Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 3/96] Rozmowa Poonin - w tym numerze Barbara JankiewiczMarek Prorok - Dobiega koca kadencja samorzd籀w lokalnych i w jesieni odbd si wybory samorzdowe. Spr籀bujmy wic porozmawia o upywajcej kadencji. Co z zao髒e swojego programu wyborczego udao si pani zrealizowa a co pozostaje nadal tylko w sferze zao髒e?

Barbara Jankiewicz - Wikszo zao髒e programu wyborczego zostaa zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Wymieni tu tylko wiksze zadania. I tak z zakresu turystyki uzyskalimy fundusze zewntrzne na przygotowanie dokumentacji na budow „ kompleksu sportowo- rekreacyjnego”. Uzyskalimy pozwolenie na budow i rozpoczcie I etapu prac nastpi jeszcze w bie髒cym. Drugim wa髒nym zadaniem realizowanym w tej dziedzinie jest rewitalizacja zabytkowego parku. W zakresie ochrony rodowiska to budowa kanalizacji sanitarnej o dugoci 52km. Warto I etapu inwestycji to 17 milion籀w z a na kolejny etap uzyskalimy ju髒 3,5 miliona. Dbajc o zaopatrzenie mieszkac籀w w wod udao si nam odwierci studnie gbinowe dla dw籀ch miejscowoci a w przygotowaniu jest dokumentacja sieci wodocigowej. W zakresie budowy dr籀g i chodnik籀w 9-krotnie zwikszylimy nakady na te cele w stosunku do roku 2006. W cigu 3 lat wybudowano drogi i chodniki na wartoci ponad 7,9 miliona z. W zakresie budowy bazy sportowej i poprawy stanu obiekt籀w owiatowych uda si wybudowa boisko „ Orlik2012” w Lesku i wielofunkcyjne boisko w Hoczwi. Wyjtkowo du髒o prac zostao wykonanych w budynkach szkolnych Najwa髒niejsze to: budowa dachu na szkole podstawowej w Lesku, wymiana stolarki i lusarki w przedszkolu w Lesku oraz dw籀ch szkoach podstawowych w redniej Wsi i Manastercu, wykonanie nowych azienek w gimnazjum w Lesku oraz wyremontowanie i wyposa髒enie sto籀wki szkolnej, stworzenie pracowni komputerowej w szkole w redniej Wsi. W ramach ochrony dziedzictwa kulturowego podjlimy wsp籀prac z wacicielami obiekt籀w zabytkowych w celu udzielenia im pomocy w pozyskiwaniu funduszy krajowych i unijnych na ratowanie cennych obiekt籀w. Konkretne efekty tej dziaalnoci to remont dachu Kocioa w Lesku, odwodnienie drewnianego Kocioa w redniej Wsi oraz renowacja obrazu i feretronu. W zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych w minionych trzech latach pozyskalimy ponad 22 miliony zotych, zwikszajc zadu髒enie w stosunku do roku 2006 tylko o niecae 2 miliony. Kwota ta nie obejmuje rodk籀w pozyskanych z nasz pomoc przez inne podmioty.

Marek Prorok - Kt籀re z dokona sprawio pani najwicej satysfakcji i zadowolenia?

Barbara Jankiewicz - Nie mam rankingu „ dokona”, wszystkie zadania s dla mnie wa髒ne, bo zadowalaj pewn cz moich mieszkac籀w. Tak, jak dla jednych jest wa髒na woda czy kanalizacja, bo jej nie maj, tak dla innych wa髒ny jest kompleks sportowo- rekreacyjny, bo nie odczuwaj braku wody. Dla mieszkac籀w Leska wa髒ny jest dach na leskim kociele, a dla mieszkac籀w redniej Wsi plac przed ich nowym kocioem. Dla mnie ka髒de z „dokona”, jak je Pan nazwa, jest efektem ci髒kiej pracy moich pracownik籀w i daje nam wsp籀ln satysfakcj.

Marek Prorok - Prosz opowiedzie o najtrudniejszej chwili swojego burmistrzowania.

Barbara Jankiewicz - Miaam takie dwie sytuacje. Pierwsza miaa miejsce stosunkowo niedawno, bo w dniu 31 grudnia 2008 roku. Tego dnia okoo godziny 21 wpyny do nas pienidze z dotacji na projekt kompleksu sportowo – rekreacyjnego i zgodnie z przepisami, do koca roku, czyli jeszcze tego samego dnia musiay od nas wyj. Dziki pracownikom Podkarpackiego Banku Sp籀dzielczego przelew zosta wykonany. Wtajemniczeni wiedz, do kt籀rej wykonywane s elektroniczne przelewy w Sylwestra. Druga sytuacja, kt籀ra budzia m籀j lk, to remont dachu na zabytkowym kociele w Lesku. Bya to inwestycja realizowana przez Parafi, my natomiast czuwalimy nad stron pozyskania i rozliczenia funduszy a ka髒de op籀驕nienie prac grozio utrat dotacji. Terminowa realizacja inwestycji uzale髒niona bya od warunk籀w atmosferycznych, dlatego lk przed opadami deszczu i silnym wiatrem budzi m籀j ogromny niepok籀j. Doprowadzenie tego przedsiwzicia do szczliwego koca byo mo髒liwe przede wszystkim dziki ogromnej pracy i niezomnej woli ksidza Dziekana.

Marek Prorok - Istniej plany budowy w Lesku Aquaparku, jakie s perspektywy realizacji tej interesujcej inwestycji?

Barbara Jankiewicz - W Lesku nie planujemy budowy Aquaparku. W planach mamy budow kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmujcego swoim zakresem zar籀wno baseny, jak i boiska sportowe, place zabaw oraz korty i lodowisko. Jak ju髒 wczeniej wspominaam, uzyskaam dotacj na wykonanie dokumentacji oraz rodki na czciow realizacj pierwszego etapu inwestycji. Dziki posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budow, jeszcze w tym roku rozpoczynamy prace budowlane.

Marek Prorok - Jakie jest najwiksze z marzenie burmistrza Leska?

Barbara Jankiewicz - Nie mam wikszych czy mniejszych marze, bo po prostu nie mam na to czasu. Chciaabym tak jak do tej pory spotyka ludzi 髒yczliwych, ludzi z pasj, kt籀rzy znaj warto pracy i s籀w przez siebie wypowiadanych.

Marek Prorok - Nie wyrazia pani zgody na bezporedni rozmow ze mn. Pytania i odpowiedzi przesyalimy sobie drog elektroniczn. Jest to pierwszy taki przypadek w historii „Naszych Poonin”. Owszem zdarzao si, 髒e rozm籀wca za髒da autoryzacji tekstu, ale bezporedniej rozmowy nikt nam do tej pory nie odm籀wi. Czy jest to wynikiem braku zaufania do naszej gazety, czy te髒 s jakie inne powody?

Barbara Jankiewicz - Nie odm籀wiam bezporedniej rozmowy z panem, tylko udzielenia wywiadu przez telefon, poniewa髒 mam przykre dowiadczenia z takiej formy przeprowadzenia wywiadu, aczkolwiek nie dotycz one pana. Przepraszam, ale nie znam pana gazety, poniewa髒 nie jestem w stanie czyta wszystkich gazet wydawanych w kraju. Pamitam, 髒e kto niedawno pokazywa mi artykuy zwizane z walk o powiat, kt籀re ukazyway si chyba w „Pooninach” (przepraszam, jeli pomyliam gazety), pr籀bujc zachci mnie do reakcji. Poniewa髒 szanuj zar籀wno mieszkac籀w Ustrzyk jak i Leska, nigdy nie przeszyby mi przez gardo okrelenia, jakich u髒ywano w artykule. Nie bardzo rozumiaam, komu i czemu ma su髒y „odgrzewanie przeszoci”. Bardzo dobrze wsp籀pracuje mi si zar籀wno z Burmistrzem Ustrzyk jak i Starost Bieszczadzkim, obydwu ceni i szanuj. Uwa髒am, 髒e obydwa miasta, gminy i powiaty uzupeniaj si wzajemnie, nasi mieszkacy maj krewnych i znajomych w obydwu miastach, czas spojrze w przyszo, a nie oglda si wstecz. Pomimo ogromnych wpyw籀w, jakie maj media, trac zaufanie do gazet, kt籀re manipuluj wypowiedziami, zamieszczaj informacje nieprawdziwe i obra驕liwe, zasaniajc si formu „ redakcja nie bierze odpowiedzialnoci…”. Dla mnie szanujca si gazeta zatrudnia mdrych dziennikarzy, kt籀rzy s odpowiedzialni za sowa kt籀re pisz, potrafi odr籀髒ni prawd od faszu, mdre wypowiedzi od bzdur. Mam nadziej, 髒e pana gazeta do takich nale髒y. Dobry dziennikarz dba o poziom gazety w kt籀rej pracuje, a wtedy on sam cieszy si szacunkiem a gazeta jest wiarygodnym 驕r籀dem informacji.

Marek Prorok - Serdeczne dzikuj za odpowied驕 na zadane pytania.

Od Redakcji:
Zapewne wskutek nieporozumienia nie doszo do mojego bezporedniego spotkania z pani burmistrz Barbar Jankiewicz. W rozmowie telefonicznej, o kt籀rej mowa, prosiem o spotkanie i rozmow a nie o wywiad telefoniczny, ale widocznie zostaem 驕le zrozumiany. Teraz ju髒 wiem, 髒e w przyszoci zawsze bd m籀g liczy na spotkanie i rozmow. Podczas tej samej rozmowy, informujc pani burmistrz Jankiewicz o planowanych tematach wywiadu, wspomniaem midzy innymi o tekcie pana Henryka Gocka, jaki w jesieni ukaza si w naszej gazecie, proszc o ustosunkowanie si do niego. W odpowiedzi, pani burmistrz Jankiewicz poinformowaa mnie, 髒e nie bdzie ustosunkowywa si do tekstu pana Gocka, poniewa髒 nie uznaje kontakt籀w za porednictwem medi籀w. Wyjania, 髒e: „je髒eli pan Henryk Gocek chce ze mn podyskutowa, to zawsze mo髒e to uczyni bezporednio a nie za porednictwem gazety. Ja zawsze chtnie przyjm go podczas swojego dy髒uru”.
Szanujc t decyzj w przesanych pytaniach nie poruszaem tego tematu.

Marek Prorok

[Nr 3/96] Rozmowa Poonin - w tym numerze Barbara JankiewiczImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio