Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [16/109] Rozmowa na koniec kadencji - Marcin Rogacki

Marek Prorok - Panie W籀jcie! Niedawno mino pi lat kierowania przez pana samorzdem gminnym w Czarnej. Jak na przestrzeni tego czasu ksztatowa si bud髒et gminy i jak wygldao wykorzystanie rodk籀w unijnych?

Marcin Rogacki - Rzeczywicie w dniu 28 czerwca bie髒cego roku mino pi lat mojego funkcjonowania na stanowisku W籀jta Gminy Czarna. Pyta pan o bud髒et. Tegoroczny nale髒y do najwy髒szych w historii gminy i wynosi po stronie wydatk籀w 8,5 miliona zotych. W stosunku do pierwszego roku mojego w籀jtowania bud髒et wzr籀s o 2 miliony. Z tak maym bud髒etem niezwykle trudno jest aplikowa o fundusze unijne. Wszystkie starania, zwaszcza przy tak zwanych projektach twardych obejmujcych dziaania inwestycyjne, wymagaj znacznego udziau rodk籀w wasnych, a na te nasza gmina nie mo髒e sobie pozwoli. Idealnym rozwizaniem dla gminy takiej jak nasza, jest PROW czyli Program Rozwoju Obszar籀w Wiejskich. W ramach tego programu realizowalimy kilka tak zwanych „mikkich” projekt籀w, g籀wnie szkole. Aktualne z tego programu realizujemy modernizacj Gminnego Orodka Kultury. Obejmuje ona rozbudow budynku oraz dostosowanie du髒ej sali oraz zaplecza kuchennego i sanitarnego do wymog籀w wsp籀czesnoci. Dziki tym pracom obiekt GOK speni wszelkie wymagania do organizacji w nim r籀髒nego rodzaju imprez w naprawd godnych warunkach. cznie na to dziaanie przeznaczylimy kwot ponad miliona zotych. Z programu czcego si z PROW udao si pozyska kwot okoo 300 tysicy zotych na modernizacj wietlic w Polanie i Michniowcu. Przetargi na realizacj prac przy tych wietlicach zostay niedawne ogoszone. Terminy tego typu dziaa nie s od nas zale髒ne a wynikaj z harmonogramu danego programu. Przy wsparciu rodk籀w pomocowych zrobilimy dach na szkole w Czarnej i utwardzony zosta plac. Teraz czeka nas modernizacja hali sportowej. Chciabym powiedzie o jeszcze jednej inwestycji, kt籀rej celem jest poprawa wizerunku gminy i stworzenie miejsca na rozrywk i wypoczynek. Wsp籀lnie z nasz partnersk gmin z ssiedniej Sowacji, zo髒ylimy pot髒ny projekt modernizacji i rewitalizacji naszego parku. Chcemy stworzy tam pikne miejsce z awkami, placem zabaw, zadaszon scen itp. czna warto projektu to ponad 600 tysicy zotych.

M. P. - Najwikszym problemem, praktycznie wszystkich gmin s drogi. Inwestycje te wymagaj pot髒nych nakad籀w, znacznie przerastajcych mo髒liwoci lokalnych samorzd籀w. Czsto dochodz do tego problemy zwizane z wasnoci poszczeg籀lnych dr籀g. Jak wyglda ten problem w Gminie Czarna?

M. R. - Myl, 髒e podobnie jak w wielu innych gminach. Istotne jest to, co pan wspomnia, nie wszystkie drogi s drogami gminnymi. Te najwa髒niejsze, o strategicznym dla mieszkac籀w znaczeniu, nale髒 zazwyczaj do powiatu i w籀jt niewiele w tej sprawie mo髒e, cho pretensje i 髒ale s kierowane g籀wnie pod jego adresem.
Wsp籀lnie z Bieszczadzkim Starostwem Powiatowym staram si, w miar skromnych mo髒liwoci, powica sprawie dr籀g maksymalnie du髒o uwagi. Jestem staym i bardzo natrtnym gociem w gabinecie starosty Krzysztofa Gsiora, ale mimo jego ogromnej 髒yczliwoci, mo髒liwoci finansowe powiatu s takie, jakie s i cud籀w zrobi si nie da. Poniewa髒 kompleksowe remontowanie caych odcink籀w dr籀g jest po prostu niemo髒liwe, jestem w tym temacie zwolennikiem maych krok籀w. Trzeba wykorzysta maksymalnie wszystkie rodki, remontujc kolejno, nawet bardzo kr籀tkie, odcinki dr籀g w r籀髒nych czciach gminy. Jestemy w tym skuteczni, jeden z naszych wniosk籀w(droga do Ostrego) uzyska trzeci ocen w wojew籀dztwie. Taka polityka przynosi rezultaty, wprawdzie powoli, ale jednak corocznie wykonujemy kolejne kilometry dr籀g na terenie gminy. M籀gbym je tu wymienia, nie chciabym jednak, aby moja rozmowa z panem zostaa potraktowana, jako element kampanii wyborczej.

M. P. - Dotary do naszej redakcji informacje o 髒alach, jakie mieszkacy Michniowca maj do Urzdu Gminy i pana osobicie za niedokoczenie remontu drogi prowadzcej przez ich wie. Czy chciaby si do tego ustosunkowa?

M. R. - Doskonale rozumiem niezadowolenie mieszkac籀w Michniowca, chciabym jednak szczeg籀owo spraw wyjani. Droga z Czarnej do Michniowca zostaa wykonana jeszcze w poprzedniej kadencji. Projekt obejmowa odcinek od Lipia do kocioa w Michniowcu, bo takie rodki finansowe udao si pozyska. Pozosta do wykonania odcinek okoo 900 metr籀w drogi i p籀ki co, nie mamy finansowych mo髒liwoci jego wykonania. Prowadzimy ogromne starania w celu realizacji tej inwestycji, ale nie wszystko jest mo髒liwe. Ja byem i jestem wielkim zwolennikiem dokoczenia tej drogi, ale niestety nie wszystko jest tak, jak ja chc. Droga ta ma status powiatowy i m籀j wpyw na jej stan jest niewielki. Moje starania s du髒e, ale starostwo ma r籀wnie髒 bardzo okrojone mo髒liwoci. Podczas jednego ze spotka, Starosta Bieszczadzki powiedzia do mnie: „ Marcin! Ja naprawd mam ju髒 dosy Twojego nagabywania o drog w Michniowcu. Zrozum, 髒e m籀j bud髒et jest skromny a w powiecie mam nie tylko ten Tw籀j Michniowiec”. Rozumiem starost, ale sprawy tej nie odpuszcz, a髒 do szczliwego koca.

M. P. - Co uwa髒a pan za sw籀j najwikszy sukces w mijajcej kadencji?

M. R. - Najbardziej ciesz mnie inwestycje drogowe. Droga w naszym terenie to najwa髒niejszy element 髒ycia, kt籀ry decyduje o rozwoju danego miejsca. atwo mo髒na zaobserwowa, 髒e posesje wzdu髒 nowych dr籀g pikniej. Dobry dojazd to dla gminy turystycznej, jak jest Czarna, to sprawa podstawowa. Wspomn, choby ostatni inwestycj do Czarnej Dolnej. Wsp籀lnie z Powiatem Bieszczadzkim zo髒ylimy na przyszy rok wniosek o dofinansowanie kolejnego odcinka. Moim marzeniem, cho bardzo trudnym i mao realnym, jest poczenie w przyszoci tej drogi z drog od strony Telenicy. Zwikszyoby to istotnie ruch turystyczny na terenie gminy.

M. P. - Kierowanie samorzdem gminnym to nie tylko sukcesy, to r籀wnie髒 pora髒ki. Co uwa髒a pan za swoj najwiksz pora髒k, oczywicie je髒eli tak jest?

M. R. - Ja jestem panie redaktorze, czowiekiem z krwi i koci a nie ideaem, wic mam r籀wnie髒 pora髒ki. Najwiksza z nich, poza wspomnian ju髒 drog do Michniowca, to budowa kanalizacji w Czarnej i okolicach. Posiadamy plan skanalizowania Czarnej G籀rnej i przylegych miejscowoci. Niestety koszty tej wa髒nej inwestycji przerosy nasze mo髒liwoci. Na wykonanie prac tylko w Czarnej G籀rnej potrzeba, co najmniej 4,5 miliona zotych i pozyskanie rodk籀w unijnych, przy posiadanym bud髒ecie, jest zwyczajnie niemo髒liwe. Poleciem przepracowa koncepcj i spr籀bujemy podzieli j na niewielkie odcinki i w ten spos籀b realizowa.

M. P. - Bdzie pan ponownie kandydowa na w籀jta Czarnej w nadchodzcych wyborach samorzdowych. Dlaczego warto na pana gosowa?

M. R. - Nie chciabym odpowiada na tak postawione pytanie. Nie lubi i nie umiem si chwali. Powiem wic inaczej. Jestem z Czarnej i zale髒y mi cigym harmonijnym rozwoju mojej gminy. Rozw籀j ten trzeba podzieli na etapy i d髒y powoli do celu. Robi to mdrze w ramach posiadanych rodk籀w i mo髒liwoci bud髒etowych. Spok籀j w gminie jest rzecz najwa髒niejsz. Skupmy si na tym, niezale髒nie od pogld籀w i opcji politycznych. Na etapie gminy nie ma 髒adnej wielkiej polityki, jedyn polityk jest rozw籀j gminy i dobro jej mieszkac籀w. Niezale髒nie od tego czy zostan w籀jtem na kolejn kadencj, czy te髒 nie, na tym wanie najbardziej mi zale髒y. Demokracja nie daje nikomu funkcji na zawsze i na werdykty demokratyczne nie wolno si obra髒a. Jestem czowiekiem, kt籀ry uwagi na sw籀j temat przyjmuje i stara si je analizowa i wyciga z nich wnioski. Chciabym nadal pracowa dla Czarnej i realizowa przyjte plany, ale ka髒dy werdykt mieszkac籀w przyjm z szacunkiem i pokor.

M. P. - Bardzo dzikuj za rozmow.

M. R. - Ja r籀wnie髒 dzikuj.

[16/109] Rozmowa na koniec kadencji - Marcin RogackiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio