Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 8/68] Konflikt w "Drzewiarzu"
Problematyczne wynagrodzenia czonk籀w rady nadzorczej

Lokatorsko -Wasnociowa Sp籀dzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” powstaa przed kilkunastu laty na bazie zasob籀w mieszkaniowych byego Przedsibiorstwa Przemysu Drzewnego „Ustjanowa”, nazywanych w Ustrzykach Dolnych „Osiedlem PCK”. Nie nale髒y ona do sp籀dzielni bogatych stare, budowane w latach osiemdziesitych budynki s w nie najlepszym stanie technicznym i wymagaj bezustannych remont籀w co wi髒e si z koniecznoci ponoszenia znacznych nakad籀w finansowych. Czonkowie sp籀dzielni to w du髒ej wikszoci byli pracownicy wspomnianego wy髒ej przedsibiorstwa, kt籀rych do „elity finansowej” Ustrzyk Dolnych z pewnoci trudno zaliczy. Zarzdzanie tego typu sp籀dzielni nie jest atwe i wymaga znacznej determinacji w d髒eniu do wyznaczonych cel籀w i umiejtnoci w pozyskiwaniu rodk籀w finansowych. Przez cae lata o problemach sp籀dzielni niewiele si m籀wio a wedug powszechnie panujcej opinii Zarzd SM „Drzewiarz” z prezesem Janem Kniaziowskim na czele, wietnie radzi sobie z codziennymi problemami sp籀dzielni. Dokonywano bie髒cych remont籀w, w tym docieple cian szczytowych i kosztownej wymiany okien. Du髒ym wysikiem, przy wydatnej pomocy wadz miasta Ustrzyki Dolne, wyremontowano osiedlowe drogi i nawet mao spostrzegawczy obserwator musia zauwa髒y pozytywne zmiany zachodzce na „Osiedlu PCK”. Od kilkunastu miesicy zaczy dociera do naszej redakcji informacje o narastajcym w SM „Drzewiarz” konflikcie pomidzy wadzami sp籀dzielni a grup czonk籀w. Pierwsze z nich dotyczyy obcesowego traktowania lokator籀w przez jednego z czonk籀w zarzdu oraz towarzyskich spotka czonk籀w Rady Nadzorczej, jakie po odbytych posiedzeniach odbyway si w osiedlowej kawiarni i klubie. W ostatnich miesicach pojawiy si gosy o za髒yociach czcych czonk籀w zarzdu i rady nadzorczej, kt籀re wywouj wtpliwo co do rzetelnoci pracy tej ostatniej. Przejawem tych za髒yoci miay by wysokie nagrody jakie czonkowie rady nadzorczej przyznali sobie i czonkom zarzdu. Z list籀w jakie otrzymalimy od czonk籀w sp籀dzielni i licznych odbytych rozm籀w wynikao, 髒e g籀wne pretensje kierowane s pod adresem czonk籀w rady nadzorczej kt籀rzy, zdaniem czci sp籀dzielc籀w, zbyt dugo sprawuj swoje funkcje i podchodz do swoich obowizk籀w bez nale髒ytej starannoci. Dowodem na to miay by liczne bdy w statucie i regulaminach wewntrznych sp籀dzielni zatwierdzonych przez rad nadzorcz.. Do pierwszego otwartego starcia doszo w dniu 27 czerwca bie髒cego roku. W tym dniu miao odby si Walne Zgromadzenie czonk籀w sp籀dzielni „Drzewiarz”, ale do obrad nie doszo, poniewa髒 czonkowie sp籀dzielni wikszoci gos籀w odrzucili zaproponowany przez zarzd porzdek obrad. Kolejna odsona miaa miejsce w dniu 14 sierpnia 2008 roku podczas, zwoanego na 髒danie grupy czonk籀w, kolejnego Walnego Zgromadzenia. Po wielogodzinnych, burzliwych obradach rada nadzorcza otrzymaa wotum zaufania i przez najbli髒szy rok, to jest do koca kadencji, bdzie nadal wykonywa swoje obowizki. Dla obecnych czonk籀w rady bdzie to ostatnia kadencja, bo z mocy samego prawa nie bd mogli ubiega si o wyb籀r na kolejn kadencj. Mo髒na by uzna, 髒e tym samym konflikt zostanie za髒egnany, trudno jednak przej na tym do porzdku dziennego, dlatego postanowiem bli髒ej przyjrze si powodom opisywanego konfliktu. Szczeg籀owo zapoznaem si z korespondencj prowadzon pomidzy grup czonk籀w sp籀dzielni a jej wadzami, wysuchaem racji czonk籀w sp籀dzielni i wyjanie udzielonych mi przez prezesa sp籀dzielni pana Jana Kniaziowskiego i Przewodniczcego Rady Nadzorczej pana Juliana Czarneckiego, rozmawiaem r籀wnie髒 z czonkiem rady nadzorczej pani Mari Buko.

Zarzuty pierwsze niekonkretne i mao powa髒ne.

Trudno jest mi odnie si do zarzutu zego traktowania lokator籀w przez czonka zarzdu czy te髒 towarzyskich spotka czonk籀w rady nadzorczej. W pierwszej sprawie jest to kwestia osobistych odczu a w drugiej uwa髒am, 髒e ka髒dy ma prawo do wyboru sposobu spdzania wolnego czasu i nie mo髒na mu z tego czyni zarzutu. Podobnie rzecz si ma ze stwierdzeniami o za髒yych stosunkach czcych czonk籀w wadz sp籀dzielni i o zbyt dugim sprawowaniu funkcji przez czonk籀w rady nadzorczej. Ka髒dy z nich zosta wybrany zgodnie z obowizujcym prawem i nikt z moich rozm籀wc籀w wa髒noci wyboru nie kwestionowa . Z tego samego powodu nie mo髒na oczekiwa od czonk籀w rady nadzorczej dobrowolnego podania si do dymisji. Kadencyjno jest wa髒nym elementem demokracji a czonkowie sp籀dzielni maj mo髒liwo jej skr籀cenia, pr籀ba taka zostaa podjta podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 14 sierpnia bie髒cego roku, ale nie znalaza poparcia wr籀d sp籀dzielc籀w.

Spory formalno- prawne przed Walnym Zgromadzeniem w dniu 14 sierpnia.

Pismo w sprawie zwoania Walnego Zgromadzenia Czonk籀w SM „Drzewiarz” zostao dostarczone do zarzdu w dniu 16 lipca 2008 roku. W treci, podpisanej przez siedemdziesiciu dziewiciu czonk籀w, zawarte zostao 髒danie zwoania Walnego Zgromadzenia oraz wyboru nowej rady nadzorczej na zasadach okrelonych w poprawce do „Ustawy o sp籀dzielniach mieszkaniowych” z roku 2007. Wnioskodawcy powoali si przede wszystkim na 禮 138 Statutu Sp籀dzielni w myl kt籀rego, wyb籀r nowych czonk籀w rady nadzorczej winien nastpi na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po zarejestrowaniu statutu w Krajowym Rejestrze Sdowym. Szybko okazao si jednak, 髒e cytowany zapis statutu jest niezgodny z poprawk do ustawy, kt籀ra nakazuje wprowadzi nowe zasady wyboru rad nadzorczych dopiero po zakoczeniu trwajcej kadencji. Takiej treci opinia prawna zostaa przedstawiona czonkom sp籀dzielni w dniu 14 sierpnia i bez wtpienia jest ona w peni zasadna. Zar籀wno ten bd w nowo przyjtym Statucie Sp籀dzielni, jak kilka innych r籀wnie istotnych' wiadczy o prawnym niechlujstwie jego autor籀w i chway im nie przynosi. Wszystko wskazuje na to, 髒e to bdy w statucie byy g籀wnym powodem caego zamieszania. Kolejny sp籀r dotyczy wniosk籀w o wprowadzenie zmian w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekt籀w uchwa zo髒onych przez grup czonk籀w sp籀dzielni a odrzuconych przez zarzd . Artyku 83 ust. 13 Ustawy o sp籀dzielniach mieszkaniowych m籀wi 髒e „Zarzd jest zobowizany do przygotowania pod wzgldem formalnym i przedo髒enia pod gosowanie na walnym zgromadzeniu projekt籀w uchwa i poprawek zgoszonych przez czonk籀w sp籀dzielni.”, dlatego decyzja zarzdu o odrzuceniu prawidowo zo髒onych wniosk籀w wydaje si bezpodstawna. W pimie skierowanym do jednego z wnioskodawc籀w pana Janusza Demusza a podpisanym przez prezesa Kniaziowskiego, zarzd sp籀dzielni pr籀buje uzasadni swoj decyzj, ale czyni to w spos籀b bardzo lakoniczny i mao zrozumiay. Om籀wi tylko jeden z odrzuconych wniosk籀w, dotyczcy utworzenia strony internetowej sp籀dzielni na kt籀rej zgodnie z przepisami byyby zamieszczane statut sp籀dzielni, regulaminy, uchway i protokoy z obrad jej organ籀w, a tak髒e protokoy lustracji i roczne sprawozdanie finansowe. Strona internetowa to ogromne uatwienie dla czonk籀w sp籀dzielni umo髒liwiajce bie髒ce ledzenie pracy jej organ籀w, ale to r籀wnoczenie dodatkowe koszty i trudno jest wyobrazi sobie sobie jej utworzenie bez decyzji Walnego Zgromadzenia, ale zarzd uczyni, tak jak uczyni. Mam nadziej, 髒e nie ze strachu przed jawnoci? Wiele kontrowersji wr籀d czonk籀w wywoa r籀wnie髒 ustalony przez zarzd termin Walnego Zgromadzenia. Popoudnie poprzedzajce dugi sierpniowy weekend nie byo z pewnoci najszczliwszym wyborem.

Du髒e pienidze czonk籀w rady nadzorczej i jeszcze wikszy problem.

Podczas kilkakrotnie wspominanego Walnego Zgromadzenia Czonk籀w z dnia 14 sierpnia 2008 roku, na wniosek Janusza Demusza, odczytany zosta protok籀 z posiedzenia rady nadzorczej z dnia 17 marca 2008 roku. Zgodnie z zapisem w protokole rada przyznaa nagrody za dostosowanie regulamin籀w sp籀dzielni do wymog籀w nowego statutu dla Jana Kniaziowskiego, Zofii Duczewskiej, Marii Buko i Juliana Czarneckiego. Ka髒da z wymienionych os籀b otrzymaa kwot osiemset zotych netto. Dodatkowo czonkowie zarzdu sp籀dzielni a to Jan Kniaziowski, Zofia Duczewska i J籀zefa Podposka otrzymali nagrod za prace wykonane w zwizku z wejciem w 髒ycie nowej ustawy o sp籀dzielniach mieszkaniowych. Ka髒dy z czonk籀w zarzdu otrzyma tysic piset zotych netto. Przyznawanie nagr籀d dla czonk籀w zarzdu jest prawem rady nadzorczej i decyzja ta nie mo髒e budzi 髒adnych wtpliwoci. Zupenie inaczej jest z nagrodami jakie rada nadzorcza przyznaa dw籀jce swoich czonk籀w Marii Buko i Julianowi Czarneckiemu, dlatego postanowiem sprawdzi to dokadnie. Artyku 82. Ustawy o sp籀dzielniach mieszkaniowych w swoim pierwszym ustpie m籀wi, 髒e czonkowie rady nadzorczej peni swoje funkcje spoecznie, z tym 髒e statut sp籀dzielni mo髒e przewidywa dla nich wynagrodzenie za udzia w posiedzeniach. Wynagrodzenie to winno by wypacane w formie miesicznego ryczatu, bez wzgldu na ilo posiedze i nie mo髒e by wiksze od minimalnego wynagrodzenia za prac. W ustpie drugim tego artykuu ustawodawca zakazuje czonkom rady nadzorczej wykonywanie jakiejkolwiek innej odpatnej pracy na rzecz sp籀dzielni pod rygorem natychmiastowej utraty czonkostwa w radzie nadzorczej. Statut sp籀dzielni „Drzewiarz” w 禮 121 okreli wysoko ryczatu dla czonk籀w rady nadzorczej na 40% minimalnego wynagrodzenia. W chwili obecnej minimalne wynagrodzenie wynosi 1126 zotych, za 40% z tej kwoty to 450,40 PLN. Tak wic czonek rady nadzorczej w „Drzewiarzu” mo髒e zarobi rocznie nie wicej ni髒 5.404,80 zotych, bez wzgldu na ilo godzin spdzonych na posiedzeniach. Sprawdziem te髒 informacj uzyskan od jednego z mieszkac籀w, 髒e praktyka samo przyznawania sobie nagr籀d przez czonk籀w rady nadzorczej jest w sp籀dzielni „Drzewiarz” stosowana od dawna. Uczyniem to poprzez sprawdzenie owiadcze majtkowych Juliana Czarneckiego, kt籀re skada corocznie jako przewodniczcy ustrzyckiej Rady Miejskiej. Wynika z nich, 髒e w roku 2007 zarobi w radzie nadzorczej 8340 zotych, podobn kwot otrzyma rok wczeniej. Potwierdzenie tej informacji uzyskaem r籀wnie髒 podczas rozmowy z prezesem Kniaziowskim i g籀wnym ksigowym J籀zef Podposk. Oboje jednoznacznie stwierdzili, 髒e czonkowie rady nadzorczej wielokrotnie przyznawali sobie dodatkowe wynagrodzenie za prac na rzecz sp籀dzielni. Postanowiem upewni si czy dobrze zrozumiaem zacytowane wy髒ej przepisy ustawowe. W tym celu skonsultowaem si telefonicznie z prezesem krakowskiej Sp籀dzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Kancelari Prawnicz pani Joanny Stpie -Rzepki w Sanoku oraz z panem Markiem Juszkiewiczem Prezesem Zarzdu Maopolskiego Zwizku Rewizyjnego Sp籀dzielni Mieszkaniowych z siedzib w Tarnowie. Wszyscy moi rozm籀wcy jednoznacznie i bez najmniejszych wtpliwoci potwierdzili suszno mojego rozumowania. Czonkowie rad nadzorczych sp籀dzielni mieszkaniowych nie mog otrzymywa ze swojej sp籀dzielni 髒adnych innych wynagrodze poza okrelonym w statucie ryczatem.

I co dalej?

Konflikt w Sp籀dzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” zosta formalnie zakoczony. Walne Zgromadzenie Czonk籀w udzielio wotum zaufania radzie nadzorczej a za niespena rok sp籀dzielcy powoaj nowych czonk籀w rady. Nale髒y si tylko zastanowi jak w przyszoci unikn podobnych konflikt籀w? Pozostaje jeszcze odpowied驕 na trudne pytanie jakie zada mi dzisiaj jeden czonk籀w sp籀dzielni. Czy w wietle opisanych fakt籀w pobierajcy dodatkowe wynagrodzenie czonkowie rady nadzorczej nie utracili czonkostwa w radzie z mocy samego prawa? Na 髒adne z tych pyta nie znam odpowiedzi i ciesz si, 髒e nie musz na nie odpowiada. Czonkowie Sp籀dzielni Mieszkaniowej „Drzewiarz” s jednak w mniej komfortowej sytuacji i bd jednak musieli zastanowi si nad odpowiedzi.


Marek Prorok

[Nr 8/68] Konflikt w "Drzewiarzu"

» [Nr 8/68] Konflikt w
mam jedno pytanie!
Jeli wy髒ej nieokreleni czonkowie maja zarzuty, 髒e w radzie SM zasiadaj dyrektorzy szk籀, lokalni przedsibiorcy itp - to kto bylby bardziej odpowiedni?? - mo髒e Pan Demusz o kt籀rym opinia jest doc jednoznaczna i przeszo podobno nieciekawa? Opamietajmy sie bo dojdzie w koncu do tego 髒e osoby pokroju czonk籀w samoobrony zaczna sie dopychac do decydowania o naszym majtku!!
Dodano 10 Listopada 2008 przez ~AndrzejImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio