:: [Nr 7/83] Sd Grodzki zostaje w Ustrzykach
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-06-04 11:19:54)

O przymiarkach Ministerstwa Sprawiedliwoci zwizanych z likwidacj Sdu Grodzkiego w Ustrzykach Dolnych pisalimy w poprzednim numerze Poonin. Pisalimy te髒 o tym, 髒e ostro zareagoway przeciw tej decyzji wadze Ustrzyk Dolnych oraz radni. Miejscowa Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprosia o interwencje w tej sprawie posa Wojciecha Pomajd.


Pose w trybie pilnym wystosowa interpelacj do Ministra Sprawiedliwoci z prob o uzasadnienie tej decyzji i z mocno udokumentowan sugesti by sd w Ustrzykach pozosta.
Na szczcie tak te髒 si stao. Kilka dni temu Marszaek Sejmu przesa Wojciechowi Pomajdzie odpowied驕 Ministerstwa Sprawiedliwoci na jego interpelacj. Co najwa髒niejsze odpowied驕 jest pozytywna, sd w Ustrzykach pozostanie. Poni髒ej prezentujemy pen tre odpowiedzi na poselsk interpelacj w tak wa髒nej dla Ustrzyk sprawie.

W odpowiedzi na interpelacj Pana Posa Wojciecha Pomajdy w sprawie zamiaru likwidacji Zamiejscowego Wydziau Grodzkiego Sdu Rejonowego w Lesku z siedzib w Ustrzykach Dolnych, przesan przy pimie z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr SPS-023-8978/09 - uprzejmie przedstawiam, co nastpuje:Na wstpie pragn poinformowa, 髒e w Ministerstwie Sprawiedliwoci prowadzone s prace dotyczce zmiany struktury organizacyjnej sdownictwa powszechnego, podjte przede wszystkim w celu racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administracyjnej sd籀w powszechnych.
W realizacji wymienionego powy髒ej zamierzenia planowane jest zniesienie niekt籀rych wydzia籀w grodzkich, w tym wydzia籀w zamiejscowych, w niewielkich sdach rejonowych, co wynika z braku koniecznoci funkcjonowania dodatkowych wydzia籀w poza cywilnym i karnym do rozpoznawania spraw cywilnych, karnych i wykroczeniowych. Istnienie wydzia籀w grodzkich w maych sdach powoduje rozdrobnienie struktury organizacyjnej sdownictwa i to w sytuacji, gdy wydziay cywilne i karne trudno uzna za du髒e i wymagajce podziau.
Zaznaczy jednak trzeba, 髒e podjcie decyzji o zniesieniu wydziau grodzkiego, czy zamiejscowego wydziau grodzkiego, poprzedzone jest wnikliw analiz nie tylko liczby etat籀w w danej jednostce, ale r籀wnie髒 obci髒enia sdzi籀w prac orzecznicz, oraz warunk籀w funkcjonowania zwizanych z wielkoci wpywu spraw, struktur lokalnej spoecznoci i umiejscowieniem geograficznym konkretnej jednostki sdowej.
Reasumujc pragn poinformowa Pana Posa, 髒e z uwagi na du髒 liczb spraw wpywajcych do Zamiejscowego Wydziau Grodzkiego Sdu Rejonowego w Lesku z siedzib w Ustrzykach Dolnych, jak te髒 przygraniczne poo髒enie terenu, z kt籀rego sprawy rozpoznawane s w omawianej jednostce organizacyjnej, podjto decyzj o odstpieniu od plan籀w zniesienia Wydziau Grodzkiego w Ustrzykach Dolnych. Przygotowany projekt rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie zniesienia niekt籀rych sd籀w grodzkich oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia sd籀w grodzkich, kt籀rego wejcie w 髒ycie planowane jest z dniem l lipca 2009 r., nie uwzgldnia zatem likwidacji Zamiejscowego Wydziau Grodzkiego Sdu Rejonowego w Lesku z siedzib w Ustrzykach Dolnych.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=636