed 18.00 znalazy si na tylnym siedzeniu czerwonego Opla, a miejsce to okazao si tragiczne.
Dlatego, dzie 1 wrzenia bie髒cego roku, dzie rozpoczcia nowego roku szkolnego bdzie dla uczni籀w tej szkoy, a zwaszcza dla klasy III B o profilu humanistycznym, dniem bardzo trudnym. Przed nimi ostatni rok wsp籀lnej nauki, tradycyjna „Studni籀wka”, egzamin maturalny a w perspektywie studia, bdce najpikniejszym okresem w 髒yciu modego czowieka. Nic tylko si radowa, ale ich rado bdzie zmcona strasznym faktem, 髒e niestety w tych szczeg籀lnych chwilach Ewelinki na pewno z nimi nie bdzie, a udzia Natalki stoi pod wielkim znakiem zapytania.

B籀l, 髒al, zy i pytanie dlaczego?

O samym wypadku, jego przebiegu i przyczynach wypowiada si wiele os籀b. Cz z nich feruje ju髒 nawet wyrok. Nie ulega wtpliwoci, 髒e Opel m籀g jecha za szybko, a z pewnoci, siedzcy za kierownic, nie dostosowa prdkoci do panujcych na drodze warunk籀w. Kierowca naruszy wic zasady bezpieczestwa w ruchu ldowym i zgodnie z Rozdziaem XXI Kodeksu Karnego, zatytuowanym „Przestpstwa przeciwko bezpieczestwu komunikacji” grozi mu kara pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do 8 lat.


Policja oraz specjalici i biegli z r籀髒nych dziedzin zbadaj dokadnie okolicznoci wypadku a niezawisy sd wyda w tej sprawie wyrok. Jednak w moim przekonaniu bdzie to miao znaczenie, wprawdzie wa髒ne, ale tylko porzdkowe. Ostateczne ustalenie przyczyn wypadku i ukaranie winnych w 髒aden spos籀b nie ul髒y tragedii, jaka dotkna uczestnik籀w tego zdarzenia a zwaszcza ich bliskich. Dlatego zwracam si do modych ludzi OPAMITAJCIE SI. Mam wiadomo, 髒e ilo samochod籀w wypenionych po brzegi modymi lud驕mi, obojga pci, poruszajcych si po naszych drogach z piskiem opon, jest ogromna. Wiem, 髒e w mentalnoci, zar籀wno kierowc籀w, jak i pasa髒er籀w tych pojazd籀w, szybka jazda i ryzykowne szar髒e to co normalnego, a wrcz koniecznego. Rozumiem, 髒e w mniemaniu modych kierowc籀w, ich umiejtnoci s absolutnie wyjtkowe, czsto najlepsze na wiecie a okrzyki koleg籀w i pisk dziewczyn siedzcych w samochodzie sprawiaj, 髒e ich prawa noga ze zwikszon si naciska peda gazu. Nie mam wtpliwoci, 髒e wiedzc o licznych wypadkach bezpodstawnie uwa髒aj, 髒e ich to nie dotyczy. Takie s, byy i zawsze bd prawa modoci. Prosz was jednak jeszcze raz OPAMITAJCIE SI. Ewelina nie 髒yje. Ta wyjtkowo pikna moda kobieta odesza w chwili, kiedy tak naprawd jej 髒ycie zaczo dopiero rozkwita. Pozostali jej rodzice, brat, dziadkowie inni bliscy, dla kt籀rych wiat nagle si zawali. Natalka przebywa w szpitalu i nikt nie wie jak dugo potrwa jej leczenie. Nikt nie wie te髒, czy kiedykolwiek powr籀ci do zdrowia fizycznego a zwaszcza psychicznego. Dla jej bliskich to czas okrutnej traumy, ale oni, w przeciwiestwie do bliskich Eweliny, maj jeszcze nadziej. ukasz fizycznie zapewne szybko wyzdrowieje, ale co bdzie z jego psychik? Czy atwo bdzie mu 髒y ze wiadomoci tego, co si stao i strasznym poczuciem winy? A jego bliscy, przecie髒 dla nich to te髒 straszna tragedia. Oni jednak te髒 maj nadziej, bo bliskim Eweliny pozosta ju髒 tylko b籀l zy i modlitwa. Dlatego kolejny raz prosz OPAMITAJCIE SI. Siadajc do samochodu, czy te髒 rozpoczynajc inne ryzykowne zajcia pomylcie przez chwil, 髒e wasza modziecza niefrasobliwo mo髒e przynie niezmierzone cierpienia nie tylko wam, ale przede wszystkim waszym przyjacioom, rodzicom i innym bliskim. To, co spotkao Ewelink, Natalk, ukasza i Kub mo髒e spotka ka髒dego z was, a czy tak si stanie zale髒y w g籀wnej mierze od was, niezale髒nie od tego, jakie miejsca zajmujecie podczas jazdy. Dlatego pomylcie czasem o swoich bliskich i spr籀bujcie zaoszczdzi im b籀lu i cierpienia. OPAMITAJCIE SI.

Marek Prorok

[12/105] Opamitajcie si!

» [12/105] Opamitajcie si!
przegilicie. A Pan, Panie redaktorze nie ma prawa na amach pisma ocenia dziewczyn. A tym bardziej powoywa si na to, co zostao rodzicom,a co nie zostao. Ka髒dy wyciga z tej tragedii wasne wnioski, a Pan zwyczajnie nie ma prawa w ten spos籀b pisa. Bo moze nie reguluj tego przepisy prawne, ale zwyka ludzka 髒yczliwos i zasady moralne. A Panu, wydaje mi si, brakuje nawet wsp籀lczucia. i nie zastanawia si Pan, jak poczuj sie bliscy tych os籀b po tym artykule? Przepraszam jeli uraziem.
Dodano 13 Wrze郾ia 2010 przez ~kolega

» [12/105] Opamitajcie si!
inne artykuy bardzo dobre. przepraszam naprawde jeli uraziem.
Dodano 13 Wrze郾ia 2010 przez ~kolegaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio