Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 4/54] Przejcia na przejciu
Powiksz zdjcie
Od wielu tygodni nasza redakcja zasypywana jest skargami os籀b korzystajcych z polsko – ukraiskiego granicznego przejcia drogowego w Krocienku. Dotycz one g籀wnie niepokojcej praktyki stosowanej przez kilka zorganizowanych grup a polegajcej na omijaniu kolejki oczekujcych. Metoda polega mniej wicej na tym, 髒e jeden z czonk籀w grupy zajmuje miejsce w kolejce a nastpnie wpuszcza przed siebie innych swoich koleg籀w. czno pomidzy czonkami grup utrzymywana jest za pomoc telefon籀w kom籀rkowych lub radiofonii CB. Organizatorzy i uczestnicy tego procederu czuj si na tyle bezkarni, 髒e w stosunku do innych oczekujcych, majcych odwag zaprotestowa, stosuj metody zastraszania poprzez wyzwiska lub nawet gro驕by bezprawne. Wszystko to, w opinii skar髒cych, dzieje si przy wyjtkowej biernoci a nawet bezradnoci Stra髒y Granicznej i Policji. Czsto rzucane s podejrzenia o powizaniach wspomnianych grup przemytniczych z miejscowymi wadzami samorzdowymi, policjantami i pogranicznikami. Z wielu skarg bije ogromny 髒al, 髒e w kraju praworzdnym dziej si takie rzeczy, a wadza i su髒by porzdkowe nie reaguj. Mam pen wiadomo, 髒e z przejcia granicznego Krocienko – Smolnica korzystaj przede wszystkim osoby zajmujce si przygranicznym handlem a nie prawdziwi turyci, ale nie mog do koca zgodzi si z czsto syszan opini, 髒e zadaniem su髒b mundurowych nie jest ochrona przemytnik籀w. Dla wikszoci tych ludzi, dochody z przygranicznego, czsto nielegalnego, handlu stanowi istotn cz bud髒etu domowego a zajmuj si tym procederem z przymusu, nie majc innych mo髒liwoci zarobkowania. Poza tym s obywatelami Rzeczpospolitej i maj prawo oczekiwa ochrony i porzdku w ka髒dej dziedzinie 髒ycia. Dla penego zrozumienia przyczyn takiej sytuacji przeprowadziem w ostatnich dniach marca dwie rozmowy z modszym inspektorem Stanisawem Dziedzicem – Komendantem Powiatowym Policji w Ustrzykach Dolnych i kapitanem Robertem Poszyskim – Komendantem Plac籀wki Stra髒y Granicznej w Krocienku. Obie rozmowy byy bardzo rzeczowe a moi rozm籀wcy z odpowiedzialnoci i trosk m籀wili o problemach zwizanych z funkcjonowaniem przejcia. Kapitan Poszyski zapewni mnie, 髒e jego funkcjonariusze reaguj na ka髒dy zgoszony przypadek omijania kolejki, ale najwiksz bolczk jest to, 髒e osoby zgaszajce chc najczciej pozosta anonimowe i odmawiaj zo髒enia zezna, co jest warunkiem koniecznym do wszczcia postpowania wobec sprawcy. Inspektor Dziedzic przedstawi sytuacj, w jakiej s podlegli mu policjanci. Do narusze porzdku dochodzi najczciej w nocy, kiedy oficer dy髒urny ma do dyspozycji jeden patrol na teren caego powiatu bieszczadzkiego. W miar mo髒liwoci jest on wysyany do utrzymania porzdku na drodze dojazdowej do przejcia. R籀wnie髒 su髒ba ruchu drogowego powica tej sprawie maksymalnie du髒o uwagi. Zdaniem inspektora Dziedzica, problem mo髒e zosta rozwizany tylko poprzez koordynacj dziaa stra髒y granicznej, policji i miejscowego samorzdu gminnego i powiatowego. Tylko wsp籀lne dziaania wspomnianych organ籀w mog poo髒y kres dokuczliwej samowoli niekt籀rych korzystajcych z przejcia granicznego. Z informacji, jakie uzyskaem, doszo do spotkania zainteresowanych su髒b, kt籀rego inicjatorem by starosta bieszczadzki i radni powiatowi. Efektem narady jest wystpienie do wojewody podkarpackiego o przyznanie rodk籀w finansowych na monitorowanie drogi dojazdowej do przejcia w Krocienku, wanie monitorowanie uznane zostao za najlepszy spos籀b rozwizania problemu. Nie wiem jak dugo trzeba bdzie oczekiwa na zainstalowanie monitoringu, zapewne miesice, je髒eli nie lata. Tak wic problem pozostanie i przez kilka najbli髒szych miesicy bdzie si nasila w zwizku z rozpoczt rozbudow przejcia granicznego. Dlatego potrzebne bd rozwizania dora驕ne, uniemo髒liwiajce bezkarny proceder uprawiany przez kilkudziesiciu cwaniaczk籀w, kpicych z innych u髒ytkownik籀w przejcia granicznego a przy okazji z policji, stra髒y granicznej i wadz samorzdowych. W moim przekonaniu, to wanie wadze samorzdowe trzymaj w swoim rku klucz do rozwizania problemu. To od ich mobilnoci i konsekwentnego uporu zale髒y, czy na drogowym przejciu granicznym zapanuje ad i porzdek, czy te髒 stanie si ono enklaw rzdzon przez grup wycwanionych przemytnik籀w.

Marek Prorok

Ps. Niedziela 22 kwietnia 2007 roku godz. 13:32 na przejciu bez zmian. Przed chwil pani kierujca Peugeotem wjechaa do kolejki omijajc kilkanacie samochod籀w. Oboje sprawcy zdarzenia, wpuszczona i wpuszczajcy, na pamitkowej fotografii.

[Nr 4/54] Przejcia na przejciuImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio