Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [nr 9/102] Wiadomoci z przejcia granicznego w Krocienku
Firankowy biznes

Od du髒szego czasu pojawiay si informacje o nowym towarze „przerzucanym” przez polsko – ukraiskie przejcie graniczne w Krocienku. Polegao to na zorganizowanym przewo髒eniu do Polski caych beli firanek. Wykorzystywani do tego byli modzi Polacy je髒d髒cy na Ukrain w celach handlowych. Po stronie ukraiskiej otrzymywali oni do przewiezienia bel firanek, kt籀r w Polsce, w um籀wionym miejscu, przekazywali do oczekujcego samochodu. Usuga bya stosownie wynagradzana. Funkcjonariusze celni z Krocienka pracujcy w Granicznym Referacie Zwalczania Przestpczoci, w umiejtny spos籀b przyapali uczestnik籀w tego procederu na gorcym uczynku. W dniu 11 maja 2010 roku w ramach prowadzonych dziaa zatrzymali do kontroli Opla Vivaro – busa zarejestrowanego na Ukrainie oraz samoch籀d osobowy z przyczep nale髒cy do obywatela polskiego.


Podczas kontroli w pojazdach ujawniono bale z firankami w ilociach znacznie przekraczajcych norm przewidzian dla tak zwanego okazjonalnego przewozu towaru przez granic. Wr籀d zatrzymanych do kontroli os籀b bya kobieta z ukraiskim paszportem, kt籀ra stwierdzia, 髒e cay ujawniony towar nale髒y do niej. W trakcie przesuchania stwierdzia, 髒e w posiadanie towaru wesza na terenie Polski, poprzez nabycie go od Polak籀w i Ukraic籀w podr籀髒ujcych przez przejcie graniczne w Krocienku. Po wielogodzinnym przeliczeniu towaru przez celnik籀w okazao si, 髒e w kontrolowanych pojazdach byo blisko cztery kilometry firanek, cztery i p籀 kilometra tamy krawieckiej, 89 sztuk bielizny mskiej oraz 34 sztuki damskich stroj籀w kpielowych. Zatrzymane firanki wystarczyyby do ozdobienia okien w prawie 400 standartowych mieszkaniach, czyli na zaspokojenie potrzeb maego miasteczka. Towar by najprawdopodobniej przewo髒ony do Przemyla i sprzedawany na tamtejszym bazarze. Sprawa zostaa przekazana do Urzdu Celnego w Kronie, celem dalszego prowadzenia.

Pocig do Chyrowa, coraz mniej bezpieczny

Pocig z Jasa do Chyrowa pokonuje t tras dwa razy na dob. Zmiana rozkadu jazdy sprawia, 髒e pocigi z Ukrainy przyje髒d髒ajce na przejcie graniczne w Krocienku, odprawiane s praktycznie jeden po drugim. Dodatkowo jeden z pocig籀w do dugo stoi na stacji w Chyrowie, co daje dodatkowe mo髒liwoci ukrycia przemycanych towar籀w. Stan techniczny wagon籀w jest tragiczny.


S porozkrcane a wrcz zdewastowane przez „podr籀髒nych” ukrywajcych w wagonach papierosy. „Ostre blachy, zwisajce kable elektryczne oraz sterczce metalowe elementy sprawiaj, 髒e praca celnik籀w w tych warunkach urga wszelkim przepisom bhp”- m籀wi Maciej Bator zastpca kierownika Oddziau Celnego w Krocienku. Szczeg籀lnym przykadem niebezpieczestwa jest przypadek ze spreparowanym zawinitkiem, przypominajcym paczk papieros籀w, naszpikowanym ostrymi 髒yletkami. Miaa to by zapewne puapka – kara dla zbyt dokadnego celnika.


Zamieszczone obok zdjcia doskonale ilustruj stan przeje髒d髒ajcych przez Krocienko wagon籀w kolejowych. Prawd m籀wic, to wagony te s od dawna nieremontowane i wyglda to tak jakby ze strony kolei, nikt si nimi nie interesowa. Samo nasuwa si jeszcze jedno pytanie, dla kogo ten pocig je驕dzi? Wedug funkcjonariuszy granicznych podr籀髒uj nim cigle te same osoby a prawdziwy turysta jest na tej trasie absolutn rzadkoci. Wychodzi wic na to, 髒e utrzymywany on jest dla grupy miejscowych przemytnik籀w lub dla wyjtkowych korzyci finansowych, jakie przynosi. Owe korzyci finansowe s co najmniej wtpliwe, pozostaje wic ta pierwsza ewentualno. Czsto m籀wi si te髒, 髒e powodem utrzymywania kursowania tego pocigu, za wszelk cen, jest ch zachowania miejsc pracy dla pracownik籀w kolei. Niezale髒nie od powod籀w, wygld pocigu i niebezpieczestwo, jakie niesie ze sob jego stan techniczny, nikomu chluby nie przynosi.

Kolekcjoner - eksporter

W pracy celnik籀w s r籀髒ne dni, ale ka髒dego tygodnia doba z czwartku na pitek nazywana jest dniem tranzytowym. W tym czasie du髒a ilo bus籀w z Ukrainy przewozi pracownik籀w do kraj籀w Europy Zachodniej. Podr籀髒ni maj z reguy du髒y baga髒 rczny, w kt籀rym podczas kontroli celnicy znajduj wiele ciekawostek. Tak tez byo w nocy z 6 na 7 maja bie髒cego roku. W jednej z torb, do kt籀rej przyzna si mieszkaniec Sambora, znaleziono wiksz ilo kolekcjonerskich staroci. Byy tam midzy innymi hemy niemieckie z czas籀w ostatniej wojny wiatowej, miedziana korona wydarta ze starej rze驕by, stare 髒elazka, antyczny mynek do kawy oraz absolutny ewenement w postaci starego urzdzenia do pomiaru napromieniowania, pochodzcego z wyposa髒enia niezapomnianej Armii Czerwonej.


Jeden z podr籀髒nych przyzna si do przewo髒enia owych przedmiot籀w. Przewozi je do Woch dla miejscowego kolekcjonera. Przedmioty te zostay wycenione na 1400 zotych, ale ich warto na kolekcjonerskim rynku w Italii, jest z pewnoci wielokrotnie wy髒sza. Poniewa髒 przewozu tych rzeczy nie zgoszono do odprawy, zosta on uznany za pr籀b przemytu i w stosunku do ich waciciela wszczto postpowanie karno-skarbowe. Przedmioty zostay zatrzymane a ich dalszym losie zadecyduje Sd Grodzki, podr籀髒ny za podda si dobrowolnie karze grzywny w wysokoci 250 zotych.

„Pechowi” kierowcy

Pr籀by nielegalnego wywozu pojazd籀w poza obszar Unii Europejskiej zdarzaj si coraz czciej. Na szczcie w celu wzmocnienia ochrony zewntrznych granic Wsp籀lnoty oraz r籀wnoczesnego zapewnienia swobody wewntrznego przemieszczania si opracowano stosowny system informacji. W myl postanowie Ukadu z Schengen a konkretnie na podstawie opracowanej do niego Konwencji Wykonawczej, utworzony zosta System Informacyjny Schengen, zwany w skr籀cie SIS. M籀wic w najwikszym skr籀cie, jest to komputerowa baza danych pozwalajca na szybkie sprawdzenie, czy osoby bd驕 przedmioty znajdujce si w na terytorium Schengen, bd驕 przekraczajce jego granice, s poszukiwane lub w inny spos籀b le髒 w sferze zainteresowania odpowiednich su髒b pastw czonkowskich. Su髒by graniczne z Krocienka, na co dzie korzystaj z danych bazy SIS i tak te髒 byo w dniu 30 kwietnia 2010 roku, kiedy to do odprawy zgosi si samoch籀d terenowy Nissan Patrol. Po sprawdzeniu okazao si, 髒e wyprodukowany w 1999 roku pojazd zosta poprzednio skradziony. Podr籀髒 na Ukrain zostaa przerwana a samoch籀d zatrzymano do szczeg籀owego wyjanienia.
W dniu 7 maja do wyjazdu z Polski zgosi si mieszkaniec Przemyla podr籀髒ujcy samochodem dostawczym Volkswagen Transporter na niemieckich numerach rejestracyjnych. Podczas szczeg籀owej kontroli pojazdu i niemieckich dokument籀w rejestracyjnych, funkcjonariusze Stra髒y Granicznej stwierdzili rozbie髒noci pomidzy numerem identyfikacyjnym VIN(Vehicle Identification Number) zakodowanym w poje驕dzie a tym umieszczonym w dokumentach. W trakcie dalszych sprawdze w niemieckich bazach danych okazao si, 髒e dow籀d rejestracyjny pojazdu jest podrobiony. Samoch籀d oraz dokumenty zatrzymano i przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych w celu dalszego postpowania. Zatrzymany pojazd zosta wyprodukowany w 2008 roku, posiada znaczn warto rynkow.
O wielkim pechu mo髒e te髒 m籀wi 48-letni mieszkaniec Ustrzyk Dolnych, kt籀ry kilka dni p籀驕niej chcia wyjecha z Polski na Ukrain przez przejcie drogowe w Krocienku samochodem marki VW Caravelle 7DB. W trakcie kontroli jego samochodu, funkcjonariusze Stra髒y Granicznej stwierdzili jednoznacznie niezgodno tabliczki znamionowej pojazdu z obowizujcym wzorem (podrobienia tabliczki znamionowej tj. przestpstwo z art. 306 kk.) Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popenienia przestpstwa osob wraz z pojazdem przekazano do dyspozycji funkcjonariuszy policji z Ustrzyk Dolnych, kt籀rzy prowadz dalsze czynnoci w sprawie. Ciekawostk jest fakt, 髒e w tym samym czasie, na przejciu granicznym w Krocienku trwa kurs specjalistyczny funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej na temat „wykrywanie kradzionych pojazd籀w”.

Pr籀ba przekupstwa

W dniu 17 kwietnia 2010 roku na wjazd do Polski zgosi si obywatel Ukrainy kierujcy pojazdem dostawczym. Pojazd zosta poddany szczeg籀owej kontroli, kt籀ra wykazaa bardzo powa髒ne uchybienia w stanie sprawnoci technicznej pojazdu uzasadniajce odmow wjazdu z uwagi na zy stan techniczny. Ukraiski kierowca, po usyszeniu decyzji o odmowie wjazdu bardzo nalega na jej zmian. Podczas spisywania protokou w kabinie kontrolerskiej, podajc funkcjonariuszowi SG polis ubezpieczeniow, wo髒y do niej 50 zotych. Na pytanie funkcjonariusza, co znacz te pienidze odpowiedzia, 髒e on musi dzisiaj wjecha do Polski. „Nachalny” kierowca zosta zatrzymany pod zarzutem przestpstwa polegajcego na wrczeniu funkcjonariuszowi SG korzyci majtkowej w zamian za odstpienie od wykonywania czynnoci su髒bowych. Podejrzanego przekazano do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Lesku, kt籀ra wszcza w tej sprawie dochodzenie.

Krewki pasa髒er na gazie

Dzie 14 kwietnia na dugo pozostanie w pamici jednego z mieszkac籀w Krosna. To wanie w tym dniu stra髒nicy graniczni kontrolujcy wje髒d髒ajcy do Polski samoch籀d osobowy zauwa髒yli, 髒e jeden z pasa髒er籀w nie daje oznak 髒ycia a uo髒enie ciaa sugerowao powa髒ne problemy zdrowotne. Zapytali kierowc pojazdu o stan pasa髒era, ale w odpowiedzi usyszeli, 髒e ten pan pi i lepiej go nie budzi. Kiedy zaniepokojeni funkcjonariusze podeszli do pasa髒era m髒czyzna obudzi si i zacz wyzywa funkcjonariuszy sowami powszechnie uznanymi z obel髒ywe. Po zbadaniu alkomatem okazao si, 髒e krewki kronianin jest pod znacznym wpywem alkoholu. Wszczto w stosunku do niego postpowanie karne o przestpstwo z artykuu 226 禮1 Kodeksu Karnego polegajce na zniewa髒eniu funkcjonariusza publicznego na su髒bie.

Wizy i ich wyudzenia

Od czasu do czasu docieraj do nas skargi na opieszao polskich su髒b granicznych. Jako przykad podawane s przypadki zbyt dugiego odprawiania obywateli Ukrainy przez Stra髒 Graniczn. Spieszymy wyjani, 髒e powodem zbyt dugich niekiedy odpraw s wtpliwoci dotyczce posiadanych przez podr籀髒nych wiz. Obywatel Ukrainy skadajc wniosek wizowy okrela w nim, jaki bdzie cel jego wizyty w naszym kraju. W zale髒noci od deklaracji zawartej we wniosku, otrzymuje odpowiedni rodzaj wizy. Jest kilka rodzaj籀w wiz midzy innymi: kulturalne, z prawem do pracy czy te髒 do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Zgaszajc si do odprawy granicznej przy wje驕dzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obywatel Ukrainy okazuje paszport z wiz oraz dokumenty potwierdzajce cel przyjazdu. Funkcjonariusz Stra髒y Granicznej zobowizany jest dokona weryfikacji zgodnoci posiadanej wizy z udokumentowanym celem przyjazdu, jak r籀wnie髒 autentycznoci przedstawianych dokument籀w. Stosunkowo czsto wykrywana jest niezgodno posiadanej wizy z deklarowanym i udokumentowanym celem przyjazdu. Pomysowo niekt籀rych obywateli Ukrainy oraz determinacja w d髒eniu do wyjazdu na teren Unii Europejskiej jest niekiedy niesamowita. Bardzo czsto uzyskuj oni wizy przy pomocy r籀髒nej maci porednik籀w, kt籀rych usugi s bardzo drogie. rednio kilka razy w tygodniu wykrywane s przypadki wyudzenia wiz wjazdowych do naszego kraju i std wynika konieczno dokadnego sprawdzania ka髒dej wje髒d髒ajcej osoby.

Marek Prorok

[nr 9/102] Wiadomoci z przejcia granicznego w KrocienkuImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio