:: [12/124] Jak bumerang
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-10-16 08:32:05)

Wiesaw Stebnicki - Redaktor Naczelny 'Naszych Poonin'
Sprawa utworzenia Turnickiego Parku Narodowego wraca jak bumerang. Po raz pierwszy zetknem si z ni na pocztku lat dziewidziesitych, a potem systematycznie co jakie cztery lata, na dodatek prawie zawsze przed wyborami parlamentarnymi. Przyznam si szczerze, 髒e za pierwszym razem byem przychylny zwolennikom utworzenia Parku. Padaa jednostka wojskowa w Kwaszeninie, Aramowie, Trzciacu. Samym orodkiem w Aramowie kieroway jakie indywidua, b籀g wie skd, kt籀re na dodatek zamiast go modernizowa i uatrakcyjnia, rujnoway go doszcztnie. Po synnym „zimnym” sylwestrze ostatni z tych kierownik籀w salwowa si ucieczk przez okno, goniony przez wierzycieli r籀髒nej maci. Gospodarka lena na tym terenie nie bya jeszcze praktycznie prowadzona bo duch PZPR- owskiej nomenklatury dalej wisia nad tym terenem. Osiedla przy wojskowych jednostkach straszyy dachami krytymi eternitem i odpadajcymi tynkami. Drogi mo髒na byo pokona w zasadzie tylko samochodami terenowymi. By to wic teren dla odwa髒nych i sprawnych fizycznie bo tylko tacy wybierali si tu na grzyby, czy te髒 jeszcze do zdziczaych sad籀w. Jednym sowem utworzenie Parku stworzyo by szans dla mieszkac籀w okolicznych wsi. Dawao by mo髒liwo sensownego zagospodarowania opuszczonych budynk籀w. Stworzyo by kilkadziesit miejsc pracy.

Tak mylaem gdzie do koca lat dziewidziesitych. Od tej pory co si zaczo tutaj dzia. Aram籀w znalaz sensownego inwestora, kt籀ry krok po kroku zacz przywraca mu dawny blask. Mieszkacy osiedli le髒cych przy dawnych jednostkach wojskowych stali si wacicielami dom籀w, kt籀re z dnia na dzie wypikniay. Samorzdy wziy si za remonty dr籀g, do las籀w wr籀cili lenicy i normalna lena gospodarka. Rosa z tygodnia na tydzie liczba miejsc pracy w firmach na terenie potencjalnego Parku Turnickiego. Jednoczenie s tu gusze, w kt籀re strach si zapuszcza, chronice lepiej miejscow przyrod ni髒 najlepsi ochroniarze. Nic doda, nic uj. Od tej pory staem si przeciwnikiem tworzenia Parku.

Ostatnio temat ten powr籀ci ponownie. Swoje opinie tworzyy wszystkie samorzdy le髒ce na terenie projektowanego parku gminne i powiatowe, bo Park obejmowa by tereny powiat籀w Bieszczadzkiego i Przemyskiego. Nie musz dodawa, 髒e radni praktycznie jednogonie gosowali przeciw tworzeniu Parku. Decyzja na tak moga by na przykad poo髒y kres dalszej rozbudowie orodka w Aramowie i Tr籀jcy, a to w najbli髒szym czasie dodatkowe 200 miejsc pracy dla miejscowych. Ale warto te髒 wspomnie o podatkach lokalnych czyli gruntowych, od prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Pastwo bowiem do tego roku rekompensowao lokalnym samorzdom brak wpaty takiego podatku przez Parki Narodowe do bud髒et籀w gmin. Pastwo doszo jednak do wniosku, 髒e to zaszczyt mie na swoim terenie Park Narodowy i sam zaszczyt a nie pienidze powinny satysfakcjonowa samorzdy. W ten te髒 spos籀b gmina Lutowiska stracia z roku na rok prawie ¼ swojego bud髒etu. Tak samo stao by si w gminie Ustrzyki, Bircza, Fedropol na kt籀rych terenie Park by si znajdowa. Powie kto, 髒e fakt i髒 na danym terenie znajduje si Park Narodowy spowoduje najazd turyst籀w jak choby w Bieszczady. To mit, na bieszczadzkie pooniny ludzie jechali bez wzgldu na to czy by tam park, czy go nie byo. Mamy w pobli髒u Mag籀rski Park narodowy i zapraszam wszystkich by pojechali tam i zobaczyli jak niewielu jest tam turyst籀w. To samo stao by si w Parku Turnickim. Ludzi byo by tam cakiem niewiele gdyby zamknita zostaa droga z Ustrzyk do Przemyla. Utworzenie Parku Turnickiego mija si z celem i byo by z czysto ekonomicznych przyczyn szkodliwe dla miejscowych samorzd籀w.

Jest jednak pewne ale, ot籀髒 zapewne wielu czytelnik籀w Poonin widziao jak na konwencji PO jedna z ekologicznych terrorystek zak籀cia zamknit bd驕 co bd驕 imprez prezentacj plakatu z wezwaniem do stosowania energii z ekologicznych 驕r籀de. Premier zachowa si elegancko i odebra plakat ochronie. To spowodowao zapewne , 髒e na konwencji PiS w Krakowie ta sama terrorystka wraz z koleg wisiaa ju髒 z takim samym plakatem na linie za plecami polityk籀w. Ci biedni ekolodzy maj jak wida jakie cudowne finansowe 驕r籀deko, 髒e sta ich na takie wystpy. Dotarli nawet do ministerstwo bowiem jak wie niesie, w przyszoci w sprawie tworzenia Park籀w Narodowych nie bdzie potrzebna zgoda lokalnych samorzd籀w. Tak powoli pod presj r籀髒nego rodzaju terroryst籀w spod znak籀w zielonego, czy te髒 tczowego sztandaru umiera nasza samorzdno. Cigle s bowiem ci co wiedz lepiej.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1449