Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [1/113] Leskie problemy

M籀j dom jest podczony do leskiej sieci gazowej, z kt籀rej korzystam. W zwizku z tym w poowie ubiegego roku otrzymaem pisemn informacj z PGNiG, 髒e z dniem 31.12.2010 roku posterunek gazowniczy w Lesku, mieszczcy si przy ulicy Stawowej 15 zostanie przeniesiony do Sanoka- Zabocie. Przez wiele lat ludno Leska i powiatu leskiego zaatwiaa wszystkie sprawy „zwizane z gazem” w Lesku. Teraz trzeba bdzie je驕dzi do Zabocia co utrudni wszystkim 髒ycie. Nie jest to pierwszy przypadek likwidacji leskiej instytucji i utraty miejsc pracy. R籀wnie髒 ostatnio przeniesiono dyrekcj leskiego PZU do Rzeszowa. Likwidacj szeregu leskich instytucji rozpoczto znacznie wczeniej i tak np. do Sanoka przeniesiono bank BG驍, a do Jasa Wy髒sz Szko Hotelarsk. Zamknito te髒 pawilon Biedronki II, kt籀ry do dzi jest nie wykorzystany. Pozbawiono miasto nawet napisu „Lesko” na pogodowej mapie Polski i zastpiono napisem „Sanok”.


Jak wida „wikszy mo髒e wicej”. Napis „Lesko” by uzasadniony gdy髒 mamy tutaj stacj METEO skd codziennie przez 24 godziny na dob podawane s stosowne parametry pogodowe do Krakowa, su髒ce do sporzdzania krajowej mapy pogodowej, pokazywanej codziennie w TV. Nie zauwa髒yem aby temu ewidentnemu odpywowi instytucji wa髒nych dla Leska usiowa kto zapobiec. Mao tego, w czasie minionej kadencji samorzdowej ani starostwu, ani gminie nie udao si pozyska choby jednego inwestora, kt籀ry by utworzy w Lesku jakie nowe miejsca pracy.

Wprawdzie lescy przedsibiorcy rozwijaj swoje zakady pracy –Talens, Bosz, Szelcowie- ale to jest za mao jak na potrzeby Leska. Jeden z leskich przedsibiorc籀w zbudowa pawilon handlowy na wynajem i usiowa nim zainteresowa powa髒n sie handlow rozwijajc si dynamicznie w kraju. W odpowiedzi usysza, 髒e gdyby w Lesku mieszkao 10 tysicy ludzi to by si zainteresowali ofert. Jak wida Lesko jest za mae by zaczto tu inwestowa, mimo 髒e ma ku temu dobre warunki. Aby zmieni t niekorzystn dla miasta sytuacj trzeba powikszy Lesko. Dop籀ki na mapie administracyjnej Polski przy przypisie „Lesko” nie bdzie znaku informacyjnego, 髒e mieszka tu 10 tysicy ludzi, nikt si miastem nie zainteresuje, a samo jest za sabe by si rozwija. Proces likwidacji leskich instytucji bdzie trwa i Lesko zacznie powoli „umiera”, a tego chyba nikt z rozsdnych leszczan nie chce. Towarzyszy temu tak髒e rozw籀j niezbdnej infrastruktury oraz zmiana mentalnoci ludzi, kt籀rzy w tym procesie uczestnicz.

Powikszmy Lesko

Przez setki lat Lesko byo i jest nadal wa髒nym centrum administracyjno- gospodarczym i kulturalnym Bieszczad籀w. Poo髒enie na skrzy髒owaniu g籀wnych dr籀g bieszczadzkich zdecydowao, 髒e przeszo 150 lat temu zaborca austriacki ustanawiajc swoja administracje w Galicji zlokalizowa w Lesku siedzib powiatu, kt籀ry obejmowa cae Bieszczady.

Obecnie Lesko jest nadal siedzib powiatu w skad kt籀rego wchodzi pi gmin tj. Lesko, Baligr籀d, Cisna, Solina i Olszanica. Prawobrze髒ne Lesko posiada powierzchni okoo 15 km2, a liczba mieszkac籀w wynosi okoo 7 tysicy. Wielu wiatych obywateli Leska i gminy uwa髒a, 髒e miasto nale髒aoby powikszy poprzez wczenie kilku najbli髒szych wiosek, mianowicie lewobrze髒ne Zasanie- Huzele, Weremie, czki- Glinne, Jankowce i Posto籀w. Wymienione miejscowoci stanowi praktycznie leski organizm miejski, w kt籀ry mieszka sporo leszczan. Ludno tych „dzielnic” korzysta z caej infrastruktury Leska tj. przedszkoli, szk籀, bank籀w, handlu, urzd籀w, su髒by zdrowia, sdu i prokuratury, urzdu skarbowego itp.

Nale髒y podkreli, ze wymienione wioski ju髒 w wikszoci wykorzystay wsparcie unijne za kt籀re zrealizowano szereg inwestycji. Ludzi ci pracuj w leskich zakadach pracy i r籀髒nych urzdach. Dziki Lesku miejscowoci te zostay zelektryfikowane i zgazyfikowane. Posiadaj dobre drogi gminne i powiatowe czce je z miastem. W najbli髒szej przyszoci zostan podczone do leskiej oczyszczalni ciek籀w.
Powikszone Lesko bdzie miao powierzchni prawie dwa razy wiksz ni髒 obecnie, a liczba mieszkac籀w wyniesie okoo 10 tysicy mieszkac籀w.

Lesko posiada takie atuty jak centralne poo髒enie w Bieszczadach, spore tereny budowlane, dobre drogi, gaz, oczyszczalnie ciek籀w i wodocigi, dobr czno ze wiatem, dobrze rozwinite szkolnictwo podstawowe i rednie. Na przestrzeni ostatnich lat w Lesku i gminie powstao szereg inwestycji, kt籀re nie tylko day zatrudnienie ale tak髒e zachcaj turyst籀w do zatrzymywania si w miecie. Dlatego te髒 wadze powinny przeanalizowa przedstawion sytuacj miasta i ewentualnie przystpi do dziaania, majc na uwadze fakt, i髒 „du髒y mo髒e wicej”. Bowiem miasto, kt籀re si nie rozwija, cofa si a wraz z nim cay powiat.

Jan Lewicki

[1/113] Leskie problemyImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio