:: [Nr 6/99] Kula karabinowa - najlepsza metoda wykrywania gru驕licy wr籀d 髒ubr籀w
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-04-28 18:39:26)

Od kilku tygodni mionicy bieszczadzkich 髒ubr籀w bombardowani s informacjami o zagro髒eniu, jakim dla tego gatunku jest gru驕lica. Chorob t stwierdzono u siedmioletniej samicy padej pocztkiem marca bie髒cego roku. Regionalna Dyrekcja Las籀w Pastwowych w Kronie podja byskawiczne dziaania w wyniku kt籀rych, zapada decyzja o odstrzale 6 髒ubr籀w ze stada 髒yjcego w dolinie Sanu. Celem odstrzau jest zbadanie sytuacji i przeciwdziaanie rozprzestrzenianiu si ogniska epidemii. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska o odstrzale 髒ubr籀w, doczekaa si bezzwocznej realizacji.


Na podstawie obserwacji prowadzonych przez pracownik籀w Su髒by Lenej na terenie Nadlenictwa Lutowiska, wytypowano i odstrzelono trzy sztuki tych chronionych zwierzt. Od kul wytypowanych myliwych pady 髒ubry w wieku 4, 10 i 20 lat. Wstpne ogldziny dokonane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z Ustrzyk Dolnych wykazay, 髒e zwierzta byy zdrowe. „To bardzo dobra informacja” – twierdzi Marek Marecki, zastpca dyrektora RDLP w Kronie ds. gospodarki lenej. – „Pozwala nam ona wierzy, 髒e zagro髒enie epidemi wr籀d rozpraszajcych si obecnie stad bdzie male. Nie mo髒emy jednak nic powiedzie o stanie zdrowotnym stad bytujcych na terenie Nadlenictwa Stuposiany, gdzie dotd nie udao si odstrzeli ani jednej sztuki”. Na terenie wspomnianego przez pana dyrektora Nadlenictwa Stuposiany, maj by odstrzelone kolejne trzy 髒ubry, ale p籀ki co, przeniosy si one na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego, kt籀ry jest dla nich swego rodzaju miejscem azylu politycznego, gdzie wykrywanie gru驕licy myliwsk kul jest zabronione. By mo髒e pozostan tam do koca kwietnia, kiedy to skoczy si wa髒no pozwolenia na odstrza. Wszystkie przedstawione wy髒ej informacje pochodz z oficjalnych serwis籀w RDLP w Kronie sygnowanych przez pana Edwarda Marszaka – rzecznika prasowego tej szacownej instytucji. Jestem w tej dziedzinie laikiem, ale po bli髒szym przyjrzeniu si temu problemowi i dokadnym przeanalizowaniu dostpnych informacji nurtuj mnie powa髒ne wtpliwoci, co do zasadnoci decyzji o odstrzale 髒ubr籀w a przynajmniej, co do koniecznoci jej byskawicznej realizacji? Po pierwsze i zasadnicze decyzj o odstrzale podjto na podstawie wstpnej diagnozy lekarza weterynarii, m籀wicej o tym, 髒e przyczyn padnicia siedmioletniej 髒ubrzycy jest gru驕lica. Ostateczne potwierdzenie trafnoci lekarskiej diagnozy przynios dopiero wyniki badania laboratoryjnego przeprowadzonego w Instytucie Weterynarii w Puawach, na kt籀re trzeba jednak poczeka kilka tygodni. Trudno zrozumie, dlaczego wa髒n decyzj o zabiciu szeciu chronionych zwierzt podjto nie czekajc na te wyniki? Czy nie ma innego sposobu wykrywania gru驕licy wr籀d 髒ubr籀w? W popularnym kanale telewizyjnym Animal Planet mo髒na czsto zobaczy r籀髒ne sposoby badania i leczenia dzikich zwierzt, bez koniecznoci ich umiercania. Rozmawiaem na ten temat z kilkoma lekarzami weterynarii i pierwsza odpowied驕 ka髒dego z nich bya taka sama, 髒e na dzie dzisiejszy inny spos籀b badania 髒ubr籀w jest niemo髒liwy. Jednak po du髒szej rozmowie 髒aden nie wykluczy mo髒liwoci wykrywania gru驕licy wr籀d 髒ubr籀w metodami przewidzianymi dla byda domowego. Zastosowanie badania alergicznego metod tuberkulinizacji r籀dsk籀rnej nie jest w przypadku tych zwierzt wykluczone. Wymagaoby ono opracowania odpowiednich dawek preparatu oraz ka髒dorazowego usypiania zwierzcia, mo髒e jednak warto podj taki trud, celem uniknicia zabijania zdrowych zwierzt. Osobnym problemem jest spos籀b wyznaczania myliwych do odstrzau 髒ubr籀w. Plotka kr髒ca w Bieszczadach m籀wi, ze odstrzay zostay przyznane tylko wy髒szym urzdnikom Las籀w Pastwowych, takim jak Nadleniczy, czy Dyrektor Regionalny. Mo髒e warto byo rozwa髒y mo髒liwo sprzedania odstrza籀w a uzyskane w ten spos籀b pienidze przeznaczy na badania 髒ubr籀w?

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=935