Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 12/88] Rozmowa Poonin - dzi Arkadiusz LupaMarek Prorok - Powodem naszej rozmowy jest nie tylko pocztek roku szkolnego ale przede wszystkim pozycja jak kierowana przez pana szkoa zajmuje w lokalnym spoeczestwie. Prosz o kilka zda przybli髒ajcych czytelnikom szko.

Arkadiusz Lupa - Ustrzyckie liceum rozpoczo swoj dziaalno w listopadzie 1951 roku po wymianie teren籀w pomidzy Polsk a ZSRR i akcji przesiedleczej ludno polskiej zwanej popularnie HT. Do 1963 roku dziaao wsp籀lnie ze szko powszechn. W latach siedemdziesitych szkoa rozpocza dodatkowo ksztacenie dorosych i ta forma ksztacenia pozostaa do dzisiaj. Jednak g籀wne zadanie naszej szkoy to ksztacenie modzie髒y. W chwili obecnej w szkole pobiera nauk 370 uczni籀w, nauczanych przez 36 nauczycieli, zatrudnionych w r籀髒nym wymiarze godzin.

Marek Prorok - Nauka w ustrzyckim Zespole Szk籀 Licealnych odbywa si w r籀髒nych specjalnociach. Prosz o informacj jakie mo髒liwoci ksztacenia maj pascy uczniowie.

Arkadiusz Lupa - Zwikszylimy liczb kierunk籀w ksztacenia i poszlimy g籀wnie w kierunku nauk cisych i jzyk籀w obcych. S to kierunki racjonalne, podyktowanym rynkiem pracy i przyszymi korzyciami dla absolwenta. Nie ulega wtpliwoci, 髒e dzisiaj jest o wiele atwiej znale驕 prac z wyksztaceniem politechnicznym ni髒 humanistycznym. Std te髒 takie nasze dziaania. W chwili obecnej mamy siedem kierunk籀w ksztacenia. S to nastpujce specjalnoci: matematyczno-fizyczna, matematyczno-angielska, matematyczno-informatyczna, geograficzno-angielska, humanistyczna obejmujca rozszerzony program z historii i jzyka polskiego a tak髒e nauk jzyka aciskiego, co dzisiaj jest rzadkoci oraz klasa og籀lna i klasa o specjalnoci biologiczno-chemicznej. Kierunki uwa髒ane za trudne, jak na przykad matematyczno-fizyczny czy biologiczno-chemiczny, nie maj du髒ego naboru ale s szlachetne i daj bardzo dobre efekty. Najwa髒niejsza jest jednak p籀驕niejsza satysfakcja uczni籀w i rodzic籀w, gdy po skoczonej edukacji atwiej jest dosta si na elitarny kierunek studi籀w i zdoby atrakcyjny zaw籀d. Tym bardziej, 髒e to wynik egzaminu ze szkoy redniej decyduje o przyszych losach absolwenta. Du髒a liczba specjalnoci i may nab籀r na niekt籀re z nich powoduje, 髒e niekt籀re oddziay klasowe ksztac uczni籀w w dw籀ch kierunkach. Polega to na tym, 髒e cz zaj odbywa si w caoci a zajcia specjalistyczne w grupach. Wymaga to od szkoy przemylanej i racjonalnej pracy organizacyjnej.

Marek Prorok - Jakich jzyk籀w obcych nauczacie pastwo w szkole?

Arkadiusz Lupa - W chwili obecnej uczymy jzyka angielskiego, niemieckiego i aciskiego. Istnieje mo髒liwo nauczania jzyka rosyjskiego, bo posiadamy wietnie przygotowanego nauczyciela, ale jzyk ten nie cieszy si zainteresowaniem uczni籀w, podobnie jak francuski, kt籀rego wczeniej nauczalimy. Na t chwil uczniowie skaniaj si przede wszystkim ku jzykowi angielskiemu i dopiero na wy髒szej uczelni zwikszona wiadomo powoduje, 髒e dostrzegaj r籀wnie髒 inne jzyki.

Marek Prorok - Kierowana przez pana szkoa osiga bardzo dobre wyniki nauczania. Prosz troch pochwali si przed naszymi czytelnikami panie dyrektorze, bo jest czym.

Arkadiusz Lupa - Wyniki naszej szkoy s dostrzegalne goym okiem. Mamy bardzo du髒 zdawalno egzaminu maturalnego. Od kilku lat na terenie dziaania Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zajmujemy jako powiat bieszczadzki pierwsze miejsce. Wynik tegoroczny jest r籀wnie髒 najwy髒szy ze wszystkich powiat籀w. Potrzebne jest tu jedno wyjanienie. W naszym powiecie istnieje tylko jedno liceum a w powiatach gdzie jest ich wicej, ocena ta jest uredniana. Wszystkie oceny s dostpne na stronach internetowych krakowskiej komisji egzaminacyjnej i wypadamy tam rzeczywicie dobrze. Dodam jeszcze, 髒e do naszej szkoy przyjmujemy wszystkich, kt籀rzy chc si u nas uczy. Praktycznie corocznie odrzucamy tylko kilka os籀b, kiedy jestemy pewni, 髒e wyniki ucznia s zbyt sabe aby poradzi sobie w naszej szkole. Dobre licea w du髒ych miastach przyjmuj tylko najlepszych z najlepszymi ocenami.

Marek Prorok - Jest pan sz籀stym dyrektorem w historii szkoy ale pierwszym, kt籀ry wywodzi si z grona jej absolwent籀w, podobnie jak wielu nauczycieli zatrudnionych w szkole. Czy to jaka szczeg籀lna prawidowo?

Arkadiusz Lupa - Wydaje mi si, 髒e taka jest logika maych miejscowoci. Wielu absolwent籀w powraca w rodzinne strony aby tu wanie podj prac. Je髒eli chodzi o mnie to historia szkoy bya zbyt kr籀tka aby wczeniej kt籀ry z absolwent籀w zosta jej dyrektorem. Funkcj dyrektora objem w wyniku konkursu w roku 1994. W tej chwili upyna ju髒 trzecia kadencja, czyli pitnacie lat mojego dyrektorowania. Lubi t prac i sprawia mi ona wiele satysfakcji i to nie tylko jako dyrektor, ale r籀wnie髒 jako nauczyciel historii.

Marek Prorok - Od niedawna istnieje przy szkole stowarzyszenie absolwent籀w i os籀b wspierajcych dziaalno szkoy. Prosz o kilka s籀w na ten temat.

Arkadiusz Lupa - Jest to forma zagospodarowania aktywnoci spoecznej, kt籀ra dodatkowo daje mo髒liwo pozyskiwania rodk籀w finansowych. Stowarzyszenie jako organizacja non profit, ma dodatkowo mo髒liwo starania si o rodki unijne. W minionym roku szkolnym stowarzyszenie prowadzio zajcia pozalekcyjne w ramach wolontariatu. Jest bardo wa髒ne, bo w programach ministerialnych nie ma miejsca na przygotowanie uczni籀w do egzaminu maturalnego. Wielu nauczycieli podejmuje trud takiego przygotowania uczni籀w, prowadzc nieodpatne zajcia w swoim czasie wolnym.

Marek Prorok - Ka髒dy dyrektor szkoy ma jakie szczeg籀lne potrzeby i marzenia. Co szczeg籀lnego dla swojej szkoy potrzebuje Arkadiusz Lupa?

Arkadiusz Lupa - Jako dyrektor chciabym doprowadzi do koca remont szkoy. Na zewntrz wszystko zostao praktycznie zrobione, jednak wewntrz konieczna jest wymiana wszystkiego, poczwszy od azienek a na cigach komunikacyjnych koczc. Jednak to ludzie a nie budynek i jego wyposa髒enie tworz szko. Ja od pocztku swojego dyrektorowania postawiem na kadr, bo to kadra pedagogiczna jest najwikszym sukcesem ka髒dej szkoy. Bez dobrego nauczyciela w najlepszych warunkach nic si nie da zrobi i to on jest kluczem do sukcesu. To, 髒e mamy takie a nie inne wyniki to, ze dziele si tak dobrze to zasuga kadry pedagogicznej. I na koniec jeszcze jedno. Wyniki nauczania s niesychanie wa髒ne ale w naszej szkole ogromn wag przywizujemy do procesu wychowawczego i tej sprawie powicamy wiele uwagi.

Marek Prorok - Serdecznie dzikuj za rozmow i 髒ycz pomylnej realizacji wszystkich zamierze.

Arkadiusz Lupa - Dzikuj za 髒yczenia i rozmow.

[Nr 12/88] Rozmowa Poonin - dzi Arkadiusz Lupa

» [Nr 12/88] Rozmowa Poonin - dzi Arkadiusz Lupa
Tylko pogratulowac dyrekcji i gronu pedagogicznemu.
Dodano 07 Pa寮ziernika 2009 przez ~AdamImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio