:: [19/112] Bieszczadzka Dru髒yna Bartoszowa ZHP w Polanie
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-06 13:25:46)

Wracam z Zamku Kasztelaskiego nad So w Owicimiu i nuc pod nosem parafrazujc pie legionow do wasnych potrzeb: To my pierwsza bieszczadzka, rycerska gromada … Komenda hufca zorganizowaa na zamku wystaw pt. „ Mam szczer wol – dzieje owicimskiego harcerstwa”. nieg zgrzypi pod butami . Harcerze z hufca ZHP w Owicimiu przygotowuj si do wigilii na Rynku miasta, w籀wczas przeka髒 zebranym Betlejemskie wiato Pokoju. To ju髒 koniec 2010 r. Przywouj wspomnienia. Na pocztku mijajcego roku przy Salezjaskiej Szkole w Polanie powstaa (zostaa zarejestrowana) dru髒yna ZHP. Zastp rekrutujcy si z chopc籀w i dziewczt w wieku od 10 – 15 lat, w liczbie 16 os籀b – rozpocz okres pr籀bny w pa驕dzierniku 2009 roku i z tendencj rozwojow realizowa program przez siedem miesicy. Ukoronowaniem pr籀by by zlot z okazji 100 lecia ZHP w Woli Rzeczyckiej (Stalowa Wola), gdzie nasza dru髒yna braa czynny udzia a druhowie zo髒yli przyrzeczenia i otrzymali harcerski krzy髒.

Po raz pierwszy o skautingu rozmawialimy w Polanie podczas ferii zimowych w 2007 r. Wtedy to prezentowalimy film z wakacyjnej akcji skautowej zorganizowanej przez Salezjanski Ruch Skautowy w Borach Tucholskich. Podobao si. Potem byy jakie zabawy, podchody. Ale iskr bezporedni, kt籀ra wzniecia ten pomie byo bardzo anegdotyczne szkolne wydarzenie. Podczas jednej z przerw zauwa髒yem, 髒e kilku modziec籀w zmusza innych do robienia wojskowych „pompek”. Jest przemoc w szkole – pomylaem w籀wczas. Ca ekip zabraem „na dywanik” do gabinetu dyrektora. Z rozmowy wynikno, ze uczniowie bawili si w wojsko i fascynuje ich musztra. W籀wczas zaproponowaem sobotni zbi籀rk na temat skautingu. Przyszo dziewiciu.

Sama idea zainteresowania harcerstwem wr籀d modych ludzi w Polane ma kontekst szerszy. Na Podkarpaciu zosta jaki szacunek, nostalgia do etosu jaki rozbudzi ZHP w latach 70-tych poprzez legendarn ju髒 dzi: „Operacj Bieszczady”. Do dzi mo髒na jeszcze spotka w przer籀髒nych zaktkach bieszczadzkich stanice harcerskie – te czynne a tak髒e te jak skanseny z minionej epoki. Dlatego w tym regionie Polski dzieci wychowywane s w duchu pozytywnej akceptacji dla skautingu. Mama lub tato w wielu rodzinach przyznaj si do harcerskich wspomnie z modoci. To tu to tam w domowych zakamarkach mo髒na znale驕 stary chlebak, manierk lub harcerski pas. Wa髒nym i istotnym elementem tworzcym przyjazne dla ruchu lobby jest wysoka na Podkarpaciu wiadomo narodowa i patriotyczna, kt籀ra z zasady konweniuje z ide harcerstwa. Kulturowy wpyw dawnego Lwowa mocno odcisn polskie pitno na okolicach Polany.

Po dogbnym zbadaniu historii naszego regionu oraz okreleniu charakteru obecnej dru髒yny, Rada Dru髒yny podja uchwa o przyjciu nazwy: Bieszczadzka Dru髒yna Bartoszowa ZHP. Komendant Hufca ZHP w Ustrzykach Dolnych nada dru髒ynie nr 1. Czerpic inspiracj z monografii historycznej autorstwa dr Teofila Wojciechowskiego p.t.: Polana, wie bieszczadzka, Rada postanowia naladowa pradawne zalety tych ziem. W opracowaniu znajdujemy informacj o istnieniu w Polanie dru髒yny bartoszowej (s. 96); nawizanie do niej jest ukonem w stron tradycji patriotycznej naszej miejscowoci a tak髒e komponuje si ze stuletni histori ruchu skautowego na polskich ziemiach.

„Dru髒yny Bartoszowe” – bya to organizacja patriotyczna utworzona przez modzie髒 z grupy Rzeczpospolita w 1908 we Lwowie z inicjatywy Wawrzyca Dayczaka.

Czonkowie Dru髒yn Bartoszowych wywodzili si z lwowskiej modzie髒y studenckiej pochodzcej ze wsi, tak髒e z teren籀w Galicji wschodniej. W 1914 liczyy 280 dru髒yn, tzw. bartoszowych i ponad 7 tys. czonk籀w. Na przeomie lipca i sierpnia 1914 poczyy si z Polowymi Dru髒ynami Sokoa pod egid Centralnego Komitetu Narodowego we Lwowie. Czonkowie Dru髒yn Bartoszowych weszli w skad powstajcych formacji wojskowych, uczestniczc w I wojnie wiatowej oraz w wojnie polsko-ukraiskiej i polsko-radzieckiej.

W oparciu o logo noszone przez czonk籀w Dru髒yn Bartoszowych (biay orze na czerwonym tle z niebiesk obw籀dk) zostaa wykonana naszywka na mundur naszej dru髒yny.

Uwzgldniajc poo髒enie naszej miejscowoci oraz mo髒liwoci realizowania zada i cel籀w ZHP, dru髒yna w Polanie chce rozwija si zdobywajc sztuk 髒ycia w tajemnicy wsp籀odczuwania przyrody i czowieka. Patrzc w przeszo regionu, w poszanowaniu miejsc i przyrody oraz przez ciekawo wiata i tw籀rczego kreowania przyszoci obywatelskiej, Dru髒yna pragnie odnale驕 wasn drog. Po roku od tych tw籀rczych wydarze pragn Wam, drodzy dziewczta i chopcy, kt籀rzy bylicie inicjatorami tego przedsiwzicia, tubalnym rozkazem jako wasz pierwszy dru髒ynowy, przypomnie, 髒e postawilimy sobie za cel poprzez zajcia inspirowane g籀wnie pomysami modych (i najmodszych) druh籀w, wychowa si do szlachetnej postawy: Dobrego Czowieka, Dobrego Obywatela, Dobrego Chrzecijanina. Obiecalimy, 髒e pragniemy nauczy si odpowiedzialnoci za siebie i drugiego czowieka czerpic ideay czowieczestwa z Ewangelii. A wierni prawu harcerskiemu bdziemy realizowa nasze ideay przez cae 髒ycie.

Ks. pwd. Krzysztof Rodzinka


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1201