Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [11/104] R籀wnia - Kto tu rzdzi?
Jako mieszkaniec Ustrzyk Dolnych na rozw籀j ustrzyckiej gminy patrzyem, si rzeczy, poprzez rozw籀j samego miasta. Byem wicie przekonany, 髒e szybki rozw籀j infrastruktury miejskiej idzie w parze ze zmianami na wsi. Skarga grupy mieszkac籀w R籀wni, kt籀ra kilka tygodni temu wpyna do naszej redakcji wywr籀cia troch moje pogldy na ten temat. Dotyczya ona terenu rekreacyjno - sportowego we wsi R籀wnia oraz tamtejszych dr籀g gminnych. Pod skierowan do burmistrza Ustrzyk Dolnych skarg podpisao si 47 mieszkac籀w tej podustrzyckiej wioski.

Tak blisko a tak daleko

Przez R籀wni, jak wielu mi podobnych, przeje髒d髒aem czsto i odnosiem jak najlepsze wra髒enie. Wie zadbana, coraz bogatsza i co wa髒ne, z doskona drog. Jednak podczas bli髒szego poznania domostw poo髒onych z dala od drogi Ustrzyki Dolne – Hosz籀w zrozumiaam, 髒e nie jest tam tak r籀髒owo. Stan dr籀g dojazdowych do wielu posesji jest bardzo zy a miejscami nawet tragiczny. S te髒 naturalnie i drogi nie驕le utrzymane. Daleki jestem jednak od potpiania za to wadz ustrzyckiej gminy, bo po pierwsze takich miejsc ma na swoim terenie wiele a po drugie wszystkie inwestycje drogowe wi髒 si z ogromnymi nakadami finansowymi. Nie podzielam te髒 opinii wielu mieszkac籀w, 髒e w tej sprawie nic si w R籀wni nie dzieje, bo to opinia demagogiczna i mijajca si z prawd. Przejd驕my jednak do samej skargi. W swoim pimie osoby skar髒ce prosz burmistrza Henryka Suuj o wyjanienie spraw zwizanych z u髒ytkowaniem przez Lasy Pastwowe, reprezentowane tu przez „Nadlenictwo Ustrzyki Dolne”, terenu gminnego przeznaczonego na cele rekreacyjno – sportowe oraz dr籀g gminnych prowadzcych do domostw i p籀l. Mieszkacy zwracaj uwag, 髒e dziaania lenik籀w powoduj ogromne zniszczenia zar籀wno na wspomnianym terenie rekreacyjnym, na kt籀rym od wielu lat znajduje si skad drewna, jak i na drogach. Koleiny na drogach zrobione sprztem lenym s tak du髒e, 髒e czsto uniemo髒liwiaj rolnikom dotarcie do p籀l.


Mieszkac籀w boli r籀wnie髒, 髒e cz drogi gminnej zostaa przez Nadlenictwo samowolnie zawaszczona i poprzez ustawienie zamykanego szlabanu wyczona z og籀lno wiejskiego u髒ytkowania. Wizyta na R籀wni i rozmowy z mieszkacami

„Wie jest niezadowolona z tego, 髒e w zasadzie wszystkie inwestycje realizowane s w miecie a na wsi robi si tylko tyle, aby si wszystko nie zawalio”- takimi sowami powita mnie jeden z mieszkac籀w R籀wni. Rozmawiaem z wieloma osobami i musz przyzna, 髒e ich rzeczowoci byem zaskoczony. Ludzie ci nie 髒daj cud籀w, ale zwykego poszanowania swoich praw. Podczas zaadunku drewna na skadzie, ci髒ar籀wka stoi na drodze gminnej, bdcej dla niekt籀rych mieszkac籀w jedyn drog dojazdow do dom籀w. W przypadku koniecznoci pilnego wyjazdu nie ma co liczy na szybkie odblokowanie drogi a co najwy髒ej na drwiny i epitety. Jeden z mieszkac籀w ze szczeg籀ami opisywa swoj rozmow z pracownikiem Las籀w Pastwowych i przykro byo jej sucha. W powszechnej opinii „Nadlenictwo Ustrzyki Dolne” dorabia si kosztem mieszkac籀w R籀wni. Wedug moich rozm籀wc籀w nie ponosi 髒adnych koszt籀w u髒ytkowania skadu drewna na terenie przeznaczonym pod stadion ani za u髒ytkowanie gminnej drogi. Moja wizyta na terenie przeznaczonym pod stadion oraz innych wskazanych miejscach potwierdzia prawdziwo twierdze moich rozm籀wc籀w.


Teren przeznaczony na stadion jest czciowo zao髒ony drewnem. Drewno uo髒one jest r籀wnie髒 czciowo wzdu髒 drogi gminnej. Boisko nie jest w og籀le odgrodzone od skadu drewna i jak mo髒e zakoczy si zabawa przebywajcych tam dzieci nietrudno sobie wyobrazi.

Pierwsze reakcje na wniesion skarg

„Od dzisiaj wszystkich, kt籀rzy podpisali si pod listem do burmistrza bd traktowa bardzo su髒bowo i zobaczymy gdzie kupi drewno” – tak wedug moich rozm籀wc籀w mia powiedzie do kilku os籀b leniczy Lenictwa Ustjanowa obejmujcego swoim dziaaniem R籀wni. Podobno, r籀wnie髒 leniczy z ssiedniego OHZ owiectwo odgra髒a si sygnatariuszom skargi, zapowiadajc odpowiednie ich potraktowanie. Dla mnie najwikszym zaskoczeniem jest skd pracownicy Las籀w Pastwowych znali w szczeg籀ach wszystkie nazwiska os籀b podpisanych pod listem do burmistrza Henryka Suui? Nie przypuszczam, aby informowa ich o tym adresat listu. Zwr籀ciem te髒 uwag na to, 髒e niekt籀rzy z moich rozm籀wc籀w wyra驕nie si boj. Podobno nawet niekt籀rzy z podpisanych pod listem chc si z tego wycofa. Doradziem moim rozm籀wcom spokojne poczekanie na odpowied驕 z ustrzyckiego Urzdu Miejskiego, kt籀ra z pewnoci wiele wyjani.

Odpowied驕 burmistrza Suui a waciwie sotysa

W pierwszych dniach lipca bie髒cego roku jeden z autor籀w listu pan Marek Orowski otrzyma kr籀tkie, enigmatyczne pismo podpisane przez burmistrza, do kt籀rego autor, jako odpowied驕 zaczy pismo sotysa wsi R籀wnia. W skierowanym do burmistrza licie sotys wsi R籀wnia pan Wiesaw Chudziak wyjania, 髒e zar籀wno skad drewna na terenie rekreacyjnym, jak i szlaban na drodze gminnej istniej od dziesiciu lat i wszyscy o tym wiedz. Tylko, nie wiedzie czemu, zaczo to nagle przeszkadza panu Markowi Orowskiemu. Pan sotys dodatkowo wyjania, 髒e „Boisko zostao zrobione a pozosta cz tego terenu Sotys i Rada Soecka nie daa w dzier髒aw Lasom Pastwowym, tylko po rozmowie z leniczym w formie pomocy w budowie boiska mo髒emy dosta 髒erdzie do ogrodzenia boiska”. Czyli kr籀tko m籀wic, wszystko jest w jak najlepszym porzdku, bo wszyscy o wszystkim wiedz. Dodam tylko, 髒e na moje pytanie, zadane podczas kolejnego spotkania na R籀wni, skd tak dziwna forma wsp籀pracy pomidzy sotysem a leniczym, usyszaem, 髒e tak naprawd jest to wsp籀praca rodzinna. Wyraziem zdziwienie, wic szybko wyjaniono mi, 髒e leniczy jest bratem miejscowego radnego a sotys ich kuzynem. Zdaniem moich rozm籀wc籀w, to wanie powizania rodzinne le髒 u podstaw tej dziwnej wsp籀pracy.

Trudne pytania

W zasadzie pismo pana burmistrza Suui i pana sotysa Chudziaka wyjania wszystko. Wynika z niego jednoznacznie, 髒e co najmniej od dziesiciu lat Lasy Pastwowe nieodpatnie u髒ytkuj tereny gminne(skad drewna i drogi dojazdowe). Dzieje si tak na podstawie ustnego porozumienia pomidzy sotysem a leniczym. Jedyn korzyci z tej wsp籀pracy dla gminy, bdzie nieokrelona ilo 髒erdzi, jakie w przyszoci otrzyma. Nie zamierzam komentowa zasad tej wsp籀pracy, mam jednak kilka pyta natury formalnej.

1. Dlaczego u髒ytkowanie teren籀w gminnych przez Lasy Pastwowe odbywa si na podstawie rozmowy dw籀ch ludzi a nie na podstawie pisemnej umowy dokadnie okrelajcej jej warunki?

2. Kto, zgodnie z prawem, dysponuje mieniem gminnym i ma prawo w imieniu gminy nim rozporzdza?

3. Kto mo髒e reprezentowa Lasy Pastwowe i w ich imieniu podejmowa zobowizania? Czy mo髒liwe jest przekazywanie drewna na tak zwan „gb”, bez pisemnej dokumentacji?

4. Czy podobne praktyki s powszechnie stosowane w ustrzyckiej gminie i „Nadlenictwie Ustrzyki Dolne”?

Z tymi pytania zwr籀c si do przedstawicieli Urzdu Miejskiego i Nadlenictwa a uzyskanymi wyjanieniami podziel si z czytelnikami w kolejnym numerze „Naszych Poonin”.

Marek Prorok

[11/104] R籀wnia - Kto tu rzdzi?

» [11/104] R籀wnia - Kto tu rzdzi?
No wanie to s ca jese ustrzyki najwa髒niejszyt ryneczek i deptaczek bo ludzie przyjezdzaja i sa zachwyceni a biedni ludzie mieszkajcy po wsiach nikt nimi sie nie interesuje. Zaprasza sie Pana Was hm tylko dlaczego to tez na nasz koszt niech go wadze zapraszaja ale za swoje pienidze a nie nasze. Mo髒e w kocu kto otworzy mieszkacom oczy i zauwa髒 髒e opr籀cz centrum Ustrzyk To praktcznie nic i nie robi. Jak to m籀wi Mariolka " helo"....
Dodano 30 Sierpnia 2010 przez ~leonImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio