:: [Nr 10/70] Rozmowa "Naszych Poonin"
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-10-14 12:53:04)

Marceli Kuca – wierz, 髒e szpital wyjdzie na prost


Od 1 wrzenia obowizki dyrektora ustrzyckiego szpitala peni Marceli Kuca. Ostatnio by w szpitalu koordynatorem ds. ratownictwa medycznego. Jednak wbrew temu co si m籀wi nie by to jego pierwszy kontakt ze su髒b zdrowia. W trakcie zawodowej su髒by wojskowej zajmowa si zarzdzaniem kom籀rkami organizacyjnymi, w kt籀rych zakresie bya su髒ba zdrowia, wiadczenie usug medycznych i zabezpieczenie medyczne.

Wiesaw Stebnicki- Zacznijmy mo髒e od tego, skd si dyrektor znalaz w Ustrzykach? Czy jest to zupeny przypadek, czy bywa Pan ju髒 tutaj wczeniej?

Marceli Kuca- Nie jest przypadkiem, 髒e znalazem si w powiecie Bieszczadzkim. Wczeniej pracowaem w Wojskowych Jednostkach Nadwilaskich, w tym sze lat przepracowaem w jednostce w Kwaszeninie. Byem tam zastpc, a p籀驕niej dow籀dc jednostki. Nastpnie przeniesiony zostaem do dow籀dztwa w Warszawie. Tam peniem funkcj naczelnika wydziau ds. planistycznych, materiaowych i finansowych. Nastpnie objem generalski etat szefa logistyki Jednostek Nadwilaskich. Kolejno objem funkcj naczelnika wydziau kadr i szkolenia Ministerstwa Spraw Wewntrznych. Przez jaki czas pracowaem w Biurze Ochrony Rzdu, skd przeniesiono mnie do Stra髒y Granicznej. W Stra髒y byem zastpc Komendanta Bieszczadzkiego Oddziau Stra髒y Granicznej ds. logistyki, a p籀驕niej zastpc w Nadwilaskim Oddziale w Warszawie, kt籀remu podlegao pi port籀w lotniczych z Okciem wcznie. Pracowao tam okoo omiuset funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej.
W trakcie pracy w Kwaszeninie po raz pierwszy zjechaem w Bieszczady na du髒ej. Po raz drugi wr籀ciem tutaj po przejciu na emerytur. Podoba mi si tutaj bardzo wic postanowiem zosta tutaj na stae. Kupiem dziak z domkiem, kt籀ry teraz remontuj. Dwa lata temu dostaem propozycje pracy w miejscowym szpitalu. W zakresie moich obowizk籀w byy prace restrukturyzacyjne oraz funkcja koordynatora dziau ratownictwa medycznego.

WS- W takim ukadzie zna Pan sytuacj finansow szpitala i mimo tego porwa si Pan na kierowanie t plac籀wk.

MK- Tak znam dobrze sytuacj finansow szpitala. Elementem, kt籀ry zdecydowa o tej decyzji by choby fakt, 髒e pewne rzeczy zwizane z dziaalnoci szpitala znaem od przysowiowej kuchni. Daje mi to szersze spojrzenie na sprawy, zar籀wno organizacyjne jak i finansowe. Jako 髒e jestem z natury rzeczy optymist zdecydowaem si na t trudn, a czasami wrcz karkoomn prac by szpital wyprowadzi na prost.

WS- Decydujc si na t prac musia Pan wierzy, 髒e taka szansa istnieje.

MK- Obejmujc t funkcj jestem przekonany, 髒e pewne przedsiwzicia i dziaania , kt籀re przedstawi zarzdowi starostwa do zaakceptowania, w tym harmonogram dziaa w celu poprawy sytuacji finansowej szpitala, pozwol na to by wyj z tej trudnej sytuacji. Gdybym nie by do tego przekonany, nie by optymist i nie widzia potencjalnych mo髒liwoci poprawy sytuacji to by nigdy nie podj si tego zadanie i tej funkcji.

WS- Do kiedy ma Pan przedstawi zarzdowi ten projekt.

MK- Do koca wrzenia przedstawi harmonogram dziaa zarzdowi do zatwierdzenie, kt籀ry pozwoli umo髒liwi stopniowe wychodzenie z tej patowej jak na razie sytuacji.

WS- Czy bdzie to nadal Samodzielny i Publiczny ZOZ?

MK- Nadal bdzie to Samodzielny Publiczny ZOZ.

WS- Czy w przyszoci myli Pan o przeksztaceniach wasnociowych?

MK- Je髒eli pewne ustawowe przepisy wejd w 髒ycie i bdzie taka wola samorzdu powiatowego w zakresie przeksztace, to te髒 jestem zobowizany przygotowa pewne koncepcje zwizane z przeksztaceniem wasnociowym. Oczywicie przeksztacenie nie ogranicz w 髒adnym stopniu dostpnoci spoeczestwa do usug medycznych.

WS- Na czym przeksztacenia te miay by polega?

MK- Przeksztacenie nie bdzie polega na sprywatyzowaniu, czyli sprzedaniu lub oddaniu za dugi czci lub caoci szpitala prywatnym osobom. Przeksztacenie to utworzenie sp籀ki prawa handlowego, w kt籀rym samorzd powiatowy miaby udziay wikszociowe, a tym samym decydujcy gos w sprawach szpitala. Jest to przyszo, za najwa髒niejszym zadaniem jest to by szpital jak najszybciej z tej sytuacji w jakiej si znajduje.

WS- Kiedy przychody i wydatki szpitala zaczn si bilansowa?

MK- Na razie za wczenie na takie rozmowy. Pod koniec wrzenia przedstawi harmonogram dziaa zarzdowi, a tak髒e radzie. Nie chciabym by dowiadyway si o tym z prasy. Proponuj wr籀ci do rozmowy z pocztkiem pa驕dziernika.

WS- Dzikuj za rozmow i 髒ycz sukcesu.


Rozmawia: Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=363