Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/53] Pom籀c szpitalowi
Powiksz zdjcie
Kiedy przygotowuj si do zrobienia jakiego materiau zawsze staram si robi to rzetelnie i nie doszukiwa si zych intencji tam gdzie by mo髒e ich nie ma lub s ukryte i ja o nich nie wiem. Tylko w trakcie rzetelnej rozmowy mo髒na doj do jaki konkretnych wniosk籀w i na ich podstawie oceni przynajmniej z grubsza zaistnia sytuacj. Ostatnio du髒o szumu medialnego wywoa artyku w Gazecie Bieszczadzkiej m籀wicy o zej sytuacji finansowej ustrzyckiego szpitala, nienajlepszych stosunkach midzyludzkich i innych niezgodnych z prawem -w/g gazety -dziaaniach dyrekcji. Postanowiem rozejrze si po szpitalu, porozmawia z lud驕mi no i oczywicie z najbardziej zainteresowanym, dyrektorem tej plac籀wki Robertem Roczniakiem.
Pierwszym pytaniem jakie mu zadaem byo pytanie o stan zadu髒enia szpitala.

– Robert Roczniak – Na koniec 2006 roku zadu髒enie naszego szpitala wynosio 1,2 mln tzw zadu髒enia wymagalnego, 2,4 mln kredyty dugoterminowe w tym do umorzenia pozostaje kwota 1.8 mln z, no i zadu髒enie niewymagalne w wysokoci 1,8 mln z. Nie mamy ju髒 zadu髒enia w stosunku do pracownik籀w w zwizku z tzw. ustaw 2003.
Mamy wszystkie dokumenty za wyjtkiem zawiadczenia z ZUS o ukadzie ratalnym, kt籀re s potrzebne aby uzyska takie umorzenie. Nastpiy pewne komplikacje w uzgadnianiu deklaracji z ZUS-em. Ale rozmowy s prowadzone i te dokumenty systematycznie s uzgadniane. W poowie kwietnia powinna ju髒 by decyzja pozytywna. Jestem wrcz pewny, 髒e takie umorzenie dostaniemy. Pewno ta polega na tym, 髒e mog wykona ruch, kt籀ry praktycznie automatycznie przyzna mi umorzenie. Mianowicie odstpi od roszczenia w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia i Skarbu Pastwa. Jest to kwota ponad 4 mln z z tytuu poniesionych dodatkowych koszt籀w przez zakad pracy w zwizku z realizacja ustawy 2003, Mamy t spraw w warszawskim sdzie. Rozprawa niebawem si odbdzie. Je髒eli zrezygnuj z tego roszczenia mog dosta umorzenie w wysokoci 2 mln z. S to dane naszej ksigowoci a jest ona prowadzona bardzo rzetelnie. Nie mo髒e by wic mowy o tzw. przekrtach.

W tym miejscu trzeba by si zastanowi czy kwoty o kt籀rych mowa powy髒ej zagra髒aj pynnoci finansowej szpitala.

- Robert Roczniak – To jest tak. My jestemy jednostk, kt籀ra powinna wychodzi w bilansie na zero. Je髒eli zdarzyby si np. miesic czy dwa tak zwanego przestoju i spadku hospitalizacji na pewno bdzie to zagro髒enie. Spadek wpyw籀w i momentalnie mamy kopoty. W tej chwili wszystko jest, 髒e tak powiem pozapinane na ostatni guzik, 髒eby mogo w miar mo髒liwoci dobrze funkcjonowa i 髒eby nie odbijao si drastycznymi oszczdnociami na pacjentach typu jeden posiek i to najlepiej przyniesiony z domu. A mamy ju髒 w Polsce takie szpitale. Tego u nas nie ma, nie byo i nie bdzie.

Powstawanie niepublicznych zakad籀w opieki zdrowotnej spowodowao, 髒e dostp do lekarzy wielu r籀髒nych specjalnoci sta si dla pacjent籀w bardziej uatwiony. Czy takie plac籀wki jak|: NZOZ typu MAR-MED., AGAR, AKSIS, czy DOMET /pielgniarski/ s potrzebne ? Oczywicie, 髒e tak. Rzekbym niezbdne. Czy dyrektorowi SP ZOZ posiadajcemu odpowiednie uprawnienia wolno by czonkiem w sp籀ce niepublicznej, bo o tak w tym wypadku chodzi. W wietle przepis籀w ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakadach opieki zdrowotnej – wolno. Tyle ustawa. Jak ten zarzut zawarty w Gazecie Bieszczadzkiej komentuje dyrektor Robert Roczniak.

Powiksz zdjcie
- Mam opini prawn dotyczc legalnoci zatrudnienia, kt籀ra ukazaa si w periodyku „Prawo i Zdrowie” z grudnia 2006 roku gdzie jest powiedziane, 髒e dyrektor plac籀wki mo髒e prowadzi sam dziaalno jak i mo髒e uczestniczy w r籀髒nego rodzaju sp籀kach, gdy髒 nie jest wymieniany jako osoba, kt籀ra tego nie mo髒e robi. Dlatego myl, 髒e zarzuty tego typu s bezpodstawne i krzywdzce. Tak samo bezpodstawne s zarzuty, 髒e NZOZ „AGAR” funkcjonuje kosztem szpitala. Chc w tym miejscu powiedzie, 髒e za pomieszczenia, kt籀re do poudnia wykorzystywane s przez lekarzy specjalist籀w a po poudniu przez „AGAR” pac czynsz. A numer telefonu jest numerem telefonu i faxu w sekretariacie szpitala, gdy髒 tu mieci si centralka. Jest jeszcze jeden NZOZ dziaajcy ju髒 chyba od trzech lat na terenie naszego zakadu. Jest to NZOZ „ DO-MED.” pielgniarski wiadczcy zabiegi w domach u os籀b ci髒ko chorych i nikt z tego tytuu, 髒e siedzib ma w szpitalu nie stawia mu zarzut籀w. Bo i dlaczego. Jest to r籀wnie髒 zakad niepubliczny. Z tytuu mojej dziaalnoci, kt籀ra skupia si na zabezpieczeniu usug medycznych co jest w statucie „AGAR-u” nie ma 髒adnych szk籀d dla zakadu pracy.

Pogotowie Ratunkowe jest integraln czci szpitala. Niejednokrotnie od szybkiej reakcji zale髒y czyje 髒ycie. Jak to si ma w rzeczywistoci do jego funkcjonowania. Czy lekarze pracujcy na oddziaach i jednoczenie bdcy na dy髒urze w pogotowiu to norma.

- Robert Roczniak – Zespoy wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego, kt籀re s zakontraktowane posiadaj zaogi wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z kontraktem. S one gotowe do wyjazdu w ka髒dej chwili. W zwizku z tym, 髒e mam w tej chwili tylko dw籀ch etatowych lekarzy w Pogotowiu wymusza to na mnie takie decyzje i髒 musz oddelegowywa tam kogo z oddziau. Obci髒enie wyjazdowe jest r籀髒ne. Nie ma w 髒adnym kontrakcie, 髒e wszyscy musz je驕dzi r籀wno. Je驕dzimy tak, jaka jest w danym momencie konieczno. Zawsze mamy do dyspozycji gotowy zesp籀. W cigu minuty musz by gotowi do wyjazdu. A to, 髒e lekarz dy髒urujcy w Pogotowiu jest w danym momencie pitro wy髒ej na oddziale nie ma 髒adnego znaczenia. On cay czas jest w gotowoci wyjazdowej. I czy on wyjedzie w cigu dy髒uru kilkanacie razy, czy nie wyjedzie ani razu nale髒y mu si 30 % dodatek. Mielimy ju髒 kontrole Inspekcji Pracy i musielimy te dodatki wypaci. Teraz chcc unikn tego typu sytuacji, lekarz kt籀ry jest na grafiku Pogotowia i jest gotowy do wyjazdu ma pacony ten dodatek. Taki jest wym籀g. On normalnie jest w zespole. Nie ma te髒 mo髒liwoci pacenia za dy髒ury, kt籀rych nie byo. Opr籀cz innych dotkliwych sankcji mo髒e si to r籀wnie髒 wiza z mo髒liwoci utraty wykonywania zawodu. Procedura potwierdzania wykonanej pracy jest taka. Najpierw odnotowuje j oddziaowa, kt籀ra przygotowuje grafiki dy髒ur籀w, nastpnie sprawdzane jest to przez kadry. Prosz mi wierzy, 髒e jestem jedynym dyrektorem z por籀d dyrektor籀w okolicznych ZOZ-籀w, kt籀ry je驕dzi na dy髒urach w Pogotowiu. To wszystko z koniecznoci. Gdyby nie ta praca, ukadanie grafik籀w i stawianie tego wszystkiego, 髒e tak powiem na uszach to naprawd mielibymy przynajmniej o jeden samoch籀d mniej. A teren jest bardzo rozlegy. Od Trzciaca po Zawadk, Stakow, Ustianow, obozew Dolny i G籀rny, Telenic, a髒 po Brzegi G籀rne.

Czy szpitalna Izba Przyj to oddzia, kt籀ry ma zaszeregowa chorego na szpitalne 籀髒ko lub pod opiek ambulatoryjn, czy te髒 gabinet dora驕nej opieki medycznej.

- Robert Roczniak – Izba przyj to kolejny problem,. Zreszt gdzie ich tu nie ma. Prosz sobie wyobrazi, 髒e dziennie na Izb Przyj mamy 1,500 z. Miesicznie daje do 45 ty. z. Zatrudnionych jest tutaj okoo 20 os籀b. Praktycznie wic wikszo tych pienidzy idzie na pace. A gdzie leki, energia, woda itp. Taki oddzia jak Interna, du髒y oddzia wydaje miesicznie okoo 12 -14 ty z na leki a taka Izba Przyj 7 – 8 ty z. Wydao nam si, 髒e jest tutaj co nie tak. Przyjrzelimy si temu bli髒ej i wydaem zarzdzenie, zreszt zgodnie z przepisami, 髒e od 18 do 8 rano Izba Przyj peni rol ambulatorium gdzie zawsze pacjent mo髒e przyj nawet bez skierowania i zostanie obsu髒ony. Natomiast od 8 rano do 18 po poudniu pracuje w trybie dla jakiego zostaa powoana.

To tylko cz problem籀w z kt籀rymi my pacjenci na co dzie si nie spotykamy przychodzc do szpitala. 驍eby szpital m籀g normalnie funkcjonowa potrzebne s inwestycje a na to nie ma pienidzy. Przede wszystkim trzeba wykona remont sal operacyjnych. W najbli髒szym czasie stanie si wrcz niezbdne uruchomienie Oddziau Ratunkowego. Niebawem ruszy budowa windy dla pacjent籀w. Wymieniono cz okien. Reszta czeka w kolejce. Przyda by si remont dr籀g dojazdowych wok籀 szpitala. Remont elewacji. No i chyba najwa髒niejsze – czynnik ludzki. Szpital cierpi na chroniczny brak lekarzy. Niekt籀rzy z nich przyje髒d髒aj na dy髒ury a髒 z Kranika czy z Tomaszowa Lubelskiego. Nie lepiej wyglda sytuacja ze rednim personelem medycznym. Zaczyna po woli brakowa pielgniarek Kiedy si pytam dlaczego pan tego nie zostawi, pracowa by pan sobie na swoim oddziale i mia wity spok籀j Robert Roczniak m籀wi, ma pan racj. Ju髒 w ubiegym roku w czerwcu oddaem si do dyspozycji pani Starosty. Niestety nie byo chtnych do objcia posady dyrektora szpitala. Nosiem si z zamiarem rezygnacji, teraz niedawno ale ukaza si ten artyku w Gazecie Bieszczadzkiej wic si wycofaem. Nie chc, 髒eby kto pomyla, 髒e si wystraszyem i zrejterowaem. Chc to wszystko powyjania. Tyle dyrektor Roczniak. Sytuacja szpitala jest trudna, ale nie beznadziejna. Du髒 rol do popisu ma tu organ zao髒ycielski czyli Starostwo. Nowy Starosta Krzysztof Gsior jest ju髒 po wstpnych rozmowach z dyrektorem. Pierwsz jego decyzj byo podpisanie dokument籀w o rozpoczciu budowy windy dla pacjent籀w. Niebawem do szpitala wejdzie kontrola wewntrzna. Szpital to w tej chwili dla nas priorytet powiedzia mi w rozmowie telefonicznej. Chciabym w to wierzy i by pewnym, 髒e tak wanie bdzie. Bo szum medialny wok籀 tej plac籀wki niczemu i nikomu nie su髒y.

Andrzej Kotowicz

[Nr 3/53] Pom籀c szpitalowi



Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio