Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 1/77] Ustrzyckie zapiski


Marek Prorok
Poszerzona zostaa ulica Korczaka wzdu髒 posesji ustrzyckiej biblioteki, co w znacznym stopniu uatwio poruszanie si pojazd籀w na tej zatoczonej ulicy i zwikszyo bezpieczestwo pieszych. Dziki tej inwestycji mieszkacy naszego miasta udajcy si na „Zielony rynek” bd mogli porusza si w lepszych warunkach. Pozostaje jeszcze jeden istotny problem a mianowicie malutki parking przy wejciu do budynku Nadlenictwa „Ustrzyki Dolne”. Bardzo czsto parkujce na nim samochody blokuj du髒 cz jezdni uniemo髒liwiajc w ten spos籀b bezpieczne minicie si dw籀ch pojazd籀w.. Jedynym rozwizaniem jest ograniczenie iloci parkujcych tam samochod籀w. Wyra驕ne okrelenie dopuszczalnej iloci parkujcych pojazd籀w i konsekwentne egzekwowanie przestrzegania tego ograniczenia ostatecznie rozwi髒e problem. Obok istnieje du髒y parking, std te髒 nie bdzie kopotu ze znalezieniem miejsca do parkowania.

***

W ostatnich dniach minionego roku szukaem na ustrzyckich stronach internetowych informacji o imprezie sylwestrowej na ustrzyckim rynku. Niestety nie znalazem jej w miejscach w kt籀rych szukaem. Nie byo jej ani na stronach Urzdu Miejskiego, ani na stronach Ustrzyckiego Domu Kultury, ani te髒 na stronach Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji. Zdziwio mnie to ogromnie, bo trudno byo mi uwierzy, 髒e imprezy takiej nie bdzie. Impreza naturalnie odbya si i zgromadzia liczn rzesz goci, kt籀rzy wietnie si bawili. Szkoda, 髒e nasze miasto lekcewa髒y tak wa髒ne medium jak Internet. W moim przekonaniu, w dzisiejszej dobie, jest to jedna z lepszych form dotarcia z informacj do zainteresowanego. I jeszcze jedna uwaga na marginesie. Powitanie Nowego Roku na ustrzyckim, coraz adniejszym rynku, stao si tradycj i mo髒e z tego powodu warto si do niej bardziej przyo髒y a nie ogranicza si tylko do burmistrzowskich 髒ycze i mechanicznej muzyki. Przygotowanie dobrej imprezy sylwestrowej w plenerze wymaga troch pienidzy i znacznie wicej wysiku organizacyjnego. Niech wic ustrzyccy samorzdowcy wysupaj z kasy miejskiej przysowiowe par zotych a animatorzy z Ustrzyckiego Domu Kultury doo髒 troch stara i „Sylwester2009” bdzie interesujc imprez, kt籀ra przycignie wielu mieszkac籀w i przebywajcych w naszym miecie turyst籀w. Potrzebne bdzie jeszcze dziaanie Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji propagujce imprez, r籀wnie髒 w Internecie.

***

XVII edycja Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy omina stolic Powiatu Bieszczadzkiego miasto Ustrzyki Dolne i nikt, komu zale髒y na wizerunku naszego miasta nie jest w stanie tego zrozumie tym bardziej, 髒e w ubiegym roku koncert WOP odby si w Domu Kultury i przyni籀s wymierne korzyci. Powod籀w takiej sytuacji jest zapewne wiele i mo髒na je tutaj wymienia w obronie nas wszystkich ale rzecz w tym, 髒e niczego to nie zmieni i wcale nas nie usprawiedliwi. Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw WOP, ustrzycki szpital nie jest wyjtkiem, i dlatego wszyscy powinnimy anga髒owa si w tego typu przedsiwzicia. Z tych to powod籀w warto zastanowi si na tym co si stao, a raczej nie stao, i w kolejnym roku uchroni si od ustrzyckiego grzechu zaniechania.

***

W dniach pomidzy Bo髒ym Narodzeniem a Nowym Rokiem, kiedy do Ustrzyk Dolnych zjechao wielu goci, zwaszcza narciarzy, centrum naszego miasta zostao kompletnie zakorkowane. Parkujce gdzie popadnie samochody staj si prawdziw plag i wywouj powa髒ne zagro髒enie bezpieczestwa ruchu drogowego. Wielu z kierowc籀w udajcych si na zakupy najchtniej wjechaoby swoim samochodem pomidzy p籀ki sklepowe i dla nich konieczno przejcia 100 czy 200 metr籀w jest wielkim problemem. Du髒ym problemem s r籀wnie髒 samochody os籀b zatrudnionych w okolicach ustrzyckiego rynku, kt籀re pozostawione na parkingu na dugie godziny blokuj miejsca parkingowe. Warto zastanowi si nad kompleksowym rozwizaniem tego problemu tym bardziej, 髒e pojawia si on praktycznie w ka髒dym tygodniu. Mo髒e nale髒y utworzy w centrum miasta stref patnego parkowania i w ten spos籀b zmusi kierowc籀w do bardziej racjonalnego korzystania z miejsc parkingowych? Stref t nale髒aoby r籀wnie髒 obj teren ‘Zielonego rynku”, na kt籀rym pojazdy parkuj bez adu i skadu i w istotny spos籀b komplikuj 髒ycie kupujcym i sprzedajcym. Pozostaje naturalnie kwestia wyegzekwowania owej strefy patnego parkowania. Wczeniej czy p籀驕niej powoanie stra髒y miejskiej w Ustrzykach Dolnych bdzie konieczne, mo髒e wic lepiej uczyni to wczeniej?

***

Ustrzyki Dolne, 14 grudnia 2009 r.

[Nr 1/77] Ustrzyckie zapiskiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio