Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [7/119] Nie odbiegamy od redniej
Kr髒y po miecie opinia, 髒e Bieszczadzki Zesp籀 Szk籀 Zawodowych odbiega znacznie poziomem od LO, a na dodatek procent zdajcych matur jest tutaj zatrwa髒ajco niski. Plotk t podsycaj nawet niekt籀rzy radni. Zreszt dziwna rywalizacja midzy obiema ustrzyckimi szkoami rednimi trwa od do dawna. Czy tak jest naprawd, postanowiem zbada sam.

Po pierwsze BZSZ to co innego ni髒 LO

W trakcie rozm籀w jakie przeprowadziem z rodzicami uczniami i dyrektorem szkoy, doszedem do wniosku, 髒e w og籀le tych dw籀ch szk籀 nie da si w jakikolwiek spos籀b por籀wna. Maj przecie髒 zasadniczo r籀髒ne profile ksztacenia. Na dodatek BZSZ uczy wanie przedmiot籀w zawodowych, kosztem przedmiot籀w og籀lnoksztaccych. Tak wic uczniowie tej szkoy maj znacznie mniej godzin z jzyka polskiego, matematyki, historii od swoich koleg籀w z LO. Jednak matur zdaja z takich samych test籀w jak oni. – S z g籀ry skazani na gorsze wyniki bo ilo godzi z przedmiot籀w og籀lnych jest mniejsza, a musz jeszcze zda przedmioty zawodowe- m籀wi dyrektor szkoy Julian Czarnecki.


Ponadto inny jest przedzia spoeczny z jakiego pochodz uczniowie technikum. To nie rodziny inteligenckie, to czsto rodziny niepene, dla kt籀rych ambicj jest skoczenie przez dzieci jakiej szkoy, a nie dalsza nauka. I co mamy odm籀wi im tej szansy. Dyrektor nie chce si usprawiedliwia ale jest zdania, 髒e szkoa daje swoim wychowankom jak szans w 髒yciu. Jak si czsto okazuje to wanie nauka w zawod籀wce, czy technikum stawia w kocowym rozrachunku modzie髒 tutaj si uczca w znacznie lepszej pozycji w znalezieniu pracy ni髒 ich r籀wienik籀w z LO. Dodatkowo szanse te wzrosn po wprowadzeniu reformy nauczania w szkoach zawodowych, kt籀ra wejdzie w 髒ycie w 2012 roku. Nacisk ma by poo髒ony g籀wnie na ksztacenie w zawodach, na kt籀re istnieje konkretne zapotrzebowanie. Szkoa bdzie wic czsto zmieniaa ten profil be nie wypuszcza na rynek rzesz bezrobotnych.

Dzi szkoa to interes

-Dlaczego bierzemy sabszych uczni籀w, a potem m籀wimy, 髒e nie mo髒emy ich dobrze przygotowa do matury- pyta retorycznie dyrektor Czarnecki i odpowiada zarazem- Bierzemy, bo jeli my ich nie we驕miemy to zrobi to inne szkoy. Tak si bowiem skada, 髒e ani kuratorium, ani Ministerstwo Edukacji nie ustaliy minimalnych prog籀w punktowych dla szk籀 rednich. Wystarczy, 髒e kto ukoczy gimnazjum i mo髒e stara si o przyjcie do jakiejkolwiek szkoy redniej. Licea same wyznaczaj pewien pr籀g bo po pierwsze jest ich mniej, po drugie maj wicej chtnych do nauki. Technika nie mog tego zrobi bo gdy np. Ustrzyki ustal wysoki pr籀g to uczniowie p籀jd do Leska, Sanoka, Brzozowa gdzie progi bd celowo niskie. Szkoa dzisiaj to te髒 firma, kt籀ra ma na siebie zarabia, bo ka髒dy ucze to pewna kwota subwencji wpywajca na konto starostwa. Na dodatek technika otrzymuj nieco wiksz subwencj ni髒 licea i starostowie by nie dokada ze swoich pienidzy, kt籀rych jest zawsze mao czsto transferuj pienidze z technik籀w do LO. Oczywicie nie mo髒na tu nikogo wini, a jeli ju髒 to pastwo, kt籀re np. zaleca podwy髒ki dla nauczycieli, ale o zwikszeniu subwencji jako zapomina. Tak wic do szk籀 zawodowych zgaszaj si ci co nie zaapali si do LO, albo w og籀le nie mieli co tam robi. Tej modzie髒y nie mo髒na zostawi samej sobie. I jak na razie BZSZ dobrze sobie z tym radzi. Szkoa nie jest demolowana, nauczyciele s darzeni szacunkiem, wic spenia swoja rol tak jak powinna.


Jak to jest z tymi maturami

- Normalnie, tak jak w innych podobnych szkoach matur zdaje od 50 do 60% uczni籀w.- m籀wi dyrektor Czarnecki. Warto jednak doda skd mog wynika rozbie髒noci o kt籀rych m籀wi si na miecie. Ot籀髒 z tej racji, 髒e Ochodza tu te髒 i sabsi uczniowie, z g籀ry zakadaj sobie rozo髒enie matury na kilka lat. Przepisy ograniczaj ten czas do piciu lat. Po prostu w jednym roku ucze zdaje jeden przedmiot lub g籀ra dwa, reszt w latach nastpnych. Tak wic do matury przystpuje za籀髒my 50 uczni籀w, a zdaje tylko 20. Normalnie klapa, ale nikt nie dodaje , 髒e przecigu roku lub dw籀ch z pozostaej trzydziestki zdaja prawie wszyscy. Takie rozkadanie matur wypacza statystyki, ale jak wida tylko pozornie. Czsto bywa te髒 tak i髒 rodzice mimo, 髒e wiedz o maych mo髒liwociach dziecka zamiast do zawod籀wki pchaj je na si do technikum. Dzieciak niezbyt sobie radzi i w kocowym efekcie wybaga nawet najni髒sze stopnie twierdz, 髒e chce po prostu skoczy szko bez zdawania matury. Taka mo髒liwo istnieje wic nikogo to nie dziwi. W kocu jednak dzieciak dochodzi do wniosku, 髒e mo髒e by zaryzykowa zdanie matury i pr籀buje robi to w nastpnym roku. W kocu nic nie ryzykuje. Niestety przez przerwy wiedzy przewa髒nie nie przybywa i matury nie zdaje obni髒ajc redni zdajcych.

Co dalej

Szkoa radzi sobie nie驕le jeli chodzi o remonty, wyposa髒enie, szczeg籀lnie w sprzt specjalistyczny niezbdny do ksztacenia zawodowego. Na dodatek staje przed ogromn szans. Ot籀髒 mocno rozbudowuje si OW Aram籀w. Ju髒 niebawem bdzie zatrudnia kilkaset os籀b o specjalistycznych zawodach czyli hotelarskim, gastronomicznym.Aram籀w dogada si z BZSZ co do ksztacenia przyszej kadry orodka. To ogromna szansa dla szkoy bo, kt籀ra z nich gwarantuje praktycznie wszystkim swoim absolwentom mo髒liwo pracy. Niewiele jest takich szk籀. Na dodatek, po przeszkoleniu z mo髒liwoci takiej bd mogli te髒 skorzysta wczeniejsi absolwenci Technikum, czy szkoy zawodowej. Ogromny nacisk przy okazji szkolenia kadry dla Aramowa poo髒y si te髒 na nauk jzyk籀w obcych. Ranga szkoy niewtpliwe na tym zyska. Ponadto ju髒 niebawem zespoy szk籀 zawodowych przeksztacone zostan w centra szkolenia bran髒owego. BZSZ ma ksztaci 髒ywieniowc籀w, hotelarzy, ludzi obsugi ruchu turystycznego, Lesko drzewiarzy i lenik籀w, Sanokom mechanik籀w, a Brzoz籀w budowlac籀w. Tym samym zlikwiduje si samob籀jcza walk pomidzy szkoami o podobnym profilu w le髒cych blisko siebie miastach. To kolejna szansa szkoy.
Jak wic wida nie jest wcale 驕le z BZSZ. Przeciwnie to ukoczenie tej szkoy da wiksze szanse na znalezienie pracy. Po LO trzeba koniecznie skoczy jaki poszukiwany na rynku kierunek studi籀w. Po skoczeniu technikum nikt takiej szansy absolwentom nie zamyka, jednak w razie czego mog od razu podj prac, co w przypadku skoczenia tylko liceum jest praktycznie nierealne.

Wiesaw Stebnicki

[7/119] Nie odbiegamy od redniejImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio