Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [12/105] R籀wnia - Kto tu rzdzi? Cig dalszy
„R籀wnia – Kto tu rzdzi?” pod takim tytuem w poprzednim numerze „Naszych Poonin” ukaza si m籀j artyku opisujcy problematyk zwizan z drogami gminnymi na terenie tej wsi oraz z usytuowaniem skadu drewna na terenach rekreacyjnych dawnego boiska sportowego. Opublikowany materia zakoczyem sowami, 髒e zwr籀c si do przedstawicieli Nadlenictwa Ustrzyki Dolne oraz ustrzyckiego Urzdu Miejskiego z prob o odpowied驕 na postawione w nim pytania. Zgodnie z zapowiedzi odbyem spotkania w obu instytucjach, i co chciabym na wstpie podkreli, byy one bardzo rzeczowe. W Lasach Pastwowych rozmawiaem z panami Piotrem Gwo驕dziem – zastpc Nadleniczego oraz Robertem Pisarskim – Sekretarzem Nadlenictwa. Natomiast w Urzdzie Miejskim moimi rozm籀wcami byli burmistrz Henryk Suuja i jego zastpca Jacek Przybya.
Wszyscy moi rozm籀wcy podeszli do omawianej problematyki bardzo rzetelnie i z du髒ym zrozumieniem. Na pocztek chciabym powr籀ci do elementu skargi mieszkac籀w, o kt籀rym ledwie napomknem w swoim artykule, dotyczcym stanu dr籀g gminnych na terenie R籀wni. Jeden z zarzut籀w m籀wi o tragicznym stanie dr籀g, cigle niszczonych przez transport i zrywk drewna oraz o zbyt maych rodkach przeznaczanych na ich remonty. Z informacji uzyskanych w Nadlenictwie jednoznacznie wynika, 髒e usugi zrywkowe i transportowe wiadczone s na rzecz Las籀w Pastwowych przez firmy zewntrzne. W ka髒dej umowie zawieranej z usugodawc, jest wyra驕nie i jednoznacznie okrelone, 髒e po zakoczeniu zleconych prac jest on zobowizany do doprowadzenia miejsc dojazdowych do stanu zastanego przed rozpoczciem wiadczenia usugi. Niezale髒nie od tego warto doda, 髒e usugodawcy to najczciej mieszkacy teren籀w, na kt籀rych usuga jest wiadczona. Mo髒na wic miao powiedzie, 髒e pracuj u siebie i tak te髒 powinni traktowa konieczno naprawy wykorzystywanych dr籀g. Je髒eli za chodzi o nakady finansowe przeznaczane na remonty dr籀g na terenie R籀wni, to zastpca burmistrza Ustrzyk Dolnych pan Jacek Przybya przedstawi mi szczeg籀owe zestawienie poczynionych wydatk籀w, wraz z dokadn specyfikacj wykonanych prac. Wynika z niego, 髒e w ostatnich dw籀ch latach wydano na ten cel ponad 110 tysicy zotych a w roku bie髒cym nakady na drogi gminne w R籀wni znacznie przekroczyy 50 tysicy zotych. Je髒eli za chodzi o decyzj, kt籀re drogi nale髒y remontowa w pierwszej kolejnoci, to jest ona zawsze podejmowana na podstawie opinii Rady Soeckiej. Naturalnie mo髒na zapyta du髒o to czy mao? Na pewno przydaoby si wicej, ale jak na finansowe mo髒liwoci ustrzyckiej gminy jest to kwota znaczca i na pewno bardzo uczciwa.
Drugim, wa髒niejszym problemem, kt籀ry poruszyli w swoim licie autorzy skargi, bya sprawa u髒ytkowania, pod potrzeby skadu drewna, teren籀w rekreacyjnych wsi R籀wnia. Wedug moich rozm籀wc籀w, sporny teren od wielu lat nie jest wykorzystywany pod zao髒one cele. Boisko sportowe nie istnieje od dawna, przestaa te髒 istnie w tej miejscowoci dru髒yna pikarska. O przeznaczeniu i sposobie wykorzystania teren籀w gminnych decyduje ostatecznie Rada Miejska, ale zgodnie z wytworzon tradycj, zawsze w takiej sytuacji radni zasigaj opinii mieszkac籀w wsi, kt籀rych reprezentuje Rada Soecka. Opinia Rady Soeckiej i sotysa wsi R籀wnia jest w tej materii jednoznaczna i zostaa wyra髒ona na pimie do burmistrza, o czym informowaem czytelnik籀w w moim poprzednim artykule. Bez wtpienia na czci terenu rekreacyjnego znajduje si skad drewna. Jednak wedug opinii przedstawicieli Nadlenictwa i Urzdu Miejskiego, zajmuje on niewielk cz terenu i jest wykorzystywany sporadycznie. Sytuacja taka trwa od wielu lat i prawd m籀wic obecni decydenci, obu wspomnianych instytucji, zastali ten stan obejmujc swoje stanowiska. 驍aden z nich nie docieka, czy zastane rozwizanie byo prawnie usankcjonowane, czy te髒 nie. Do tego wszystkiego obie instytucje wsp籀pracuj ze sob bardzo blisko i co najwa髒niejsze oceniaj swoj wsp籀prac bardzo wysoko. W rozmowie ze mn pan Jacek Przybya wielokrotnie podkrela, 髒e wsp籀praca z Nadlenictwem Ustrzyki Dolne jest w jego przekonaniu wrcz wzorcowa. Chwali lenik籀w m籀wic, 髒e lokalny samorzd zawsze mo髒e na nich liczy a pomoc, jak gmina ma ze strony Nadlenictwa jest zdecydowanie ponadstandardowa. Burmistrz Przybya szczeg籀lnie mocno akcentowa doskona codzienn wsp籀prac z Sekretarzem Nadlenictwa twierdzc, 髒e bez zrozumienia i zaanga髒owania lenik籀w wiele dr籀g gminnych znalazoby si w opakanym stanie. Std, zdaniem Jacka Przybyy, taka drobna nieformalno, jaka zdarzya si na R籀wni, jest tak naprawd bez wikszego znaczenia. Musz przytoczy jeszcze jedn wypowied驕 w tej sprawie. W zwizku z moj publikacj pojawi si w redakcji pan Stanisaw Nahajowski – prezes Podkarpackiego Okrgowego Zwizku Narciarskiego. Prezes Nahajowski stwierdzi jednoznacznie, 髒e powstanie tras biegowych, kt籀re w najbli髒szym czasie otrzymaj prawdopodobnie homologacj FIS, byo mo髒liwe tylko dziki zrozumieniu i ogromnej pomocy ze strony Las籀w Pastwowych reprezentowanych przez Nadlenictwo Ustrzyki Dolne. To na tych trasach corocznie odbywa si „Bieszczadzki Bieg Lotnik籀w” – impreza majca wielkie znaczenie dla promocji miasta i regionu. Dlatego – stwierdzi Nahajowski- 驕le si dzieje, 髒e kto pr籀buje dezawuowa wietn wsp籀prac samorzdowc籀w i lenik籀w. W moich rozmowach z przedstawicielami ustrzyckiego samorzdu i Nadlenictwa przewijaa si informacja, 髒e cz os籀b, kt籀re pierwotnie podpisay skarg do burmistrza, chciao sw籀j podpis wycofa. Nie sprawdzaem tego, podobnie jak informacji, 髒e tak naprawd cala skarga i zamieszanie wok籀 niej jest tylko zewntrznym odzwierciedleniem wewntrznych animozji pomidzy mieszkacami R籀wni oraz rozgrywek ambicjonalnych przed zbli髒ajcymi si wyborami samorzdowymi. Nie widz ani mo髒liwoci, ani potrzeby dokonywania ostatecznych rozstrzygni sporu na R籀wni. Na pewno dokonaj tego mieszkacy gosujc w jesiennych wyborach samorzdowych i ta ocena bdzie najlepszym odzwierciedleniem rzeczywistoci. Je髒eli jednak, kto z os籀b zainteresowanych chciaby zabra glos w tej sprawie, chtnie udostpnimy amy „Naszych Poonin”, publikujc poszczeg籀lne wypowiedzi.

Marek Prorok

[12/105] R籀wnia - Kto tu rzdzi? Cig dalszyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio