Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 14/74] Rozmowa Poonin - dzi Piotr KorczakMarek Prorok: Jest pan w gminie Ustrzyki Dolne i powiecie Bieszczadzkim osob znan i m籀wic skromnie nietuzinkow. Od pocztku transformacji ustrojowej w naszym kraju uczestniczy pan wyjtkowo aktywnie w pracy lokalnego samorzdu, penic znaczce funkcje samorzdowe w tym midzy innymi burmistrza Ustrzyk Dolnych. W cigu tych, bez maa, dwudziestu lat ma pan wiele dokona, kt籀re z nich uznaby pan za najwa髒niejsze?

Piotr Korczak: Takich spraw jest wiele, trudno jest mi wymieni wszystkie, spr籀buj powiedzie o kilku w porzdku chronologicznym. Te, o kt籀rych chc na pocztku powiedzie mog si pozornie wydawa mao wa髒ne, dla kogo sabo obeznanego ze specyfik pracy samorzdowej, ale miay wrcz fundamentalny charakter dla dzisiejszego funkcjonowania samorzdu. Powr籀my na chwil do roku 1990, do pocztk籀w dzisiejszej samorzdnoci. W tym czasie nie istniay praktycznie 髒adne struktury samorzdowe i nale髒ao je stworzy od podstaw. Nie chodzi mi tu bynajmniej o sam Urzd Miejski, cho byo to te髒 bardzo wa髒ne, ale o wszystkie elementy codziennego 髒ycia lokalnej spoecznoci, za kt籀re samorzd i jego agendy odpowiadaj. Takim szczeg籀lnym elementem bya szeroko pojta gospodarka komunalna. Konieczna bya gboka restrukturyzacja 籀wczesnego MPGKiM, kt籀ra pozwoliaby na jasny i rzeczowy podzia kompetencji, oraz kreliaby zakres odpowiedzialnoci poszczeg籀lnych jednostek organizacyjnych. Przeprowadzony podzia przedsibiorstwa komunalnego by udany o czym wiadczy dzisiejsze funkcjonowanie tych su髒b, pamitam jednak z jakim oporem spotykaem si w籀wczas i ilu byo przeciwnik籀w prowadzonej restrukturyzacji. Przy tej sprawie chciabym jeszcze wspomnie o caej gamie r籀髒nych instytucji, kt籀re powstaway w zwizku z wprowadzan samorzdnoci, bd驕 powracay do Ustrzyk Dolnych po wyprowadzeniu ich std w czasie likwidacji powiatu ustrzyckiego w 1972 roku. Nale髒ao organizowa je od podstaw a wczeniej czyni wiele stara aby do naszego miasta powr籀ciy. Kolejna sprawa to kwestia prywatyzacji majtku komunalnego. Rzecz szczeg籀lnie trudna, bo samo sowo prywatyzacja 驕le si u nas kojarzy. Zapocztkowalimy ten proces sprzeda髒 kamienic w g籀rnej czci ustrzyckiego Rynku i byo to bez wtpienia korzystne posunicie o czym wiadczy dzisiejszy ich wygld. Sama gmina nigdy nie byaby w stanie w takim stopniu dba o te budynki jak prywatny waciciel. Kontynuacja tej polityki przez obecne wadze miasta zaowocowaa dzisiejszym wygldem centrum Ustrzyk. Innym przykadem korzyci pyncych z prywatyzacji, s ustrzyckie wycigi narciarskie. S to dzisiaj wspaniae, nowoczesne obiekty bdce magnesem przycigajcym turyst籀w do naszego miasta. Ostatnia sprawa o kt籀rej pragn powiedzie, to szeroko pojta problematyka przeksztace wok籀 byego Przedsibiorstwa Przemysu Drzewnego „Ustjanowa”. Nie byo to zadanie lokalnego samorzdu ale dotyczyo 髒ywotnych interes籀w znacznej czci mieszkac籀w miasta i gminy, std moje osobiste zaanga髒owanie si w t spraw. Myl, 髒e to wanie aktywno samorzdu w du髒ym stopniu przyczynia si do uratowania przed zniszczeniem znacznej czci zakadu. Dzisiaj w wikszoci hal trwa produkcja, zmodernizowana kotownia ogrzewa miasto a w dawnym biurowcu ma siedzib szkoa rednia. Jednak najwikszym problemem dla samorzdu byo osiedle mieszkaniowe, kt籀re pozostao po upadym przedsibiorstwie. Posiadany bud髒et nie pozwala na administrowanie tak wielk iloci mieszka przez gmin, stad jedyn mo髒liwoci utrzymania osiedla byo skorzystanie z dotacji pastwowych a to byo mo髒liwe tylko poprzez utworzenie sp籀dzielni mieszkaniowej. Dzisiaj atwo si o tym m籀wi ale wtedy by to naprawd trudny problem.

Marek Prorok: Nie wspomnia pan o jeszcze jednej sprawie, kt籀ra w moim przekonaniu jest dla naszego rejonu najbardziej brzemienna w skutkach a mianowicie o polsko-ukraiskim przejciu granicznym w Krocienku. Dzi ono istnieje i dla wszystkich jest to oczywiste, ale dwadziecia lat temu niewiele os籀b, poza panem, wierzyo w mo髒liwo jego utworzenia.

Piotr Korczak: Tak, be髒 wtpienia uruchomienie przejcia granicznego w Krocienku w spos籀b absolutny zmienio oblicze miasta. Pocztkowo byo to tylko przejcie kolejowe otwarte w 1994 roku a dopiero p籀驕niej drogowe. Droga do uruchomienia przejcia bya bardzo duga, trudna i wyjtkowo wyboista. Nie spos籀b jest dzisiaj opisa wszystkie podejmowane starania i zabiegi. Jedno tylko chciabym podkreli, byo to mo髒liwe dziki bliskiej wsp籀pracy ze stron ukraisk a konkretnie z panem Woodymyrem Horbowym. Udao si nam wsp籀lnie doprowadzi przedsiwzicie do szczliwego koca i by to z pewnoci du髒y sukces.

Marek Prorok: Tym razem to moje gapiostwo spowodowao, ze zapomniaem zapyta pana o spraw, kt籀ra miaa absolutnie presti髒owe znaczenie dla mieszkac籀w Ustrzyk Dolnych. Cae szczcie przypomnia mi pan o niej m籀wic o powrocie do Ustrzyk wielu r籀髒nych instytucji. W 1972 roku za spraw 籀wczesnych wadz Powiat Ustrzycki zosta zlikwidowany i wchonity przez Powiat Leski. Nowy tw籀r otrzyma nazw Powiatu Bieszczadzkiego. Konsekwencje tej decyzji byy dla Ustrzyk Dolnych wyjtkowo dotkliwe. Poza utrat wielu instytucji zostalimy zepchnici na margines nie tylko organizacyjno-administracyjny, ale wrcz cywilizacyjny. Szczeg籀lnym przykadem tej degradacji naszego miasta bya sprawa telefonizacji zale髒na od telefonicznego monopolisty, kt籀rego oddzia regionalny mieci si w Lesku. Przypomn, 髒e jeszcze w latach dziewidziesitych w Ustrzykach Dolnych funkcjonoway telefony „NA KORBK”. Nale髒y pan do ludzi, kt籀rych zasugi w przywr籀ceniu Ustrzykom Dolnym miana siedziby powiatu, trudno przeceni. Prosz o kilka zda na ten temat.

Piotr Korczak: Zgadzam si z panem, decyzja o likwidacji powiatu ustrzyckiego bya brzemienna w skutkach. Po wielu usilnych zabiegach, r籀wnie髒 i z moim udziaem, udao si przywr籀ci Ustrzykom nale髒yt pozycj na administracyjnej mapie naszego kraju. Powr籀c na chwil do owej nieszczsnej sprawy ustrzyckich telefon籀w, kt籀rych poziom techniczny, w pocztkach III Rzeczpospolitej, by op籀驕niony o mniej wicej p籀 wieku. Jestem przekonany, 髒e gdyby nie starania lokalnego samorzdu to monopolista telefoniczny jakim jest TPSA nie pieszyby si z inwestowaniem w telefonizacj Ustrzyk. To, midzy innymi, za spraw naszych stara pojawi si w naszym miecie powa髒ny inwestor jakim bya w籀wczas „Telefonika Wiejska”. Dopiero dziaania tej firmy spowodoway, 髒e TPSA, zagro髒ona utrat klient籀w postanowia zmieni zdanie i zainteresowa si Ustrzykami Dolnymi.

Marek Prorok: Jako przewodniczcy Rady Powiatu Bieszczadzkiego i ustrzycki dziaacz samorzdowy ma pan z pewnoci swoj wizj rozwoju miasta i powiatu. Jakie wedug pana zadania bd dla naszego terenu najwa髒niejsze w najbli髒szych latach?

Piotr Korczak: Turystyka to najwa髒niejsza dziedzina naszej gospodarki, dlatego dalszy rozw籀j infrastruktury turystycznej jest podstawowym zadaniem. Jest kilka istotnych wyzwa a jednym z pierwszych bdzie budowa hali sportowej przy Zespole Szk籀 Publicznych nr 1. Wybrana lokalizacja zapewnia wszechstronne wykorzystanie hali przez mieszkac籀w. Kolejne zadanie to budowa zespou basen籀w przy krytej pywalni „Delfin”. Wiele uwagi trzeba bdzie powici rozbudowie bazy noclegowej oraz dalszemu rozwojowi infrastruktury narciarskiej.

Marek Prorok: Przez wiele lat pracowa pan etatowo w samorzdzie lokalnym powicajc tej pracy wa髒ny okres swojego 髒ycia. Czy dzisiaj nie ma pan ochoty na powr籀t do tej pracy?


Piotr Korczak:. By to z pewnoci szczeg籀lny okres mojego 髒ycia ale p籀ki co nie planuj powrotu. Mam przed sob inne wa髒ne wyzwanie. Planowana jest powa髒na rozbudowa kierowanego przez mnie Orodka Wypoczynkowego „Aram籀w” i jest to dla mnie najwa髒niejsze zadanie na najbli髒sze lata.

Marek Prorok: Przejd驕my w takim razie do „Aramowa”. Mo髒e na pocztek kilka zda o historii orodka.

Piotr Korczak: Nie m籀wiem o tym odpowiadajc na pana pierwsze pytanie o wa髒nych dokonaniach ustrzyckiego samorzdu. Na pewno przejcie „Aramowa” przez ustrzyck gmin i p籀驕niejsz jego sprzeda髒 nale髒y zaliczy do takich dokona. Orodek zosta przejty od Urzdu Rady Ministr籀w po dugich staraniach. Samo przejcie nie zaatwiao jednak niczego. Stan techniczny orodka nie by najlepszy. Dziurawy ciepocig, istotne braki w wyposa髒eniu zaplecza kuchenno-restauracyjnego oraz samego hotelu, byy dla gminy trudne do przezwyci髒enia. Podejmowane pr籀by prowadzenia dziaalnoci orodka nie byy zbyt udane ale pozwoliy na utrzymanie orodka w niezej kondycji technicznej. Konieczne byy powa髒ne inwestycje, kt籀re przerastay mo髒liwoci gminy, a poza tym tego typu dziaalno gospodarcza nie nale髒y do roli samorzdu gminnego. Sprzeda髒 orodka bya absolutn koniecznoci ale do tego niezbdne byy zmiany mentalnoci i wszyscy musielimy do nich dojrze. Ostatecznie orodek sprzedano a za pienidze uzyskane ze sprzeda髒y wybudowano Midzyszkoln Kryt Pywalni „Delfin”, kt籀ra staa si wa髒nym elementem ustrzyckiej infrastruktury turystycznej.

Marek Prorok: Aramowski orodek to z pewnoci najatrakcyjniejszy obiekt wypoczynkowy na terenie ustrzyckiej gminy. Wiem, 髒e zosta zgoszony jako orodek pobytowy dla dru髒yn uczestniczcych w turnieju pikarskim Euro 2012. Jakie w chwili obecnej s losy tego zgoszenia?

Piotr Korczak: W skali caego kraju zostao zgoszonych ponad 110 orodk籀w wypoczynkowych z por籀d kt籀rych ma by wybrane 16 orodk籀w pobytowych dla uczestnik籀w Euro 2012. Kandydaci musz speni trzy podstawowe wymogi. Pierwszy z nich to piciogwiazdkowy hotel z zapleczem zapewniajcym odnow biologiczn. Drugi to orodek treningowy, kt籀ry zgodnie z wymogami UEFA musi zawiera jedno boisko o standartowych wymiarach i dwa boczne (jedno powinno posiada nawierzchni sztuczn), nowoczesn szatni o powierzchni 100metr籀w kwadratowych, pomieszczenie medyczne oraz sal konferencyjn mogc pomieci 100 os籀b. Orodek treningowy nie mo髒e by oddalony od hotelu o wicej ni髒 20 minut jazdy autobusem. Trzeci warunek to usytuowanie orodka pobytowego w odlegoci od lotniska nie przekraczajcej godziny jazdy autokarem. Po pierwszym etapie kwalifikacji pozostao 84 orodki a wr籀d nich my. Drugi etap polega na wizytowaniu kandydat籀w przez trzyosobow komisj w skad kt籀rej wchodzili przedstawiciele sp籀ki PL.2012, PZPN i Ministerstwa Sportu. Komisja odrzucia nasz kandydatur z uwagi na zbyt dugi czas dojazdu z lotniska. W moim przekonaniu bya to troch nadinterpretacja tego wymogu, bo po wybudowaniu planowanej autostrady A4 do granicy z Ukrain, bdziemy spenia ten warunek Jedno pragn podkreli, odmowna decyzja komisji nie przekrela naszych szans na goszczenie jednej z reprezentacji narodowych w 2012 r. Lista orodk籀w pobytowych przedstawiana uczestnikom turnieju przez UEFA ma charakter propozycji a o wyborze orodka zadecyduj i tak poszczeg籀lne federacje pikarskie. Najwa髒niejsze bdzie wic dotarcie z odpowiedni ofert do zainteresowanych.

Marek Prorok: Jak wygldaj plany rozbudowy „Aramowa”?

Piotr Korczak: Rozbudowa orodka obejmuje budow piciogwiazdkowego hotelu posiadajcego ponad 180 pokoi i apartament籀w z penym wielkim zapleczem konferencyjnym, basenami i zakadem odnowy biologicznej. Planowana jest r籀wnie髒 hala sportowa z boiskiem do piki rcznej i dwoma kortami tenisowymi, kryta uje髒d髒alnia koni oraz boiska sportowe. Istniejce w chwili obecnej obiekty zostan zmodernizowane i poczone z now czci, przejciami podziemnymi. Pierwotne plany rozbudowy byy znacznie szersze, ale zostay ograniczone przez ochron rodowiska, kt籀ra postawia nam wiele przeszk籀d o charakterze formalnym. Dla przykadu, nie zezwolono nam na budow wiatrak籀w prdotw籀rczych bo w opinii ochrony rodowiska stanowi one zagro髒enie dla ptak籀w.

Marek Prorok: S to atrakcyjne i ambitne plany, na ile jednak realne?

Piotr Korczak: Jeszcze w tym roku koparki wjad na plac budowy. Mo髒liwoci nasze oceniam realnie i dlatego jestem optymist. Wierz, 髒e rozbudow orodka zakoczymy zgodnie z planem. W moim przekonaniu w niedalekiej przyszoci aramowski orodek stanie si dla Bieszczad i Podkarpacia tym, czym stao si przejcie graniczne z Ukrain dla Ustrzyk Dolnych.

Marek Prorok: W czasach swojej wietnoci orodek w Aramowie dysponowa wasnym lotniskiem Co z istniejc pyt dawnego lotniska? Czy jest szansa na jej ponowne wykorzystanie?

Piotr Korczak: Zapomniaem o tym powiedzie. Nasze plany rozbudowy obejmuj r籀wnie髒 lotnisko. Teren lotniska le髒y na obszarze gminy Bircza, z kt籀r podpisalimy list intencyjny w tej sprawie. Gmina wniesie ten teren jako aport do przyszego wsp籀lnego przedsiwzicia.

Marek Prorok: Co pewien czas powraca sprawa utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, co mo髒e mie wpyw nie tylko na funkcjonowanie orodka ale r籀wnie髒 na 髒ycie okolicznych mieszkac籀w. Co pan o tym sdzi?

Piotr Korczak: Dla mnie pomys utworzenia Turnickiego Parku Narodowego od momentu postania tej idei by pomysem bardzo ambicjonalnym, nie do koca zwizanym z ochron rodowiska. Powsta on w dawnym wojew籀dztwie przemyskim, kt籀re na swoim terenie nie miao parku narodowego, a bardzo chciao mie. W zao髒eniach 4/5 parku miao znajdowa si na terenie gminy Ustrzyki Dolne poo髒onej poza wojew籀dztwem przemyskim. Same plany ochrony przyrody niezbdne dla utworzenia parku nale髒aoby liczy w grubych milionach, o innych kosztach nie wspomn. Najgro驕niejsza jednak byaby zmiana sytuacji ekonomicznej ludnoci zamieszkaej na terenie przyszego parku. Ludzie ci, w znakomitej wikszoci, „髒yj z lasu” i zabranie im tej mo髒liwoci wywoaoby trudne do opisania skutki. Podczas jednego ze spotka na temat utworzenia Turnickiego Parku Narodowego zadaem ordownikowi jego utworzenia, notabene z tytuem profesorskim, pytanie z czego bd 髒yli ci ludzie? Odpowiedzia mi 髒e „bd oprowadza wycieczki po parku”. Jakikolwiek komentarz do tej wypowiedzi jest zbdny.

Marek Prorok: Dzikujc za rozmow, 髒ycz spenienia wszystkich zamierze.

Piotr Korczak: Serdecznie dzikuj.


Rozmawia Marek Prorok

[Nr 14/74] Rozmowa Poonin - dzi Piotr KorczakImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio