Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 15/75] Czy髒by koniec ustrzyckiego harcerstwa?
Gdy sobie przypomn jeszcze nie tak odlege przecie髒 czasy, ustrzycki hufiec ZHP stawiany by za wz籀r. W najlepszym okresie zrzesza nawet do 800 harcerzy i zuch籀w. W chwili obecnej trudno pewnie byo by doliczy si 150 czonk籀w. Co si stao, 髒e w przecigu kilku zaledwie lat organizacja, kt籀ra wiecia przykadem pod wzgldem organizacyjnym, przygotowania merytorycznego instruktor籀w tak podupada. Czy髒by zabrako determinacji w dziaaniu, mo髒e pomysu jak harcerstwo w obecnych czasach ma wyglda. A mo髒e wzgldy ambicjonalne kolejnych komendant籀w hufca wziy g籀r nad treci. W tej chwili ustrzycki hufiec stan przed murem. Cofn si ju髒 nie da. Tylko rozbicie tej ciany niemocy, ponowna konsolidacja, praktyczne codzienne wcielanie w Zycie zasad przyrzeczenia harcerskiego i przede wszystkim powierzenie prowadzenia tej organizacji osobie, kt籀ra bdzie chciaa a nie musiaa to robi by mo髒e doprowadzi do tego, 髒e nie przepadnie to co przez dziesitki lat z mozoem byo wypracowywane i wdra髒ane w 髒ycie.

Pocztek problem籀w – 2004 rok

O problemach w bie髒cej dziaalnoci hufca zaczo si ju髒 m籀wi w 2004 roku. wczesny komendant Konrad Biaows albo nie potrafi, albo nie chcia, albo te髒 nie mia pomysu jak poprowadzi hufiec. Zreszt ju髒 sam fakt, 髒e odkupi sam od siebie za organizacyjne pienidze dziesi karabink籀w do Paintball-a m籀wi samo za siebie. Trzeba doda, 髒e jak na przecie髒 skromne mo髒liwoci tej organizacji kwota 9 tys. z. bya wydatkiem ogromnym. Zreszt jak udao mi si ostatnio dowiedzie jest on skonny odkupi ponownie od hufca te karabinki ale ju髒 tylko za tysic z. Dziwi mo髒e fakt, 髒e nie wzbudzio to w tym czasie zaniepokojenia rewident籀w chorgwi. W tym tez czasie zaczo si powolne umieranie Stebnika.


Dziesiciohektarowej Stanicy, kt籀ra jeszcze nie tak dawno w okresach letnich ttnia 髒yciem i wypoczywaa tam harcerska bra praktycznie z caej Polski. Komendant Biaows by ostatnim statutowym Komendantem ustrzyckiego hufca, czyli wybranym przez zjazd. Wszyscy nastpni sprawowali t funkcj jako penicy obowizki. Po do – delikatnie m籀wic- niefortunnym prowadzeniu hufca przez hm. Biaowsa i jego odwoaniu przez Komend Chorgwi obowizki te powierzono Halinie Armacie. Wyb籀r ten r籀wnie髒 okaza si 驕le trafionym bo i ona po pewnym czasie zostaa odwoana. Za jej usprawiedliwieniem mo髒e przemawia fakt, 髒e po reorganizacji szkoy w Bandrowie bdc nauczycielk zostaa bez pracy i rodk籀w do 髒ycia. W dniu dzisiejszym pracuje w szkole w Strzy髒owie.

Od tej chwili miaoby by dobrze

Kolejnym Komendantem, kt籀remu powierzono penienie obowizk籀w zostaa Anetta Rogaliska. Obowizki te obja w listopadzie 2007 roku. Po do niefortunnym wyborze dwojga poprzednich komendant籀w wydawao si, 髒e kandydatura hm. Rogaliskiej jest t, na kt籀r hufiec od dawna czeka. Dowiadczenie w pracy harcerskiej, znajomo specyfiki funkcjonowania hufca daway nadziej, 髒e tym razem wyb籀r by trafny i mo髒e by tylko lepiej. Niestety nie wiem czy nad ustrzyckim hufcem ci髒y jakie fatum, bo atmosfera zamiast si poprawi zacza coraz bardziej gstnie. Mam przed sob pismo hm. Rogaliskiej „KHUD-3/2008 z dnia 28.08.2008” skierowane do hm. Wadysawy Domagaa Komendantki Chorgwi Podkarpackiej. Mog z niego tylko wnioskowa, 髒e odpowiada ono na postawione jej zarzuty przez Chorgiew. Nie udao mi si skontaktowa z hm. Domaga. Trudno wic jest si odnie do odpierajcych zarzuty odpowiedzi, kt籀rych udzielia hm. Rogaliska. Gdyby tylko chcie oceni funkcjonowanie hufca na podstawie udzielonych przez ni odpowiedzi, to mo髒na by je okreli tylko jednym sowem- wzorcowe. Wszyscy jednak wiedz, 髒e tak nie jest. Dziwi w tym miejscu mo髒e bierno i bezczynno powoanego z inicjatywy burmistrza Komitetu Przyjaci籀 Harcerstwa. Od sierpnia, kiedy to wpyno do Urzdu Miasta nikt si tym co si w hufcu dzieje nie zainteresowa. Dziwi to tym bardziej, 髒e wiceburmistrz Jacek Przybya od wielu lat dziaa w harcerstwie i problematyka ta nie jest mu obca. Czy髒by zosta powoany kolejny fasadowy tw籀r. Tylko czemu ma on su髒y. Po tylu niedobrych przecie髒 dowiadczeniach z kilku ostatnich lat, nie wycignito 髒adnych wniosk籀w. By mo髒e zabrzmi to jak patos ale mo髒na odnie wra髒enie, 髒e ustrzyckie harcerstwo umiera.


Na spotkanie zorganizowane w dniu 5 grudnia w siedzibie hufca przez hm. Jana Supka przybyo zaledwie kilkanacie os籀b. Nie wzia w nim udziau hm. Aneta Rogaliska. O czym to m籀wi.

Jest jeszcze jaka nadzieja

Z dyskusji kt籀ra si tam toczya mo髒na byo odnie wra髒enie, 髒e Pani Komendant obrazia si na hufiec, na Komend Chorgwi i na cae harcerstwo w og籀le. Kielichem goryczy mia si okaza artyku zamieszony w pa驕dzierniku w „Nowinach”. Mo髒e to dziwi, bo przecie髒 autor artykuu nie przekrela caego dorobku hm. Rogaliskiej. Zastanawia si tylko nad przyczynami, kt籀re doprowadziy do tego, 髒e w hufcu zaczo dzia si nienajlepiej. Jedno jest pewne druhna Anetta nie jest sama. Mo髒na to byo zauwa髒y na wspomnianym ju髒 spotkaniu. Stoj za ni murem jej podwadni. Ba, daleko idca pomoc zaofiarowa jej penicy komisaryczny nadz籀r nad hufcem z ramienia Komendy Chorgwi hm. Jan Supek. Warunek jest tylko jeden, Komendant Rogaliska musi chcie si spotka ze swoimi harcerzami i poprowadzi hufiec do przyszorocznego zjazdu oraz wyboru nowego komendanta. By mo髒e wanie jej. Zadanie to wydaje si tym bardziej uatwione, 髒e ma ona wsparcie wr籀d swoich podwadnych, kt籀rzy 16 pa驕dziernika zaraz po ukazaniu si artykuu w „Nowinach” napisali list do Komendy Chorgwi w swojej treci bronicy przeo髒onej i kole髒anki. List by mo髒e pompatyczny i troch nadty ale wydaje si by autentycznym odczuciem, by mo髒e spowodowanym emocjami ale i solidarnoci ze swoj kole髒ank.


驍auj, 髒e nie udao mi si porozmawia z Anett Rogalisk. Jej telefony stacjonarny i kom籀rkowy w dniu 6 grudnia uparcie milczay. Mog wic tylko przypuszcza z analizy materia籀w, kt籀rymi mogem si posu髒y, 髒e do tak zej sytuacji w hufcu doprowadziy wzgldy najgorsze jakie mo髒na byo by sobie wymyli. Mo髒na by je kr籀tko okreli, wyg籀rowanymi ambicjami tak Komendantki Hufca z jednej strony, jak i Komendy Chorgwi z drugiej. Hierachiczno w harcerstwie nie musi zawsze oznacza monopolu na racj i podporzdkowanie. System ten powinien dziaa w obie strony i nie tylko na zasadzie rozkazu ale tez porozumienia i zrozumienia racji wanie tej drugiej strony.

Od przybytku gowa jednak boli

Innym problemem hufca, co mo髒e zabrzmie do paradoksalnie jest jego niemay majtek. Majtek, kt籀ry jeszcze do 2003 roku by bardzo dobrze zarzdzany. 10- hektarowa stanica w Stebniku w najlepszych okresach, kiedy wypoczywaa na niej harcerska modzie髒 z caej Polski potrafia przynosi po Akcji Letniej do 80 tysicy z. czystego zysku. W latach chudszych kwota ta wahaa si w granicach 30 tysicy z. Pienidze te pozwalay na bie髒ce prowadzenie dziaalnoci statutowej, na wymian i doposa髒enie w sprzt i umundurowanie. Ze rodk籀w tych wsp籀lnie z Urzdem Miejskim organizowano turnusy letnie dla niezamo髒nej modzie髒y i dzieci z terenu gminy. Od kilku lat brak zainteresowania i nadzoru kolejnych komendant籀w doprowadzi do tego, 髒e miejsce to przedstawia bardzo ponury widok. Porozbijane i rozebrane wie髒yczki stra髒nicze, zniszczona infrastruktura sanitarna. Pozostaa jedynie cianka wspinaczkowa, kt籀ra niebawem ma zosta rozebrana gdy髒 bez odpowiedniej, fachowej opieki korzystanie z niej mo髒e grozi wypadkiem i kalectwem. Teren gdzie kiedy stay namioty, kuchnie, sanitariaty, gdzie ttnio 髒ycie obecnie przypomina krajobraz ksi髒ycowy rozjechany koami samochod籀w terenowych. Na pocztku listopada 2008 roku Komenda Chorgwi Podkarpackiej wystpia do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych o ustalenie sprawc籀w naruszenia i niszczenia mienia ZHP. W rozmowie ze mn Aleksander Lubas zastpca Komendanta KP Policji w Ustrzykach potwierdzi, 髒e takie zgoszenie wpyno, prowadzone jest dochodzenie i wytypowano ju髒 potencjalnych sprawc籀w. Kiedy 5 grudnia z hm. Janem Supkiem zjechalimy na stanic w Stebniku zastalimy tam trzy samochody terenowe orodka wypoczynkowego „Olimp” z Ustrzyk Dolnych i bawica si w „wojn” modzie髒. Pomimo tego, 髒e m籀wiono ju髒 wczeniej i髒 to kierownictwo wanie tego orodka organizuje wyprawy swoich uczestnik籀w na Stebnik, pomimo ze prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie to proceder ten uprawiany jest nadal. Sia szybkiego i atwego zarobku przebia si rozumu i rozsdku. Z tego co mi wiadomo sprawa znajdzie sw籀j epilog w sdzie a harcerze przynajmniej w czci zrekompensuj sobie poniesione straty.


Innym problemem, bo o problemie mo髒emy tu m籀wi jest osiemdziesiciu arowa dziaka i magazyn hufca na „Strwi髒u”. Konkretnie jego zawarto. Obejrzaem to, cho Jan Supek niechtnie i z oporami mi go pokaza. I tu go rozumie. Nieatwo jest pokazywa co co tak na dobr spraw nie powinno ujrze wiata dziennego, tym bardziej os籀b postronnych. Je髒eli jeszcze przez 10 lat byo si Komendantem tego hufca to bez wzgldu na to co by si nie dziao to solidarna wi驕 ze rodowiskiem jednak pozostaje. To co zobaczyem nie przypomina mi 髒adnego innego magazynu harcerskiego, a widziaem ich w 髒yciu przynajmniej kilka. Miaem okazj zobaczy ten magazyn po raz pierwszy jeli dobrze pamitam w 2000 roku po zakoczonym obozie na Stebniku, kiedy robiem materia dla radia. Tamten nie przypomina tego, ten nie przypomina tamtego. W tamtym wszystko r籀wniutko poukadane na pukach i regaach. W tym ju髒 od wejcia w nozdrza uderza zapach stchlizny gnijcych namiot籀w. W pomieszczeniu gdzie skadowano wyposa髒enie kuchenne obozu panuje og籀lny br籀d i baagan. Z tych dobrych czas籀w pozostay tylko kartki wypisane rk druhny Gra髒yny Supek co si w danym miejscu znajduje i ile tego jest. W tym miejscu mija si z prawd, delikatnie m籀wic hm. Rogaliska informujc Komend Chorgwi o wykonanym du髒ym wysikiem wielu harcerzy porzdku w magazynie. Chyba, 髒e pokazano mi zupenie inny magazyn. Nie ma co- jak m籀wi hm. Supek- kopa si z koniem. Mleko si wylao. Wa髒ne by z tego co jeszcze zostao udao si cokolwiek uratowa. Warunki ku temu s. Jest w dalszym cigu miejsce na Stebniku i reaktywowanie stanicy przy wysiku caego hufca jest mo髒liwe. Do 2011 roku jest aktualna umowa ze Sp籀dzielni Mieszkaniow Pionierska na dzier髒aw pomieszcze Komendy Hufca. Wymaga to jednak systematycznego pacenia wszystkich nale髒noci. Jest te髒 wydaje mi si mo髒liwe poprawne uo髒enie relacji Komenda Hufca- Komenda Chorgwi, pod warunkiem , ze obie strony bd tego chciay. Je髒eli ustrzycki hufiec ma przetrwa, to przed jego harcerzami ogrom pracy. Nikt nie dopuszcza tutaj myli, ze m籀gby zosta rozwizany.


Andrzej Kotowicz

[Nr 15/75] Czy髒by koniec ustrzyckiego harcerstwa?

» [Nr 15/75] Czy髒by koniec ustrzyckiego harcerstwa?
"wczesny komendant Konrad Biaows albo nie potrafi, albo nie chcia, albo te髒 nie mia pomysu jak poprowadzi hufiec"

Jest jeszcze jedna mo髒liwo..chcia zniszczy Hufiec...
Dodano 26 Sierpnia 2009 przez ~hmm

» [Nr 15/75] Czy髒by koniec ustrzyckiego harcerstwa?
Szkoda tego miejsca, przez 20 lat funkcjonowao to tip top. Sama byam uczestniczk 5ciu oboz籀w na Stebniku i nigdy nie byo tam takiego syfu jak obecnie. Pojawia si banda hien i rozkradli wszystko.
SZ K O D A !!
Dodano 29 Marca 2010 przez ~Alicja

» [Nr 15/75] Czy髒by koniec ustrzyckiego harcerstwa?
Jak dobrze wiemy Ustrzycki Hufiec rozpada si jeszcze za czas籀w byej komendantki ,i wczeniej jeszcze przed Ni,komendanta S. Tak wic niezgdazam si z Tob p(hmmm) 髒eby wini tu tylko jedn osob, Hufiec by spisany na straty.
Dodano 25 Czerwca 2010 przez ~sofia

» [Nr 15/75] Czy髒by koniec ustrzyckiego harcerstwa?
Nie ma si co oszukiwa, wiemy dobrze 髒e P.Biaows zawsze chcia zniszczy hufiec,masz racje Alicjo banda jego i jego hien rozkrady wszystko.
Dodano 21 Marca 2011 przez ~gosiaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio