Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 16/76] Rozmowa "Poonin" - dzi Bronisaw Mrugaa
Marek Prorok: Prosz na wstpie o kilka informacji przybli髒ajcych czytelnikom pana obiekty narciarskie.

Bronisaw Mrugaa: Stacja narciarska „Laworta” nale髒y do firmy ABN sp. z o.o. kt籀rej jestem wsp籀wacicielem i obejmuje jedyny w Bieszczadach wycig krzesekowy o dugoci 1300metr籀w i zdolnoci przewozowej 1200 os籀b na godzin, wycig orczykowy dwuosobowy oraz may wycig orczykowy dla pocztkujcych narciarzy. Do dyspozycji naszych goci s tutaj dwie trasy narciarskie dla dowiadczonych narciarzy i jedna dla pocztkujcych. Trasy na Laworcie posiadaj wa髒n homologacj FIS i mog si na nich odbywa zawody ka髒dej rangi. Dotykowo na Laworcie oferujemy naszym klientom ponad 40 miejsc noclegowych oraz porzdn restauracj. W bezporedniej bliskoci stacji narciarskiej Laworta w miejscowoci odyna dysponujemy, nale髒cym do mojego wsp籀lnika, uroczym pensjonatem z nowoczesnym zapleczem restauracyjnym dla stu kilkudziesiciu goci. Je髒eli chodzi, o nale髒c do mnie, stacj narciarsk Gromadzy to dysponuje ona dwoma du髒ymi podw籀jnymi wycigami orczykowymi, jednym rednim talerzowym oraz maym, przeznaczonym do nauki jazdy. Posiada trzy trasy narciarskie plus jedna mniejsza dla pocztkujcych narciarzy. R籀wnie髒 trasy na Gromadzyniu posiadaj homologacj FIS.

Marek Prorok: Corocznie na obiektach, kt籀re pan reprezentuje odbywa si wiele interesujcych imprez narciarskich. Jakie imprezy s zaplanowane na ten rok? Kt籀re z nich chciaby pan szczeg籀lnie poleci?

Bronisaw Mrugaa: Powiem tylko o jednej, szczeg籀lnie wa髒nej, bo tego typu impreza trafia do Ustrzyk Dolnych raz na kilka lat. Ot籀髒 w nadchodzcym sezonie zimowym bdziemy organizowa w naszym miecie Og籀lnopolsk Olimpiad Modzie髒y w sportach zimowych. Odbd si u nas narciarskie konkurencje alpejskie oraz rywalizacja snowboardzist籀w. Konkurencje alpejskie zostan przeprowadzone w dw籀ch kategoriach wiekowych, junior籀w i junior籀w modszych a dodatkowo zawody junior籀w bd r籀wnoczenie Mistrzostwami Polski. Planujemy, 髒e slalomy giganty zostan rozegrane na Laworcie a slalomy specjalne na Gromadzyniu. Gromadzy dysponuje rynn snowboardow, std te髒 tutaj wanie odbdzie si rywalizacja snowboardzist籀w. Zawody odbd si w lutym. Wyznaczone s dwa terminy w zale髒noci od warunk籀w pogodowych. Jest to impreza naprawd du髒ej rangi o wyjtkowo presti髒owym charakterze, std tez musimy doo髒y wszelkich stara aby wypada bez zarzutu.

Marek Prorok: Dziaalno gospodarcza, kt籀r pan prowadzi wi髒e si z du髒ym ryzykiem, bo z jednej strony wymaga ogromnych nakad籀w finansowych a r籀wnoczenie jest w znacznym stopniu uzale髒niona od kaprys籀w pogodowych. Jak wyglda to wedug pana?

Bronisaw Mrugaa: W omawiane stacje narciarskie zainwestowalimy znaczne rodki finansowe, kt籀re w pewnej czci pochodz z kredyt籀w bankowych. Ostatnie dwie zimy byy niezbyt udane i stad, nie ma co ukrywa, zamknlimy te sezony strat finansowa. Opr籀cz wspomnianych koszt籀w obsugi zadu髒enia i codziennych koszt籀w eksploatacyjnych ponosimy r籀wnie髒 koszty podatk籀w i opat lokalnych, kt籀re na przykad w przypadku Laworty wynosz okoo 100 tysicy zotych rocznie. Dla zobrazowanie jakie inne koszty wi髒 si prowadzeniem stacji narciarskiej podam tylko przykad nanie髒ania. Abstrahuj tu od koniecznoci zbudowania instalacji nanie髒ajcej a przedstawi tylko tak zwane bezporednie koszty nanie髒ania, czyli koszty osobowe i og籀lnie pojte koszty energii. W przypadku Gromadzynia zanie髒enie stoku p籀metrow warstw niegu kosztuje okoo 80 tysicy zotych. Prawd m籀wic trudnoci dw籀ch ostatnich lat troch przygasiy m籀j entuzjazm.

Marek Prorok: Przybli髒my troch te trudnoci. M籀wi pan ju髒 o kiepskich dla wacicieli wycig籀w zimach, ale kt籀re z pozostaych uwa髒a pan za szczeg籀lnie istotne? Rozwizanie kt籀rych trudnoci jest dla pana szczeg籀lnie wa髒ne i sprawioby panu wielk rado?

Bronisaw Mrugaa: Co do tego nie mam najmniejszych wtpliwoci. S najwa髒niejsze problemy dla dziaalnoci stacji narciarskich w Ustrzykach Dolnych. Pierwszy to baza hotelowa, zbyt skromna i na zbyt niskim poziomie. Bez powa髒nych inwestycji w rozbudow bazy hotelowej bdzie bardzo trudno utrzyma europejski poziom stacji narciarskich. Nasze wycigi i trasy narciarskie s w stanie przyj o wiele wicej ludzi ni髒 ma to miejsce obecnie. Dla przykadu w minionym roku tylko przez kilka dni uruchamialimy na Gromadzyniu drugi wycig, przez pozostae dni, a byo ich okoo osiemdziesiciu, pracowa tylko jeden. Generalnie rzecz ujmujc nasze problemy zwizane z utrzymaniem rentownoci stacji narciarskich spowodowane s zbyt ma iloci klient籀w. Dzisiejszy klient udajcy si na zimowe wakacje stawia wysokie wymagania a dobrej klasy hotel jest dla niego podstaw. Drugim problemem o kt籀rym chciabym powiedzie zwizany jest z bliskoci granicy ukraiskiej a szczeg籀lnie du髒ego miasta jakim jest Lw籀w. Przez dwa lata po otwarciu przejcia drogowego w Krocienku mielimy licznych goci z Ukrainy i bez wtpienia byy to nasze najlepsze lata. Najpierw przera髒ajce kolejki na przejciu granicznym odstraszyy naszych ukraiskich goci a p籀驕niej przyjazdy zostay zablokowane przez obowizek posiadania wiz.

Marek Prorok: Dziaalno kt籀r pan prowadzi ma ogromne znaczenie dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne. Stacje narciarskie Laworta i Gromadzy s magnesem przycigajcym turyst籀w. Jak ukada si pana wsp籀praca lokalnym samorzdem? Czy jest co w czym miasto gmina mogyby panu pom籀c?

Bronisaw Mrugaa: Wsp籀praca z ustrzyckimi wadzami ukada si bardzo dobrze. Przez wszystkie lata mojej dziaalnoci spotykaem si ze strony wadz samorzdowych z du髒ym zrozumieniem. Na dzie dzisiejszy jestem w staym kontakcie z burmistrzem Suuj, kt籀rego bardzo ceni za pracowito i skuteczno. To dziki naszej doskonaej wsp籀pracy z ustrzyckim samorzdem udao si kiedy zbudowa w Ustrzykach przyzwoite trasy narciarskie.. Wiem, 髒e bez ogromnej pomocy wadz miejskich byoby to niemo髒liwe. W czym oczekuj pomocy? Mo髒e w dw籀ch sprawach. Pierwsza i z pewnoci najwa髒niejsza to cignicie do Ustrzyk Dolnych powa髒nego inwestora z bran髒y hotelarskiej. Miasto ma tu o wiele wiksze mo髒liwoci. Mo髒e skusi inwestora mo髒liwoci kupienia atrakcyjnej dziaki na korzystnych warunkach, czy te髒 obietnic ulg podatkowych a budowa w naszym miecie dobrej klasy hotelu to zadanie o priorytetowym znaczeniu. Druga sprawa to jeszcze szersza i jeszcze bardziej aktywna promocja miasta i regionu. Nie znaczy to, 髒e nic si w tej sprawie nie robi. Mo髒e wrcz przeciwnie, du髒o si robi ale moje oczekiwania w tej dziedzinie s jeszcze wiksze.

Marek Prorok: Aby utrzyma nale髒yty poziom usug narciarskich konieczne s cige inwestycje podnoszce ich atrakcyjno. Du髒o pan inwestuje: nanie髒anie, wycig krzesekowy, restauracje przy wycigach. Co planuje pan na najbli髒sz przyszo? A mo髒e inaczej, jakie inwestycje s pana zdaniem konieczne?

Bronisaw Mrugaa: Przymierzamy si do budowy 40 osobowego pensjonatu na Gromadzyniu. Stanie on w miejscu istniejcej dzisiaj „Gopr籀wki”. Zgodnie z planem ma on mie cztery kondygnacje, w tym dwie w ziemi mieszczce kotownie i szeroko pojty kompleks narciarskich usug technicznych, oraz dwie naziemne, typowo noclegowe. Konieczna bdzie r籀wnie髒 rozbudowa restauracji. Planujemy dobudowanie do niej czci hotelowej oraz rozbudow pomieszcze restauracyjnych, tak aby moga ona na godnym poziomie obsu髒y wszystkich goci hotelowych i przyje髒d髒ajcych na narty. Zakupilimy cz obiekt籀w po byej sp籀dzielni mleczarskiej z myl o przebudowie ich na obiekty hotelowe. Mo髒liwe jest poczenie tych budynk籀w ze stacj narciarsk poprzez wybudowanie wycigu teleskopowego. Je髒eli uda si zrealizowa te plany to uczyni one z Gromadzynia stacj narciarsk z prawdziwego zdarzenia. O wiele wikszych inwestycji potrzebuje Laworta. Konieczna jest modernizacja i rozbudowa systemu nanie髒ania. Budowa hotelu przy wycigu to warunek konieczny. W planach opracowanych wsp籀lnie z ustrzyck gmina jest budowa na szczycie g籀ry platformy widokowej z restauracja oraz wycigiem czcym platform widokow z miastem. Do tej pory na przeszkodzie tej inwestycji stay sprawy zwizane z wasnoci grunt籀w, ale w chwili obecnej wymiana grunt籀w z Lasami Pastwowymi jest finalizowana i przeszkody formalne znikn. Inwestycja szczeg籀lnie wa髒na i atrakcyjna bo poczy miasto ze stacj narciarska. Dziki niej mieszkaniec Ustrzyk, czy te髒 go jednego z ustrzyckich hoteli bdzie m籀g uda si na Lawort na nartach.

Marek Prorok: Prosz o kilka zda o technicznych przygotowaniach do rozpoczynajcego si sezonu...

Bronisaw Mrugaa: Technicznie i organizacyjnie jestemy w peni przygotowani do sezonu. Mo髒na chyba powiedzie, 髒e po tegorocznych inwestycjach Gromadzy jest technicznie w peni doinwestowany. Wybudowana w tym roku stacja transformatorowa wraz z ca otoczk i nowymi pompami wodnymi pozwala na zanie髒enie trasy w cigu dw籀ch nocy. Nowe pompy pozwalaj na przepompowanie w cigu jednej godziny 250 kubik籀w wody. Pewnie w przyszoci konieczne bdzie jeszcze wybudowanie wodocigu pozwalajcego na pompowanie wody z Jasieki ale to na razie dalsza przyszo. Kr籀tko m籀wic pod ka髒dym wzgldem jestemy gotowi do otwarcia sezonu i z niecierpliwoci czekamy na naszych goci. Stacje narciarskie Laworta i Gromadzy serdecznie zapraszaj.

Marek Prorok: Jest pan zao髒ycielem i prezesem UKS Laworta, narciarstwo ustrzyckie zawsze le髒ao panu na sercu i wspiera je pan wszelkimi sposobami. Czy nadal tak bdzie? Czy wzorem lat ubiegych narciarze z ustrzyckich klub籀w bd mogli korzysta z pana wycig籀w za darmo?

Bronisaw Mrugaa: Rzecz poza wszelka dyskusj. Narciarstwo ustrzyckie to dla mnie sprawa honoru i p籀ki bdzie to ode mnie zale髒ao ustrzyccy alpejczycy bd korzysta z naszych usug bez 髒adnych opat.

Marek Prorok: Dzikuj za rozmow i 髒ycz realizacji wszystkich zamierze.

Bronisaw Mrugaa: Dzikuj.

Rozmawia: Marek Prorok

[Nr 16/76] Rozmowa "Poonin" - dzi Bronisaw MrugaaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio