Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [16/109] Rozmowa na koniec kadencji - Henryk Suuja
Wybory samorzdowe tu髒, tu髒, postanowilimy przybli髒y czytelnikom dokonania ich wybrac籀w na stanowiskach w籀jt籀w i burmistrz籀w. W kolejnych numerach prezentowa bdziemy rozmowy z w籀jtami i burmistrzami z teren籀w powiat籀w bieszczadzkiego i leskiego. Na pierwszy ogie wybralimy Ustrzyki Dolne i Czarn.


Marek Prorok - Mija druga Pana kadencja na stanowisku burmistrza a waciwie to druga i p籀. Nastpio w tym czasie wiele istotnych zmian. Zmienio si miasto, zmieni si Pan i s to zmiany diametralne. Myl, 髒e po tych 10 latach zar籀wno miasto jak i pan jestecie nieodpoznania. Co z okresu owych 10 lat swojego burmistrzowania uwa髒a Pan za szczeg籀lnie wa髒ne?

Henryk Suuja - Rzeczywicie, 13 lutego 2011 roku minie 10 lat sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza Ustrzyk Dolnych. Trudno jest mi wybra z tego okresu jaki moment szczeg籀lny. M籀wic szczerze, to dla mnie ka髒dy dzie mojej pracy tutaj jest dniem szczeg籀lnym, bo codziennie mam do czynienia z rozwizywaniem trudnych spraw ludzkich i 髒yciowych problem籀w. Ten codzienny kontakt z, czsto bardzo trudn, rzeczywistoci nauczy mnie wiele. Sprawi te髒, 髒e jest we mnie du髒o pokory dla tego stanowiska. Nie jest ono niczym szczeg籀lnym, jest normalnym miejscem pracy i tak je wanie traktuj. Najcenniejsz zmian, jaka nastpia w czasie mojej tu bytnoci byo, wprowadzenie bezporednich wybor籀w na stanowisko burmistrza. Uwa髒am, 髒e zmiana ta sprawia, i髒 burmistrz sta si swoistego rodzaju menad髒erem przedsibiorstwa pod tytuem gmina. Jako menad髒er ma wiele zada, ale jedno z nich ma, w moim przekonaniu szczeg籀ln wag. Mam tu na myli pozyskiwanie rodk籀w finansowych ze 驕r籀de zewntrznych. Dla przyszoci i rozwoju miasta, czy te髒 gminy, to rzecz bezsprzecznie najwa髒niejsza i ja poo髒yem na ni szczeg籀lny nacisk. Charakter tej funkcji sprawia, 髒e bardzo czsto trudno jest mnie zasta w Urzdzie Miejskim. Mo髒na naturalnie siedzie w biurze, ale w efekcie kocowym niewiele z tego wyniknie. Problem籀w do rozwizania jest wiele, dlatego, aby niczego nie uroni, pozwoliem sobie na podzielenie wszystkich spraw wedug gradacji: bardzo, mniej i mao wa髒ne. Na tej podstawie ustalam kolejno realizacji. Jest to niezwykle istotne, 髒eby wa髒nych spraw nie zagubi w natoku maych. Wr籀c jeszcze na moment do kilku szczeg籀lnych chwil mojego burmistrzowania. Poznaem w tym czasie wielu wspaniaych ludzi. Nie spos籀b wymieni ich wszystkich, wymieni wic tylko trzy nazwiska: Mieczysaw Hampel, profesor Eugeniusz Waniek, prezydent Lech Wasa. Dw籀ch pierwszych nie ma ju髒 niestety wr籀d nas, ale ich zasugi dla Ustrzyk Dolnych s bezdyskusyjne. Prawdopodobnie w przecigu paru tygodni poinformuj mieszkac籀w o konkretnych efektach dziaania pana prezydenta Wasy na rzecz naszego miasta i gminy.

M. P. - Zawsze powa髒nym problemem dla samorzd籀w s inwestycje infrastrukturalne. Ustrzycka gmina radzi sobie z nimi dobrze. Przebudowa Rynku, remonty ulic, remonty obiekt籀w owiatowych, budowa zespou basen籀w i hali sportowej, to tylko te najwa髒niejsze. Szczeg籀lnie trudne do rozwizania s problemami z drogami o strategicznym dla gminy znaczeniu. Jest ich kilka. Z tych najwa髒niejszych, droga do Telenicy jest, mo髒na powiedzie, zaatwiona. Pozostaj jeszcze dwie szczeg籀lnie wa髒ne: do Wakowej przez D驕winiacz i Serednic oraz do Ropienki przez Leszczowate i Brelik籀w. Wiem, 髒e s to drogi powiatowa, jednak dla gminy wyjtkowe. Jakie rozwizanie tego problemu jest mo髒liwe?

H. S. - Tak, udao si nam zrealizowa w miecie i gminie Ustrzyki Dolne wiele inwestycji o charakterze strategicznym. Kolejne wa髒ne przedsiwzicia inwestycyjne s w przygotowaniu. Postpujemy w tej materii bardzo rozwa髒nie. Niezwykle atwo jest doprowadzi do nadmiernego zadu髒enia gminy, dlatego w naszych dziaaniach musi by zachowany umiar. Je髒eli chodzi o dwie drogi do Ropienki, to czuj si za nie szczeg籀lnie odpowiedzialny. Kilka lat temu, w momencie podziau du髒ego powiatu bieszczadzkiego, namawiaem mieszkac籀w soectw z okolic Ropienki do przejcia do Gminy Ustrzyki Dolne. Ostatecznie 5 soectw zdecydowao si na ten krok i z ca odpowiedzialnoci stwierdzam, 髒e na tym nie straciy a wrcz przeciwnie, wiele zyskay. Na dzie dzisiejszy bezwzgldnie potrzebne jest rozwizanie komunikacyjne, kt籀re przybli髒y mieszkac籀w owych piciu soectw do Ustrzyk Dolnych. Obie wspomniane drogi nale髒 wprawdzie formalnie do Bieszczadzkiego Starostwa Powiatowego, jednak samorzd miasta i gminy nigdy nie szczdzi rodk籀w na popraw stanu technicznego dr籀g powiatowych. Na poprzedniej sesji ustrzycka Rada Miejska ponownie przydzielia rodki finansowe na wkad wasny do realizacji zadania poprawy stanu dr籀g z tak zwanych „schetyn籀wek” gdzie aplikujcym o rodki finansowe jest starostwo. W przyszym roku bdzie to droga Wojtkowa Nowosielce Kozickie. Nie ma roku, w kt籀rym nie wspieramy w tej materii starostwa. Przyjlimy zasad, 髒e gmina wydatkuje z wasnych funduszy 50% wkadu wasnego starostwa, niezbdnego przy wystpowaniu o rodki na remonty dr籀g. W bie髒cym roku wspomoglimy starostwo poprzez nieodpatne przekazanie 1000m³ drewna na wkad wasny niezbdny przy remontach innych dr籀g. Mam pen wiadomo, 髒e bez rodk籀w zewntrznych dr籀g do Ropienki nie zrobimy. Starostwo zawsze mo髒e liczy na nasz pomoc w tej sprawie. Chciabym jeszcze podkreli, 髒e nasza wsp籀praca zar籀wno ze starostwem, jak i z innymi bieszczadzkimi gminami, ukada si bardzo dobrze.

M. P. - Jako Ustrzyki Dolne dopracowalimy si wietnej infrastruktury sportowej. Mamy r籀wnie髒 wiele imprez sportowych: narciarskich, kolarskich i biegowych w tym jedn absolutnie kojarzon z Ustrzykami a mianowicie Bieszczadzki Bieg Lotnik籀w. Zupenie inaczej wyglda ten problem na niwie kultury. Przez ostatnie lata, po wczeniejszych sukcesach, panowaa w tej dziedzinie kompletna posucha. W tym roku jest zdecydowanie lepiej, pojawiy si pierwsze jask籀ki zwiastujce wiosn. Nadal jednak nie mamy typowo ustrzyckiej imprezy kulturalnej, przycigajcej ludzi. Czy dostrzega pan potrzeb istnienia jej i czy widzi pan tak mo髒liwo?

H. S. - Rzeczywicie w ostatnim czasie wida wyra驕ne zmiany na lepsze w naszej ustrzyckiej kulturze. Wspomniana przez pana wiodca impreza kulturalna jest bezwzgldnie konieczna i ja osobicie bardzo ubolewam, 髒e jej nie ma. Kiedy organizowana bya „Bojkowiana”, kt籀r uwa髒aem za bardzo wartociow, ale jej nie ma. Chciaabym jednak wyra驕nie powiedzie, ze stowarzyszenia i inne organizacje prowadzce tego typu dziaalno zawsze mog liczy na konkretn pomoc gminy w organizacji takiej imprezy. Reaktywacja „Bojkowiany” warta jest pr籀by. Mo髒liwe jest pozyskanie na ten cel rodk籀w zewntrznych, ale pienidze te mo髒e pozyska tylko organizacja pozarzdowa. Jestem wielkim zwolennikiem takich form dziaalnoci. Dlatego ciesz mnie wspaniae, mae wiejskie imprezy organizowane w coraz liczniejszych wioskach naszej gminy. To bardzo istotna dziaalno, bo niesamowicie aktywizuje i integruje lokalne spoecznoci.. Wspominam tu nie髒yjc pani Lucyn Zawadzk, to ona zaszczepia we mnie potrzeb organizacji tego typu maych imprez i dziaalno taka zawsze spotyka si z du髒 髒yczliwoci ze strony samorzdu gminnego. Cieszy mnie, 髒e wietlice wiejskie zaczynaj ttni 髒yciem. Byy przez pewien czas upione, przechodziy dziwny okres hibernacji. Staramy si remontowa te obiekty. W tym roku prace remontowe objy Jaowe i obozew, trwa przebudowa w wietlicy w Ropience. Mamy w planach wykorzystanie faktu bliskiej wsp籀pracy z miastami partnerskim w ssiednich krajach: Ukrainie, Sowacji i Wgrzech. Czterech partner籀w z czterech kraj籀w, to wielka szansa na organizacj interesujcego cyklu imprez. Pozostaje opracowa koncepcj i mdrze uo髒y kalendarz.

M. P. - Najwikszy sukces mijajcej kadencji.

H. S. - Cztery lata temu, kiedy postanowiem kandydowa na kolejn kadencj postawiem sobie jedno najwa髒niejsze zadanie INFRASTRUKTURA!!. Poprawia, poprawia i jeszcze raz poprawia. I to si udao. Corocznie aplikujemy o rodki z r籀髒nych 驕r籀de i wszystkie nasze wnioski przechodz. Jeszcze przed wyborami podpisz kolejne. Najwa髒niejsze z nich to ciepocig na ulicy Dworcowej oraz rewitalizacja teren籀w wok籀 nowego kpieliska (drogi, parkingi, boiska). Nasza gmina jest dobrze przygotowana do kolejnych aplikacji i nie jest to przypadek.
Permanentnie analizujemy sytuacj. O ka髒dym tego typu wniosku, trzeba myle, z co najmniej rocznym wyprzedzeniem. Aby aplikowa o rodki trzeba mie przygotowany komplet dokument籀w: projekty, zezwolenia i uzgodnienia, a to wymaga czasu. Dziki tym dziaaniom, dobrej sytuacji finansowej i zdolnoci kredytowej, nasza gmina rozwija si. Czwarty rok z rzdu jestemy liderem samorzdnoci na Podkarpaciu, plasujc si w cisej grupie piciu najlepszych miast. Tytu ten nie wynika z audiotele, ale z rzeczowej dziaalnoci. W tym roku przeznaczamy na inwestycje kwot 20 milion籀w zotych. W wykazie najzamo髒niejszych miast powiatowych, Ustrzyki Dolne znalazy si na Podkarpaciu na 3 miejscu, po Jale i Stalowej Woli. W Polsce jestemy w tym rankingu na 64 miejscu. Mamy najwicej podmiot籀w gospodarczych i bank籀w w przeliczeniu na liczb mieszkac籀w. Aktywno mieszkac籀w jest wysoka a my musimy im tylko pomaga, wanie poprzez realizacj infrastruktury.

M. P. - Panie burmistrzu. Wystartuje pan w wyborach samorzdowych zaplanowanych na dzie 21 listopada 2010 roku. Dlaczego warto na Pana gosowa?

H. S. - Zaskoczy mnie pan. To bardzo trudne i niewygodne pytanie, ale odpowiem na nie. Najwa髒niejsze jest skuteczne aplikowanie o zewntrzne rodki finansowe. Tu nie ma czasu na zabaw, na nauk, a ja wiem jak to robi. Nie ma ludzi niezastpionych, ale szkoda straconego czasu. Rok 2011 bdzie kolejnym rokiem silnego, dynamicznego rozwoju naszej gminy. Jest zaatwionych du髒o rodk籀w finansowych i wystarczy tylko je wykorzysta i porzdnie, do koca zrealizowa. Kiedy przyszedem na to stanowisko w 2001 roku, rodki na inwestycje nie przekraczay miliona zotych. W tym roku wyniosy 20 milion籀w a w ostatnich latach, corocznie zamykay si kwot, co najmniej 10 milion籀w zotych. Nie s to puste sowa. Podane przeze mnie dane s obiektywnie weryfikowalne.

M. P. - Serdecznie dzikuj za rozmow.

H. S. - Ja r籀wnie髒 dzikuj.

[16/109] Rozmowa na koniec kadencji - Henryk Suuja

» [16/109] Rozmowa na koniec kadencji - Henryk Suuja
Jestem starsz siostr Lucyny Zawadzkiej_ acik (po drugim m髒u)_ Glinka (po pierwszym m髒u)_ rodowe Hunek. Mio mi, 髒e s mie wspomnienia u Pana Burmistrza po zmarej mojej siostrze.
Zainwestowaa cay sw籀j majtek bdc bardzo bogat jako Lucyna Wiesawa acik, aby zamieszka w Bandrowie nr 3. Dzieci nie miaa.
Ka髒da informacja o mojej siostrze jest dla mnie bardzo wa髒na.

Pozdrawiam
Justyna Iwaska
Tel. 58 559 76 11
justyna.iwanska@gmail.com
Dodano 20 Czerwca 2013 przez ~Justyna IwaskaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio