:: [Nr 12/72] Czy mieszkacy Nadg籀rnej chc "pukn" miasto na par zotych?
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-11-19 14:29:33)

Kanalizacji Nadg籀rnej na razie nie bdzie.

Dziki prowadzonej od lat konsekwentnej polityce proekologicznej miasto Ustrzyki Dolne nale髒y do lider籀w polskiej ekologii. W tym roku znalazo si w czw籀rce zwycizc籀w konkursu ogoszonego przez Ministra Ochrony rodowiska. W chwili obecnej Ustrzyki s skanalizowane w 87% a prace nad skanalizowaniem pozostaej czci miasta trwaj. Rejon ulic Jana Pawa II, Nadg籀rnej i Dobrej, mia by skanalizowany etapowo. Najpierw poprowadzono kolektor ciekowy ulic Jana Pawa II do skrzy髒owania Nadg籀rnej z ulic Witosa, na bie髒cy rok przewidziano poprowadzenie kolektora Nadg籀rn a w ostatnim etapie zaplanowano skanalizowanie Dobrej.


Zgodnie z prawem budowlanym przygotowano zao髒enia do projektu, uzyskano pisemne zgody wszystkich mieszkac籀w a po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budow przystpiono do realizacji. Roboty zaplanowano na jesie, bo to najlepsza pora do przekopywania ogrod籀w. Prace rozpoczto we wrzeniu a ju髒 pocztkiem pa驕dziernika roboty wstrzymano. Decyzj tak podj, w uzgodnieniu z prezydium Rady Miejskiej, burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Suuja.

Bo niewa髒ne czyje co je. Wa髒ne to je, co je moje!!

Waciciele trzech posesji przez kt籀re, zgodnie z planem, mia przebiega kolektor ciekowy za髒dali od ustrzyckiej gminy wysokiego odszkodowania za prawo wejcia na posesj, uzasadniajc swoj decyzj poniesionymi stratami. Umowa z wykonawc przewidywaa doprowadzenie trasy przebiegu kolektora do stanu z przed rozpoczcia inwestycji, skd wic strata i to tak du髒, bo mieszkacy za髒dali cznie 20 tysicy zotych. 驍dania nie byy r籀wne i wynosiy odpowiednio 5, 7 i 8 tysicy zotych. Negocjacje prowadzone przez zastpc burmistrza Jacka Przybyl nie przyniosy rezultatu i roboty wstrzymano. Podczas rozmowy na ten temat z burmistrzem Henrykiem Suuj usyszaem nastpujce sowa: „Gdyby te 髒dania byy w kwotach rozsdnych mo髒na by je speni, ale prawd m籀wic w tym przypadku traktuj je jako pr籀b perfidnego zarobku. Niezale髒nie od tego wypata tych odszkodowa stworzya by niebezpieczny precedens, bdcy zagro髒eniem dla przyszych inwestycji komunalnych. Je髒eli inni waciciele bd wysuwa podobne 髒dania, to posiadane rodki finansowe nie wystarcz na realizacj wa髒nych inwestycji komunalnych. 驍dania tr籀jki mieszkac籀w Nadg籀rnej s wyjtkowe na tle postawy mieszkac籀w innych ustrzyckich ulic. Prawie wszdzie umo髒liwiano nam wejcie na teren posesji ze zrozumieniem i bez 髒da finansowych. Szczeg籀lnym przykadem byo ma髒estwo z ulicy Jana Pawa II, kt籀re bez problem籀w zgodzio si na wybudowanie na wasnej posesji du髒ego odstojnika. Ja te髒 jestem mieszkacem miasta paccym podatki i w tej sytuacji zadaj sobie pytanie. Dla kogo my to robimy?”

Co dalej z kolektorem ciekowym na Nadg籀rnej?

Pienidze niewykorzystane na ulicy Nadg籀rnej, w kwocie ponad 50 tysicy zotych nie zostan zaprzepaszczone. Jeszcze w tym roku zostan za nie wykonane prace kanalizacyjne przy ulicy Dwernickiego, ku radoci jej mieszkac籀w. Na Nadg籀rnej s mo髒liwe dwa scenariusze. Pierwszy z nich to rozwa髒enie mo髒liwoci dochodzenia od mieszkac籀w odszkodowa za straty poniesione przez ustrzyck gmin na przygotowanie projektu kolektora ciekowego, na co wszyscy 髒dajcy odszkodowa wyrazili zgod na pimie. Drugi to przeprojektowanie kolektora i poprowadzenie go rodkiem ulicy Nadg籀rnej. Rozwizanie mo髒liwe, cho kosztowne, bo zwizane z koniecznoci przebudowy asfaltowej jezdni. Koszty poniesiemy wszyscy, bo samorzd gminny zarzdza przecie髒 naszymi pienidzmi. Burmistrz Suuja ma jeszcze nadziej, kt籀r w rozmowie ze mn wyrazi nastpujcym sowami: ”Moj zasad jest nie wchodzenie z lud驕mi w konflikty. Na wiosn planuj osobicie zaanga髒owa si w rozmowy z mieszkacami Nadg籀rnej i powa髒nie licz na ich mdro i zrozumienie”.

Czy odpaca piknym za nadobne?

Obserwujc konflikt wok籀 kolektora ciekowego przy ulicy Nadg籀rnej trudno nie zada sobie pytania dlaczego ludzie, kt籀rym miasto chce rozwiza problem wytwarzanych przez nich ciek籀w i uwolni od uci髒liwego i kosztownego wywo髒enia ciek籀w wozem asenizacyjnym, staj okoniem? Przecie髒 to wspaniae i wygodne rozwizanie. Chyba, 髒e mieszkacy Nadg籀rnej nie wywo髒 swoich ciek籀w i pozbywaj si ich w inny, co najmniej mao legalny, spos籀b. Nie wiem nie moja to sprawa, ale wadze samorzdowe atwo mog to sprawdzi. Zgodnie z prawem budowlanym ka髒dy z wacicieli dom籀w mieszkalnych musi posiada szambo bezodpywowe i pozbywa si ich w spos籀b prawem okrelony. Jedynym podmiotem, uprawnionym do wywozu nieczystoci pynnych na terenie gminy Ustrzyki Dolne jest Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i w jego ewidencji wszystko jest zapisane. Je髒eli s wtpliwoci mo髒na je atwo rozwia i o to r籀wnie髒 zapytaem Henryka Suuj, a w odpowiedzi usyszaem: ” To jest bardzo proste mo髒na powoa komisj i wszystko dokadnie sprawdzi. Nastpnie na koszt gminy wywie驕 cieki z szamba i porzdnie je wypuka, a w籀wczas bdzie dokadnie wida czy jest ono rzeczywicie bezodpywowe. Byaby to jednak z mojej strony zwyka zoliwo i nie zamierzam tego robi. Wierz w rozsdek ludzi i mam nadzieje, 髒e na wiosn dojdziemy do porozumienia”. Pozostaje wic wszystkim cierpliwe czekanie na wiosn i wiara w zdolnoci negocjacyjne burmistrza Henryka Suui oraz rozsdn i prospoeczn postaw trzech wacicieli posesji z ulicy Nadg籀rnej.


Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=404