Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [14/107] Czy „Bieszczadzkie Morze” stanie si „Bieszczadzkim Szambem”?
Wizyt w Zespole Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce SA planowalimy od dawna. Powod籀w byo, co najmniej kilka. Poczwszy od zawirowa zwizanych z osob zatrzymanego prze CB w listopadzie 2007 a zmarego w czerwcu bie髒cego roku, byego prezesa Ryszarda Krasickiego, a髒 po coraz goniejsze doniesienia o licznych interesujcych zmianach w tej firmie dziejcych si za spraw, kierujcego ZEW –em J籀zefa Folcika. Pocztkowo mia to by wywiad w ramach staego cyklu „Rozmowa Poonin”, jednak ostania decyzja Sanepidu o zamkniciu z dniem 23 sierpnia br. kpielisk nad Solin oraz wiele interesujcych informacji wynikajcych z rozmowy z prezesem Folcikiem sprawiy, 髒e zmienilimy nasz pierwotny zamiar i postanowilimy opisa t spraw troch inaczej.


Zapora jej historia i dzie dzisiejszy

Na teren zapory i elektrowni wodnej weszlimy kr籀tko przed godzin jedenast w pitek 27 sierpnia 2010 roku. Ju髒 pierwsze wra髒enie jest interesujce. Wok籀 panuje wzorowy porzdek, czonkowie ochrony i pracownicy w szykownych firmowych uniformach a formalnoci zwizane z naszym wejciem zaatwione szybko, uprzejmie i bardzo profesjonalnie. Wchodzimy do biurowca Zarzdu na spotkanie z prezesem J籀zefem Folcikiem, kt籀ry kieruje ZEW Solina – Myczkowce SA od kwietnia 2008 roku.


Patrzc na pot髒n, osiemdziesiciometrow betonow cian u st籀p kt籀rej, mieci si siedziba zarzdu, trudno nie pomyle o tym, 髒e znajdujemy si u podn籀髒a najwikszej w Polsce, wa髒cej 2 miliony ton zapory, za kt籀r w ogromnym zbiorniku zgromadzone jest okoo 500 milion籀w metr籀w szeciennych wody. Dla wikszoci obywateli RP Solina to tylko zalew o charakterze rekreacyjnym. Dzisiaj niewiele os籀b pamita, ze u podo髒a budowy stopni wodnych w Bieszczadach le髒ay ogromne szkody, jakie corocznie ni籀s ze sob rozszalay San, przy kt籀rych straty powodziowe ostatnich lat to przysowiowy piku. A o tym, 髒e pomys ujarzmienia Sanu powsta prawie sto lat temu z inicjatywy dzisiejszego patrona zapory profesora Karola Pomianowskiego, wie ju髒 naprawd garstka.
„Zesp籀 Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce spenia cztery podstawowe funkcje: redukcja fali powodziowej(najwa髒niejsza z nich), produkcja energii elektrycznej, utrzymywanie 髒ycia biologicznego w rzekach oraz stwarzanie warunk籀w do rozwoju turystyki. Dzisiaj, kiedy przez ostatnich czterdzieci lat nie ma katastrofalnych powodzi wzdu髒 dolnego biegu Sanu, mniej pamita si o tej najwa髒niejszej funkcji. ” – m籀wi do nas, rozpoczynajc rozmow, prezes ZEW J籀zef Folcik. Chwil p籀驕niej, rozwijajc swoj pierwsz myl, dodaje „Przykadem tego, s tegoroczne powodzie. Media nie zainteresoway si Solin. Ile przyja wody? Ile uratowaa teren籀w? O Solinie by spok籀j. A chc panom powiedzie, 髒e z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, 髒e w okresie zimy, w niegu zalegajcym wok籀 naszego zbiornika, zebrao si blisko 80 milion籀w m³ wody i wszystko to przyjlimy. W maju br. w okresie pierwszej fali powodziowej, przyjlimy 45 milion籀w m³ wody, a podczas drugiej fali 30 milion籀w m³. Nie doo髒ylimy wody z naszego zrzutu do fali kulminacyjnej, kt籀ra przesza przez Tarnobrzeg i Sandomierz. Nie sprawilimy r籀wnie髒 髒adnego zagro髒enia dla Leska, Sanoka i innych miejscowoci lezcych wzdu髒 dolnego biegu Sanu.” Podczas omawiania funkcji podwy髒szania przepyw籀w minimalnych zabezpieczajcych 髒ycia biologicznego w rzekach, szczeg籀lnie interesujca bya informacja ilustrujca mo髒liwoci czenia jej z funkcj redukcji fali powodziowej. Prezes Folcik uj to nastpujco: „Prosz sobie wyobrazi, 髒e w okresie najwikszych powodzi na Zalewie Myczkowieckm i Sanie odbyway si Mistrzostwa wiata w Wdkarstwie Muchowym. Wszystko to dziki racjonalnej gospodarce wod, kt籀r prowadzimy samodzielnie, bez niczyjej ingerencji. Kierujemy si w niej przede wszystkim posiadan instrukcj, ale tak髒e zdrowym rozsdkiem, dowiadczeniem i odpowiedzialnoci kadry wysokiej klasy specjalist籀w, jak posiadamy.” Omawiajc dzie dzisiejszy ZEW nale髒y doda, 髒e elektrownie w Solinie i Myczkowcach, po modernizacji przeprowadzonej w drugiej poowie lat dziewidziesitych, dysponuj turbinami o cznej mocy 206,5 megawat籀w. Oznacza to, 髒e moc wyprodukowana tutaj w ubiegym roku pokryje w peni caoroczne zapotrzebowanie na energi elektryczn miasta wielkoci Sanoka, lub przez jeden kwarta miasta takiego jak Lublin.

Co czeka Zesp籀 Elektrowni Wodnych w przyszoci?

W przyszym roku minie 50 lat od uruchomienia zapory i elektrowni w Myczkowcach. Solina jest w prawdzie o siedem lat modsza, ale r籀wnie髒 do modzie髒y nie nale髒y. Projektujc bieszczadzkie stopnie wodne zakadano, 髒e posu髒 one, co najmniej sto lat, tak wic tego czasu troch jeszcze pozostao. Bardzo wa髒nym przedsiwziciem dla przyszoci Zespou bya gruntowna modernizacja przeprowadzona przed 10 laty, na kt籀r wydano 230 milion籀w zotych.
Corocznie niemae rodki s przeznaczane na konserwacj i bie髒ce prace modernizacyjne. Sprawia to, 髒e urzdzenia pracuj bez zarzutu, czego przykadem jest stuprocentowa ich sprawno w ubiegym roku. W przyszym roku rozpoczte zostan badania nad poziomem zamulenia jeziora. Dziki prowadzeniu racjonalnej i oszczdnociowej gospodarki, zysk netto wzr籀s w ostatnich dw籀ch latach o 200% w rednia paca wzrosa o 20%. Zobowizania wobec pracownik籀w s realizowane na bie髒co, czsto z nawizk. Zadbano o wizerunek ka髒dego z pracownik籀w, niezapominajc r籀wnoczenie o emerytach, kt籀rzy dwa razy do roku s zapraszani na spotkania w firmie i co najwa髒niejsze, mog liczy na jej finansowe wsparcie. „W kierowanym przeze mnie przedsibiorstwie, nie ma lepszych i gorszych. Aby firma osigaa dobre wyniki, wszyscy powinni na jej rzecz dobrze pracowa a zaoga musi dosta to, co si jej nale髒y.” – podkrela z naciskiem J籀zef Folcik. „Moim celem, po przybyciu do ZEW, byo przeksztacenie firmy z hermetycznie zamknitej w transparentn, otwart i nowoczesn. Std bardzo presti髒owo traktuj udzia w programach “Przedsibiorstwo Fair Play” i „Solidna Firma”. Szczeg籀owy ogld, jakiemu poddawana jest firma przez zewntrznych audytor籀w sprawia, 髒e uzyskanie certyfikat籀w w tych programach wiadczy o rzeczywistej jej kondycji. Chciabym, aby o firmie m籀wiono dobrze, bo nie zawsze tak bywao.” Pragniemy poinformowa czytelnik籀w, 髒e w wymienionych programach ZEW Solina – Myczkowce trzykrotnie uzyska stosowne certyfikaty.
W chwili obecnej przeprowadzana jest konsolidacja sp籀ek kapitaowych Polskiej Grupy Energetycznej, do kt籀rej nale髒y ZEW Solina – Myczkowce. Po konsolidacji firma stanie si czci du髒ej grupy kapitaowej Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna SA. Najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2011 roku sp籀ka wejdzie na gied papier籀w wartociowych.
Powstanie nowej grupy kapitaowej, to szansa na nowoczesne inwestycje. Istniej plany ustawienia przy koronie zapory w Solinie trzech wiatrak籀w o mocy 10,15 i 20 kilowat籀w oraz kilku solar籀w na wasne potrzeby. S opracowane koncepcje na budow kilku maych elektrowni wodnych (m.in. w Zasawiu) oraz wiatrak籀w i biogazowi.
Chcielibymy podkreli jeszcze jedn bardzo wa髒n dziedzin dziaalnoci ZEW. Chodzi o prace na rzecz spoecznoci lokalnej, realizowane poprzez wspieranie program籀w spoecznych, akcji dobroczynnych oraz szeroko pojtej dziaalnoci kulturalnej. „Spoeczna odpowiedzialno biznesu to jedna z zasad ka髒dej powa髒nej firmy. Mamy wiadomo, w jakim rodowisku 髒yjemy. ZEW jest jedn z nielicznych du髒ych firm w Bieszczadach, kt籀ra generuje dobre wyniki finansowe. Ja osobicie zawsze przywizywaem du髒 uwag do kontakt籀w ze spoecznoci lokaln. Std te髒 nasze zaanga髒owanie w tego typu dziaaniach.” – tak nasze stwierdzenie skomentowa prezes Folcik.
Rozmawiajc o problemach bieszczadzkich elektrowni wodnych nie spos籀b byo pomin pytania o poprzednika J籀zefa Folcika na stanowisku prezesa Zarzdu ZEW, pana Ryszarda Krasickiego i wpyw zawirowa wok籀 jego osoby na obecn sytuacj firmy. Odpowied驕 bya kr籀tka i bardzo zdecydowana: „O poprzedniku m籀wi mi niezrcznie. Nie chc go ocenia, bo ka髒dy z nas ma swoj filozofi kierowania firm. Nie analizowaem dziaa prezesa Krasickiego, wydaje mi si tylko, 髒e cz z nich moga mie nienajlepszy wpyw na wizerunek firmy.”

Turystyczne wykorzystanie zalewu. Problem trudny i mierdzcy

Problem zagospodarowania teren籀w wok籀 bieszczadzkich zbiornik籀w wodnych pojawi si wraz z ich powstaniem. Dzisiaj wiele niejasnoci wok籀 niego zwizanych jest z nielegalnym budownictwem majcym swoje korzenie jeszcze w czasach PRL-u. ZEW, jako waciciel teren籀w zalewowych podj zdecydowane dziaania w kierunku uporzdkowania tej problematyki. Kwitnce do niedawna dzikie budownictwo letniskowe zostao zastopowane zdecydowanymi dziaaniami nadzoru budowlanego. „Mymy otworzyli si na to, 髒eby ka髒demu umo髒liwi dzier髒aw dziaki rekreacyjnej. Zasady s proste i jasne. Na tych dziakach nie mo髒na niczego budowa. Wolno postawi tylko przyczep campingow lub inny obiekt na koach.” Takie rozwizanie przedstawi nam prezes Folcik i wydaje si ono klarowne i zrozumiae. Jednak jak sam m籀wi: „To tylko cz tej sprawy. Najwikszym problemem s na dzie dzisiejszy cieki, mieci i inne zanieczyszczenia.


Prawda jest taka, 髒e wok籀 zalewu powstao setki, je髒eli nie tysice, dom籀w, domeczk籀w, hotelik籀w, restauracji, bar籀w i innych obiekt籀w turystycznych. W rzeczywistoci, 髒adna z miejscowoci nad zalewem nie ma kompleksowo rozwizanej gospodarki ciekowej.
Mamy wszelkie podstawy przypuszcza, 髒e cieki s na ostro odprowadzane do jeziora a ostatnie decyzje sanepidu s tego dobitnym potwierdzeniem. Je髒eli Solina ma zachowa funkcje turystyczne to musi jak najszybciej rozwiza problem gospodarki ciekowej. Jeli si tego nie rozwi髒e, to psu na bud bd te wszystkie inwestycje gastronomiczne czy hotelarsko- noclegowe. Ludzie tu nie przyjad, bo nie bd kpa si w nieczystociach.” Trudno z tym stwierdzeniem dyskutowa. Sanepid pobra pr籀bki wody do bada w ro髒nych miejscach. Okazao si, 髒e bakterie pochodzenia kaowego obecne s w Polaczyku przy tzw. Patelni, w Solinie przy Biaej Flocie, w Wokowyi oraz w Chrewcie. Oznacza to, ze wszdzie tam wpyny cieki z szamb, a ludzie si w nich kpali. Prawd jest r籀wnie髒 i to, 髒e tereny, na kt籀rych znajduj si obiekty turystyczne nie nale髒 do Zespou Elektrowni Wodnych a egzekwowanie nale髒ytego ich stanu sanitarnego nale髒y do miejscowych samorzd籀w i su髒b sanitarnych. wiadomo tej brutalnej prawdy musz mie przede wszystkim mieszkacy i gestorzy bazy turystycznej. Nie mo髒na prowadzi rabunkowej gospodarki mylc tylko o dniu dzisiejszym, bo jutro obudzimy si z rk w nocniku i na wszystko bdzie ju髒 za p籀驕no.

„Elektrownia nie 髒yje z turyst籀w i z brudnej wody energi te髒 wyprodukuje”

Te sowa J籀zefa Folcika zrobiy na nas szczeg籀lne wra髒enie. Miejmy nadziej, 髒e mieszkacy Bieszczad szybko to zrozumiej i stan ich wiadomoci ekologicznej podniesie si do waciwego poziomu. Prezes Folcik idzie jeszcze dalej i proponuje nastpujce rozwizanie: „ Moim zdaniem miejscowe samorzdy powinny opracowa kompleksowy program sanitacji teren籀w wok籀 Jeziora Soliskiego. Jest to jedynie mo髒liwe rozwizanie. Za sami mieszkacy i gestorzy bazy turystycznej, musz lobbowa u wadz samorzdowych na rzecz rozwizania problemu gospodarki ciekowej. Samo nasuwa si pytanie, co robi samorzdowe su髒by ochrony rodowiska i su髒by sanitarne. Sprawdzenie nie jest trudne.


Opomiarowanie dostarczanej wody jest praktycznie wszdzie i powinna obowizywa zasada ile wody tyle ciek籀w. Je髒eli przy obiekcie jest szambo to atwo jest sprawdzi ile razy byo ono opr籀髒niane przez odpowiednie su髒by. Rozmawiaem z prezesem Zakadu Komunalnego w Solinie, kt籀ry stwierdzi, 髒e z Zawozu wywozi 70 m³ ciek籀w rocznie. Podobnie dzieje si w innych miejscowociach i to jest odpowied驕 na pytanie gdzie podziewaj si te cieki.” Rozmawiajc o zanieczyszczeniu w籀d zalewu spodobao si nam jeszcze jedno stwierdzenie J籀zefa Folcika: „M籀wimy o bakteriach takich czy innych. Nazwijmy rzecz po imieniu.”

„W zalewie pywaj po prostu g***a”

Kontynuujc rozpoczt myl prezes Folcik dodaje jeszcze jedn, o wiele bardziej brutaln prawd: „Dzisiaj m籀wimy o turystach, 髒e zamknite zostay pla髒e i nie ma gdzie si kpa itp. Nikt nie m籀wi o sprawie najwa髒niejszej, kluczowej, o bezpieczestwie zdrowotnym mieszkac籀w tych teren籀w. Przecie髒 tutaj jest ujcie wody dla Ustrzyk Dolnych, Polaczyka i Soliny, ale nie tylko to. Przecie髒 cieki spywaj do zbiornika g籀rnego i dolnego a nastpnie via Myczkowce pyn dalej Sanem, do uj wody w innych miastach. My si martwimy, 髒e turysta nie mo髒e si kpa, ale ludzie to pij i to jest problem.” C籀髒 wicej mo髒na w tej sprawie doda? Chyba tylko jedno, 髒e najstraszniejsza w tych stwierdzeniach jest ich prawdziwo.

Odrobina optymizmu na koniec

Zesp籀 Elektrowni Wodnych stara si w najlepszy spos籀b stwarza warunki dla rozwoju turystyki. Jedn z metod jest odzyskiwanie dla tego celu atrakcyjnych, dotychczas zaronitych teren籀w. Tak stao si z popularnym „驍mijowiskiem”- terenem przy prawym przycz籀ku zapory. Zosta on oczyszczony i opracowano dla niego koncepcj zagospodarowania, kt籀ra jest realizowana przez wyonion w przetargu firm. „Wok籀 zalewu oddalimy w administracj samorzdowi kilka hektar籀w najatrakcyjniejszych teren籀w w Solinie, Polaczyku, Werlasie, Zawozie i Rajskiem z przeznaczeniem na zielone pla髒e dla turyst籀w. Ale trzeba tam zadba o infrastruktur turystyczn. My stwarzamy warunki, ale zadbanie o infrastruktur to ju髒 nie nasza rola.”- dodaje J籀zef Folcik. Warto podkreli, 髒e przy wydzier髒awianiu teren籀w przez ZEW obowizuje zasada szczeg籀owego okrelania przeznaczenia terenu i warunk籀w dzier髒awy. Pozwala to unikn wielu bd籀w w tej materii, jakie miay miejsce w przeszoci.
Podczas naszej wizyty pado r籀wnie髒 pytanie o wsp籀prac z lokalnym samorzdem. Nasz rozm籀wca wysoko oceni t wsp籀prac, zwaszcza z w W籀jtem Zbigniewem Sawiskim, dodajc: „ Jestemy w gminie najwikszym podatnikiem. Wsp籀pracujemy dobrze, cho nie jestem dla W籀jta atwym partnerem. Domagam si od W籀jta, aby wszystkie inwestycje prowadzone byy na jednakowych dla wszystkich zasadach. Nie mo髒e by tak, 髒e dla ka髒dej swojej inwestycji my musi robi operat rodowiskowy a prywatni inwestorzy s z tego zwalniani. P籀驕niejszym efektem tego jest zanieczyszczenie jeziora.”

Marek Prorok
Wiesaw Stebnicki

[14/107] Czy „Bieszczadzkie Morze” stanie si „Bieszczadzkim Szambem”?

» [14/107] Czy „Bieszczadzkie Morze” stanie si &
Je髒d髒 do Wokowyji ponad 30 lat /mam tam domek letniskowy/.Jestem jak wikszo wacicieli domk籀w letniskowych ciekaw w jaki spos籀b wywo髒one sa szamba wacicieli "przyczep"stojcych bezporednio nad wod jeziora, a niekiedy podczas wysokiej wody tak髒e w wodzie.Jest to teren zalewowy i kto musia wyda stosowne pozwolenia na natie korzystanie z tego terenu.
Z powa髒anie Tomasz Czarnik Krak籀w /do wiadomoci redakcji
Dodano 09 Maja 2013 przez ~TomaszImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio