Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 9/69] Rozmowa "Poonin"
Rozpoczynamy nowy stay cykl w „Naszych Pooninach”. W ka髒dym kolejnym numerze na pytania dziennikarzy odpowiada bdzie kolejny zaproszony go. W dzisiejszym wydaniu z panem Krzysztofem Gsiorem – starost powiatowym Powiatu Bieszczadzkiego rozmawia Marek Prorok.

Marek Prorok: Panie Starosto zacznijmy od do dra髒liwej sprawy. Bd podlegych panu pracownik籀w spowodowa, 髒e Powiat Bieszczadzki utraci w roku bie髒cym subwencje owiatow. Kwota t niemaa, bo 700 tysicy PLN. Jak radzicie sobie z brakiem tych pienidzy w skromnym przecie髒 bud髒ecie?

Krzysztof Gsior: Sprawa dotyczy internatu w Specjalnym Orodku Szkolno Wychowawczym w Ustrzykach Dolnych, w kt籀rym r籀wnie髒 funkcjonuje schronisko modzie髒owe. Podczas sporzdzania stosownego wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a waciwie podczas wpisywania do nowego, obowizujcego od niedawna systemu elektronicznego, doszo do dotkliwego w skutkach bdu i miast wnioskowanego internatu do systemu wprowadzono schronisko modzie髒owe. Konsekwencje tej pomyki okazay si bardzo du髒e, bo wedug niekt籀rych wylicze wynosz nawet 750 tysicy zotych. Po podjciu wiadomoci o bdzie, bezzwoczne wystpiem do resortu owiaty z wnioskiem o zwrot subwencji. Dziki pomocy wielu ludzi w tym szczeg籀lnie pani pose El髒biety ukacijewskiej, udao mi si uzyska znaczce poparcie dla naszego wniosku. W dniu 20 sierpnia wniosek nasz otrzyma pozytywn opini komisji wsp籀lnej rzdu i samorzdu, co byo warunkiem niezbdnym do rozpatrzenia sprawy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Decyzja zapadnie w dniu 18 sierpnia bie髒cego roku i miejmy nadziej, 髒e bdzie korzystna dla nas, ja osobicie jestem dobrej myli. Naturalnie, je髒eli stanie si inaczej, nie opuszcz rk i bd czyni dalsze starania w celu odzyskania subwencji. Bd podlegych mi pracownik籀w nie wynika z zaniedba, ale z bardzo nieszczliwej pomyki. Po dokadnym przeanalizowaniu sprawy zostali oni ukarani kar nagany.

Marek Prorok: Samorzd Powiatowy przyzna dotacj w wysokoci 5000 zotych dla ustrzyckiej Parafii Pod Wezwaniem Najwitszej Marii Panny Kr籀lowej Polski z przeznaczeniem na remont starej czci kaplicy. Czy odpowiednie su髒by starostwa kontroluj spos籀b wykorzystania tych pienidzy? Zwaszcza czy zostay zu髒yte zgodnie z przeznaczeniem a nie na inne cele, jak na przykad rozbudowa kocioa?

Krzysztof Gsior: Ka髒da dotacja podlega szczeg籀owej kontroli, niezale髒nie od tego na jaki cel i dla kogo zostaa przyznana. Podobnie jest w tym przypadku. Zgodnie z obowizujcym przepisami, do 15 wrzenia tego roku musi zosta przedstawione w starostwie rozliczenie wykorzystania dotacji. Zostanie ono szczeg籀owo sprawdzone przez naszych pracownik籀w i przypadku nieprawidowoci wystpimy z 髒daniem zwrotu. Pragn jeszcze raz podkreli, 髒e wszystkich traktujemy tak samo i w stosunku do ustrzyckiej parafii kocioa rzymsko-katolickiego nie bdziemy stosowa 髒adnej taryfy ulgowej.

Marek Prorok: Niedawno samorzd powiatowy stosown uchwa Rady Powiatu negatywnie ustosunkowa si do propozycji Ministerstwa Ochrony rodowiska utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Stao si tak po raz kolejny, czym podyktowane jest tak jednoznacznie negatywne stanowisko samorzdu w stosunku do zamiar籀w ministerstwa?

Krzysztof Gsior: Propozycja utworzenia Turnickiego Parku Narodowego ma swoje pocztki jeszcze w latach osiemdziesitych. Zostaa ona pozytywnie zaopiniowana w roku 1994 przez Pastwow Rad Ochrony Przyrody. Proponowany obszar parku to 10 tysicy hektar籀w na terenie gmin Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne. Je髒eli chodzi o teren Powiatu Bieszczadzkiego, to dotyczy on miejscowoci Aram籀w, Trzcianiec, Wojtkowa i Jureczkowa. Dokonalimy szczeg籀owej analizy wszystkich za i przeciw i doszlimy do jednoznacznego wniosku, 髒e utworzenie Turnickiego Parku Narodowego przyniesie du髒e szkody dla mieszkac籀w obszar籀w na kt籀rych ma zosta utworzony. Podobnego zdania s wszystkie samorzdy, kt籀rych ta sprawa dotyczy.

Marek Prorok: Poprosz o wicej konkret籀w i jeszcze dodatkowe pytanie, czy na stanowisko samorzdu powiatowego miay wpyw dowiadczenia z istniejcym Bieszczadzkim Parkiem Narodowym?

Krzysztof Gsior: Tak, nasze dowiadczenia z BPN nie s najlepsze i z pewnoci nie pozostay bez wpywu na decyzj radnych. Przejd jednak do konkret籀w. Wedug naszych wylicze utworzenie parku przyniesie okoo 40 nowych miejsc pracy, ale r籀wnoczenie pozbawi dotychczasowych zaj prawie 600 os籀b. W gminie Ustrzyki Dolne spowoduje midzy innymi zablokowanie planowanej rozbudowy orodka w Aramowie, co pozbawi nasz rynek pracy okoo 200 miejsc. S to koszty zdecydowanie za wysokie i chocia髒by z tego jednego powodu musimy negatywnie opiniowa propozycj ministerstwa.

Marek Prorok: Drogi w naszym powiecie to trudny temat. Po wielu latach udao si wyremontowa drog do Telenicy. Dzisiaj chc zapyta o drog przez Muczne do Tarnawy. Jej stan jest bardzo zy i mamy wiele skarg od mieszkac籀w i odwiedzajcych te tereny turyst籀w. Jakie s perspektywy poprawy sytuacji?

Krzysztof Gsior: W tej sprawie mam dobre informacje. W ostatnich dniach udao si nam wyremontowa najgorszy odcinek tej drogi o dugoci jednego kilometra oraz zaata dziury na pozostaych odcinkach. Byo to mo髒liwe dziki ogromnej pomocy ze strony Las籀w Pastwowych a konkretnie Regionalnej Dyrekcji Las籀w Pastwowych w Kronie. Zdaj sobie spraw, 髒e nie jest to docelowe rozwizanie problemu. Cigle czynimy starania o pozyskanie na ten cel unijnych rodk籀w pomocowych. Z r籀髒nych powod籀w odwleka si to w czasie, ale mam nadziej, 髒e w kocu uda si nam doprowadzi t spraw do szczliwego koca.

Marek Prorok: Sprawa ustrzyckiego szpitala spdza sen z powiek wielu ludzi. Podobno w ostatnim dniach powoa pan nowego dyrektora SPZOZ? Kto to jest i czy posiada odpowiednie kwalifikacje?

Krzysztof Gsior: Tak to prawda. Sprawa trwaa do dugo, dokonalimy ju髒 ostatecznych uzgodnie z jednym z kandydat籀w, ale z wa髒nych powod籀w osobistych zrezygnowa z objcia funkcji. Nowym dyrektorem ZOZ-u zosta pan Marceli Kuca, dotychczasowy szef ustrzyckiego pogotowia. Ma dowiadczenie w zarzdzaniu zespoami ludzkimi nabyte podczas pracy w wojsku, gdzie peni odpowiedzialne funkcje. Umowa zostaa zawarta na okres jednego roku i mam nadziej, 髒e nowemu dyrektorowi uda si wyprowadzi szpital z trudnej sytuacji finansowej. S prowadzone rozmowy z ssiednimi szpitalami w Lesku i Sanoku na temat wsp籀pracy i wsp籀lnych dziaa. Udao si nam pozyska rodki na modernizacj szpitalnej kotowni, co pozwoli na obni髒enia koszt籀w. S to tylko niekt籀re z wielu podejmowanych dziaa.

Marek Prorok: Serdecznie dzikuj za rozmow i 髒ycz powodzenia we wszystkich podejmowanych przez samorzd przedsiwziciach.

Krzysztof Gsior: Dzikuj.

[Nr 9/69] Rozmowa "Poonin"Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio