:: [Nr 13/73] Skd w Ustjanowej taka szkoa?
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-12-01 15:23:01)

Dwie wsie o nazwie Ustjanowa le髒 na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Jedna z nich z przymiotnikiem Dolna, druga za wiksza z przymiotnikiem G籀rna, obie z tradycjami sigajcymi XV wieku. Przez wsie prowadzi g籀wny szlak komunikacyjny do Ustrzyk Dolnych oraz w wy髒sze partie Bieszczad籀w a tak髒e do polsko-ukraiskiego przejcia granicznego w Krocienku. Z tych powod籀w s bezspornie wizyt籀wk ustrzyckiej gminy i powiatu bieszczadzkiego, bo to wanie tutaj przyjezdny turysta wje髒d髒a i ich granice. Wioski nie nale髒 do bogatych, ale s schludnie utrzymane i nie驕le zadbane. Wielu podr籀髒nych zwraca uwag na le髒cy przy samej drodze budynek Szkoy Podstawowej zwany czsto budynkiem z samolotem. Szkoa nosi zaszczytne imi „Bohater籀w Lotnictwa Polskiego”, kt籀re nawizuje do chlubnej przeszoci, kiedy to w Ustjanowej miecia si szkoa szybowcowa. Wygld zewntrzny budynku szkoy to wspaniaa wizyt籀wka Ustjanowej. Otoczenie szkoa, to nie tylko czyste i bezpieczne miejsce ale dodatkowo urzdzone z wyjtkowym smakiem. Jak to mo髒liwe, 髒e w niewielkiej i niebogatej wsi funkcjonuje szkoa na poziomie godnym pozazdroszczenia?

To przede wszystkim zasuga mieszkac籀w

Tak na moje pytanie odpowiedzia Marek Konopka dyrektor szkoy, kt籀ry funkcj t peni od roku 2001. Zostajc dyrektorem szkoy mia przemylan koncepcj a w zasadzie wizj jej przyszego funkcjonowania.


Zar籀wno szkoa, jak i teren wok籀 niej, byy w zym stanie technicznym. Jak sam m籀wi: „ju髒 na pocztku dyrektorowania miaem wielkie szczcie, udao mi si znale驕 wietny kontakt z rodzicami”. Pierwsz rzecz jak udao si zrobi, byo uporzdkowanie terenu wok籀 szkoy. Wycicie krzak籀w i rozplantowanie terenu zostay wykonane ze rodk籀w Rady Rodzic籀w. Nastpnie wycito topole zagra髒ajce bezpieczestwu dzieci, drewno pozyskane z wycitych topoli sprzedane zostao do tartaku w Krocienku, co przynioso okrelone pienidze i w spos籀b istotny uaktywnio akcj pozyskiwania rodk籀w finansowych. Regularnie organizowano zabawy taneczne przy r籀髒nych okazjach oraz zainicjowano akcj lepienia pierog籀w w okresie poprzedzajcym wita Bo髒ego Narodzenia. Dziaalno ta dawaa bardzo wymierne korzyci finansowe. Pierwsz powa髒n inwestycj byo wyremontowanie drogi dojazdowej do szkoy. Rodzice zakupili kostk brukow z wasnych rodk籀w. a ustrzycka gmina sfinansowaa zakup tucznia. Prace zostay w caoci wykonane przez rodzic籀w. Jednorazowo przychodzio do pracy po dwudziestu m髒czyzn, kt籀rzy w spos籀b absolutnie profesjonalny wykonali ca robot. Kolejnym etapem byo malowanie klas i korytarzy szkolnych. I znowu cao prac wykonali rodzice. Du髒y nacisk zosta poo髒ony na wykorzystanie szkoy jako orodka kolonijnego w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. Z pienidzy zarobionych na koloniach wymienione zostay okna od strony poudniowej i zachodniej z wyczeniem sali gimnastycznej.

Ogromna pomoc gminy i nieprawdopodobny umiech losu.

Dach a waciwie stropodach na szkole by w stanie opakanym i podczas opad籀w atmosferycznych budynek szkoy by permanentnie zalewany. Dziki du髒emu zaanga髒owaniu wadz miasta i gminy Ustrzyki Dolne, wykonano dach na budynku szkoy. Wszystkie rodki na t kosztown inwestycj zostay pozyskane przez ustrzyck gmin. I wanie wtedy do Szkoy Podstawowej w Ustjanowej G籀rnej umiechn si los i otrzymaa one du髒e rodki pieni髒ne ze spadku po pukowniku Nitce. Z tych funduszy wykonano ca gam niezwykle wa髒nych prac. Przeprowadzono kapitalny remont kuchni, sto籀wki, sali gimnastycznej oraz sanitariat籀w i natrysk籀w. Do dokoczenia remontu w spos籀b istotny przyczynia si gmina poprzez uzyskanie rodk籀w finansowych z „Funduszy Norweskich”. To z tych funduszy sfinansowano wymian pozostaych okien, wykonano prace zwizane z dociepleniem budynku oraz estetyczn elewacj zewntrzn. Caoci wizualnego wra髒enia obiektu dopenia solidne i bardzo estetyczne ogrodzenie. Zostao ono sfinansowane ze rodk籀w PZU.W roku 2006 szkoa wystartowaa w konkursie „Bezpieczna droga z PZU”, uzyskujc w nim I miejsce poczone z nagrod pieni髒n w wysokoci 300 tysicy zotych. Trwajce w PZU zawirowania spowodoway du髒e trudnoci w otrzymaniu nagrody. W籀wczas w sukurs szkole przyszed burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Suuja. Bezspornie to jego osobiste zaanga髒owanie spowodowao, 髒e szkoa w Ustjanowej uzyskaa wygrane rodki. W pierwotnych zao髒eniach rodki te miay by przeznaczone na budow „Miasteczka Ruchu Drogowego”. Priorytetem absolutnym byo jednak ogrodzenie szkoy z uwagi na jej poo髒enie w bezporedniej bliskoci bardzo ruchliwej drogi krajowej. Z tych to powod籀w miasteczko zostanie wykonane w skromniejszym zakresie, bdzie to swego rodzaju pierwszy etap jego budowy, bo z penej realizacji koncepcji Ustjanowianie nie rezygnuj.

Codzienno szkolna jest tu te髒 troch inna.

Do szkoy w chwili obecnej uczszcza 121 uczni籀w a grono pedagogiczne liczy 8 nauczycieli na penych etatach i 4 osoby pracujce w niepenym wymiarze godzin. Uczniowie wywodz si z Ustjanowej Dolnej i G籀rnej, czci Ustrzyk Dolnych oraz z ssiedniej Stefkowej poo髒onej w gminie Olszanica. Codziennie doje髒d髒a ponad 40 uczni籀w, dowo髒onych do szkoy autobusem komunikacji publicznej, ale z uwagi na du髒y ruch pojazd籀w panujcy na drodze dojazdowej, podr籀髒uj w towarzystwie opiekuna opacanego przez szko. Zadaniem opiekuna jest zadbanie o bezpieczny powr籀t dzieci do domu. Przy wysiadaniu przed szko na przyje髒d髒ajcy autobus oczekuje pani sprztaczka, kt籀ra przeprowadza dzieci przez ruchliw drog oddzielajc szko od przystanku.. Ciekawostk s obiady w szkolnej sto籀wce. Posiek kosztuje1,5 z a mimo tak niskiej ceny serwowane s smaczne i atrakcyjne dania. Jest to mo髒liwe dziki sponsorom o kt籀rych skutecznie zabiegaj dyrektor i Rada Rodzic籀w. Wiele podstawowych produkt籀w takich jak makaron, mka, cukier, kasze s pozyskiwane od sponsor籀w. Dziki temu z obiad籀w korzysta prawie 100% uczni籀w. W ramach opaty za obiady w skali roku udaje si jeszcze wygospodarowa rodki na skromne prezenty mikoajowe wszystkich dzieci.

Ambitne plany na przyszo.

Zaanga髒owanie rodzic籀w byo tu zawsze niesamowite. Organizowanie zabaw w szkole przynosio konkretne korzyci finansowe, podobnie jak przedwiteczna produkcja pierog籀w. Jedna zabawa pozwalaa na wymian na przykad dw籀ch okien lub na organizacj szkolnej wycieczki. Decyzja ministra Romana Giertycha zakazujca organizacji na terenie szkoy tego typu imprez poo髒ya kres tej dziaalnoci. Produkcja witecznych pierog籀w musiaa zosta zaprzestana z uwagi na obowizujce przepisy sanitarne. Nie zdeprymowao to jednak ani dyrektora, ani grona pedagogicznego ani tym bardziej rodzic籀w. Pozyskiwania dodatkowych rodk籀w pieni髒nych dla szkoy z pewnoci nie zaprzestan. Posiadaj odpowiedni sprzt i pene wyposa髒enia na zorganizowanie prawie 100 miejsc noclegowych.


Tak wic dziaalno kolonijna w okresie wakacyjno-feryjnym bdzie z pewnoci kontynuowana. Za szko znajduje si ogrodzony teren na kt籀rym marzeniem dyrektora Konopki jest zorganizowanie maego stadionu sportowego. Inne marzenie to sala gimnastyczna przy szkole, bo ta istniejca jest zbyt maa. Wystarczyaby takiej wielkoci jak w Krocienku, czy przy Zespole Szk籀 Publicznych nr 2. Problemem jest stojcy w ssiedztwie szkoy budynek, w kt籀rym kiedy miecia si biblioteka. Mo髒na by w nim, po przebudowie i remoncie, zorganizowa rodzaj wietlicy rodowiskowej wyposa髒onej w stoy do tenisa stoowego czy atlas do wicze siowych. W Ustjanowej nie ma wietlicy wiejskiej i obiekt taki su髒yby zar籀wno szkole jak i spoecznoci lokalnej. Najbardziej interesujcym zamierzeniem miejscowych jest plan stworzenie na terenie szkoy atrakcyjnego orodka szkoleniowego. W marzeniach dyrektora ptla drogowa, wchodzcego do realizacji „Miasteczka Ruchu Drogowego”, miaaby sta si w przyszoci czci toru do letniego szkolenia narciarzy biegowych.. Przy rozbudowie toru do dugoci 500metr籀w, a jest to technicznie mo髒liwe, ustjanowska szkoa mo髒e sta si w przyszoci zal髒kiem centrum letniego szkolenia narciarzy biegowych. Wyasfaltowany i okraw髒nikowany tor o trzymetrowej szerokoci, na ogrodzonym terenie to wrcz wymarzone miejsce do tego rodzaju trening籀w. W realizacji tego przedsiwzicia niebagatelna jest pomoc i zaanga髒owanie pana Stanisawa Nahajowskiego powszechnie znanego pasjonata i animatora narciarstwa biegowego a w przeszoci dyrektora szkoy w Ustjanowej. Dziki „Naszemu Panu Staszkowi”, jak w rozmowie ze mn nazywa Nahajowskiego Marek Konopka, udao si uzyska dla tego przedsiwzicia poparcie Polskiego Zwizku Narciarskiego i samego prezesa Apoloniusza Tajnera. Mo髒liwe jest r籀wnie髒 pozyskanie na ten cel rodk籀w z Ministerstwa Sportu. Na pewno w chwili obecnej jest to tylko marzenie, ale cakiem realne i mo髒liwe do realizacji...
Na zakoczenie jeszcze jedno spostrze髒enie. Podczas naszego spotkania dyrektor Marek Konopka ani razu nie wspomnia o sobie i o wasnych zasugach dla ustjanowskiej szkoy. Dla nikogo jednak nie ulega wtpliwoci, 髒e to on sta si g籀wnym motorem wspaniaego dziea jakim jest dzisiejszy budynek Szkoy Podstawowej w Ustjanowej. Ci髒ko pracujc, potrafi umiejtnie wykorzysta szanse jakie dao wstpienie Polski do Unii Europejskiej i osign sukces dziki wspaniaej wsp籀pracy z rodzicami i wadzami gminy Ustrzyki Dolne.


Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=427