Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 2/78] Praca w radzie si opaca?
Zgodnie z trzyletni ju髒 tradycj jaka przyja si w „Naszych Pooninach” publikujemy wysoko diet jakie w minionym roku pobrali radni powiat籀w Leskiego i Bieszczadzkiego. Diety te w minionym roku do znacznie wzrosy. Stao si to z powodu wzrostu wsp籀czynnika dotyczcego pac w samorzdach i administracji. Od tego wsp籀czynnika uzale髒nione s diety szczeg籀lnie w powiecie Bieszczadzkim. Na dodatek powiat Bieszczadzki jako jedyny wypaca diety za poszczeg籀lne posiedzenia komisji lub Rady Powiatu. We wszystkich pozostaych powiatach wypaca si diety zryczatowane. Przykadowo w powiecie Brzozowskim najni髒sza dieta miesiczna wynosi 700 z, co w skali roku daje kwot 8400 z. Oczywicie zastpcy przewodniczcych komisji, przewodniczcy komisji oraz prezydium Rady bierze proporcjonalnie wiksze diety. W powiecie sanockim najni髒sza dieta wynosi 1200 z miesicznie.
Jak na tym tle maj si diety radnych obu bieszczadzkich powiat籀w? S to diety najni髒sze, szczeg籀lnie w powiecie Bieszczadzkim dieta jest najni髒sza na Podkarpaciu.

Powiat Leski:


Pitnastym radnym w powiecie leskim jest starosta Marek Scelina, kt籀ry pr籀cz wynagrodzenia nie pobiera diety. Radni w powiecie leskim otrzymali podwy髒k diet w pa驕dzierniku z wyr籀wnaniem za cay 2008 rok. cznie na diety radnych przeznaczono w powiecie leskim 139 183 z. Warto przypomnie, 髒e w roku 2007 najni髒sza dieta radnego wynosia 550 z miesicznie, a w caym 2007 roku wypacono radnym 114 616 z. I jeszcze jedna informacja drobne r籀髒nice wysokoci pobranych diet w cigu roku wynikaj z potrce za nieobecno na posiedzeniach rady lub komisji.
O ile w Lesku podstawowe diety radnych s ni髒sze od tych w Brzozowie o 150 z, to w powiecie bieszczadzkim rednia wysoko najni髒szej diety jest jeszcze mniejsza i wynosi okoo 400 z. , czyli 300 zotych mniej ni髒 w Brzozowie i 150 mniej ni髒 w Lesku. Jednym sowem radni Rady Powiatu Bieszczadzkiego pobieraj najni髒sz diet w wojew籀dztwie Podkarpackim.

Powiat Bieszczadzki:


Radny Marek Andruch jest czonkiem tylko jednej komisji, std te髒 jego najni髒sza rednia dieta. Radny Wiesaw Jasiski jest czonkiem trzech komisji, jednak patna dieta przysuguje radnemu tylko za udzia w dw籀ch komisjach. Pitnastym radnym jest wice-starosta Zygmunt Krasowski. Poza poborami nie pobiera on jednak diety radnego.
cznie radni powiatu Bieszczadzkiego pobrali w roku 2008 103 557,5 z diet. Byo to wicej od roku 2007. Rok wczeniej wypacono w powiecie Bieszczadzkim 67 120 z. Diety radnych powiaty bieszczadzkiego zostay zwikszone w maju zgodnie ze wsp籀czynnikiem wzrostu redniej pacy w sektorze administracyjno- samorzdowym. Podwy髒k naliczono od pocztku 2008 roku.
W powiecie Leskim diety wzrosy w por籀wnaniu z rokiem 2007 o 24 567 z. W powiecie Bieszczadzkim wzrost wyni籀s 36 437,50 z. I na koniec jeszcze jedna wyliczanka. Radni powiatu leskiego wzili w 2008 roku o 35 625,50 z wicej ni髒 radni powiatu bieszczadzkiego.
Wedug naszych informacji diety radnych nieznacznie wzrosn w 2009 roku. Potrzebne s do tego uchway poszczeg籀lnych rad powiatowych. Jeli chodzi o powiat bieszczadzki to sytuacja jest nieco inna. Dieta radnych uzale髒niona jest od wysokoci redniej pacy w sektorze administracyjno- samorzdowym. Ju髒 wiadomo, 髒e w roku 2009 wsp籀czynnik ten nie ulegnie zmianie. By podnie diet niezbdna bdzie zmiana zasady jej naliczania.
W kolejnych numerach „Naszych Poonin” zaprezentujemy czytelnikom wysoko diet radnych Ustrzyk Dolnych i Leska oraz wszystkich bieszczadzkich gmin. Postaramy si te髒 opublikowa tre zezna majtkowych wikszoci radnych, starost籀w, burmistrz籀w i w籀jt籀w.

[Nr 2/78] Praca w radzie si opaca?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio