Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [12/105] Rozmowa Poonin - dzi Woodymyr Horbowy

Marek Prorok - Panie Przewodniczcy! System samorzdowy w Polsce r籀髒ni si od tego obowizujcego w Pana kraju. Na pocztek poprosz Pana o przybli髒enia naszym czytelnikom struktury samorzdowej obowizujcej na Ukrainie.

Woodymyr Horbowy - Na Ukrainie jest dwa poziomy wadzy samorzdowej. Najni髒szy poziom to trzy r籀wnolegle jednostki samorzdowe a mianowicie: rady miejskie, rady wiejskie i rady osiedli typu miejskiego. Drugi poziom obejmuje samorzd regionalny w skad kt籀rego wchodz rady obasti, czyli wojew籀dztwa i rady rejonowe czyli odpowiednik polskich powiat籀w.


Mo髒e przedstawi to na przykadzie Rady, kt籀r mam zaszczyt reprezentowa. Rada Rejonowa(Rajonna Rada) wybierana jest, podobnie jak inne rady, w wyborach bezporednich. Czonkowie Rady wybieraj ze swojego grona jej przewodniczcego(Hoowa Rady. Wszystkie poziomy samorzdowe dziaaj praktycznie niezale髒nie od siebie. Jedynym powizaniem jest mo髒liwo udzielania przez Rad Rejonow finansowego wsparcia dla bud髒et籀w rad ni髒szego szczebla. Tak wyglda to, je髒eli chodzi o wadz samorzdow. Zupenie inaczej wyglda u nas system wadzy wykonawczej. Najwy髒sza wadz wykonawcza posiada naturalnie rzd nazywany u nas Gabinetem Ministr籀w Ukrainy. Ma on swoje przedstawicielstwa nie tylko na poziomie wojew籀dztwa, jak w Polsce, ale r籀wnie髒 na poziomie rejon籀w(powiat籀w). Przedstawicielstwa administracji rzdowej w terenie peni nie tylko funkcje reprezentanta Gabinetu Ministr籀w, ale s r籀wnoczenie lokaln wadz wykonawcz. Peni ona funkcj nie tylko zlecone przez rzd, sprawuje r籀wnie髒 funkcje samorzdowe takie jak chocia髒by plany rozwoju itp. W polskim powiecie wadz wykonawcz wykonuje starosta pochodzcy z nadania miejscowego samorzdu a zadania rzdowe realizuje tylko na specjalne zlecenie. W moim przekonaniu zastosowane u nas rozwizanie nie jest najlepsze. Takie przemieszanie kompetencji jest niekorzystne. To jednak samorzdy najlepiej wiedz, co tak naprawd trzeba zrobi na ich terenie. I trudno jest prawidowo decydowa z poziomu Lwowa, czy Kijowa o tym, co jest najbardziej potrzebne w Starzawie na Starosamborszczy驕nie. Dlatego na t chwil bardzo wa髒ne jest przeprowadzenie na Ukrainie reformy administracyjnej. Dobrych wzor籀w nie brakuje, jak choby ten stosowany w Waszym kraju.

Marek Prorok - Poprosz jeszcze a gar informacji o Starosamborskim rejonie i Starosamborskiej Radzie.

Woodymyr Horbowy - Nasza Starosamborska Rada Rejonowa liczy 88 radnych. Tak du髒a ilo radnych bierze si std, 髒e kiedy postanowiono, i髒 ka髒d jednostk administracyjn rejonu, niezale髒nie od iloci mieszkac籀w, reprezentowaa bdzie jednakowa ilo radnych. My w swoim rejonie mamy 44 jednostki samorzdowe std, jak atwo obliczy, rada liczy 88 radnych(deputat籀w). Mamy na swoim terenie trzy rady miejskie: Stary Sambor, Chyr籀w i Dobromil. Dwie rady osiedli typu miejskiego w Starej Soli i Ni髒ankowicach oraz 39 rad wiejskich. Jednak ukraiska samorzdno ma to do siebie, 髒e ka髒de kolejne wybory odbywaj si wedug innych zasad, stad i te najbli髒sze zaplanowane na 31 pa驕dziernika zostan przeprowadzone wedug nowej ordynacji wyborczej.

Marek Prorok - Starosamborszczyzna to przepikny region, du髒 szans dla niego jest turystyka. Gdyby Pan Przewodniczcy przyjmowa goci, na przykad z Polski, to co chciaby pan pokaza im w swoim rejonie?

Woodymyr Horbowy - Z tym bd mia troch problem. W naszym rejonie jest bardzo wiele miejsc i miejscowoci atrakcyjnych pod r籀髒nymi wzgldami. Mamy wiele piknych pomnik籀w przyrody, jest wiele pamitek i miejsc historycznych, posiadamy wspaniae pamitki kultury i architektury. Jednak w moim przekonaniu najwa髒niejsz atrakcj Starosamborszczyzny s wspaniale zachowane autentyczne elementy kultury bojkowskiej. Chodzi mi g籀wnie o kultur niematerialn. S u nas cigle kultywowane odwieczne obrzdy i zwyczaje, nadal piewane s stare bojkowskie pieni. Trzeba uczyni wszystko, aby zachowa te wyjtkowe elementy miejscowej duszy, lokalnej cywilizacji. Ma to kolosalne znaczenie zwaszcza w dzisiejszych czasach powszechnej globalizacji, kt籀ra niweluje wszelkie r籀髒nice i czsto bezpowrotnie niszczy ma lokaln odrbno kulturow. Staramy si uczyni w tej sprawie jak najwicej. Nasza grupa folklorystyczna „Mocni Bojki” zdobya ostatnio na midzynarodowym festiwalu nagrod za wyjtkow autentyczno prezentowanego programu. Nie spos籀b nie wspomnie o wyjtkowych pamitkach architektury, mam tu na myli bojkowsk drewnian cerkiew, kt籀rej wiele przykad籀w(okoo stu) mamy na swoim terenie. Ostatnie czytaem, 髒e specjalici odkryli du髒e podobiestwo bojkowskiej drewnianej cerkwi do chiskich czy japoskich pagod, wywodzcych si z religii buddyjskiej. Wyjtkowo naszego rejonu polega r籀wnie髒 na tym, 髒e jestemy miejscem poo髒onym na styku ro髒nych kultur: ukraiskiej, polskiej, 髒ydowskiej i niemieckiej, kt籀re do drugiej wojny wiatowej wsp籀髒yy ze sob w doskonaej symbiozie. P籀驕niej, za spraw dziaa totalitarnych bywao r籀髒nie, ale dobre stosunki midzyludzkie pozostay. Do dzisiaj u nas wita Bo髒ego Narodzenia s obchodzone w dw籀ch terminach, wedug kalendarze gregoriaskiego i juliaskiego. Popularnie m籀wi si o witach polskich i ukraiskich i to uwa髒am Zarzecz bardzo wa髒n. O zabytkach mo髒na by jeszcze wiele m籀wi, ale wymieni tylko kilka najwa髒niejszych. W Dobromilu zamek starego rodu Herburt籀w, stary pochodzcy z XV wieku koci籀 w Skeliwce, czy znajdujce si w Murowanym pozostaoci po zamku Mniszch籀w. Nie spos籀b przy tej okazji nie wspomnie o aferze politycznej, jak wywoa niejaki Griszka Otrepjew, podajcy si za Dymitra, cudownie ocalaego syna Iwana Gro驕nego. Dotar on na Starosamborszczyzn, gdzie polubi Maryn Mniszch籀wn. Wsparty przez trzytysiczny poczet swojego tecia i protektora, wkroczy zbrojnie do Moskwy, gdzie koronowa si na cara Wszechrusi. Fakt zdobycia Moskwy przez Starosamborszczak籀w w roku 1605 jest mao znany.

Marek Prorok - Przepraszam, 髒e wejd w sowo przy okazji rozmowy o kociele w Skeliwce. Wiem, 髒e uczyni pan wiele dla przywr籀cenia wielu wityniom ich pierwotnego przeznaczenia. W czasach radzieckich peniy one najczciej funkcje magazyn籀w.

Woodymyr Horbowy - Je髒eli co zostao zbudowane w okrelonym celu to powinno temu celowi bezwzgldnie su髒y – jest to moje kredo 髒yciowe i uczyni wszystko, aby je rzetelnie realizowa.

Marek Prorok - M籀wic o szansie, jak jest dla Rejonu Starosamborskiego turystyka, nie spos籀b nie zapyta o infrastruktur. Jest ona dla rozwoju turystyki niezbdna, ale wymaga ogromnych nakad籀w finansowych.

Woodymyr Horbowy - Najwa髒niejszy problem u nas to zarzdzanie drogami. W Polsce ka髒da jednostka ma swoje zadania w stosunku do dr籀g. U nas jest inaczej wszystkie drogi s pod zarzdem pastwowym. Nawet je髒eli bym chcia jak drog wyremontowa np. przez Chyr籀w i znalaz na to pienidze w swoim bud髒ecie to nie wolno mi tego zrobi, bo czeka mnie kara zaamanie dyscypliny bud髒etowej. Jest to jest jeden z najwikszych problem籀w zwizanych z infrastruktur, z jakimi si borykamy. Cigle optuj za tym, aby w naszym kraju przeprowadzi reform drogow, bo inaczej bdzie nam trudno cokolwiek zrobi. Centralne zarzdzanie sprawia, 髒e wszystkie pienidze id na budow g籀wnych dr籀g krajowych, a dla nas nic nie zostaje. W administracji samorzdowc籀w lokalnych s jedynie ulice komunalne w miastach. Nie ma Ukrainie 髒adnej drogi nale髒cej do lokalnego samorzdu. Gdyby udao si to zmieni, to byoby nam atwiej, bo spywaby do nas podatek drogowy i z pewnoci nasze drogi wygldayby wygldaoby lepiej ni髒 obecnie. Centralne zarzdzanie drogami, to dziaanie bardzo mao skuteczne, podam tylko jeden przykad. Ostatnio byo u nas troch anomalii pogodowych, wic si rzeczy nastpiy uszkodzenia dr籀g, trzeba byo przeprowadzi konkretne remonty. My mamy u siebie wszystkie niezbdne materiay i maszyny, mo髒emy wic uszkodzone drogi wyremontowa, cznie poo髒eniem nowego asfaltu. Niestety nie mo髒emy tego zrobi, bo to zadanie nie nasze. Zrobi to centrala, kt籀ra 髒wir i kamie na podbudow sprowadzia kolej a髒 Charkowa. Koszty takiego przedsiwzicia s niewyobra髒alne i brak w tym najmniejszej krztyny zasad ekonomii. Prawd m籀wic jest jeszcze gospodarowanie w stylu radzieckim. Nijak nie mo髒emy tego zmieni. Mo髒e dziwi si pan, dlaczego ja o tym tak du髒o m籀wi, ale prosz zrozumie dla mnie drogi to najwa髒niejsza sprawa, bo wszystkie inne inwestycje zale髒 od stanu dr籀g. Nie ma dr籀g, nie ma inwestycji, nie turysty nie ma hoteli i tym samym nie ma 髒adnego rozwoju. Nie jest atwo bi si z pastwow machin. Nasza wolno trwa bardzo kr籀tko. Zwizek Radziecki, poza gospodark i ekonomi, zmieni te髒 mentalno ludzi. W tamtych czasach wszystko szo z Moskwy, ludzie si do tego przyzwyczaili i dzisiaj brakuje nam ludzi, kt籀rzy potrafi myle inaczej. Zmiana mentalnoci ludzkiej, to rzecz bardzo istotna. Nie da si tego zrobi jednym ruchem, takim jak wczenie, bd驕 wyczenie prdu. Koczc z infrastruktur dodam tylko, 髒e inne elementy struktury mamy w lepszym stanie. Cay nasz rejon jest ju髒 okablowany przewodami wiatowodowymi. czno telekomunikacyjna pokrywa cay obszar Starosamborszczyzny. Troch gorzej jest z infrastruktur ekologiczn, bo na naszym terenie mamy tylko trzy oczyszczalnie ciek籀w w Chyrowie, Dobromilu i Starym Samborze. Mamy swoim rejonie 80 tysicy mieszkac籀w, wic jest to niemay problem.

Marek Prorok - Wa髒nym elementem dla rozwoju Starosamborszczyzny jest wsp籀praca przygraniczna z Polsk. Nieodzownym elementem tek wsp籀pracy s przejcia graniczne. Pana stanowisko w tej sprawie jest powszechnie znane, podobnie, jak zasugi poo髒one przez Pana w powstanie przejcia granicznego w Krocienku. Jak widzi Pan dalszy rozw籀j infrastruktury granicznej?

Woodymyr Horbowy - Jednym z element籀w walki z pastwow machin drogow, bya inicjatywa budowy przej granicznych z Polsk. Istnienie przejcia sprawia, 髒e centrala przejawia troch wicej zainteresowania drogami dojazdowymi. Chocia髒 dowiadczenie przejcia Krocienko – Smolnica, nie nastraja zbyt optymistycznie. Walczymy, aby przed EURO 2012 naprawi t drog, ale nasza droga nie wesza do programu Euro 2012. Na wczorajszej sesji naszej rady zapada decyzja o zwr籀ceniu si w tej sprawie do Gabinetu Ministr籀w i Prezydenta Ukrainy. Bdziemy w tej sprawie dziaa z wielk determinacj i aktywnoci. Je髒eli chodzi o nowe przejcia graniczne z Polsk, to mamy nadziej ostatecznie dopi budow przejcia Ni髒ankowice - Malhowice. Jest to realne, ale bardzo trudne. Starania o budow tego przejcia zaczlimy w tym samym czasie, co Krocienka. Ale w sprawie Krocienka miaem solidnego i aktywnego partnera po stronie polskiej, Piotrka Korczaka w Ustrzykach Dolnych. Przemyl, to troch „paskie” miasteczko, ma ono swoje stare przejcia i budow nowego nie bardzo byo zainteresowane. Na dzie dzisiejszy nota dyplomatyczna z Polski zostaa skierowana do rzdu Ukrainy i czeka na odpowiedz. Zale髒y nam jeszcze na poudniowym przejciu Mszaniec - Bystre. Jest opracowana koncepcja budowy przejcia uzdrowiskowego czcego z jednej strony Solin, Polaczyk i inne polskie uzdrowiska, a髒 po Krynic z uzdrowiskami ukraiskimi, na czele z Truskawcem.

Marek Prorok - Dzikujc za rozmow, 髒ycz Panu Przewodniczcemu wielu si w realizacji zao髒onych plan籀w i wszelkiej pomylnoci w 髒yciu osobistym. Wyra髒am te髒 t drog wdziczno, za wszystko, co Pan uczyni w rozw籀j stosunk籀w polsko – ukraiskich.

Woodymyr Horbowy - Ja r籀wnie髒 dzikuj i gorco pozdrawiam wszystkich czytelnik籀w „Naszych Poonin”.

[12/105] Rozmowa Poonin - dzi Woodymyr HorbowyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio