Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 11/71] Czy tanie ukraiskie papierosy przestan zalewa polski rynek?
Od pewnego czasu wr籀d staych klient籀w polsko-ukraiskiego przejcia granicznego w Krocienku kr髒yy wiadomoci o zmianie przepis籀w celnych dotyczcych iloci przywo髒onych papieros籀w i alkoholu. Poniewa髒 wersje zmian jakie podawano z ust do ust byy r籀髒ne, postanowiem sprawdzi je u 驕r籀da i w dniu 3 pa驕dziernika bie髒cego roku przeprowadziem rozmow z panem Jerzym Kosztowiczem – kierownikiem Oddziau Celnego w Krocienku. Poni髒szy tekst powsta na podstawie tej wanie rozmowy.

Kiedy tak wyglday kolejki do przejcia granicznego w Krocienku.
Czy po wprowadzeniu ogranicze na ww籀z papieros籀w pozostan
tylko w naszej pamici i na fotografiach?

W ubiegym roku zostaa wydana dyrektywa Unii Europejskiej zakadajca zmiany w przepisach dotyczcych wsp籀lnotowego systemu zwolnie celnych. Nowe przepisy dotycz podatku VAT i akcyzy, co pociga za sob zmiany asortymentu przywo髒onych towar籀w. Zao髒eniem dyrektywy jest, 髒e wprowadzone zmiany zaczn obowizywa w pastwach czonkowskich od dnia 1 grudnia 2008 roku. Wymaga to jednak zmian ustawowych w ustawach dotyczcych podatku VAT i podatku akcyzowego, dopiero zmiany ustawowe pozwol na wprowadzenie zasad dyrektywy na terenie naszego kraju. Nale髒y liczy si z tym, 髒e polski parlament nie zd髒y na czas z przygotowaniem niezbdnych zmian ustawowych i wprowadzenie nowych przepis籀w mo髒e si op籀驕ni. Trudno jest na dzie dzisiejszy powiedzie kiedy wejd one w 髒ycie? By mo髒e stanie si to 1 grudnia, ale najbardziej realnym terminem wydaje si dzie 1 stycznia 2009 roku. Pragn podkreli, 髒e om籀wione poni髒ej zmiany s oficjalnym projektem rzdowym nad kt籀rym pracuj komisje sejmowe, ale nadal tylko projektem a nie obowizujcym prawem. W sumie tych zmian jest sporo ale tych bezporednio dotyczcych podr籀髒nego przekraczajcego granic jest zaledwie kilka.. Pierwsza zmiana dotyczy dualistycznego podziau na stref przygraniczn i pozosta cz kraju i jest to z pewnoci zmiana korzystna bo likwiduje sztuczny i niezrozumiay podzia. Druga zmiana jest ju髒 mniej radosna bo wprowadza dla wszystkich, bez wzgldu na miejsce zamieszkania, ograniczenie na bezcowy ww籀z papieros籀w. Nowa norma to 40 sztuk, czyli dwie paczki papieros籀w na osob. I nie ma tu 髒adnych niejasnoci, ka髒dy wje髒d髒ajcy na teren Unii Europejskiej, palcy czy niepalcy, mieszkajcy w Ustrzykach Dolnych czy Warszawie, Polak czy Ukrainiec bdzie m籀g wwie驕 bez koniecznoci opacania ca tylko 40 sztuk papieros籀w. Zmieniaj si r籀wnie髒 normy dotyczce wartoci przywo髒onych towar籀w. Dotychczasowe przepisy m籀wice o ograniczeniach ilociowych r籀髒nych towar籀w, w tym przede wszystkim akcyzowych, u髒ywaj r籀wnie髒 okrelenia „pozostae niewymienione rzeczy” i zezwalay na ich bezcowy przyw籀z, je髒eli czna warto towar籀w nie przekroczya 175 euro. Z uwagi na dugi czas ich obowizywania i wystpujc inflacj, dyrektywa unijna zaleca podwy髒szenie tej kwoty do 300 euro. Autorzy dyrektywy uznali, 髒e tak zwane „mr籀wcze naruszanie przepis籀w” dotyczy tylko i wycznie drogi ldowej i std te髒 podwy髒szyli omawian kwot do 450 euro dla podr籀髒nych przekraczajcych granic Unii Europejskiej drog lotnicz i morsk. Praktycznie bez wikszych zmian pozostaj normy zwolnie celnych na wwo髒ony alkohol. Nadal wolno bdzie wwozi 1litr wyrob籀w spirytusowych o zawartoci powy髒ej 22% alkoholu oraz dwa litry tych samych produkt籀w zawierajcych poni髒ej 22% alkoholu. W ramach tej drugiej normy bdzie mo髒na wwozi wina musujce popularnie zwane szampanem. Zwikszeniu do 4litr籀w na osob ulega norma wwo髒onych tradycyjnych produkt籀w winiarskich .a nowoci jest wprowadzenie ograniczenia iloci wwo髒onego piwa. Po wprowadzeniu nowych przepis籀w bdzie mo髒na przywie驕 16litr籀w tego pienicego si napoju.


Absolutnym novum jest zniesienie ogranicze dotyczcych iloci wwo髒onych perfum i w籀d toaletowych. Naturalnie musz to by iloci rozsdne nie wskazujce na cele handlowe. W nowej dyrektywie kraje czonkowskie Unii Europejskiej nie dostay mo髒liwoci stosowania wasnych ogranicze w ilociach wwo髒onego paliwa. I tak przestaj obowizywa dotychczasowe limity wwozu paliw pynnych w ilociach 200litr籀w dla samochod籀w osobowych i bus籀w oraz 600litr籀w dla autobus籀w i ci髒ar籀wek. Paliwo bdzie mo髒na wwozi w tak zwanym fabrycznym zbiorniku pojazdu a poza nim nadal bdzie obowizywao 10litrowe ograniczenie. Okrelenie „zbiornik fabryczny” jest w rozumieniu przepis籀w celnych pojciem specjalnym i oznacza zbiornik montowany standartowo we wszystkich pojazdach danego typu. Je髒eli paliwo byoby przewo髒one w zbiorniku fabrycznie powikszonym na indywidualne zam籀wienie klienta, to bdzie to naruszeniem przepis籀w i cao paliwa, a nie tylko nadwy髒ka ponad ilo standardow, podlega bdzie procedurze naliczania nale髒noci celnych. Trudno nie zada pytania, jakie bd reakcje mieszkac籀w strefy przygranicznej na zmian przepis籀w celnych? Na pewno nie bd si cieszy i ich zachowanie jest dosy atwo przewidzie. Su髒by celne obawiaj si powa髒nych kopot籀w w okresie przejciowym, bezporednio po wejciu w 髒ycie nowych przepis籀w. Kopoty te s spodziewane przede wszystkim na przejciu kolejowym. Przewidywane jest podjcie szeregu dodatkowych dziaa majcych wyeliminowa najgorsze reakcje. By mo髒e, 髒e przez okres kilku pierwszych tygodni graniczne su髒by celne zostan wzmocnione funkcjonariuszami z gbi kraju. Jedno jest pewne, nikt z amicych obowizujce przepisy nie bdzie m籀g liczy na wyrozumiao, nie bdzie te髒 髒adnej taryfy ulgowej nawet w pierwszych godzinach po wprowadzeniu nowych zasad zwolnie celnych.


Marek Prorok

[Nr 11/71] Czy tanie ukraiskie papierosy przestan zalewa polski rynek?Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio