:: [1/113] W Hoszowie i odynie po trzy klasy mniej
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-23 10:47:49)

Konflikt jaki dzi istnieje w Hoszowie i odynie na linii wie - wadze miasta wczeniej mia miejsce w innych miejscowociach gminy Ustrzyki. Chodzi w nim mianowicie o tzw. obni髒enie stopnia organizacyjnego miejscowych szk籀 podstawowych.


Do tej pory w Hoszowie i odynie istniay szkoy szecioklasowe. Teraz od roku szkolnego 2011/12 burmistrz proponuje likwidacje w tych szkoach oddzia籀w IV- VI i przeniesienie uczni籀w z tych klas do szk籀 ustrzyckich. Nie dziw wic, 髒e w tych i ssiednich im wioskach huczy. Mieszkacy twierdz, 髒e to degradacja i przygotowanie do likwidacji. Jako przykad stawiaj szko w Bandrowie. Tam te髒 kilka lat temu zmieniono stopie organizacyjny szkoy z szeciu na trzyklasow. Czas pokaza, 髒e i trzyklasowa si nie utrzymaa. Wic boj si, 髒e u nich bdzie podobnie. Bo zdaniem wielu ludzi z tych wsi, szkoa to nie fabryka i na zysku swojej dziaalnoci opiera nie mo髒e. Na dodatek szkoa to dla wsi co wicej ni髒 tylko nauka, to m籀wic patetycznie kaganek wiejskiej kultury i owiaty, w wielu przypadkach tak髒e taki wiejski dom kultury. Dlatego wikszo hoszowian m籀wi zmianom nie. Ponadto wie twierdzi, 髒e du髒o gorsza sytuacja finansowa jest w szkoach w obozewie, R籀wni, Krocienku ale tam zmian si nie planuje bo w pierwszej wsi mieszka wicestarosta Krasowski, w drugiej radny Dugi, a w trzeciej starosta Gsior.

Nauczyciele, dyrektorka te髒 broni swojej szkoy. No bo jak髒e inaczej. Szkoa to dla nich praca, ale te髒 wypracowane osignicia i sukcesy. Szkoa to plany na przyszo, a dla starszych z nich gwarancja doczekania w spokoju emerytury. Lojalnie trzeba jednak stwierdzi, ze nauczyciele stoj midzy przysowiowym motem a kowadem. Wie wywiera na nich presj, kt籀r musz uwzgldni w swoich dziaaniach. Z drugiej za strony maj wiadomo, 髒e sprzeciwiaj si swemu pracodawcy, a na dodatek gdzie w duchu myl, 髒e krzywdy im nie zrobi. Nauczyciele gotowi s na spore ustpstwa, w tym tak髒e pacowe by szko utrzyma. Propozycje swoje przedstawili burmistrzowi Suuji.

Ludzie w Hoszowie m籀wi te髒, 髒e gdyby nie doszo do zmiany radnego to szkoa istniaa by dalej w dotychczasowej formie. Twierdzenie takie stawia radnego Wadysawa Nosala i radnego powiatowego z Hoszowa Wojciecha Kowalskiego w niezwykle niezrcznej sytuacji.Wychodzi bowiem na to, 髒e w dwa miesice po wyborze dopucili do degradacji szkoy. Stawia to obu radnych w niezrcznej sytuacji, dlatego te髒 z wielk determinacj pr籀buj przekona burmistrza do wstrzymania reorganizacji. Brakuje w zasadzie tylko stwierdzenia, i髒 Nosal kosztem Hoszowa reaktywuje szeciolatk w Bandrowie.

Burmistrz Henryk Suuja za twierdzi, 髒e to nie wybory byy przyczyna takich dziaa. Z zamiarem zmiany statusu szkoy nosi si ju髒 wczeniej i plany te znali radni, w tym byy radny Dziwisz oraz dyrektorki szk籀 w Hoszowie i odynie. Owszem nie paday konkretne terminy, ale sam fakt by rozwa髒any. Dlaczego teraz do tego dochodzi - Na pewno nie przez jakkolwiek zoliwo w stosunku do obu wsi. Reorganizacj wymusiy zmiany w ustawie bud髒etowej. Miasto i gmina wedug niej nie mog przejada swoich dochod籀w. Kontrol nad tym sprawowa bdzie Regionalna izba Obrachunkowa, a zamanie tej zasady grozi sankcjami burmistrzowi. Trzeba wic byo tegoroczny bud髒et tak ustawi by dochody nieznacznie przewy髒szay wydatki. By tak si stao gdzie trzeba byo przyci wydawanie pienidzy. Stanem przed dylematem, albo ogranicz pienidze na koniecznych dla miasta inwestycjach, albo na pacach. - m籀wi burmistrz - Wybraem ten drugi wariant.

Burmistrz swoje wyjanienia ilustruje cyframi. One s bezwzgldne. To cyfry wskazay te dwie szkoy. Subwencja jak miasto dostaje na ucznia wynosi okoo 6200 z. Tymczasem utrzymanie jednego ucznia w odynie kosztuje 15160 z, a w Hoszowie blisko 16000. Do tych kwot zbli髒aj si tak髒e szkoy w Krocienku, obozewie i R籀wni. Jednak tam ucze jak na razie kosztuje co okoo 13 tysicy. Rachunek by wic prosty. Nie oznacza to jednak, ze pozostae szkoy mog by spokojne. Ilo uczni籀w bdzie bowiem spada nadal, a tym samym skurczy si subwencja. Ksztacenie jednego ucznia kosztuje blisko 15 tysicy z. Natomiast 22 uczni籀w klas od I- III kosztuje 7720 z, za ksztacenie 15 uczni籀w klas od IV- VI kosztuje 25028 z. R籀髒nica jest szokujca. Jasne, 髒e przeniesienie tych starszych uczni籀w do Ustrzyk te髒 bdzie kosztowa, ale przynajmniej o 2/3 mniej. I to s te efektywne oszczdnoci.

- Ja nie mam zamiaru likwidowa tych szk籀. Zreszt prosz popatrzy na Bandr籀w. Tam szkoa istnieje po dzi dzie i nikt jej nikomu nie sprzeda. Wicej jako filia ustrzyckiej jedynki ma mo髒liwo przyjmowania szeciolatk籀w i uczni籀w pierwszej klasy. Jednak musi mie kogo przyjmowa- dodaje burmistrz- Statystyki demograficzne m籀wi, 髒e w Hoszowie za pi lat bdzie blisko 60 uczni籀w. Nic nie bdzie stao na przeszkodzie by ponownie reaktywowa w istniejcej szkole oddziay od IV- VI. Bo w czynnej szkole to prosta sprawa, w zlikwidowanej to problem. Od rodzic籀w zale髒e bdzie czy trzylatki w Hoszowie i odynie bd istnie. Ja mog tylko powiedzie, 髒e 髒adna z nich nie zostanie zlikwidowana bo nakazuj nam to programy pomocowe, z kt籀rych korzystalimy przy ich remontowaniu.

Szkoy, czy m籀wic bardziej og籀lnie owiata to pot髒na pozycja w bud髒ecie Ustrzyk Dolnych. Do ponad 10 milionowej subwencji miasto i tak dodaje rocznie prawie 9 milion籀w. Za w bud髒ecie owiaty to pace stanowi g籀wna pozycj. Dlatego propozycj m籀wice o obni髒ce koszt籀w administracyjnych budynk籀w szkolnych niewiele znacz bo daj oszczdnoci liczone w tysicach, za restrukturyzacja i oszczdnoci pacowe daj setki tysicy.

Nauczyciele te髒 nie zostan zostawieni sami sobie. W tym roku omioro odchodzi na emerytur, na ich miejsce nie bdzie si przyjmowa nowych, a da si mo髒liwo przejcia ich godzin tym z restrukturyzowanych szk籀.

Takie jest zdanie mieszkac籀w obu wsi jakie przedstawiem. Takie jest te髒 stanowisko burmistrza. Oczywicie o zmianach zadecyduj radni. Nie mnie przesdza wynik tego gosowania. Celem tego o czym tutaj pisaem byo jedynie to by ka髒dy mia mo髒liwo rzeczowego zapoznania si z argumentami obu stron konfliktu. Wnioski niech wycign czytelnicy.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1214