Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa
Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [15/108] Szpital w Ustrzykach - jest lepiej
Gdy Marceli Kuca obejmowa funkcj dyrektora ustrzyckiego szpitala sycha byo gosy, co te髒 mo髒e pom籀c szpitalowi byy wojskowy. Ot najwy髒ej przewiczy zaog, pokrzycze, porozkazywa i w kocu odej w niesawie. Przecie髒 nie ma pojcia o medycynie i zasadach dziaania takich jednostek. Gdy obejmowa dyrekcj szpitala w 2008 roku ten przynosi miesicznie 200 tys. z. straty. Po dw籀ch latach konsekwentnych „wojskowych” rzd籀w Kucy dug szpitala nie ronie, a na koniec roku bilans ma po raz pierwszy od czas籀w Ku驕niara wyj na przysowiowe zero, czyli przychody maj by r籀wne wydatkom. Czy髒by cud?


Z czego 髒yje szpital?

Dla ka髒dego publicznego szpitala podstaw dziaalnoci stanowi pienidze z kontraktu z NFZ. Wysoko kontraktu uzale髒niona jest od wielu czynnik籀w. G籀wnie bierze si pod uwag liczb mieszkac籀w zamieszkujcych teren dziaania szpitala, liczb i rodzaj szpitalnych oddzia籀w, rodzaj i jako sprztu medycznego i aparatury diagnostycznej, jak szpital dysponuje, a tak髒e mo髒liwoci wykonywania konkretnych zabieg籀w medycznych. Oczywicie pod uwag corocznie brany jest fakt stopnia wykonania kontraktu z roku minionego. W 2010 roku podkarpacki NFZ otrzyma nieco mniej rodk籀w, tak, 髒e i ustrzycki szpital dosta o 650 tys. z. mniej ni髒 rok wczeniej. Tym wiksza, wic chwaa dla dyrektora, 髒e strata za pierwsze p籀rocze wyniosa tylko 160 tys. z., a na koniec roku ma by wyzerowana. Gdyby kontrakt by wy髒szy szpital ju髒 w tym roku odnotowaby spory zysk.

Du髒o skromniejsz kwot, jaka wzbogaca konto szpitala s dochody wasne. Wynios one, okoo 420 tys. z. Skadaj si na te dochody, wiadczenia z odpatnej diagnostyki laboratoryjnej, usugi diagnostyki obrazowej i inne drobne odpatne usugi medyczne. Pienidze z bada diagnostycznych pochodz midzy innymi ze zlece od zakad籀w pracy , os籀b indywidualnych i od POZ, czyli lekarzy domowych, kt籀rzy daj nam skierowania na badania diagnostyczne. Jak powiedzia dyrektor Kuca, ka髒dy z lekarzy domowych ma od 2 do 2,5 tys. pacjent籀w. Z tego tytuu lekarze POZ w ramach kontrakt籀w NFZ - stawki kapitacyjnej na jednego pacjenta - maj rodki na podstawowe badania diagnostyczne swoich pacjent籀w. Cz lekarzy daje skierowa na podstawowe badania diagnostyczne na sum 300 -600 z, ale s te髒 lekarze POZ, kt籀rzy zlecaj podstawowe badania diagnostyczne swoim pacjentom na ponad 1000 z miesicznie, a niekt籀rzy nawet ponad 3000 z. Rocznie sumy te dochodz od 20 do 55 tys. z. Chodzi tu oczywicie o badania podstawowe, bo pozostae zlecaj lekarze specjalici.

Skd si bierze lepsza kondycja szpitala?

Od dawna byo wiadomym, co miejscowemu szpitalowi dolega, g籀wnie przerost zatrudnienia. Ka髒dy z dyrektor籀w pr籀bowa temu zaradzi. 驍aden na tyle konsekwentnie jak Marceli Kuca. Jego poprzednicy szczeg籀lnie ten z lat 2002- 2006 z jednej strony zwalniali, a z drugiej zatrudniali. Tote髒 zatrudnienie przez kilka lat zmalao zaledwie o kilka os籀b. Dyrektor Kuca podj w tej sprawie radykalne rodki, by r籀wna w sprawach zatrudnienia do redniej og籀lnopolskiej. To nie chaotyczne zwolnienia, a restrukturyzacja zatrudnienia. W Polsce na jedno 籀髒ko przypadao rednio 1,2 -1,6 personelu - nie liczc lekarzy - w Ustrzykach 2,2. Te przerosty zatrudnienia zabiyby szpital. Przez dwa lata zaoga skurczya si z 302 os籀b do 254 i to nie koniec. Na zewntrz wyprowadzona zostaa miedzy innymi szpitalna pralnia, prosektorium, kuchnia, sprztania wok籀 obiektu. Cz dzia籀w bdzie dziaa na zasadzie kontrakt籀w jak choby diagnostyka obrazowa. Kontrakty czekaj te髒 na laboratorium diagnostyczne, poradni rehabilitacyjn, sprztanie. Warto doda, 髒e dzia obsugiwany dajmy na to przez pi os籀b, po podpisaniu kontraktu obsuguje zaledwie dwie i nad髒a, co wczenie byo niemo髒liwe. Jeli chodzi o wzrost zatrudnienia to dotyczy on bdzie jedynie lekarzy. Ju髒 dzi mo髒na by byo zatrudni lekarza pediatr, ortoped i internist. Czekaj na nich kontrakty w wysokoci od 7 do 10 tys. z., ale chtnych brak.

Zmiana organizacji pracy, restrukturyzacja zatrudnienia i racjonalizacja koszt籀w bie髒cego funkcjonowania SP ZOZ pozwoliy na zniwelowanie strat, kt籀re w poprzednich latach wynosiy 180-200 tys. z miesicznie i spowodoway tak du髒e zadu髒enie szpitala.

Mimo mizerii finansowej szpital inwestuje

Powiedziaby kto, 髒e w przypadku, gdy szpital przynosi straty trzeba si wstrzyma z jakimikolwiek inwestycjami. Nieprawda- m籀wi Marceli Kuca- doprowadzioby to w kr籀tkim czasie do cakowitej degradacji plac籀wki. Szpital musi trzyma odpowiednie standardy, bo patrzy mu na rce NFZ, czy SANEPID. Trzeba, wic wymienia sprzt medyczny i diagnostyczny, trzeba poprawia standard oddzia籀w, trzeba te髒 dba o estetyk szpitala. Wa髒ne jest te髒 to, 髒e niekt籀re inwestycje przynosz w kr籀tkim czasie wymierne oszczdnoci. Przykadem mo髒e tu by wymiana stolarki okiennej, przebudowa kotowni na bezobsugow, wymiana drzwi wejciowych.


W tym czasie szpital wzbogaci si o dwie windy, now karetk, nowy podjazd dla karetek. Remontu wymaga oddzia wewntrzny oraz szpitalna izba przyj i remonty takie bd prowadzone. By zdoby na nie rodki dyrektor puka gdzie tylko mo髒e. S to pienidze unijne, jest to pomoc starostwa, burmistrza, w籀jt籀w pozostaych bieszczadzkich gmin.

Szczypta optymizmu

Szpital ustrzycki nie wisi w pr籀髒ni, musi wsp籀pracowa z ssiednimi plac籀wkami. Prdzej czy p籀驕niej bd si one musiay dogada, co do wsp籀pracy. Ju髒 w Polsce powstaj szpitalne holdingi, kt籀re rozdzielaj role, w czym kt籀ry ma si specjalizowa, nie pozbawiajc si rzecz jasna w ramach takiego holdingu pacjent籀w. Leski szpital szykuje si do zakupu tomografu, w Ustrzykach nie by by on wykorzystany. To pierwszy z przykad籀w mo髒liwej wsp籀pracy. Ustrzyki za mogyby si specjalizowa w ortopedii. Trwaj te髒 prac nad zmian formy prawnej szpitala. Ministerstwo Finans籀w, po niepowodzeniu pierwszej formy komunalizacji szpitali przygotowuje drug bardziej korzystn form przeksztace dla samych szpitali jak i dla ich wacicieli, czyli samorzd籀w. Tej zmiany formy prawnej miejscowy szpital te髒 nie uniknie. Wa髒ne jest to, 髒e lada moment szpital zacznie powoli kumulowa skromne zyski, kt籀re pozwol redukowa zatrzymany w tym roku przyrost dugu. To zwrot w historii szpitala. Dyrektor Kuca, m籀wi, 髒e miano si z niego, gdy wszdzie wcibia nos, nawet do mietnik籀w, do kotowni, gdy codziennie kontrolowa zu髒ycie gazu, energii elektrycznej i wody oraz statystyki szpitalne przyj pacjent籀w na oddziay, ilo bada diagnostycznych, prac poradni specjalistycznych. Zaoga nie rozumiaa, 髒e wszdzie tam s pienidze, 髒e poprzez takie zagldanie wiele mo髒na zaoszczdzi. Traktowano go pocztkowo jako kogo, kto zosta przysany by zrobi czarn robot i odej. Okazao si, 髒e szpitalowi potrzeba troch dyscypliny, a dyr. Marceli Kuca zostanie na du髒ej i dalej bdzie robi to, co do tej pory wydawao si prawie niemo髒liwe.

Wiesaw Stebnicki

[15/108] Szpital w Ustrzykach - jest lepiej

» [15/108] Szpital w Ustrzykach - jest lepiej
TYLKO JA MAM JEDNO PYTANIE DLACZEGO PACJENCI UCIEKAJ Z NASZEGO SZPITALA A ID DO LESKIEGO? MOIM ZDANIEM JAK BD DOBZI LEKARZE I MILI DLA PACJENTW TO TYM WICEJ SZPITAL ZAROBI BO BDZIE CIESZY SI DOBR OPINI I LUDZIE BD CHTNIE DO NIEGO PRZYCHODZILI. PRZECIE驍 PO TO TEN SZPITAL JEST DLA LUDZI I TEGO POWINNIMY SI TRZYMA.
Dodano 30 Pa寮ziernika 2010 przez ~LEON 20Imi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio